STD VII KISWAHILI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2018

1. Neno lipi kati ya haya lina maaana sawa na shari?

 1.  Ubunifu
 2. Umaarufu
 3. Uzembe
 4. Ugomvi
 5. Uzushi
Choose Answer :


2.      Shida alivaa nguo za kijeshi wakati wa mkutano.Neno "za kijeshi" ni aina gani ya neno?

 1. Kivumishi
 2. Kielezi
 3. Kitenzi
 4. Kiwakilishi 
 5.  Nomino
Choose Answer :


3.      Hicho ulichopata sikupata lakini nimepata hiki" katika sentensi hii, maneno "hicho na hiki"ni aina gani ya maneno?

 1. Vivumishi 
 2. Viwakilishi
 3. Vielezi    
 4. Vitenzi
 5. Nomino
Choose Answer :


4.      Ni sentensi ipi iliyo sahihi kimuundo  kati ya zifuatazo?

 1.  Amenunua gari mashaka
 2. Mashaka gari amenunua 
 3. Amenunua mashaka gari 
 4. Mashaka amenunua gari
 5.  Gari amenunua mashaka.
Choose Answer :


5.      Maana ya neno "faraghani" ni ipi kati ya hizi?

 1. Wazi wazi
 2. Kivulini
 3. Pembejeo
 4. Mafichoni
 5. Hadharani
Choose Answer :


6.      Wingi wa sentensi "Mbuzi wamepotea" ni upi?

 1. Mbuzi zetu zimepotea
 2. Mbuzi yetu zimepotea
 3. Mbuzi wetu wamepotea 
 4.  Mbuzi zetu wamepotea
 5. Mbuzi yetu wamepotea.
Choose Answer :


7.      "Wanafunzi kenda walikwenda ziara nchini Kenya".neno wa ni aina gani ya neno?

 1. Kivumishi
 2. Kiwakilishi
 3. Kielezi 
 4.  Kitenzi
 5. Nomino.
Choose Answer :


8.      Ashura anacheza mpira wa miguu vizuri.katika sentensi hii,neno lipi limetumika kama kielezi?

 1. Anacheza
 2.  Mpira
 3. Vizuri
 4. Ashura
 5. Wa mguu.
Choose Answer :


9. Mtu anayetafsiri ana kwa ana katika lugha moja kwenda lungha huitwaje?

 1. Msuluhishi
 2. Mpatanishi
 3. Mkalimani
 4.  Mfafanuzi
 5. Mhubiri
Choose Answer :


10. "Sote tunafanya mtihani darasani". "darasani" limetumika kama aina gani ya neno?

 1. Kielezi
 2. Kivumishi
 3. Kitenzi
 4. Kiwakilishi 
 5.  Nomino
Choose Answer :


I l. Baraka aliona --------- kuwa miongoni mwa waliofaulu. Ni neno i:zn linakamilisha sentensi hii kwa usahihi  ya maneno yafuatayo?

 1. Fadhili
 2. Fahari
 3. Fahiri
 4. Fadhaa
 5. Fadhila
Choose Answer :


12. Mwanamke yule alikaa baada ya kufiwa na mume wake. Ni neno lipi linakamilisha sentensi hii kati ya maneno yafuatayo?

 1. eda 
 2.  heda 
 3. arobaini 
 4.  fungate 
 5. edaha.
Choose Answer :


13. Kitenzi "piga"kikiwa katika kauli ya kutendeka kitakuwa neno lipi kati ya maneno yafuatayo?

A  Pigia             

B  Pigwa

C  Pigika

D  Pigiwa

E   Pigana.

Choose Answer :


14. Wewe unasoma kwa bidii"wingi wa sentensi hii ni upi?

 1.  Sisi tunasoma kwa bidii 
 2.  Wale wanasoma kwa bidii
 3. Nyinyi mnasoma kwa bidii 
 4.  Ninyi tunasoma kwa bidii 
 5. Wao wanasoma kwa bidii
Choose Answer :


15."Wanafunzi wale ni hodari sana" neno "wale" ni aina gani ya neno?

