STD VII MAARIFA_JAMII ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2015

2015 - MAARFA

SEHEMU A

URAIA

Chaguajibu sahihi kisha andika herufiyake kwenye karatariya kujibia.

1. Mwenyekiti wa kikao cha maendeleo katika kata ni .

 1. Diwani wa kata
 2. Afisa Huduma za ugani
 3. Afisa Maendeleo wa kata
 4. Mratibu Elimu wa kata
 5. Afisa Mtendaji wa kata
Choose Answer :


2. Halmashauri za Wilaya, Miji, Manispaa kwa pamoja zipo chiniya .

 1. Bunge la Tanzania
 2. Serikali ya Mtaa
 3. Serikali Kuu
 4. Wabunge wa kuchaguliwa
 5. Chama Tawala
Choose Answer :


3. Jukumu la kutunga sheria ndogondogo katika Halmashauri ya Wilaya ni la

 1. Mkuu wa Wilaya
 2. Afisa Sheria na Usalama wa Wilaya
 3. Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri
 4. Baraza la Madiwani
 5. Wabunge wa Wilaya husika
Choose Answer :


3. Jukumu la kutunga sheria ndogondogo katika Halmashauri ya Wilaya ni la

 1. Mkuu wa Wilaya
 2. Afisa Sheria na Usalama wa Wilaya
 3. Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri
 4. Baraza la Madiwani
 5. Wabunge wa Wilaya husika
Choose Answer :


5. Katika Nembo ya Taifa alama inayowakilisha maliasili ya taifa ni

 1. mlima Kilimanjaro
 2. mkuki
 3. karafuu
 4. pembe za ndovu
 5. mawimbi ya bahari
Choose Answer :


6. Ni muhimu kwa wapiga kura wenye sifa kushiriki katika uchaguzi wa Rais na Wabunge kwa sababu

 1. ni njia ya amani ya kubadili uongozi wa nchi
 2. ni njia pekee ya kuimarisha utandawazi
 3. ni kanuni ya kuimarisha mshikamano
 4. ni kanuni ya mfumo wa vyama vingi
 5. ni njia pekee ya kuleta mabadiliko ya Katiba ya nchi
Choose Answer :


7. Kuzingatia sheria, haki za bianadamu, ukweli na uwazi, na uhuru wa vyombo vya habari ni misingi ya

 1. Urasimu
 2. Utawala wa sheria
 3. Ujamaa wa kiafrika
 4. Demokrasia ya Uwakilishi
 5. utawala bora
Choose Answer :


8. Ipi kati ya orodha zifuatazo inawakilisha makundi ya kutetea haki za wanawake ?

 1. UWT, TAWLA na TAMWA.
 2. TAMWA, TGNP na TAWALA.
 3. MEWATA, TGNP na TAWLA
 4. UWT, TGNP na TAMWA.
 5. MEWATA, TGNP na UWT.
Choose Answer :


9. Jukumu la kuwalinda raia wa Tanzania na mali zao lipo mikononi mwa

 1. Jeshi la Wananchi la Tanzania
 2. Idara ya Usalama wa Taifa
 3. Jeshi la Magereza
 4. Jeshi Ia Mgambo
 5. Jeshi la Polisi
Choose Answer :


10. Jeshi la Wananchi wa Tanzania (JWTZ) lilianzishwa mwaka

 1. 1961
 2. 1962
 3. 1964
 4. 1963
 5. 1965
Choose Answer :


11. Ni muhimu kwa Tanzania kuendeleza lugha ya Kiswahili kwa sababu ni lugha

 1. inayozungumzwa na watu wengi Afrika Mashariki
 2. ya mawasiliano katika Umoja wa Mataifa.
 3. ya kufundishia shuleni.
 4. inayowaunganisha Watanzania
 5. ya mawasiliano katika Bunge la Tanzania.
Choose Answer :


12. Zipo aina tatu za mipango ya uchumi ambayo ni mipango ya ...

 1. miaka kumi, kumi na tano na ishirini na tano
 2. Taifa, Mkoa na Wilaya
 3. kilimo, biashara na viwanda
 4. muda mrefu, dharura na muda mfupi
 5. muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu
Choose Answer :


13. Moja ya athari mbaya ya utandawazi kwa Tanzania ni ...

 1. kuongezeka kwa idadi ya wageni nchini
 2. kumomonyoka kwa maadili katika jamii
 3. kuongezeka kwa uhasama baina ya vyama vya siasa
 4. kuongezeka kwa uhuru wa vyombo vya habari
 5. ongezeko la matumizi ya teknolojia ya habari
Choose Answer :


14. Utawala wa sheria maana yake ni ...

 1. wananchi kujichukulia sheria mkononi
 2. polisi kuadhibu wanaovunja sheria
 3. sheria kuchukua mkondo wake
 4. mahakama kukamata wanaovunja sheria
 5. mamlaka ya mahakama kutunga sheria
Choose Answer :


SEHEMU B

HISTORIA

Chaguajibu sahihi kisha andika herufi yake kwenye karatariya kujibia.

15. Familia hujumuisha

 1. marafiki, watoto na ndugu
 2. baba, mama na watoto
 3. majirani, ndugu na watoto
 4. majirani watoto na marafiki
 5. baba, mama na majirani
Choose Answer :


16. Mahitaji ya lazima ya familia ni pamoja na ...

 1. chakula, malazi na magari
 2. chakula, mavazi na televisheni
 3. mavazi, malazi na chakula
 4. chakula, malazi na televisheni
 5. mavazi, chakula na magari
Choose Answer :


17. Binadamu wa kale alianza ufugaji katika zama za

 1. kati za mawe
 2. mwisho za mawe
 3. mwanzo za mawe
 4. chuma
 5. shaba
Choose Answer :


18. Michoro ya mapangoni iliyoko Kondoa Irangi inasadikiwa kuchorwa wakati wa zama za

 1. mwanzo za mawe
 2. Kati za mawe
 3. Mwisho za mawe
 4. Chuma
 5. Ugunduzi wa moto
Choose Answer :


19. Mkataba wa kufunga soko la watumwa la Zanzibar ulisainiwa mwaka

 1. 1822
 2. 1845
 3. 1885
 4. 1884
 5. 1873
Choose Answer :


20. Moja ya faida ya uhusiano wa kibiashara kati ya Tanganyika na jamii nyingine ilikuwa

 1. kukua kwa miji ya pwani ya Afrika Mashariki kama Kilwa na Lagos
 2. kukua kwa dola za Afrika Mashariki kama vile Buganda na Songhai
 3. kupatikana kwa bidhaa zilizokuwa hazizalishwi nchini
 4. kuingizwa kwa silaha Tanganyika
 5. kukomeshwa kwa biashara ya utumwa
Choose Answer :


21. Nani alikuwa Gavana wa kwanza wa Kijerumani katika Tanganyika?

 1. Julius Von Soden
 2. Albert Von Rechenberg
 3. Herman Von Wissman
 4. Friedrich Von Schele
 5. Carl Peters
Choose Answer :


22. Mwanzilishi wa mfumo wa utawala wa mlango wa nyuma katika Afrika alikuwa ...

 1. Horace Byatt
 2. Friedrick Lugard
 3. Richard Turnbull
 4. Donald Cameroon
 5. Edward Twinning
Choose Answer :


23.  Mkutano wa Berlin wa mwaka 1884-1885 uliitishwa na ..

 1. Carl Peters 
 2. Johann Krapf 
 3. Henry Stanley 
 4. David Livingstone
 5. Otto Von Bismarck.
Choose Answer :


24.  Tanganyika na Zanzibar ziliungana mwaka

 1. 1964 
 2. 1961 
 3. 1962 
 4. 1977 
 5. 1963
Choose Answer :


25.  Azimio la Arusha lililenga:

 1. kuboresha maisha ya matajiri vijijini
 2. kutaifisha mali za wazungu na kuzigawa kwa maskini
 3. kupunguza tofauti ya kipato miongoni mwa raia
 4. kukomesha ubaguzi wa rangi nchini 
 5. kudumisha amani katika nchi jirani
Choose Answer :


26.  Ipi kati ya nchi zifuatazo ilipata uhuru kwa njia ya Vita?

 1. Zimbabwe. 
 2. Tanganyika 
 3. Ghana. 
 4. Malawi. 
 5. Zambia.
Choose Answer :


27. Lengo mojawapo la kuanzishwa kwa UNO lilikuwa....

 1. kuunganisha nchi zinazoendelea
 2. kuleta umoja wa Waafrika
 3. kupinga ukoloni mambo leo 
 4. Kudumisha amani
 5. kutengeneza silaha bora.
Choose Answer :


28. Mji wa Katanga ulikuwa maarufu kwa utoaji wa ....

 1. dhahabu. 
 2. shaba. 
 3. ulanga.
 4. almasi. 
 5. petroli.
Choose Answer :


29.  Kabla ya utawala wa Waingereza, Zanzibar ilikuwa ikitawaliwa na 

 1. Kansela 
 2. Gavana
 3. Malkia
 4. Sultani
 5. Mtemi
Choose Answer :


30.  Kampuni ya biashara ya Kijerumani ilishindwa kuitawala Tanganyika kutokana na

 1. kuja kwa Wareno
 2. upinzani kutoka kwa Waafrika
 3.  miundombinu bora iliyokuwepo 
 4. mikataba ya ulaghai 
 5. kuondoka kwa Waingereza.

Choose Answer :


41.  Uelekeo wa sehemu katika ramani hubainishwa kwa kutumia ....

 1. Dira 
 2. Fremu 
 3. Skeli 
 4. Ufunguo 
 5. Jina la ramani.
Choose Answer :


42.  Bahari ya Hindi ipo upande gani wa Tanzania?

 1. Kusini 
 2. Kaskazini 
 3. Magharibi
 4. Mashariki 
 5. Kusini Magharibi
Choose Answer :


43.Uoto unaoathiri mazingira ya ziwa Victoria ni

 1. nyasi ndefu 
 2. vichaka 
 3. Mikoko
 4. Miiba
 5. Magugu maji
Choose Answer :


44. Uoto unaopatikana katika eneo la ikweta ni 

 1. uoto wa savana 
 2. vichaka vyenye nyasi ndefu 
 3. misitu minene 
 4. misitu minene na nyasi fupi 
 5. vichaka na nyasi fupi.
Choose Answer :


45. Ziwa lenye kina kirefu zaidi Afrika ya Mashariki ni 

 1. Natron
 2. Turkana
 3. Victoria
 4. Tanganyika 
 5. Nyasa
Choose Answer :


46. Kitu muhimu katika ramani kinachotumika kuonesha uwiano wa umbali katika ramani na umbali halisi kwenye ardhi huitwa.

 1. Skeli 
 2. Dira 
 3. Ufunguo 
 4.  Fremu 
 5. Jina la ramani
Choose Answer :


47. Nishati gani kati ya zifuatazo inaweza kusababisha uharibifu wa mazingira?

 1. Jua 
 2. Upepo
 3. Maji 
 4. Mkaa.
 5. Kinyesi cha wanyama
Choose Answer :


48. Ufugaji wa kisasa wa wanyama huzingatia nini? ..

 1. Utamaduni wa jamii
 2. Ubora wa wanyama na mazao yao. 
 3. Kuwepo kwa ardhi ya kutosha.
 4. Mbuga za asili za kulishia mifugo.
 5. Hali ya hewa.
Choose Answer :


49. Majira ya mwaka hutokea kutokana na ...

 1. kupatwa kwa mwezi
 2. mwezi kuizunguka dunia
 3. dunia kulizunguka jua 
 4. kupatwa kwa jua
 5. kuongezeka kwa joto.
Choose Answer :


50. Mikoa ipi ina mashamba makubwa ya Chai?

 1. Pwani, Njombe na Iringa 
 2. Ruvuma na Morogoro
 3. Morogoro, Njombe na Iringa.
 4. Kilimanjaro na Mbeya
 5. Mbeya, Njombe na Iringa
Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
Quick Links