STD VII KISWAHILI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2013

11. Sentensi ipi kati ya hizi ipo katika hali timilifu?

 1.  Mheshimiwa Rais anahutubia mkutano
 2.  Mheshimiwa Rais alihutubia mkutano
 3.  Mheshimiwa Rais atahutubia mkutamo 
 4. Mheshimiwa Rais amehutubua mkutano
 5.  Mheshimiwa Rais alikuwa anahutubia mkutano.
Choose Answer :


12. Neno lipi ni tofauti na maneno mengine kati ya yafuatayo?

 1.  Maji 
 2.  Maziwa 
 3.  Soda 
 4.  Juisi 
 5.  Samli
Choose Answer :


13. "Kitabu chako ni kizuri, ukienda dukani nami uninunulie ... ......” Ni kifungu kipi cha maneno hukamilisha sentensi hiyo?

 1.  kama hivyo 
 2.  kama hiko 
 3.  kama icho
 4.  mfano wa iko 
 5.  kama hicho
Choose Answer :


14. Tunda huachwa mpaka likauke." Setensi hiyo ikiwa katika hali ya ukanushi itakuwa ipi kati ya zifuatazo?
 1.  Tunda haliachwi mpaka likauke
 2.  Tunda haliachi mpaka likauke
 3.  Tunda halikuachwa mpaka likauke
 4.  Tunda halitaachwa mpaka likauke
 5.  Tunda halijaachwa mpaka likauke
Choose Answer :


15. Mkutano haukufanyika kwa sababu mwenyekiti na katibu hawakufika. Kifungu kipi cha maneno kati ya vifuatavyo kinasadifu sentensi hiyo?

 1.  Mkutano uliairisha 
 2.  Mkutano uliahirishwa
 3.  Mkutano ulihairishwa 
 4.  Mkutano uliharishwa 
 5.  Mkutano ulihairisha
Choose Answer :


16. Mlinzi wa mlangoni huitwaje?

 1.  Boharia 
 2. Baharia 
 3. Bawaba
 4.  Banati 
 5.  Bawabu
Choose Answer :


17. Joshua yuko jikoni anapaa samaki. Neno "anapaa” kama lilivyotumika katika sentensi hii lina maana ipi?

 1.  Kuwapaka samaki chumvi 
 2.  Kuondoa magamba ya samaki 
 3.  Kuondoa mifupa katika samaki 
 4.  Kukausha samaki kwa moto 
 5. .Kuwakata samaki vipande vipande.
Choose Answer :


18. "Mtoto wa ngombe anaitwa ndama, watoto wa kuku, bata, kanga wanaitwa vifaranga, kimatu ni mtoto wa nani?

 1. Nzige
 2. Nyuki
 3. Inzi
 4. Kipepeo
 5. Buibi
Choose Answer :


19. Kisawe cha neno ”eupe” ni kipi?

 1. Chokaa
 2. Angavu
 3. Theluji
 4. Ukungu
 5. Angaza
Choose Answer :


20. Siku ya nne baada ya leo huitwaje?

 1. Mtondo
 2. Mtondo kutwa
 3. Mtondogoo
 4. Kesho kutwa
 5. Mtondogoo kutwa
Choose Answer :


SEHEMU C

UFAHAMU

Soma kifungu cha habari na kishajibu maswaliyanayofuata:

Maji ni moja kati ya vitu vitatu muhimu sana vinavyotuwezesha kuishi. Vitu vingine ni hewa na chakula. Hewa ndiyo yenye umuhimu wa kwanza, ikifuatiwa na chakula. Kusingelikuwa na maji maisha ya binadamu na ya viumbe wengine yasingewezekana. Kila mtu anaelewa umuhimu wa maji katika maisha. Maji yanatawala maisha kwa kiasi kikubwa sana. Baadhi ya viumbe kama vile samaki, mamba, kasa, konokono, nyangumi na wengineo maskani yao ni majini, hivyo maji yakikosekana viumbe hao huweza kuaga dunia.

Binadamu anatumia maji kwa shughuli mbalimbali. Shughuli hizo ni pamoja na kupikia, kufulia, kusafishia vyombo, kuoga na kunywa. Katika sehemu nyingi za nchi yetu watu hutumia maji kwa kumwagilia bustani za mboga, maua na miti. Katika maeneo yenye mito mikubwa na maziwa maji yake hutumika kwa kumwagilia mashamba kama yale ya mpunga na mahindi. Kilimo cha umwagiliaji kinafaa kwa sababu mkulima anakuwa na uhakika wa kuvuna.

Maji ya mvua huwezesha watu kulima na kupanda mazao ya chakula na ya biashara. Hivyo zipo sehemu ambazo wakulima hulima kilimo cha umwagiliaji lakini sehemu kubwa ya wakulima hutegemea kilimo cha mvua.

Kwa ujumla maji yawe ya mvua au yanayotokana na mito au maziwa yana umuhimu mkubwa mno kwa binadamu kama walivyosema wahenga maji ni uhai, hivyo inashauriwa kwamba ni muhimu kwa kila mtu kunyvva maji safi na salama ili kulinda siha zetu.

MASWALI

31.Vitu vitatu muhimu vinavyomwezesha binadamu kuishi ni vipi?

 1. Hewa, chakula na nyumba 
 2. Hewa, maji ma chakula
 3.  Maji ushauri na hewa 
 4. Maji, hewa na mvua
 5. Chakula, mvua na hewa
Choose Answer :


32.Wakulima wengi kama ilivyoelezwa katika habari hii hulima kilimo kinachotegemea nini?

 1.  Mito 
 2.  Umwagiliaji 
 3. Mvua
 4. Mabwawa 
 5.  Maziwa
Choose Answer :


33. Kiumbe yupi kati ya wafuatao halandani na wenzie?

 1.  Kima 
 2.  Mamba
 3. Nyangumi
 4. Kasa
 5. Samaki
Choose Answer :


34.Kilimo cha umwagiliaji kina sifa gani kubwa?

 1.  Uvunaji upo dhahiri 
 2. Kinatumia maji ya maziwa makubwa
 3. Kinatumia maji yaliyohifadhiwa 
 4. Mazao hayapati magonjwa 
 5. Kinalimika majira yoyote
Choose Answer :


35.Neno "siha" kama lilivyotumika katika kifungu hiki cha habari lina maana gani?

 1. Afya njeme
 2. Sifa njema
 3. Maisha mema
 4. Tabia njema
 5. Kinywa safi
Choose Answer :


36. "Kuaga dunia" ni msemo wenye maana gani?

 1. Kuzirai 
 2. Kuzimu
 3. Kulala fofofo
 4. Kufariki 
 5. Kufia mbali
Choose Answer :


37. Ni kwanini mtunzi wa habari hii anashauri watu kunywa maji safi na salama?

 1.  Ili kuondokana na kiu 
 2.  Ili kulinda vinywa vyetu
 3.  Ili kuburudisha mwili 
 4.  Ili kuondokana na kichocho 
 5.  Ili kulinda afya zetu
Choose Answer :


38.Neno "maskani" kama lilivyotumika katika kifungu cha habari lina maana gani?

 1.  Nyumba 
 2.  Makao 
 3.  Maisha 
 4.  Mahitaji 
 5.  Shughuli
Choose Answer :


39.Kichwa cha habari kinachofaa kwa kifungu hiki ni kipi?

 1.  Hewa ni muhimu 
 2.  Maji ni uhai
 3.  Maji salama 
 4.  Hewa na chakula
 5.  Siha bora
Choose Answer :


39.Kichwa cha habari kinachofaa kwa kifungu hiki ni kipi?

 1.  Hewa ni muhimu 
 2.  Maji ni uhai
 3.  Maji salama 
 4.  Hewa na chakula
 5.  Siha bora
Choose Answer :


SEHEMU D

USHAIRI

Soma shairi lifuatalo kisha jibu maswali yanayofuata

Nyumbani kwako kuzuri,japokuwa ni pangoni,

Nyumba yako nijohari,ya mwenzako sitamani, Hata pawe pa tajiri, hapafai maishani,

Nyumbani kwakojohari, kwingine usitamani. 

Kwingine usitamani, nyumbani kwakojohari,

Unaishi kwa amani, na pia kwa ujasiri,

Hiyo kweli abadani, nyumbani kunasetiri,

Nyumbani kwakojohari, kwingine usitamani,

Uipende nyumbayako, utaona raha yake,

Kisha penda nduguyako, kwako apaone kwake, Dunia mahangaiko, usipende pekepeke,

Nyumbani kwakojohari, kwingine usitamani.

Usichaguejirani, bali chagua rafiki,

Usitenge asilani, shauri pia afiki,

Palipo na burudani, kaa nao marafiki,

Nyumbani kwakojohari, kwingine usitamani

MASWALI

41. Kichwa cha shairi kinachofaa ni kipi?

 1.  Johari ni nyumba 
 2.  Nyumbani si pangoni
 3.  Tuthamini kwetu
 4.  Tupende majirani
 5.  Tupende marafiki
Choose Answer :


42. Kituo katika shairi hili ni kipi?

 1.  Nyumbani kwako johari, kwingine usitamani 
 2.  Usichague jirani, bali chagua rafiki
 3.  Kwingine usitamani, nyumbani kwako johari
 4.  Nyumbani kwako kuzuri, japokuwa ni pangoni
 5.  Uipende nyumba yako, utaona raha yake
Choose Answer :


43. Neno "johari" kama lilivyotumiwa na mtunzi lina maana gani?

 1.  Kitu licho dhahiri
 2.  Kitu chenye dhamana
 3.  Kitu cha thamani
 4.  Kitu cha matamanio
 5. Kitu cha kujivunia
Choose Answer :


44. Neno "pekepeke" kama lilivyotumiwa na mshairi lina maama gani?

 1.  Ukatili
 2.  Ufitini
 3.  Uonevu
 4.  Uchoyo
 5. Uwongo
Choose Answer :


44. Neno "pekepeke" kama lilivyotumiwa na mshairi lina maama gani?

 1.  Ukatili
 2.  Ufitini
 3.  Uonevu
 4.  Uchoyo
 5. Uwongo

45. Vina vya kati na vya mwisho katika ubeti wa tatu ni vipi?

 1.  Ko na Ke 
 2.  U na Ke
 3.  Du na Ke
 4.  Ri na Ni
 5. Ki na Ke
Choose Answer :


46. Funzo linalopatikana katika shairi hilo linawakilishwa na methali ipi kati ya zifuatazo?

 1.  Raha haiji ila baada ya tabu. 
 2. Mkataa pema pabaya panamwita. 
 3. Ukikosa shukuru kupata kuna Mungu. 
 4. Fimbo ya mbali haiui nyoka.
 5.  Usiache mbachao kwa msala upitao.
Choose Answer :


SEHEMU E

UTUNCAJI

Katika Sehemu hii kuna habariyenye sentensi nne (4) zilizoandikwa bila mtiririko sahihi unatakiwa kuzipanga sentensi hizo ili ziwe na mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa herufi A, B, C, na D

47. Vile vile matunda huongeza damu mwilini

Choose Answer :


48. Hivyo matunda yana umuhimu mkubwa katika miili yetu.

Choose Answer :


49. Lakini watu wasiokula matunda hupata maradhi kama vile ugonjwa wa fizi, macho na ngozi.

Choose Answer :


50. Kula matunda kunasaidia kuponyesha magonjwa na vidonda haraka, pia husaidia macho kuona vizuri katika mwanga hafifu.

Choose Answer :


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

   Click Here To Access You Scheme(ONLY IF YOU A HAVE CODE)
GO TO NECTA EXAMS