 1. Kitenzi 
 2.  Kivumishi 
 3. Nomino 
 4.  Kielezi
 5. Kiwakilishi
Choose Answer :


16. "Wasichana saba wamechaguliwa kujiunga na kozi ya uhandisi." Neno na ni aina gani ya neno?

 1. Kitenzi
 2. Nomino
 3. Kiwakilishi 
 4.  Kielezi
 5.  Kiunganishi.
Choose Answer :


17. Ni neno lipi lina maana sawa na neno kumzonga mtu kwa maneno makali kwa lengo la kumkasirisha?

 1. Kumhukumu
 2. Kumwinda
 3.  Kumwadhibu 
 4.  Kumaskama
 5. Kumzoea.
Choose Answer :


18. Katika vitenzi "sitafyeka" na "hupendi" ni silabi zipi zinazoonesha ukanushi?

 1. ta na hu
 2. ta na pe
 3. ka na ndi 
 4.  si na hu
 5. fye na pe.
Choose Answer :


19. Neno lipi kati ya haya halilandani na mengine?

 1. Cheka
 2. Tabasamu
 3. Furaha 
 4.  Sherehe 
 5.  Shere.
Choose Answer :


20. Mnyama huyu anafanana na ngombe. Wingi wa sentensi hii ni ipi?

 1. Wanyama anayefanan na ngoombe 
 2.  Mnyama anayefanana na ngombe
 3. Wanyama wanaofanana na ngombe 
 4. Wanyama wanaofanana na mango mbe 
 5. Mnyama wanaofanana na ngombe.
Choose Answer :


21.   Ni methali ipi kati ya zifuatazo inahimiza ushirikiano katika jamii?

 1. Chanda chema huvikwa pete
 2. Mchumajanga hula na wa kwao
 3. Umoja ni nguvu utengano ni dhaifu
 4. Mwenda pole hajikwai
 5.  Wapishi wengi huharibu mchuzi
Choose Answer :


22.   "Watoto wa mfalme ni rahisi kujificha" Jibu la kitendawili hiki ni kipi?

 1.  Macho
 2.  Vifaranga
 3. Siafu
 4. Mvi
 5. Sungura
Choose Answer :


23.   "Uzururaji umepigwa marufuku".Nahau umepigwa marufuku ina maaña gani?

 1. Umezoeleka
 2. Umepigwa winda
 3. Umepigwa konde
 4. Umekithifi
 5. Umekatazwa
Choose Answer :


24.   "Amenisahau kwa moyo mweupe" Nahau"moyo mweupe" ina maana ipi"?

 1. Bila kinyongo
 2. Kwa lazima
 3.  Kwa shingo upande
 4. Kwa kusita sita 
 5. Kwa kusua sua
Choose Answer :


25.   "Mwenye nguvu Neno linakamilisha methali hii?

 1. mfunge
 2. usimkamate
 3. mkimbie
 4. usimpigie 
 5.  mpishe
Choose Answer :


26.   "Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa ulimwengu." Ni methali ipi inafanana na methali hii?


 1. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu
 2. Asiye na mwana aelekee jiwe 
 3. Asiye na bahati habahatishi
 4. Asiyejua kufa atazame kaburi
 5. Asiyekubali kushindwa si mshindani.
Choose Answer :


27.   "Haba na haba hujaza kibaba" Methali hii inatoa funzo gani?

 1. Umuhimu wa kupima vitu
 2. Tunajiwekea akiba
 3. Vitu hupimwa na kibaba tu 
 4. Tunapawa kupima vibaba 
 5.  Kibaba hujaza vitu.
Choose Answer :


28.   "Heri kufa macho kuliko "Methali hii UKAMILISHWA na kifungu kipi cha maneno?

 1. kujikwaa ulimi
 2. kuumia moyo
 3. kuzama majini
 4. kufa moyo
 5. kufa jicho moja
Choose Answer :


29.   "Maji yakimwagika hayazoolekl hii ina maana gani kati ya zifuatayo?

 1. Ukitaka usizoe maji,usimwage
 2. Tuwe waangalifu katika kutenda jambo
 3. Tuwe waangalifu tunapobeba maji
 4. Maji yakimwagika hugeuka matope
 5. Jambo lililoharibika halitengenezeki
Choose Answer :


30.   "Amani haiji kifung•z cha maneno kinakamilisha methali usahihi?

 1. ila kwa mzozo mkubwa
 2. ila kwa malumbano makali
 3.  bila kuwa na imani 
 4. ila kwa ncha ya upanga 
 5. bila makubaliano.
Choose Answer :


USHAIRI Soma kwa makini shairi lifuatalo kisha jibu maswali 31-36 kwa kuweka kivuli katika herufi ya jibu sahihi katika fomu yako ya kujibia

Kazi ifanye kwa nia,itakupatia

Ifanye kwa kupania,iwe kwako ni daraja

Kazi ni kuibobea, ili ilete faraja.

Juhudi katika kazi,ni zawadi maridhawa

Ni zawadi maridhawa juhudi katika kazi

Ifanye uwe mzawa,uonekane wazi,

Uoneshe uelewa,nchini mwako azizi

Tufanye kazi kwa dhati,itatupa manufaa

Itatupa manufaa ,tufanye kazi kwa dhati,

Tuoneshe yanofaa,kwa moyo ulo thabiti

Kazi ndiyo mhimili,popote utapokuwa.

Popote utapokuwa,kazi ndio mhimili, Kama gari huendeshwa,vile inastahili, Mafunzo uliyopewa,vile inastahili,

Mafuzo uliyopewa iwe kwako ni kivuli,

Kwako ni muhimu maisha kuendelea,

31. Kichwa kinachofaa kwa shahiri hili ni

 1. Juhudi katika kazi
 2. Mafunzo ya kazi
 3. Kazi inayostahili 
 4. Kazi inayofaa
 5. Changamoto za kazi .
Choose Answer :


32. Mwandishi "anasema kazi ni kuibobea" ana maana gani?

 1.  Kuipenda na kuithamini
 2. Kuleta faraja
 3. Kuijua na kuifanya ipasavyo  
 4. Kuifanya kwa kutumia nguvu
 5. Kazi ndiyo mhiniili    
Choose Answer :


33. Vina vya kati na mwisho katika ubeti wa pili ni vipi?

 1. wa naju
 2. wa na hu
 3. tin na i
 4. ti na a
 5.  wa na zi
Choose Answer :


34. Shairi hili linatoa funzo gani?

 1. Ni vyema kuithibitisha kazi
 2. Kazi ni muhimu katika maisha
 3.  Ni bora kuajiriwa 
 4.  Ni muhumu kupewa mafunzo 
 5. Yawe ya mafanikio.
Choose Answer :


35. Neno "thabiti" katika shairi hili lina maana gani?

 1. Mkunjufu
 2. Mnyenyekevu
 3. Mweupe
 4. Madhubuti
 5. Mwepesi
Choose Answer :


36.   Unafikiri mwandishi ana maana gani anaposema "mafunzo uliyopewa yawe kwako ni kivuli"

 1. Yasikuweke juani 
 2.  Yakuweke chini ya mti
 3.  Yawe ndiyo ushahidi
 4.  Yalete matukio
 5. Yawe na matukio.
Choose Answer : UTUNGAJI Umepewa habari yenye sentensi nne(4)zilizoandikwa bila mtiririko wa mawazo katika swali la 37-40 zipange sentensi hizi ili ziwe na mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa herufi   weka kivuli katika herufi ya jibu sahihi katika fomu yako ya kujibia.

37.   Kwa mfano,wavulana walipofikia umri wa kuoa iliwalazimu kujijengea nyumba ya kuishi na kuwa na mazao ya chakula.

Choose Answer :


38.   Elimu hiyo ilitolewa na walimu maalum wa jadi na ilihusisha na vitendo.

Choose Answer :


39.   Wakati wa ukoloni elimu hiyo ilipigwa vita na kuonekana kuwa haifai hivyo uliletwa mfumo mpya wa Elimu.

Choose Answer :


40.   Kabla ya kuja kwa wakoloni Waafrika walikuwa na mfumo wao wa elimu ya jadi.

Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS