STD VII KISWAHILI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2017

SEHEMU A: SARUFI Katika swali la 1 — 20, weka kivuli katika herufl ya jibu lililo sahihi katika karatasi yako ya kujibia

1. Neno lipi ni tofauti na maneno mengine kati ya haya

 1. Chungwa
 2.  Embe
 3. Ndizi
 4. Nanasi
 5.  Mgomba
Choose Answer :


2.  Mto Ruvu umefurika mwaka huu. Katika sentensi hii, maneno "mwaka huu" ni ya aina gani?

 1. Nomino
 2.  Vitenzi
 3. Vivumishi
 4. Vielezi
 5. Viwakilishi
Choose Answer :


3."Mimi sitakuja" Sentensi hii iko katika kauli gani?

 1. Kanushi
 2. Ombi
 3. Swali 
 4.  Taarifa 
 5. Halisi
Choose Answer :


4.Mama mdogo amepika ugali mwingi". Maneno gani ni vivumishia sentensi hii?

 1. Mdogo na mwingi
 2. Mama na mdogo
 3. Uglai na mwingi 
 4. Mdogo na amepika 
 5. Amepika na ugali
Choose Answer :


5.       "Wakulima wamehamisha mizinga ya nyuki kutoka mashambani mwao. "Umoja wa sentensi hii ni upi?

 1.  Mkulima amehamisha mizinga ya nyuki kutoka shambani mwao. 
 2.  Mkulima amehamisha mzinga wa nyuki kutoka shambani mwake
 3. Mkulima amehamisha mizinga ya nyuki kutoka shambani mwake.
 4. Mkulima amehamisha mzinga wa nyuki kutoka shambani mwao.
 5.  Mkulima amehamisha mzinga ya nyuki kutoka shambani mwake.
Choose Answer :


6.       "Mwajuma amemwibia Mwanahamisi kalamu yake". Katika sentensi hii. "Mwajuma ni nani?

 1. Mtendewa 
 2.  Mtendana
 3.  Mtendeka 
 4.  Mtenda
 5. Mtendwa
Choose Answer :


7.   Kinyume cha neno "duwaa" ni kipi?

 1. Shangaa
 2. Staajabu
 3.  Bashasha
 4. Pumbaa
 5.  Butwaa
Choose Answer :


8.       "Uvumilivu ulimfanya Pendo apate zawadi. "Uvumilivu ni aina gani ya neno?

 1. Nomino
 2.  Kitenzi
 3. Kivumishi
 4. Kihisishi
 5. Kiwakilishi
Choose Answer :


9.       Yupi kati ya wafuatao ni lazima awe mwanaume?

 1. Mjomba 
 2. Binamu
 3. Mjukuu
 4.  Ndugu 
 5. Mzee
Choose Answer :


IO. "Walimu watafundisha masomo yao vizuri". Sentensi hii ipo katika wakati gani?

 1. Uliopita 
 2.  Ujao
 3. Uliopo
 4. Mazoea
 5. Timilifu
Choose Answer :


11.  "Wanafunzi wenzake walimnyanyapaa. Neno walimnyanyapaa lina maana gani kati ya hizi zifuatazo?

 1. Walimpenda
 2. Walimhurumia
 3. Walimtenga
 4. Walimhusudu
 5. Walimchekesha
Choose Answer :


12.    Neno nimerudi lipo katika nafsi ipi?

 1. Pili umoja
 2. Kwanza umoja
 3. Kwanza wingi
 4. Tatu umoja E. 
 5. Tatu wingi
Choose Answer :


13. Kiwanda hutoa ajira kwa wananchi "kiwanda" ni aina gani ya neno?

 1. Kivumishi
 2. Kiwakilishi
 3. Nomino
 4.  Kielezi
 5. Kitenzi
Choose Answer :


14. Mashine nyingi hupatikana" kiwandani" ni aina gani ya neno

 1. Kivumishi.
 2. Kiwakilishi
 3. Nomino 
 4. Kielezi
 5. Kitenzi.
Choose Answer :


15.Kisawe cha neno "ndovu" ni kipi kati ya maneno yafuatayo?

 1. Nyati
 2. Faru
 3. Nyumbu 
 4. Tembo
 5. Mbogo.
Choose Answer :


16, "Mlima meru unafuka moshi" Ukanusha wa sentensi hii ni upi?

 1. Mlima meru unawaka moshi
 2. Mlima meru unatoa moshi.
 3. Mlima meru unafukiza moshi D. 
 4. Mlima meru haufuki moshi 
 5. Mlima meru hauwaki moshi.
Choose Answer :


17.       Panga maneno yafuatayo kwa kuanzia na neno ambalo katika familia hiyo linaonesha aliyetangulia kuzaliwa hadi wa mwisho kuzaliwa: Baba, kitukuu, babu, kilembwe,

mjukuu, kilembwekeza.

 1. Babu, Baba, Mjukuu, Kitukuu,Kilembwe, Kilembwekeza
 2.  Baba, mjukuu, kitukuu, kilembwe,  kilembwekeza, babu
 3. Kilembwekeza, kitukuu, mjukuu, bab babu, kilembwe
 4. Babu, mjukuu, kitukuu, kilembwe,  kilembwekeza, baba
 5. Mjukuu, kitukuu, baba, babu, kilembwe, kilembwekeza
Choose Answer :


18.       Kisawe cha neno ”kinyinginya” ni kipi katika maneno yafuatayo?

 1. Mjukuu  
 2. Kitukuu
 3. Kijukuu
 4. Kilembwe
 5.  Kilembwekeza
Choose Answer :


19.Kisawe cha neno ”mviringo” ni kipi?

 1. bapa
 2. duara
 3. mstatili
 4. pembe tatu
 5. pembe nne
Choose Answer :


20.Mtu anayechonga vinyago anaitwaje?akaokota,

 1.  Mnajimu
 2. Boharia
 3.  Msanii
 4. Mwashi
 5. Seremala
Choose Answer :


21. Alipomwona Yule Chui, Juma akapiga moyo konde na kuanza kumshambulia kwa mpini wa jembe. Maana ya msemo kupiga moyo konde ni ipi?

 1.  Kujikaza
 2.  Kuamua
 3. Kutetemeka
 4.    Kutahan?ki
 5.   Kuruka
Choose Answer :


22. Nimeugua kwa kipindi kirefu sana, lakini sasa ni wa afya. Neno lipi linakamilisha sentensi hii?

 1.  Hoi
 2.  Buheri 
 3.  Buheli
 4. Mzuri
 5.  Mwingi.
Choose Answer :


23. Wakikua mama yao huwatupa mbali kwa kishindo.Jibula kitendawili hiki ni lipi?

 1. Mbalika
 2. Nzi            
 3. Mhindi 
 4.  Embe 
 5. Mtama.
Choose Answer :


24.Kati ya methali zifuatazo ni ipi haitoi  msisitizo wa kufanya juhudi katika jambo?

 1.  Maji ukiyavulia nguo sharti uyaoge,
 2.  Bandu bandu humaliza gogo,
 3. Mwenda bure si mkaa bure huenda akaokota
 4. panapofuka moshi hapakosi moto
 5. ukupigao ndio ukufunzao
Choose Answer :


 25. Kutoa ni moyo usambe ni utajiri”maana  ya methali hii ni ipi?
 1. Matajiri ndio wenye moyo wa kutoa,
 2. masikini ndio wenye moyo wa kusaidia
 3. Kuonyesha moyo wa ukarimu hakuhitaji utajiri,
 4. Utajiri na umaskini havitangamani,
 5. Mwenye nacho ni tajiri.
Choose Answer :


26 sihimili kishindo"kifungu kipi cha maneno kinakamilisha methali hii?

 1. Mimi nyumba ya nyasi,
 2. Mimi nyumba ya miti,
 3. Mimi nyumba ya vioo, 
 4.  Mimi nyumba ya udongo,
 5. Mimi nyumba ya zamani.
Choose Answer :


27. "Asiyeuliza" maneno yapi yanakamilisha methali hii kwa usahihi

 1. Kaa naye mbali
 2. Hana budi kujua
 3. Usimwambie kitu
 4. Usimwambie lolote
 5. Hana ajifunzalo
Choose Answer :


28." Gari langu halitumii mafuta jibu la kitendawili hiki ni lipi?

 1. Macho
 2. Miguu
 3. Mikono 
 4. Tumbo
 5. Masikio.
Choose Answer :


29. "Anatengeneza mchuzi mtamu sana lakini hapiki jikoni" kitendawili hiki jibu lake ni lipi?

 1.  Ngombe
 2.  Nyuki 
 3.  Mbuzi 
 4.  Muwa
 5.  Mbuzi.
Choose Answer :


30. "Ukiona vyaelea vimeundwa" methali hii ina maana gani?

 1. Ubora wa kitu hautegemei upya wake,
 2. Vitu vinavyoelea baharini ni meli, 
 3. Vitu vya thamani hupatikana kwa jasho,
 4. Vitu vimeumbwa ili vielee,
 5. Vitu vya thamani vimeundwa.
Choose Answer :


UFAHAMU.

Soma kwa makini habari ifuatayo kisha jibu maswali 31-40 kwa kuweka kivuli katika herufi ya jibu lililo sahihi katika karatasi yako ya kujibia.

Jua lilikuwa linaunguza mithili ya moto. Hapakuwa na nyasi wala miti iliyokuwa na majani ya rangi ya kijani.Kila uoto ulikuwa wa rangi ya kahawia kavu! Aidha kupata tone la maji ya kunywa ilikuwa ndoto kwani mito na visima vyote vilikauka kau.Baada kuhangaika kwa njaa na kiu, ndipo wanyama waliamua waitishe mkutano ili wajadili hatua ya kuchukua. Makundi • ya wanyama wa aina mbalimbali walikutana chini ya mbuyu. Swala, nyani, mbawa na tembo wote walikuwepo.

"Kama mjuavyo mimi ndimi mfalme wa wanyama wote.Niungurumapo hapana achezae kwa hiyo bila shaka mtakubali kuwa mimi ndiye mwenyekiti wa mkutano huu."alitangaza simba.Wanyama wote walitazamana na kutikisa vichwa kwa ishara ya kuafiki. Kisha alisimama na kusema "Mheshimiwa mwenyekiú, jana nilisikia mlindimo toka upande wa magharibi. Hivyo ninashauri sote tuhame na kuelekea upande huo ili tuokoe maisha yetu kwani huko kuna dalili ya mvua."Wanyama wote waliunga mkono hoja hiyo,isipokuwa kobe ambaye alisema, "mheshimiwa mwenyekiti, endapo kweli tumeazimia kuhama, sisi akina kobe tunaomba mtubebe kwani kasi yetu ya kutembea ni ndogo mno."

Baada ya kila mnyama kutoa rai yake ,Mwenyekiti alisimama na kusema, "Nimesikia yote mliyosema, kabla ya kuanza kuhama nakutuma wewe ngombe upeleke ujumbe wetu kwa binadamu ili waache kuharibu mazingira, kwani hicho ndicho kiini cha matatizo yanayotusibu.Wewe ni kiungo baina yetu na binadamu." ngombe alikubali.

Baada ya kufika ujumbe ule, binadamu alijibu kuwa alikwishaelewa tatizo Ia mazingira na tayari alikuwa na mpango kabambe wa kuchinja mifugo yote ili kutekeleza ushauri wa wataalamu wa mazingira wa kuiokoa dunia na janga Ia jangwa. Kusikia hivyo ngombe alichanja mbuga kuelekea kwa wanyama wengine.

31.  Kwa mujibu wa habari uliyo soma, mkutano wa wanyama ulifanyika wapi?

 1. Kwa mfalme
 2.  Kisimani
 3. Chini ya mbuyu D. 
 4. Kwenye majani
 5. Jangwani.
Choose Answer :


32.  Mwenyekiti wa mkutano wa wanyama alikuwa nani?

 1. Ng ombe
 2.  Kobe
 3. Nyati
 4. Simba
 5. Nyani
Choose Answer :


33. Hali ya kukauka kwa mito,visima nyasi na miti kunakutokana na ukosefu wa mvua inaitwaje?

 1. Ukame
 2. Uoto
 3.  Kahawia
 4.  loto
 5. Janga.
Choose Answer :


34. Jina lingine Ia mnyama aliye washauri wanyama wote kuhamia upande ambako kulikuwa na dalili ya mvua ni lipi kati ya yafuatayo.

 1.  Ndovu B.
 2.  Ngwena
 3. Mbega 
 4.  Kima
 5. Mbogo.
Choose Answer :


35.Katika habari uliyo soma sababu iliyomfanya kobe kutoafiki moja kwa moja hoja ya kuhama ni ipi?

 1. alikuwa mpinzani wa mwenyekiti ,
 2. aliogopa kuachwa nyuma,
 3. kulikuwa na jua kali
 4. wanyama wengine wangeweza kumla,
 5. kobe ni mvivu kutembea.
Choose Answer :


36. kwa mujibu wa habari hii ,uharibifu mkubwa wa mazingira hufanywa na nani?

 1. tembo
 2.  mbawala
 3.  swala
 4. binadamu
 5.  nyani.
Choose Answer :


37. Neno lipi kati ya yafuatayo lina maana sawa na neno janga?

 1. Maafa 
 2.  Kiu
 3. Ukame D. J
 4. angwa 
 5. Joto.
Choose Answer :


38.  Kifungu cha maneno "alichanjambuga"kinamaana gani?

 1. Alijirudi
 2. Alitembea
 3. Alikimbia
 4. Alirudi
 5. Aliruka
Choose Answer :


39.  Binadamu alikusudia kuchinja wanyama wa aina gani

 1. Wanyama pori wote
 2. Ngombe na simba 
 3. Wanyama wadogo wote
 4. Wanyama wakubwa wote
 5. Wanyama wote wanaofugwa
Choose Answer :


40.  Kichwa cha somo uliyosoma kingefaa kiwe kipi?

 1. Kiangazi na jangwa
 2. Matatizo ya binadamu
 3. Jua kali
 4.  Uhamisho wa wanyama
 5. Uharibifu wa mazingira
Choose Answer :


41.   Kituo cha shairi hili ni kipi?

 1. Kuku kapewa uwezo, kutaga na kuangua
 2. Yai wewe ni mtoto
 3.  Ungegeuka uozo, kuku angekuziria
 4. Kuku kwkao ndiye mama
 5.  Yai wewe ni mtoto, Kuku kwako ndiye mama
Choose Answer :


42.   Katika shairi hili vina vya kati na mwisho ni vipi? 

 1. zo na ku 
 2.  Zonaa
 3. To na ku
 4. U na ku
 5.  Ya na ku
Choose Answer :


43.   Shairi hili lina mizani ngapi?

 1. Kumi na sita
 2. Minne
 3.  Nane
 4. Ishirini na tatu 
 5. Sita
Choose Answer :


44.   Shairi hili lina beti ngapi?

 1. Nne
 2.  Nane
 3. Moja
 4.  Mbili
 5.  Kumi na sita
Choose Answer :


45.   Neno "kuangua" kama lilivyotumika katika shairi hili lina maana ipi?

 1.  Kuvunja mayai
 2. Kula mayai
 3. Kukwangua mayai
 4.  Kutoa vifaranga katika mayai
 5. Kulalia mayai
Choose Answer :


46.   Neno "Mizozo" kama lilivyotumika katika shairi hili lina maana gani?

 1. Ghasia
 2. Udadisi
 3.  woga
 4. Majigambo 
 5. Utafiti
Choose Answer :


SEHEMU E:

UTUNGAJI

Panga sentensi nne (4) zifuatazo ili ziwe na mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa herufi

A, B, C na D.

47.   Zizi hilo limegawanywa katika sehemu mbili

Choose Answer :


48.     Baba yangu anafuga ngombe, mbuzi na kondoo.

Choose Answer :


49.   Nje ya nyumba yetu kuna zizi kubwa.

Choose Answer :


50.   Sehemu moja ni ya ngombe na nyingine ni ya mbuzi na kondoo.

Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS