?> URAIA STANDARD SIX EXAMS SERIES
URAIA STANDARD SIX EXAMS SERIES

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MSURURU WA MITIHANI YA SHULE ZA MSINGI

FOMATI MPYA-MTIHANI WA DARASA LA SITA

SOMO: URAIA NA MAADILI

MAELEKEZO:

 1. Jibu maswali yote katika kila sehemu ya mtihani huu.
 2. Kumbuka kuandika majina yako.
 3. Hakikisha kazi yako ni nadhifu sana. 

 

SEHEMU A:

 1.         Chagua jibu sahihi
 1.      Tofauti gani sio ya  kimaumbile kati ya mwanaume na mwanamke?
 1.               Kupata hedhi
 2.                Kupata mimba
 3.               Uwezo wa kuzaa
 4.               Kunyonyesha
 1.    Tendo gani kati ya haya halionyeshi usawa wa kijinsia.
 1.               Kutoa elimu sawa kwa mtoto wa kike na kiume
 2.                Kutambua kuwa mwanaume na mwanamke wote ni binadamu
 3.               Majukumu ya jikoni kuachiwa wasichana
 4.               Kutobagua wasichana katika elimu
 1.  Moja ya mabadiliko ya wasichana wanapo balehe ni 
 1.               Kuongezeka kwa kimo
 2.                Kuonyesha heshima zaidi
 3.               Kupata hedhi
 4.               Kuwa na mpenzi wa jinsia tofauti.
 1.  Lipi miongoni mwa mambo yafuatayo huwavutia waazi au walezi katika shule zetu?
 1.               Walimu wasiotosheleza shuleni
 2.                Ufaulu mzuri wa wanafunzi
 3.               Mashamba yanayomilikiwa na shule
 4.               Uhaba wa nyumba za walimu
 1.    Ipi kati ya zifuatazo si faida zitokanazo na mwanafunzi kushiriki katika michezo?
 1.               Kuimarisha afya ya mwili na akili
 2.                Kumsaidia mwanafunzi kulipa kodi
 3.               Kudumisha uhusiano kati ya mwanafunzi na jamii nzima
 4.               Kumjengea mwanafunzi hali ya kujiamini na uthubutu
 1.  Serikali ya Jamhuri ya Muungano  wa Tanzania imeundwa na serikali mbili nazo ni;
 1.               Bunge na mahakama
 2.                Serikali ya Tanganyika na ya Zanzibar
 3.               Baraza la mawaziri na baraza la wawakilishi
 4.               Serikali ya mtaa na serikali kuu
 1.             Ipi kati ya zifuatazo si kazi za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
 1.               Kujadili na kuridhia mikataba
 2.                Kutunga sheria na kupitisha bajeti
 3.               Kutoa hukumu kwa wavunja sheria
 4.               Kupitisha bajeti
 1.           Mahakama ni mhimili wa dola unaohusiana na kazi zifuataza, isipokuwa:
 1.               Kupokea mashtaka
 2.                Kutunga sheria
 3.               Kusikiliza na kuamua kesi
 4.               Kutafsiri sheria
 1.   Sheria hutungwa na huanza kutumika mara baada ya kutiwa saini na
 1.               Spila wa bunge
 2.                Rais
 3.               Jaji mkuu wa Tanzania
 4.               Jaji kiongozi wa Tanzania
 1.     Kiongozi anayepatikana kwa njia ya kidemokrasia ana sifa zifuatazo, isipokuwa:
 1.               Anafuata utawala wa sheria
 2.                Anakubali kukosolewa
 3.               Anaheshimu mawazo ya waliomchagua tu
 4.               Anatumikia watu wote
 1.   Mfumo wa vyama vingi unamanufaa yafuatayo:
 1.               Unaweza kuwagawa wananchi kwa itikadi
 2.                Viongozi wa vyama wanaweza kuteua mgombea asiyekubalika
 3.               Wananchi wana haki ya kujiunga na vyama wanavyovitaka
 4.               Vyama vyote vinapata ruzuku
 1.             Zifuatazo ni haki za binadamu isipokuwa:
 1.         Kuishi popote bila kubughudhiwa
 2.          Kupata elimu
 3.         Kufanya kampeni za uchaguzi
 4.         Uhuru wa kuwa na familia
 1.           Kipi ni miongoni mwa vitendo vinavyoonesha mtu anayejihusisha na tabia hatarishi?
 1.               Kufanya kazi kwa bidii
 2.                Kushiriki katika michezo
 3.               Kuzurura usiku
 4.               Kula na kuimba
 1.           Ipi kati ya zifuatazo ni hasara anayoweza kupata mtu anayejihusisha na tabia hatarishi?
 1.               Kupata madhara ya kiafya
 2.                Kushirikiana na marafiki
 3.               Kupata heshima kwa jamii
 4.               Kufanya kazi kwa ufasaha
 1.             Lipi kati ya yafuatayo ni kundi la watu wenye uhitaji wa kuhudumiwa kwa haraka?
 1.               Viongozi wa dini, madiwani na wazee
 2.                Wagonjwa, watoto, wazee, wajawazito na walemavu
 3.               Watoto, vijana, wagonjwa na wazee
 4.               Viongozi, watoto na walimu

 

 1. Oanisha kipengele kutoka sehemu A na Kipengele kutoka sehemu B kisha andika herufi ya jibu sahihi katika Karatasi yako ya majibu.

SEHEMU A

SEHEMU B

 1. Ni msingi wa kidemokrasia ambapo watu wapo huru kuzungumza bila kuingiliwa.
 2. Wananchi wote wapo huru kujiunga na vyama vya siasa na kuchaguliwa
 3. Chombo chenye jukumu la kumtangaza mshindi wa nafasi ya urais
 4. Anajituma kwa waliompa nafasi alionayo.
 5. Kila mtu ana haki ya kuishi na kupata elimu
 1. Tume ya taifa ya uchaguzi
 2. Kiongozi bora
 3. Haki za binadamu
 4. Uhuru wa kujieleza
 5. Uwazi na wajibikaji
 6. Uwepo wa vyama vingi vya siasa
 7. usawa
 1. Jaza nafasi zilizoachwa wazi kwa kuthibitisha majibu sahihi katika nafasi ulizopewa.
 1. Baada ya kuchaguliwa, rais wa Muungano wa Tanzania uapishwa na……………………………
 2. Taja sharia inayotumika kulinda na kuhifadhi mazingira nchini Tanzania
 3. Ni shughuli gani kuu ya maendeleo inayofanyika katika bahari na maziwa makuu?
 4. Uhusiano wa uzao mmoja na watu kutoka kizazi hadi kizazi huitwa……
 5. Mtendaji mkuu katika ofisi ya Baraza la Mawaziri ambayo hufanya kazi anayoagizwa na Rais ni………..

 

 1.  Jibu Maswali yafuatayo
 1. Taja mihimili mikuu ya Serikali ya Muungano wa Tanzania
 2. Eleza kazi tatu za bunge la Tanzania
 3. Onyesha uhusiano uliopo kati ya mihimili mitatu ya serikali.
 4. Mahakama ya juu kabisa Nchini ni…………..

 

 1. Jibu maswali kwa ufupi
 1. Nini maana ya kiongozi
 2. Eleza sifa nne za kiongozi bora
 3. Ili kugombea urais, mtu anahitajika awe na sifa zipi?
 4. Taja misingi mitatu ya utawala bora

 

 1. Jibu maswali kwa ufasaha
 1. Marafiki ni muhimu sana katika maisha yetu. Taja vitendo vine vinavyodumisha urafiki mwema
 2. Je ni mambo gani yanayoweza kuathiri maelewano mema kwa marafiki?
 3. Taja njia tatu za kukabiliana na matumizi mabaya ya rasilimali za umma

 

 1. Chunguza picha ifuatayo kisha jibu maswali

 

 1. Hii ni aina gani ya familia?
 2. Taja majukumu matatu ya mzazi au mlezi katika familia
 3. Taja majukumu matatu ya watoto katika familia

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD SIX EXAM SERIES 105

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOJIA

MTIHANI WA KUMALIZA MUHULA WA PILI 2023

SOMO: URAIA NA MAADILI DARASA LA SITA

SEHEMU A:CHAGUA JIBU SAHIHI

 1. Bendera ya Rais ina alama ya _____ katikati [a]twiga [b]fedha [c]nemboyaTaifa [d]kuletaimani[      ]
 2. Faida moja wapo ya kuwashirikisha watoto katika kufanya maamzi ni __[a]kuleta upendo na umoja [b]kuleta upendeleo [c]kuleta ugomvi [d]kuleta maneno [      ]
 3. Nyama na maziwa ni chakula cha asili cha jamii ya kabila la ___ [a]Wazramo [b]Wasukuma [c]wamasai [d]wahaya [      ]
 4. Wimbo wa Taifa unapoimbwa tunatakiwa ____[a]tukae chini [b]tutulie na kusimama wima [c]tukimbie haraka mstarini [d]tulale [      ]
 5. Moja kati ya hizi si alama ya Taifa letu nayo ni ___[a]fedha zetu [b]polisi [c]mwenge wa uhuru [d]bendera yaTaifa [      ]
 6. Moja ya nchi zifuatzo si rafiki wa Tanzania___[a]Afrika [b]Kenya [c]Uganda [d]Burundi [      ]
 7. VituvinavyotambulishaTaifani ____ [a]alamazamiti [b] alamazaTaifa [c] maji [d] milima [      ]
 8. Matendo yanayo jumuisha kuipenda na kujivunia shuleni ___ [a]kutunza mazingira ya shule [b]kutoroka shuleni [c]kupigana shulleni [d]kupiga kelele darasani [      ]
 9. _____ ni uwezo alionao mtu ambao humwezesha kufanya jambo Fulani [a]kipaji [b]utamaduni [c]mwenge [d]fedha [      ]
 10. Bendera ya Rais ina rangi ngapi?___ [a]nne [b]moja [c]tatu [d]nane [      ]
 11. Alama zaTaifa la Tanzania ni pamoja na ____[a]bendera yaTaifa, mwenge wa uhuru,twiga [b]shoka, panga na jembe [c]mwenge, wimbo wa shule na twiga [d]simba, nembo na bendera ya Taifa [      ]
 12. Nembo yaTaifa ina vitu Vifuatavyo isipokuwa ____[a]pembe za ndovu [b]pambana mahindi [c]mwana mke na mtoto [d]jembe na nyundo [      ]
 13. Kutoheshimu alama zaTaifa ni pamoja na _____[a]kuzingatia matumizi ya nembo yaTaifa [b]kusimama wima wakati bendera ya Taifa inapandishwa na kushushwa [c]kuthamini fedha za Tanzania [d]kuimba wimbo waTaifa kila wakati [      ]
 14. ___ni jumla ya mambo yote yanayowaunganisha watu kama Taifa [a]utamaduni [b] uzalendo [c]michezo [d]makabila [      ]
 15. Matendo ya uwajibikaji katika familia ni pamoja na ____ [a]kulala mapema [b]kushiriki kufanya kazi ndogo ndogo za familia [c]kucheza mpira [d]kuwatibu wagonjwa [      ]
 16. Shughuli za usafi nyumbani zinapaswa kufanywa na ____ [a]baba [b]mama [c] msaidizi wanyumbani [d]wanafamilia wote [      ]
 17. Baadhi ya shughuli za kujitolea katika jamii ni pamoja na ____[a]kumwagilia bustani ya familia [b]kufanya kazi katika zahanati ya kijiji au mtaa [c]kudeki chumba chako cha kulala [d]kulisha mifugo ya familia [      ]
 18. Ni matendo yapi kati ya haya yanaonesha kuthamini rasilimali za jamii? ___[a]kutoboa bomba la maji ili kuchota maji ya kumwagilia bustani [b]kupanda miti kando kando ya vyanzo vyama ji [c]kulisha mifugo katika misitu yahifadhi[d]kuchoma moto misitu ilikurina asali [      ]
 19. Faida za kuhusiana vyema na wenzako shuleni ni pamoja na _____ [a]kuleta chuki [b]kuondoa upendo [c]kufaulu vizuri katika mitihani [d]kutokushirikiana [      ]
 20. Shughuli mbili za asili zilizotajwa katika surah ii ni ____ [a]uchongaji na kilimo cha pamba [b]ufinyanzi wa vyungu na uchongaji [c]uvuvi wa samaki na kurina asali [d]kurina asali na uchongaji [      ]
 1. Faida za kuhusiana vyema na wenzako shuleni ni pamoja na ___ [a]kuleta chuki [b]kuondoa upendo [c]kufaulu vizuri katika mitihani [d]kutoshirikiana [      ]
 2. Kuheshimu utamaduni wa watu wengine huleta ___ [a]upendo na mshikamano [b] ujasiri na upendo [c]mshikamano na upole [d]kelele na utulivu [      ]
 3. Chimbuko la sharia zote nchini Tanzania ni ___[a]fedha za Tanzania [b] katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania [c]vyama vya siasa [d]wapinzani [      ]
 4. Rangi ya bluu iliyopo katika bendera ya Taifa huwakilisha _____ [a]watanzania [b]madini [c]mito,maziwa na bahari [d]milima [      ]
 5. Mwenge wa uhuru uliwashwa kwa mara ya kwanza lini? [a]9/12/1962 [b]9/12/1961 [c]9/12/1964 [d]26/4/1964 [      ]
 6. Umuhimu wa bendera ya Rais ni___ [a] kutembelea katika ziara mbali mbali [b]kuonesha mamlaka ya Rais [c]kuhamasisha mwenge wa uhuru [d]kutembea kwa kuringa [
 7. Mifano ya vikundi vinavyo weza kuundwa shuleni ni kama ___ [a]skauti, klabu za mazingira, klabu za takukuru,klabu za masomo [b]upatu, ushirika na vyama vyasiasa [c]skauti, singeli na ngoma za asili [d]fujo [      ]
 8. Ni njia mojawapo ya kutomsaidia mwanafunzi mwenye matatizo ___[a]kumshika mkono [b]kumkumbatia [c]kumshauri namna ya kutatua tatizo [d]kumtenga [      ]
 9. Unapo shuhudia vitendo vya ukatili uwapo shuleni unatoa taarifa ___ [a]mahakamani [b]polisi [c]kwa Mwalimu wa ushauri nasaha [d]kwa mwenyekiti wa mtaa [      ]
 10. Ipi kati ya Vifuatavyo si miongonimwa vitendo vya kulinda nchi yetu ____[a]kutoa taarifa za uharifu [b]kulinda mipaka ya nchi[c]kutoa taarifa za wa harifu kuhusu rasilimali zilizopo nchini [d] kusimamia sheriana kulinda rasilimali zetu [      ]
 11. Unawezaje kuongeza ufanisi katika kujifunza?___[a] kubeba vitabu vingi [b] kusoma kwa vikundi[c] kucheza n awenzako [d] kufanya mitihani [      ]
 12. Lipi kati ya yafuatayo si wajibu wa mtoto?____[a] kuwasaidia wazazi shughuli za nyumbani [b] kuwasadia wadogo wake [c] kulipa karo ya shule [d] kufungua nguo zake [      ]
 13. Kipi kati ya Vifuatavyo ni kitendo kinacho haribu uhusiano baina ya watu?___[a]kuto kuthamini wengine [b]kuwaonya wengine [c] kufanya kazi kwa bidii [d] kusema ukweli [      ]
 14. Katiba ya jamhur ya muungano wa Tanzania ina sura ngapi? ___[a]9 [b] 10 [c] 11 [d]14 [      ]
 15. Kipi katiya Vifuatavyo ni chombo cha kisheria kinacho husika na kusimamia haki?___[a] polisi [b] bunge [c] shule [d] mahakama [      ]
 16. Nembo ya Taifa ina vitu Vifuatavyoi sipokuwa_____[a]pembe za ndovu [b]pamba na mahindi[c]mwanamke na mtoto[d]jembe na nyundo [      ]
 17. Shughuli za usafi nyumbani zinapaswa kufanywa na ___[a] baba [b] mama [c] msaidizi wa nyumbani [d] wanafamilia wote [      ]
 18. Tunawezaje kuhifadhi misitu___ [a] kukata miti [b] kwa kuchoma misitu[c]kwa kupanda miti [d] kutupatia nafaka [      ]
 19. Zipi kati ya hizi ni mila zisizofaa katika jamii ___ [a]kuchotamaji [b]kuwakeketa wasichana [c]kuhamasisha kufanya kazi [d]kufanya kazi kwa ushirikiano [      ]
 20. Mojawapo ni hatua ya kumpata Rais wa Jamhuri ya Muunganowa Tanzania ___[a]kuteuliwa na wananchi wa jimbo lake [b]kupendekezwa na marafiki zake [c]kuteuliwa na chama chake [d]kupendekezwa na Bunge [      ]


SEHEMU B: JAZA NAFASI ZILIZO WAZI

41.Rais wa kwanza wa Jamhuri ya muungano wa Tanzania alikuwa nani__

42.Katiba ya Jamhuri ya muungano wa Jamhuri ya mmungano wa Tanzania ina sura ngapi______

43.Waziri mkuu wa serikali ya awamu ya tatu alikuwa nani?________

44.Taja vyama vitatu vya siasa (i)_________ (ii)_________ (iii)_________

45.Familia ni nini?________________________________________

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD SIX EXAM SERIES 81

OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA SHULE ZA MSINGI

NUSU MUHULA WA PILI

AGOSTI – 2023 

SOMO: ELIMU YA URAIA NA MAADILI

JINA ____________________________________TAREHE_________________ DRS 6

 

MUDA: SAA 1:30

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una jumla ya maswali arobaini na Tano (45)
 2. Jibu maswali yote katika kila sehemu
 3. Soma maelekezo kabla ya kujibu maswali
 4. Swali la 1 – 40 chagua jibu sahihi na swali la 41 – 45, jibu maswali katika nafasi uliopewa.
 5. Tumia kalamu ya bluu na nyeusi
 6. Simu za mkononi, vikokotozi, na vitu visivyoruhusiwa havitakiwi ndani ya chumba cha mtihani

 

SEHEMU A: MACHAGUO

Chagua jibu sahihi zaidi kutoka kwa chaguo ulizopewa kisha kwenye kisanduku ulilopewa

1. Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa kiongozi mashuhuri katika historia ya Tanzania kwa sababu alitumia lugha ya Kiswahili katika hotuba zake. Je, unadhani alitumia lugha ya Kiswahili kama njia ya kukuza ipi kati ya zifuatazo?

A. Lugha  na umoja B. utamaduni wa kimaeneo C.utamaduni wa kitaifa D.miiko ya kitaifa E.Mila za kitaifa [   ]

2. Mbeleko alipata wastani wa D lakini rafiki yake alipata wastani wa A. Alikuja kugundua kuwa rafiki yake alisoma kwa bidii. alipokuwa akicheza. Mbeleko alijifunza kutokana na makosa yake mtihani uliofuata alipata wastani wa A Kujifunza kutokana na makosa kunamaanisha

A. Kutozifanya tena C. kujutia  E. makosa yanakubaliwa [   ]

B. Epuka kuzifanya D. kwa makosa unapata maarifa mapya

3. Watu husema hakuna faida bila maumivu, hii ina maana tunatakiwa kutimiza kazi zetu kwa wakati kwa sababu mwalimu wetu wa elimu ya uraia na maadili alitufundisha kuwa anachotakiwa kufanya kinajulikana kama. A. Haki B. fursa C. uwezo D. kufaidisha E. wajibu[   ]

4. Tangu uhuru Tanzania ndiyo nchi yenye amani zaidi duniani kwa sababu serikali ni ya wananchi raia wake wanaweza kuzungumza moja kwa moja na viongozi wao. Unawezaje kuielezea Tanzania?

A. Je, ni serikali ya kifalme C. Ni serikali ya kidemokrasia E. Ni serikali ya jamaa [   ]

B. Ni serikali ya kidikteta D. Ni serikali ya jamhuri

5. Rais wa sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan ni mwadilifu kwa wanawake na wanaume kama raia wa Tanzania, kitendo chake cha kuwa mwadilifu kinaweza kuitwa

A. Usawa wa kijinsia B. usawa wa kijinsia C. usawa wa kijinsia D. Upendeleo wa kijinsia E. faida ya kijinsia [   ]

6. Tanzania ni nchi tajiri zaidi kwa maliasili na nyaraka za kihistoria. Je, ni alama gani kati ya zifuatazo inatumika kuonyesha kwamba madai na nyaraka hizo ni mali ya serikali ya Tanzania?

A. Picha ya makamu inawasilisha C. bendera ya taifa E. nembo ya taifa [   ]

B. Picha ya rais D. katiba ya taifa ya Tanzania

 7. Alexander Nyirenda ni mtu mashuhuri katika historia ya Tanzania kwa sababu alikuwa mtu wa kwanza kuwasha mwenge wa Uhuru tarehe ngapi?    [      ]

A. Tarehe 9 Desemba 1962 B. Tarehe 9 Desemba 1961 C. Tarehe 26 Aprili 1964 D. Tarehe 12 Januari 1961 E. 12/01/1961 

8. Kila eneo lazima liandaliwe chini ya uongozi na serikali. Katika muundo wa serikali ya mkoa ni nani kiongozi mkuu anayemwakilisha rais katika mkoa?

A. Kamati ya Ushauri ya Mkoa C. Mkuu wa Mkoa E. Mkuu wa mkoa

B. Katibu Tawala wa Mkoa D. Makamu wa rais [   ]

9. Maana kati ya kukataza na kukubalika. Ni jibu kwa jambo ambalo hatulikubali lakini si kwa kiwango kinachohalalisha kukataza. Hii inaitwa kama A. Matumaini B. Changamoto C. Ustahimilivu D. Maafa E. Uvumilivu [ ]

10. Ni ipi kati ya zifuatazo ambayo sio kati ya faida tunazopata tunapojifunza na wanafunzi wetu waliofeli?

A. Kujenga kumbukumbu ya muda mrefu ya mtu D. kufanya urafiki miongoni mwa wanafunzi

B. Kujenga uvumilivu miongoni mwa wanachama E. kujenga imani na uhuru miongoni mwa wanafunzi

C. Kuwapendelea wengine wanaochangia hoja nyingi wakati wa majadiliano [   ]

11. Ili kudumisha amani na usalama miongoni mwa wananchi serikali ina vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama vinavyoongoza mwananchi kutii sheria na haki za binadamu ni hivi vifuatavyo, yupi sio?

A.TAKUKURU B. TPDF C. NEMC D. TISS E. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji [     ]

12. Ili kudumisha amani na usalama katika jamii. Watu walianzisha chombo kinachohusika na sheria na kanuni. Mahali ambapo masuala ya kisheria yanaamuliwa na hakimu au hakimu inajulikana kama a

A. Bunge B. Mahakama C. Baraza la Mawaziri D. Jela E. Kituo cha polisi [   ]

13. Serikali ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeamua kujenga uchumi wa nchi kwa kuwaongoza watu wake kulipa kodi. Ni kipi kati ya vifuatavyo ndicho chombo chenye dhamana ya kukusanya kodi nchini Tanzania?A. TRA B. SACCOSS C. NMB D. CRDB E. Akiba Bank [   ]

14. Mchakato ambao watu na nchi huunganishwa kwa njia ya teknolojia ya habari na mawasiliano huitwa

A. Biashara huria B. Utandawazi C. Vyombo vya habari D. Ukoloni E. Maendeleo [   ]

15. Moja ya yafuatayo si muhimu katika kuendeleza uhusiano wa Tanzania na nchi nyingine?

A. Kupata wataalamu na teknolojia D. kupata fedha za kigeni

B. Kudumisha utamaduni wa Kitanzania E. Kukuza mamlaka na sanaa imara [   ]

C. Kukuza migogoro baina ya majimbo

16. Ni kinyume cha maadili kwa raia wa Tanzania kama wanawake kuvaa sketi fupi na nguo. Kwa nini ni kiwango cha maadili kuvaa mavazi kama vile mgolole na lubega?

A. Kukuza utamaduni wa Mtanzania D. Kudumisha mila na desturi za Kitanzania

B. Kukuza miiko na desturi za Kitanzania E. Kukuza miiko na utamaduni wa Tanzania. [ ]

C. Kukuza utamaduni wa Mtanzania kwa kuiga mitindo ya uvaaji ya Wazungu

17. Uhusiano uliopo kati ya wasichana na wavulana, wanawake na wanaume na hata wazazi na watoto ambao umeundwa katika familia zetu, jumuiya na taasisi nyinginezo huitwa kama:

A. Mahusiano ya kijinsia B. Majukumu ya kijinsia C. Jinsia D. Jinsia E. Uingizaji wa jinsia [   ]

18. Mlalakuwa alikuwa akisifu tabia ya Manase kuwa “anatabia ipasavyo na ana tabia za kuvutia mbele ya wazee ambazo zinahamasisha watu kuheshimu wengine”. Neno linaloweza kutumika kuelezea hili ni:

A. Utiifu B. Usimamizi C. Jinsia D. Utu E. Mtazamo [   ]

19. Mathew alipokuwa akipita karibu na mkoa wa Ruvuma aliona kundi la Wagogo wakicheza sansa huku wakiwa wamevalia sare. Je, kutokana na mavazi yaliyotajwa ni ipi iliyotumiwa na hawa wachezaji?

A. Migolole B. Kanzu C. Kaniki D. Msuli E. Mangala [   ]

20. Mtuki Highland ni miongoni mwa shule zinazosifiwa kutokana na ufaulu wake bora. Je, ni kitendo gani kati ya vifuatavyo hakiisifu shule hii?

A. Wanafunzi mahiri B. Ushirikiano wa wanafunzi C. Ushikaji wakati wa wanafunzi

D. Utoro E. Kutatua migogoro kati ya wanafunzi [   ]

21. Sheria zote zinazofanyiwa marekebisho na serikali za mitaa ni muhimu katika kusimamia tabia za jamii husika. Lakini, hawapaswi kupinga na zaidi:

A. Asili ya kibinadamu B. Wosia wa Rais C. Katiba D. Unyanyasaji wa haki E. Imani za kidini [   ]

22. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni muungano wa nchi mbili. Mpaka sasa Tanzania bara inaundwa na mikoa mingapi?A. 31 B. 5 C. 25 D. 26 E. 6 [   ]

23. Wanakijiji wa Makope walikuwa wakisherehekea sikukuu mbalimbali kijijini kwao. Mojawapo ni Siku ya Wafanyakazi na Siku ya Kilimo. Ni kipi kati ya kijenzi kifuatacho cha nembo ya taifa kinachoakisi siku?

A. Shoka na mshale B. Jembe na Mkuki C. Shoka na Jembe D. Pamba na Jembe E. Shoka na Kisu[   ]

24. Ni nani msimamizi mkuu wa majukumu ya mwanafunzi shuleni?

A. Mkuu wa mkoa B. Mwalimu mkuu C. Mwalimu wa zamu D. Mkuu wa zamu E. Mwalimu wa nidhamu [   ]

25. Kiongozi bora ni yule anayefanya yafuatayo:

A. Kuchaguliwa kwa kura nyingi B. Kupendwa na watu wengi C. Mbinafsi na anasa

D. Huwaongoza walio na umri sawa E. Anaongoza kwa haki [   ]

26. Kulisha wanyama bila kuathiri mazingira ni mojawapo ya njia ambazo mwanafunzi anaweza kushiriki katika kutoa;

A. Huduma za kibinafsi B. Huduma za shule C. Huduma za nyumbani D. Huduma za serikali E. Finances [   ]

27. Ulinzi na usalama wa nchi yetu ni wajibu wa:

A. Askari wote B. Jeshi la polisi C. Watu wote D. TPDF E. Mahakama [      ]

28. Mila na desturi za Kiafrika ni muhimu kwa sababu:

A. Wanakuza sayansi na teknolojia B. Wanaendeleza utamaduni wa Kiafrika C. Wanazuia ukame [   ]

B. Wanaondoa umoja C. Wamepitwa na wakati

29. Zifuatazo ni baadhi ya vipengele vinavyopatikana katika sarafu ya Tanzania:

A. Nembo, nyumbu na faru B. Mwenge, twiga na sokwe C. Alama ya maji na katiba [   ]

D. Twiga, tembo na nembo ya E. Uso wa Rais, kifaru na bunge

30. Chombo kinachofanya kazi chini ya ofisi ya Rais katika kupambana na matumizi mabaya ya rasilimali za umma kwa manufaa binafsi kinajulikana kama:A. PCB B. PCA C. TAKUKURU D. TRA E. PCBB [   ]

31. Ni kiongozi gani kati ya wafuatao anachaguliwa kwa kura nyingi wakati wa uchaguzi mkuu?

A. Mwenyekiti wa Kijiji B. Mahakama ya Kata C. Diwani mtendaji wa Kata [  ]

D. Mwenyekiti wa Mtaa E. Diwani

32. Serikali ya kata inaundwa na vyombo vikuu viwili vya kazi. Ni chombo gani kati ya vyombo vinavyoratibu shughuli za maendeleo na ndicho chombo cha juu zaidi cha kufanya maamuzi ndani ya kata?

A. Kamati ya ushauri B. Kamati ya maendeleo ya kata C. Baraza la kata [   ]

D. Kamati ya jumuiya ya kata E. Kamati tendaji ya kata

33. Kamati ya ushauri ya wilaya hukutana kwa muda gani kwa mwaka?

A. Mara nne B. Mara tatu C. Mara D. Tano E. Mara mbili [   ]

34. Katika baraza kamili la wilaya nani anachukua nafasi ya katibu wa baraza kamili?

A. Mwenyekiti wa Halmashauri B. Mkurugenzi Mtendaji wa Wilaya C. Mwenyekiti wa Wilaya [   ]

D. Mwenyekiti wa Manispaa E. Meya

35. Nembo na nembo ya taifa ambayo hutumika kama muhuri wa serikali katika machapisho yake ni:

A. Wimbo wa Kitaifa B. Mnyama wa Kitaifa C. Mwenge wa Uhuru D. Fedha za kitaifa E. Nembo [   ]

36. Kuachiliwa kwa muda kwa mshtakiwa anayesubiri kesi, wakati mwingine kwa sharti kwamba kiasi cha pesa kipelekwe ili kuhakikisha kufikishwa kwake mahakamani kunaitwa kama:

A. Mswaada B. Gereza C. Dhamana D. Jela E. Ufadhili [   ]

37. Ni yapi kati ya mahitaji ya kimsingi yafuatayo yanahitajika kwanza na mara moja kwa mtu ambaye nyumba yake imesombwa na mafuriko:A. Chakula B. Malazi C. Legal D. Civic E. Mavazi [   ]

38. Eneo la utawala ambalo linaishi ndani ya mkoa lenye sifa ya kuwa ndogo kuliko wilaya lakini kubwa kuliko kata linaitwa:A. Tarafa B. Hamlet C. Kijiji D. Wilaya E. Halmashauri ya Wilaya [   ]

39. Kujenga tabia zinazoonyesha kugombana mara kwa mara na wengine nyumbani na shuleni ni mojawapo ya:

A. matendo yasiyokubalika B. Kuwajali wengine C. Ishara ya upendo D. Ishara ya unyenyekevu E. Ujasiri [   ]

40. Sadick alionekana akiongea maneno ya ubaguzi kwa Jane. Maneno hayo yalimkatisha tamaa na kuanza kulia kwa sauti. Kitendo hiki cha kusema mambo yasiyopendeza kwa mtu wa jinsia tofauti kinaitwa:

A. Upendo wa kijinsia B. Usawa wa kijinsia C. Unyanyasaji wa kijinsia D. Unyanyasaji wa kijinsia

E. Utunzaji wa kijinsia [   ]

SEHEMU B: ALAMA 10

Andika jibu sahihi ili kukamilisha kauli zilizotolewa katika maswali 41-45

41. Nchi ya kidemokrasia inafungua mlango kwa watu wake kujieleza na kuweza kuomba mipango ya maendeleo ya nchi yao. Taja faida zozote mbili za nchi ya kidemokrasia

i) _______________________________________________________________________________

ii)________________________________________________________________________________

42. Tazama kwa umakini picha hii kisha jibu maswali yanayofuata ?

C:UsersKagembeAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.Wordimages - 2022-03-09T080856.759.jpeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kwa nini Mwanasheria Mkuu wa Serikali ni mjumbe wa baraza la mawaziri wakati yeye si waziri? ____________

____________________________________________________________________

b) Je, ni katika mazingira gani Bunge linaweza kumuondoa Rais madarakani? ______________________________

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

43.Tazama kwa umakini mchoro kisha jibu linalofuata ?

 

a) Je, nguzo ya serikali iliyo na alama ya herufi A ni ipi? ___________________________________________

 

b) Eleza dhima moja ya nguzo ya serikali iliyotiwa alama na herufi A ___________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

44.Ni vitendo au aina gani za tabia ambazo zimekatazwa na sheria ya usimamizi wa Mazingira ya 2004? _______________________________________________________________________________________________

45. Nini sababu za ndoa za utotoni hasa katika nchi zinazoendelea kama Tanzania?(Eleza mambo manne)

 1. ____________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________
 3. ____________________________________________________________________
 4. ____________________________________________________________________

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD SIX EXAM SERIES 71

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

URAIA NA MAADILI

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEZO

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

 

Chagua jibu sahihi katika swali la 1-40 kisha andika jibu katika nafasi uliopewa

 1. Ipi kati ya zifuatazo ni sababu za ongezeko la matendo ya ukiukwaji wa haki za binadamu? (a) Kulipa kodi stahiki (b) Watoto kutopelekwa shule za bweni (c) Watu kujichukulia sheria mkononi (d) Upendo kwa watu wenye mahitaji maalumu
 2. Yafuatayo ni madhara ya kutokuwa muwazi: (a) Kusifiwa na kuharibu (b) Kuleta migongano (c) Uzembe na uhalifu (d) Mshikamano na uvivu
 3. Ipi kati ya tabia zilizoorodheshwa inaonesha uvunjifu wa sheria za shule? (a) Kuwahi sana shuleni (b) Kusoma kwa bidi (c) Utoro na kupigana (d) Kujisomea nyumbani baada ya masomo
 4. Kanuni zinazowekwa shuleni na nyumbani husaidia nini? (a) Kufuata utaratibu na kudhibiti nidhamu (b) Ukiukaji wa haki za mtoto (c) Ubabe wa wazazi au walezi (d) Kuleta fujo
 5. Ari ya kufanya kazi inaitwa? (a) Hamu (b) Bidii (c) Morali (d) Mori
 6. Fedha au mavuno yatokanayo na kazi unayofanya huitwa (a) Mali (b) Mshahara (c) Kipato (d) Malipo
 7. Tathmini shuleni inapaswa kuwa; (a) Kazi za darasani tu (b) Kazi za darasani na nje ya darasa (c) Kazi za viwanjani (d) Katika mitihani tu
 8. Kuangalia kitu kwa undani kisha kukadiria thamani yake au ubora wake huitwa (a) Kuchunguza (b) Mpangokazi (c) Tathmini (d) Morali
 9. Hali inayopunguza ukamilifu wa kitu inaitwa? (a) Shida (b) Kudorora (c) Kupooza (d) Kipato
 10. Hali isiyo na jibu la haraka huitwa: (a) Taaluma (b) Fursa (c) Utata (d) Changamoto
 11. Ni mataifa yapi kati ya yafuatayo yalianzisha umoja wa nchi zisizofungamana na upande wowote?  (a) Ulaya Mashariki. (b) Nchi zinazoendelea (c) Ulaya Magharibi.  (d) Amerika ya Kusini (e) Amerika ya Kaskazini
 12. Tanzania inapata faida gani kwa kuongeza biashara yake ya kimataifa?(a) Kuongeza majengo (b) Kupunguza wajasiriamali wa ndani (c)Kuongeza deni (d) Kupunguza mikataba ya kibiashara  (e) Kuongeza fedha za kigeni
 13. Upi si umuhimu wa kuendeleza uhusiano kati ya Tanzania na mataifa mengine? (a) Kupata utaalamu na teknolojia (b) Kudumisha utamaduni wa Mtanzania (c) Kukuza migogoro kati ya nchi na nchi (d) Kupata pesa za kigeni
 14. Tanzania imefanya nini katika kujenga jamii inayoheshimu utamaduni wake? (a) Kuwakinga raia wake na utandawazi (b) Kufundisha lugha za asili (c) Kuwa na vyombo vya kuendeleza utamaduni (d)Kuzuia tamaduni zote za kigeni
 15. Moja ya mambo yafuatayo si kweli kuhusu mambo ambayo mgonjwa wa ukimwi anapaswa kutendewa: (a) kustaafishwa kazini (b) kula pamoja (c) kucheza naye  (d) kujadiliana naye kuhusu maendeleo yake (e) kupewa tiba kwa magonjwa nyemelezi
 16. Mambo ambayo kila mwanadamu anastahili kupata bila kujali kabila, utaifa au jinsia huitwa: (a) Utawala bora. (b) Haki za binadamu. (c) Utawala wa sheria.  (d) Demokrasia.  (e) Usawa wa kijinsia
 17. Moja ya matukio yanayokiuka Haki za Binadamu nchini Tanzania ni.............(a) Mauaji ya vikongwe na maalbino (b)Ukataji na upandaji mid (c) kuwafungulia mashtaka wahalifu (d) kufukuzwa kazi viongozi wasio waadilifu(e) Serikali kusimamia ukusanyaji kodi
 18. Kuzingatia sheria, haki za bianadamu, ukweli na uwazi, na uhuru wa vyombo vya habari ni misingi ya (a)Urasimu (b) Utawala wa sheria (c) Ujamaa wa kiafrika (d)Demokrasia ya Uwakilishi (e) utawala bora
 19. Haki za binadamu zinapaswa kutolewa kwa watu wote bila kujali .(a)vyama vya siasa. (b) katiba ya nchi.(c)haki za makundi maalumu. (d) umri wa mtu. (e) rangi, dini, jinsi na kabila.
 20.   Mambo yote ambayo watu wote wanastahili bila ya kujali kabila, utaifa au jinsia ya huitwa(a) utawala bora (b) haki za binadamu (c) utawala wa sheria (d) demokrasia (e) usawa wa kijinsia
 21. Chombo cha juu katika maamuzi kwenye serikali ya kijiji ni ..................(a)  Serikali ya kijiji (b) Kamati ya ulinzi na usalama(c) Mkutano mkuu wa kijiji (d) Afisa Mtendaji wa kijiji(e) Kamati ya Maendeleo ya kijiji
 22. Lipi kati ya majukumu yafuatayo si jukumu la mwanafunzi awapo shuleni?(a) Kupika chakula cha wanafunzi wenzake (b) Kufanya usafi darasani (c) Kuhudhuria paredi (d) Kufanya bidii masomoni
 23. Tunapojifunza na wenzetu tunapata faida zifuatazo isipokuwa: (a) Kujenga kumbukumbu ya muda mrefu (b) Kujenga tabia ya uvumilivu (c) Kupendelea wengine (d) Kujenga urafiki
 24. Tunaweza kujifunza mambo katika mazingira yetu kwa njia ifuatazo isipokuwa (a) Kusoma magazeti na vitabu (a) Kusikiliza redio na kuangalia runinga (c) Kupitia ndoto zetu (d) Mahubiri kanisani na msikitini
 25. Nani anaweza kutoa ushauri? (a)Mzazi tu (b) Mwalimu pekee (c) Mtu yeyote anayeamini anaweza kukusaidia (d)Rafiki yako
 26. Njia ya kwanza ya kupata ushauri ni? (a) Kupayuka (b) Kuwa na utayari (c) Kushirikisha (d) Kuomba msaada
 27. Jambo linalo mkabili mtu na linahitaji ufumbuzi linaitwa? (a) Shida (b) Tatizo (c) Changamoto (d) Suluhu
 28. Zifuatazo ni mbinu za kukabiliana na watu wanafiki isipokuwa (a) Kuwatangaza wanafiki hadharani (b) Masimulizi ya hadithi (c) Kutumia vyombo vya habari (d) Kuwashauri na kujenga urafiki nao
 29. Kitendo cha mtu kufanya jambo kwa kinyume anachosema kinaitwa? (a) Uzaleendo (b) Unafiki (c) Ukatili (d) Uwongo
 30. Mjowapo ya faida ya kujiamini ni? (a) Kujipenda (b) Kushirikiana na wenzake (c) Kukosa ustaharabu (d) Kuongeza bidii na kutafuta msaada
 31. Msukumo unaotoka ndani yako na nguvu ya pekee katika kufanikisha mambo huitwa? (a) Uvumilivu (b) Nidhamu (c) Kujiamini (d) Uadilifu
 32. Ni chombo gani chenye jukumu la kulinda nchi yetu na mipaka yake?  (a) Jeshi la Polisi Tanzania.  (b) Jeshi la Magereza la Tanzania. (c) Jeshi la Kujenga Taifa.  (d) Jeshi la Wananchi la Tanzani. (e) Jeshi la Mgambo
 33. Mojawapo ya kazi za mgamboni(a) kukamata wahalifu na kuwapeleka kwenye kituo cha polisi (b)  kuadhibu wanaovunja sheria mijini (c) kuzuia ajali za moto (d) kukusanya kodi ya maendeleo mijini  (e) kuzuia na kupambana na rushwa
 34.  Ngao ya taifa inawakilisha: (a) umoja, uhuru, uwezo na mamlaka ya taifa (b) uhuru, umoja na rasilimali za taifa (c) uwezo, uhuru, uoto wa asili na mamlaka ya taifa (d) uhuru, umoja na mamlaka ya taifa  (e) uhuru na umoja
 35. Kiongozi mkuu wa shule ni (a) mwalimu mkuu msaidizi (b) mwalimu wa taaluma (c) kiranja mkuu (d) mwalimu mkuu (e) mwalimu wa nidhamu 
 36. Kauli mbiu ya Tanzania iliyopo kwenye nembo ya taifa ni: (a)  uhuru na maendeleo(b) uhuru na kazi (c) uhuru na umoja (d) uhuru na amani (e) umoja na amani
 37. Majukumu makuu ya kiongozi wa familia ni yapi? (a) kuwapatia wanafamilia mahitaji ya msingi (b) kupeleka watoto shule (c) kuwasaidia ndugu, jamaa na marafiki (d) kufanya kazi kwa bidii  (e) kurekebisha tabia za wanafamilia
 38. Uhuru, haki na udugu ni misingi ya nini? (a) Demokrasia (b) Azimio la Arusha (c) Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (d) Utawala wa sheria (e) Mfumo wa siasa ya vyama vingi nchini
 39. Baba, mama na watoto kwa pamoja huunda: (a) ukoo. (b) familia pana  (c) jamii  (d) familia  (e) jumuiya
 40.  Ukoo ni muungano wa: (a) familia zinazokaa karibu  (b) familia nyingi zenye asili moja (c) familia nyingi zilizo rafiki (d) baba, mama na watoto. (e) familia zilizoungana kufanya kazi pamoja.

 

Chunguza Picha hii inayoonyesha moja wapo ya rasilimali za Tanzania kisha jibu Maswali

 1. Taja shughuli kuu inayofanyika katika eneo hili
 2. Taja faida mbili zinazotokana na shughuli inayofanyika hapo juu
 3. Taja mbuga mbili kuu za wanyama Tanzania
 4. Tunawezaje kutunza rasilimali kama hii hapo juu?
 5. Taja hasara mbili za utalii kwa Taifa

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD SIX EXAM SERIES 51

JAMUHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS

WIZARA YA ELIMU SAYANSI NA TEKNOLOJIA

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA- MACHI-2022

URAIA NA MAADILI DARASA LA SITA

SEHEMU A: CHAGUA JIBU SAHIHI KUTOKA YALE ULIOPEWA

 1. Umoja wa hiari wa nchi huru zilizowahi kutawaliwa na Uingereza hufahamika kama:a. Jumuiya ya Madola b. Umoja wa Mataifa c. Nchi zinazoendelea d. Umoja wa Afrika e. Shirikisho la Mataifa
 2. Tanzania inapata faida gani kwa kuongeza biashara yake ya kimataifa? A. Kuongeza majengo b. Kupunguza wajasiriamali wa ndani c. Kuongeza deni d. Kupunguza mikataba ya kibiashara e. Kuongeza fedha za kigeni
 3. Mojawapo ya udhaifu wa Umoja wa Mataifa ni: a. kushindwa kuzuia kuenea kwa Utandawazi b. Waafrika hawajawahi kupata nafasi katika uongozi wa juu katika Umoja wa Mataifa c. baadhi ya watu tu ndio wenye kura ya turufu d. kushindwa kupitisha maazimio ya haki za binadamu e. kutokushirikishwa kwa Waafrika katika vikao vya baraza la usalama
 4. Ni chombo gani chenye jukumu la kumchagua Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa? A. Baraza la Udhamini la Umoja wa Mataifa. B. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. C. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. D. Sekretarieti ya Umoja wa Mataifa. E. Mahakama Kuu ya Kimataifa.
 5.  Makubaliano ya kuanzisha Umoja wa Mataifa yalifanyika a. New York b. San Francisco c. San Diego d. Washington e. Los Angeles
 6. Zipi kati ya nchi zifuatazo ni wanachama wa Jumuiya ya Madola?................ a. Botswana na Burundi b. Botswana na Zambia c. Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo d.Malawi na Burundi e. Zambia na Jamhuri ya Kidemkrasia ya Kongo
 7. Tunaonesha kuthamini utu wa mtu tukifanya matendo gani? A. Tunapoangalia mwonekano wake b. Tunapoonesha kumjali bila kumbagua c. Tunapoangalia mavazi na sura yake. D. tunapowabeza d. tunapowapenda
 8. Matamshi ya kibaguzi yanaweza kuwa ya; a. Ya kidini b. Ya jinsia c. Ya rangi d. Yote hapo juu e. ya upendo
 9. Lipi kati ya hayo linaweza kusababisha ubaguzi? a. Umaskini b. Upendo c. Tofauti za kidini d. Kutii sheria
 10. Hali ya kuwa pamoja na kushirikiana na watu katika shughuli huitwa; a. Umoja b. Undugu c. Kuchangamana d. Kushiriki e. upendo
 11. Mfumo wa kijamii wa kutoa vitu au huduma kwa upendeleo kwa msingi wa rangi, jinsia au kabila unaitwa; a. Ubepari b. Utajiri c. Ubaguzi d. Uonevu e. umaskini
 12. Hali ya kuwa na tabia zinazojali hali ya mtu huitwa: a. Nasaba b. Upendo c. Utu d. umoja e. ukoo
 13. Mgawanyo wa madaraka husaidia: a. Kuepusha kuingiliana katika kutekeleza majukumu b. Kupunguza kazi na kupinga unyonyaji c. Mtu mwenye madaraka kunyenyekewa d. kunyanyasa wengine e. kupunguza uvivu
 14. Wanachama wa vyama tofauti vya siasa wanapokosoana na kushindana kwa misingi ya haki, ukweli na amani, hali hii tunaweza kuiita: a. Utulivu na kisiasa b. Uvumilivu wa kisiasa c. Changamoto za kisiasa d. kukomaa e. ushawishi
 15. Mtu anapata uraia wa Tanzania kwa kuzaliwa, kurithi na: a.Kuwatembelea wazazi wanaoishi Tanzania b. Kutumia kitambulisho cha mpiga kura c. Kujiandikisha d. kususia
 16. Sifa mojawapo ya mtu anayeomba uraia wa Tanzania: a. Aukubali uraia wanchi alikotoka kwa maandishi b. Sio lazima kutangaza kwenye vyombo vya habari c. Awe hajawahi kukutwa na kosa lolote la jinai toka aingie nchini d. awe mzungu e. atoke kabila kubwa
 17. Kanuni zinazowekwa shuleni na nyumbani husaidia nini? A. Kufuata utaratibu na kudhibiti nidhamu b. Ukiukaji wa haki za mtoto c. Ubabe wa wazazi au walezi d. Kuleta fujo e. kutawala watu
 18. Lipi kati ya haya yaliyoorodheshwa ni tendo la kutetea haki zako na za Watoto wenzako: a. Kukosekana utawala bora b. Kutii sheria na kutozitumia c.Kusaidia kutoa taarifa kwenye mamlaka zinazohusika d. Kulia kwa uchungu e. kuwanyanyapaa
 19. Ipi kati ya tabia zilizoorodheshwa inaonesha uvunjifu wa sheria za shule? A. Kuwahi sana shuleni b. Kusoma kwa bidi c. Utoro na kupigana d. Kujisomea nyumbani baada ya masomo
 20. Unafiki ni nini? A. Hali ya ukweli na uwazi b. Kujenga hali ya uwajibikaji c. Uongo na uzembe d. Kujifanya rafiki wakati ni adui e. uhasama
 21. Yafuatayo ni madhara ya kutokuwa muwazi: a. Kusifiwa na kuharibu b. Kuleta migongano c. Uzembe na uhalifu d. Mshikamano na uvivu, e.  kutengwa
 22. Faida ya kutathmini kwa mtoto ni; a. Kujiamini b. Kuacha uvivu c. Kudekezwa d. Kutofanya kazi e. kupendwa
 23. Tathmini shuleni inapaswa kuwa; a. Kazi za darasani tu b. Kazi za darasani na nje ya darasa c. Kazi za viwanjani d. Katika mitihani tu e. siku zote
 24. Tabia gani sio sahihi a. Kuwa na mtazamo chanya b. Kujituma kazini c. Kutegea kazi za nyumbani d. Kushirikiana na wenzako e. kujiheshimu
 25. Fedha au mavuno yatokanayo na kazi unayofanya huitwa a. Mali b. Mshahara c. Kipato d. Malipo e. utajiri
 26. Ari ya kufanya kazi inaitwa? A. Hamu b. Bidii c. Morali d. Mori e. ushupavu
 27. Uwezo wa kujiongoza ni: a. Tathmini b. Bidii c. Uwajibikaji d. Nidhamu e. uzembe
 28. Tendo gani kati ya haya halionyeshi usawa wa kijinsia. A. Kutoa elimu sawa kwa mtoto wa kike na kiume b. Kutambua kuwa mwanaume na mwanamke wote ni binadamu c. Majukumu ya jikoni kuachiwa wasichana d. Kutobagua wasichana katika elimu
 29.  Moja ya mabadiliko ya wasichana wanapo balehe ni  a. Kuongezeka kwa kimo a. Kuonyesha heshima Zaidi b. Kupata hedhi d. Kuwa na mpenzi wa jinsia tofauti. e. kuwa na heshima
 30. Wasichana wanaweza kujiepusha na mimba za mapema kwa; a. Kuwa na marafiki waaminifu b. Kwenda disko na jamaa zao c. Kupokea zawadi kutoka kwa wavulana d. Kuepuka matembezi yasiyo ya lazima usiku. e. kwenda disko
 31. Kwanini tunapaswa kuvaa mavazi yaliyo na staha? A. Yanaonyesha kujiheshimu b. Yanasaidia kuepuka magonjwa c. Ili tupendwe d. Ili tuvutie watu e. tupendeze
 32. Serikali ya Jamhuri ya Muungano  wa Tanzania imeundwa na serikali mbili nazo ni; a. Bunge na mahakama b. Serikali ya Tanganyika na ya Zanzibar c. Baraza la mawaziri na baraza la wawakilishi d. Serikali ya mtaa na serikali kuu e. Tanzania na Uganda
 33. Ipi kati ya zifuatazo si kazi za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? A. Kujadili na kuridhia mikataba b. Kutunga sheria na kupitisha bajeti c. Kutoa hukumu kwa wavunja sheria d. Kupitisha bajeti e. kuwalipa watumishi
 34. Mahakama ni mhimili wa dola unaohusiana na kazi zifuataza, isipokuwa: a. Kupokea mashtaka b. Kutunga sheria c. Kusikiliza na kuamua kesi d. Kutafsiri sheria e. kupigia rais kura
 35. Sheria hutungwa na huanza kutumika mara baada ya kutiwa saini na a. Spila wa bunge b. Rais c. Jaji mkuu wa Tanzania d. Jaji kiongozi wa Tanzania e. Waziri wa sheria
 36. Ni njia ipi hutumika kuwapata watumishi wa bunge la Jamhuri ya  Muungano wa Tanzania  wasio wabunge? A. Kuajiriwa na serikali b. Kupigiwa kura na wananchi c. Kuteuliwa na waziri mkuu d. Kuteuliwa na mwanasheria mkuu wa serikali e. kupendekezwa na rais
 37. Chombo chenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani Tanzania ni: a. Jeshi la polisi b. Tume ya Taifa ya Uchaguzi c. Mahakama Kuu d. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa e. Ofisi ya Waziri Mkuu
 38. Uchaguzi wa Rais na Wabunge hapa Tanzania hufanyika kila baada ya  a. miaka 10 b.miaka 3 c. miaka 4 d. miaka 5 e. miaka 6.
 39. Jukumu mojawapo Ia Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni: a. kukosoa chama tawala b. kuchagua Wabunge c. kusajili vyama vya siasa d. kuteua Spika e. kusimamia kuhesabu kura
 40.  Zifuatazo ni njia bora za kutunza mazingira isipokuwa................ a. kudhibiti uchafuzi wa hewa b. kilimo cha kuhamahama c. kudhibiti takataka za viwandani d. kupanda miti e. kutunza vyanzo vya maji

SEHEMU B; JIBU MASWALI YOTE KWA UFASAHA

 1. Taja vitendo viwili vinavyounda urafiki mwema
 2. Taja matukio ambayo yanahitaji ushiriki wa watu wengi katika jamii
 3. Taja chanzo cha migogoro baina ya wanafunzi
 4. Taja aina za wabunge katika bunge la muungano wa Tanzania
 5. Taja wajumbe wa baraza la mawaziri

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD SIX EXAM SERIES 43

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA SITA

URAIA NA MAADILI

MUDA:1: 30                                                             

JINA_____________________________________SHULE__________________

Chagua Jibu Sahihi

1.   Mambo yote ambayo watu wote wanastahili bila ya kujali kabila, utaifa au jinsia ya huitwa:

 1. utawala bora
 2. haki za binadamu
 3. utawala wa sheria
 4. demokrasia
 5. usawa wa kijinsia

2.    Tume ya Haki za Binadamu na utawala bora ilianzishwa Tanzania mwaka:

 1.   2005        
 2.  1995 
 3.  1992    
 4. 2001 
 5.  1977

3.  Haki ya kumiliki mali iko katika kipengele kipi cha haki za binadamu?

 1.  Kijamii na kiuchumi   
 2.  Kisiasa na kiuchumi
 3.  Kikatiba na kisiasa               
 4.  Kijamii na Kisiasa 
 5.  Kijamii na Kiutamaduni

4. Haki za binadamu zinapaswa kutolewa kwa watu wote bila kujali .

 1. vyama vya siasa. 
 2.  katiba ya nchi.
 3. haki za makundi maalumu.
   
 4. umri wa mtu.
 5. rangi, dini, jinsi na kabila.
 1. Uhusiano kati ya Tanzania na mataifa mengine ya kiafrika umekua kutokana na nini?
 1. Utandawazi
 2. Utunzaji wa mazingira
 3. Jumuiya zilizopo
 4. Uhusiano wa kimichezo
 1. Tanzania imefanya nini katika kujenga jamii inayoheshimu utamaduni wake?
 1. Kuwakinga raia wake na utandawazi
 2. Kufundisha lugha za asili
 3. Kuwa na vyombo vya kuendeleza utamaduni
 4. Kuzuia tamaduni zote za kigeni
 1. Utawezaje kuishi vyema na watu wa jamii na asili tofauti ?
 1. Kufahamu mila na desturi zao
 2. Kuheshimu utamaduni wao
 3. Kufahamu lugha zao
 4. Kuwafundisha utamaduni wetu
 1. Upi si umuhimu wa kuendeleza uhusiano kati ya Tanzania na mataifa mengine?
 1. Kupata utaalamu na teknolojia
 2. Kudumisha utamaduni wa Mtanzania
 3. Kukuza migogoro kati ya nchi na nchi
 4. Kupata pesa za kigeni
 1. Lugha ya Kiswahili imejenga uhusiano na mataifa mengine katika nyanja zifuatazo isipokuwa:
 1. Biashara za ndani na nje ya nchi
 2. Michezo ya kimataifa
 3. Utalii na utamaduni wa Kitanzania
 4. Kuharibu ushirikiano
 1. Mtu mwenye nidhamu nidhamu binafsi
 1. Ujipenda
 2. Upendwa na kuheshimiwa
 3. Ujisifia
 4. Ana ubinafsi
 1. Umuhimi wa vipaumbile katika maisha yako kama mwanafunzi ni
 1. Utapedwa
 2. Utatimiza malengo yako
 3. Utawaringia wengine
 4. Utakuwa mjasiri
 1. Msukumo unaotoka ndani yako na nguvu ya pekee katika kufanikisha mambo huitwa?
 1. Uvumilivu
 2. Nidhamu
 3. Kujiamini
 4. Uadilifu
 1. Mojawapo ya mapungufu ambayo tunatakiwa tukabiaje nayo ni hayo isipokuwa
 1. Kukosa uzalendo
 2. Kukosa uadilifu
 3. Kuwa mvumulivu
 4. Kutojiamini
 1. Mjowapo ya faida ya kujiamini ni?
 1. Kujipenda
 2. Kushirikiana na wenzake
 3. Kukosa ustaharabu
 4. Kuongeza bidii na kutafuta msaada
 1. Katika kufanya maamuzi tunapaswa kuonyesha?
 1. Uzalendo
 2. Busara
 3. Uharaka
 4. Ujeuri
 1. Faida ya kufanya tathmini ya maisha yako ni;
 1. Kuwa jasiri
 2. Kujipenda
 3. Kukuza ustawi wa maisha yako
 4. Kupendwa na watu
 1. Kitendo cha mtu kufanya jambo kwa kinyume anachosema kinaitwa?
 1. Uzaleendo
 2. Unafiki
 3. Ukatili
 4. Uwongo
 1. Kwa nini tunapaswa kutunza rasilimali za nchi yetu?
 1. Ili ziweze kunufaisha Watanzania wa leo na kwa vizazi vijavyo
 2. Kuwezesha upatikanaji wake kwa matumizi ya sasa tu
 3. Ili wageni wasipore rasilimali zetu
 4. Ili kunufaisha wawekezaji
 1. Moja kati ya hizi si athari za rushwa katika jamii:
 1. Serikali kushindwa kufikia malengoyake
 2. Kuongezeka kwa gharama za kiutawala
 3. Kukosekana kwa ujasiri na kushindwa kufikia kiwango cha juu cha uadilifu
 4. Kuongezeka kwa ukusanyaji wa mapato
 1. ipi kati ya zifuatazo ni oja ya mbinu stahiki za kulinda rasilimali za Umma?
 1. Kuzuia kwa wageni ili kupata fedha
 2. Kutoa elimu ya utunzaji wa rasilimali za nchi
 3. Kuzigawa kwa wananchi wazitumie
 4. Kuzuia zisitumike kabisa
 1. Vipi ni vitendo vya matumizi mabaya ya mali ya umma?
 1. Kuzitumia kwa manufaa ya wananchi
 2. Kuwamilikisha wageni kutoka nchi za nje kiholela
 3. Kuzihifadhi kwa kushirikisha wananch
 4. Kuzuia ujangili na uwindaji holela wa wanyama pori
 1. Ipi kati ya vifuatavyo si miongoni mwa vitendo vya kulinda nchi yetu?
 1. Kutoa taarifa za uhalifu
 2. Kulinda mipaka ya nchi
 3. Kutoa taarifa kwa wahalifu kuhusu rasilimali zilizopo nchini
 4. Kusimamia sheria na kulinda rasilimali zetu
 1. Lipi kati ya yafuatayo si wajibu wa mtoto?
 1. Kuwasaidia wazazi shughuli za nyumbani
 2. Kuwasaidia wadogo wake
 3. Kulipa karo ya shule
 4. Kufua nguo zake
 1. Kufanya kazi kwa bidii kuna faida nyingi. Lipi kati ya yafuatayo si mojawapo ya faida hizo?
 1. Kuongeza kipato cha familia
 2. Kuchoka kutokana na kazi nyingi
 3. Kuheshimika katika jamii
 4. Kuburudika kimwili na kiakili
 1. Lipi kati ya matendo yafuatayo huharibu uhusiano wa watu?
 1. Kuwa mkweli na mwaminifu
 2. Kuwaheshimu watu wanaokuzunguka
 3. Kutosaidia jirani wakati wa shida
 4. Kuwajali watu wengine
 1. Tunaweza kujifunza mambo katika mazingira yetu kwa njia ifuatazo isipokuwa:
 1. Kusoma magazeti na vitabu
 2. Kusikiliza redio na kuangalia runinga
 3. Kupitia ndoto zetu
 4. Mahubiri kanisani na msikitini
 1. Kwa nini tunajaribu nadharia mbalimbali kwa vitendo?
 1. Kuthibitisha ukweli wake
 2. Kuzitofautisha
 3. Kuzifanya ziweze kukubalika kimataifa
 4. Kubaini zisizofaa
 1. Tunawezaje kudhibitisha mambo tuliyojifunza?
 1. Iwapo tutafaulu katika mitihani
 2. Iwapo tutaeleza wengine
 3. Iwapo tutayatumia katika maisha yetu
 4. Iwapo tutayakiri
 1. Tunapojifunza na wenzetu tunapata faida zifuatazo isipokuwa:
 1. Kujenga kumbukumbu ya muda mrefu
 2. Kujenga tabia ya uvumilivu
 3. Kupendelea wengine
 4. Kujenga urafiki
 1. Jambo linalo mkabili mtu na linahitaji ufumbuzi linaitwa?
 1. Shida
 2. Tatizo
 3. Changamoto
 4. Suluhu
 1. Mojawapo ya njia za kukabiliana na changamoto ni
 1. Kuzitangaza
 2. Kunyamaza
 3. Kuvumilia
 4. Kulia
 1. Njia ya kwanza ya kupata ushauri ni?
 1. Kupayuka
 2. Kuwa na utayari
 3. Kushirikisha
 4. Kuomba msaada
 1. Nani anaweza kutoa ushauri?
 1. Mzazi tu
 2. Mwalimu pekee
 3. Mtu yeyote anayeamini anaweza kukusaidia
 4. Rafiki yako

34.         Katibu kata anachaguliwa na:

 1.  Wanachama wa chama tawala
 2.   Mkutano mkuu wa kata
 3.  Wananchi wa kata ile
 4.   Mkutano wa kijiji wa mwaka 
 5.  Kamati ya kijiji

35.         Kauli mbiu ya Tanzania iliyopo kwenye nembo ya taifa ni:

 1.  uhuru na maendeleo
 2.  uhuru na kazi
 3. uhuru na umoja 
 4.  uhuru na amani
 5. umoja na amani

36. Matumizi ya ofisi ya umma kwa manufaa binafsi huitwa.................

 1.  takrima 
 2.  rushwa
 3. uzalendo
 4.  ubinafsi 
 5.  ujasiriamali

37. Mojawapo ya njia ambazo wananchi wanaweza kushiriki katika ulinzi na usalama ni...............

 1.  kupiga wahalifu 
 2.  kufanya mazoezi ya viungo
 3.  kuwaua wahalifu 
 4.  kuwafichua wahalifu
 5.  kuwa rafiki na wahalifu

38. Familia ya ndugu na jamaa inakaribia kufanana na kundi la jamii inayojulikana kama: 

 1.  kabila 
 2.  jamii 
 3.  ukoo 
 4.  jirani 
 5.  kijiji
 1. Lipi kati ya yafuatayo hutambulisha marafiki wema?
 1. Kuishi eneo moja
 2. Kusoma shule moja
 3. Tabia njema na upendo
 4. Kulala pamoja
 1. Inatupasa kufanya nini ili tuweze kujenga maelewano mema na marafiki zetu?
 1. Kufanya udanganyifu
 2. Kuepuka tabia isiyofaa
 3. Kuanzisha ugomvi
 4. Kutosikiliza wengine

 

Andika jibu sahihi katika swali la 41-45

41.  Ni nini maana ya alama ya Taifa

42. Taja alama za Taifa

 

43.  Nembo ya Taifa ina alama ngapi?

44.  Orodhesha tunu za Taifa za Tanzania.

45.  Eleza manufaa ya katiba kwa watanzania.

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD SIX EXAM SERIES 37

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

URAIA NA MAADILI SIX- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA SITA

MUDA: 1.30 

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una maswali 50
 2. Fanya maswali yote
 3. Andikamajibu yako katika nafasi iliyoachwa wazi.
 4. Hakikisha kazi yako ni safi.

SEHEMU A. 

Chagua kibu sahihi, kisha andika herufi ya jibu sahihi katika nafasi ulioyoachwa hapo chini.

1. Msaidizi wa mkuu wa mkoa katika shughuli zake za utendaji ni nani?

 1. ofisa elimu mkoa
 2. katibu tawala wa mkoa
 3. mkuu wa idara ya utawala na utumishi mkoa
 4.  ofisa afya wa mkoa

2. Mwenyekiti wa halmashauri ngazi ya wilaya huongoza akina nani?

 1. wenyeviti wa mtaa
 2. makatibu tawala
 3. madiwani wa halmashauri
 4. mtendaji wa kata

3.   Katika ofisi ya kata, nani ni mtendaji mkuu?

 1. Diwani
 2. Ofisa mtendaji wa kata
 3. Ofisa mazingira wa kata
 4. Ofisa maendeleo wa kata

4. Wakuu wa idara katika halmashauri za wilaya huwajibika kwa nani?

 1. mkurugenzi wa halmashauri
 2. mkuu wa wilaya
 3. mkuu wa mkoa
 4. ofisa tawala wa wilaya

5. Mkurugenzi wa halmashauri anapatikanaje?

 1. kwa kupigiwa kura na madiwani
 2. kwa kuajiriwa na menejimenti ya utumishi wa umma
 3. kwa kuteuliwa na rais
 4. kwa kupigiwa kura na wananchi katika halmashauri inayohusika

6.   Katibu wa vikao vya baraza la madiwani ni nani?

 1. Mwenyekiti wa Halmashauri
 2. Diwani wa viti maalum
 3. Katibu tawala
 4. Mkurugenzi wa Halmashauri.

7. Anayesimamia manunuzi yote yanayofanywa na ofisi ya mkuu wa mkoa ni;

 1. Katibu tawala mkoa
 2. Ofisa ugavi mkuu
 3. Mganga mfawidhi
 4. Mkaguzi wa ndani

8. Kuna aina ngapi za uongozi katika kata?

 1. 3
 2. 5
 3. 4
 4. 2

9. Maana ya utamaduni ni:-

 1. Ushabiki wa kitu au jambo unalolipenda
 2. Mtindo wa jumla wa maisha ya watu katika jamii au taifa Fulani
 3. Shughuli za asili zinazofanywa na watu
 4. Ngoma zinazochezwa na jamii Fulani.

10. Baadhi ya alama zipatikanazo kwenye fedha ya Tanzania ni

 1. Twiga Tembo, Nembo ya taifa na sura ya rais
 2. Nembo , nyumbu na kifaru
 3. Mwenge , twiga na sokwe
 4. Ngao, Mkuki, Nyota

11. Umuhimu wa bendera ya rais ni 

 1. Kutembelea katika ziara mbalimbali tu
 2. Kuonyesha mamlaka ya rais
 3. Kuhamasisha mwenge wa uhuru
 4. Kujigamba kwa wapinzani wake

12. Chimbuko la sheria zote nchini Tanzania ni;

 1. Fedha ya Tanzania
 2. Katiba ya Jamhuri wa muungano wa Tanzania.
 3. Vyama vya siasa
 4. Ilani ya CCM

13. Rangi ya bluu iliyopo katika bendera ya taifa uwakilisha;

 1. Watanzania
 2. Madini
 3. Maji ambayo ni mito, maziwa na bahari nchini Tanzania
 4. Amani na upendo

14. Alama ambayo hutumika kuonyesha umiliki wa mali na nyaraka za serikali tu ni;

 1. Picha ya makamu wa rais
 2. Bendera ya taifa
 3. Nembo ya Taifa
 4. Twiga

15. Ni ishara gani inayoonyesha kwamba taifa limepatwa na msibu mkubwa?

 1. Bendera zote kupepea nusu mlingoti
 2. Bendera ya taifa kupepea nusu mlingoti
 3. Bendera ya taifa kutopandishwa kabisa siku ya tukio
 4. Wageni wengi kutoka nchi mbalimbali

16. Ni siku ambazo viongozi hupata fursa kueleza mafanikio na changamoto zinazohitaji kufanyiwa kazi

 1. Siku za kukimbizwa mwenge wa uhuru tu
 2. Sikukuu ya mapinduzi ya Zanzibar tu
 3. Sikukuu za kitaifa
 4. Sikukuu ya mwaka mpya

17. Zipi kati ya hizi ni mila zisizofaa katika jamii?

 1. Kufanya kazi kwa ushirikiano
 2. Kuwakeketa wasichana
 3. Kuhamasisha wanaume na wanawake kushirikiana kufanya kazi za nyumbani hili kujiongezea kipato.
 4. Kurithi wajane ili wasipate shida

18. Mifano ya vikundi vinavyoweza kuundwa shuleni ni kama;

 1. Skauti, klabu za mazingira, klabu ya TAKUKURU. Klabu za masomo
 2. Upatu, ushirikiano na vyama vya siasa
 3. Skauti, singeli na ngoma za asili.
 4. Soka, ngoma za asili, na vyama vya siasa

 19. Tunapaswa kuonesha upendo kwa watu

 1. Wenye mahitaji maalum
 2. Ndugu wa karibu
 3. Watu wanotupenda
 4. Watu wote bila ubaguzi.

20. Wafuatao wana mahitaji maalum isipokuwa:

 1. Wazee
 2. Watoto
 3. Watu wenye ulemavu wa akili
 4. Yatima na maskini.

21. Tofauti gani sio ya  kimaumbile kati ya mwanaume na mwanamke?

 1. Kupata hedhi
 2. Kupata mimba
 3. Uwezo wa kuzaa
 4. Kunyonyesha

22. Tendo gani kati ya haya halionyeshi usawa wa kijinsia.

 1. Kutoa elimu sawa kwa mtoto wa kike na kiume
 2. Kutambua kuwa mwanaume na mwanamke wote ni binadamu
 3. Majukumu ya jikoni kuachiwa wasichana
 4. Kutobagua wasichana katika elimu

23. Moja ya mabadiliko ya wasichana wanapo balehe ni 

 1. Kuongezeka kwa kimo
 2. Kuonyesha heshima zaidi
 3. Kupata hedhi
 4. Kuwa na mpenzi wa jinsia tofauti.

24. Wasichana wanaweza kujiepusha na mimba za mapema kwa;

 1. Kuwa na marafiki waaminifu
 2. Kwenda disko na jamaa zao
 3. Kupokea zawadi kutoka kwa wavulana
 4. Kuepuka matembezi yasiyo ya lazima usiku.

25. Kwanini tunapaswa kuvaa mavazi yaliyo na staha?

 1. Yanaonyesha kujiheshimu
 2. Yanasaidia kuepuka magonjwa
 3. Ili tupendwe
 4. Ili tuvutie watu

26. Kabila gani huvaa kaniki kwenye ngoma za asili?

 1. Maasai
 2. Wagogo
 3. Wanyasa
 4. Wasukuma

27. Mabadiliko ya kimwili ya mtoto wa kiume na wa kike kuingia utu uzima huitwa

 1. Jinsia
 2. Kuvunja ungo
 3. Utu uzima
 4. Balehe

28. Ipi sio staha katka jamii

 1. Kuvalia nguo inayokustiri
 2. Kucheza na wavulana sehemu za uchochoro
 3. Kuwasalimia watu kwa heshima
 4. Kupenda watu wote

29. Chanzo cha familia ni:

 1. ndugu na rafiki
 2. ukoo na kabila 
 3. baba na mama
 4. watoto
 5. wazee na vijana

30. Mwakilishi wa wananchi katika vikao vya Wilaya vya Serikali za Mitaa ni ....

 1.  Mkuu wa Wilaya.
 2.  Mwenyekiti wa Serikali ya Kijiji.  
 3. Afisa Mtendaji Kata.
 4. Mwenyekiti wa Wilaya wa Chama Tawala.
 5.  Diwani wa Kata.

31. Ni wakati gani Bendera ya Taifa hupeperushwa nusu mlingoti? 

 1. Wakati wa ziara za viongozi wa mataifa mengine. 
 2.  Rais anapotangaza hali ya hatari.
 3.  Linapotokea janga la kitaifa au tukio la huzuni. 
 4.  Siku ya kumbukumbu ya Mashujaa wa Taifa.
 5.  Rais anapokuwa nje ya nchi.

32. Ni wakati gani Bendera ya Taifa hupeperushwa nusu mlingoti? 

 1. Wakati wa ziara za viongozi wa mataifa mengine. 
 2.  Rais anapotangaza hali ya hatari.
 3.  Linapotokea janga la kitaifa au tukio la huzuni. 
 4.  Siku ya kumbukumbu ya Mashujaa wa Taifa.
 5.  Rais anapokuwa nje ya nchi.

33. Lengo kuu Ia kuanzisha Serikali za Mitaa Tanzania ni

 1.  kuimarisha demokrasia     
 2.  kukusanya kodi ya maendeleo
 3.  kuimarisha polisi jamii        
 4.  kuboresha usafi wa miji 
 5.  kuongeza ajira

34. Faida ya ushirikiano kati ya shule na jumuiya inayozunguka shule ni pamoja na:

 1.  ulinzi na usalama wa shule kuimarika
 2.  ongezeko Ia idadi ya watoto wanaoandikishwa shule
 3.  nafasi za ajira kwa jamii inayozunguka shule kuongezeka 
 4.  shughuli za biashara kuzunguka eneo Ia shule kuongezeka
 5.  walimu wengi kupata nyumba za kupanga jirani na shule

35. Jukumu la ulinzi katika familia ni la nani?

 1. Baba na watoto.          
 2. Baba, jamaa na marafiki.
 3.  Watoto, mama na jirani              
 4.  Kila mtu katika familia 
 5.  Watoto, jamaa na marafiki

SEHEMU B.

Andika kweli au si kweli katika sentensi hizi.

36. Misingiya democrasiainazingatiahaki zabinadamu…………………….

37. Utawala wa democrasia unatambulika kwa kutii sheria za nchi pekee……..

38. Katika mfumo wademokrasia wananchi ni wapokeaji tu hawawajibiki kwa lolote

39. Wanawake hawana haki sawannawanaume katika mfumo wa demokrasia….

40. Uvumilivu wa kisiasa kwa vyama vyote hudumisha amani…………………..

41. Mtanzania anatakiwa kufanya biashara zake hapa nchi tu………….

42. Tanzania hunufaika na uhusiano wa kibalozi na mataifa mengine kiutamaduni…

43. Uhusiano wa Tanzania na Kenya umesaidia koboresha uchumi wa nchi  hizi mbili

44. Ni marufuku kwa nchi iliyo nauchumi wachini kujiunga najumuiya yaa Africa Mashariki…

45. Taarifa zote za mitandao zinazingatia maadili…………………

SEHEMU C.

Oanisha maneno ya sehemu A na sentensi katika sehemu B ili kupata maana sahihi.

SEHEMU A

SEHEMU B

46. Ushirikiano wa kimataifa

47. Jumuiya ambazoTanzania ni mwanachama

48. Kudumisha uhusiano wa kimataifa

49. Hasaraza utandawazi

50. Umoja wa mataifa.

 1. Upotoshaji wa maadili
 2. Nchi zote huru dunianini wanachama wa hiari
 3. Kunakuza biashara
 4. Utengano
 5. Ni uhusiano kati ya taifa moja na linguine
 6. Umoja wa mataifa, umoja wa afrika, jumuiya ya maendeleo kusini mwa afrika, jumuiya ya madola na jumuiya ya afrika mashariki.
 7. Jumuiya yaafrikamashariki, umoja wa utandawazi na teknolojia, umoja wa kibiashara, umoja wa afrika na jumuiya ya madola.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD SIX EXAM SERIES 17

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA SITA

APRIL-2020 MUDA:SAA 2:00

URAIA NA MAADILI

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. MTIHANI HUU UNAMASWALI JUMLA YA 50
 2. JIBU MASWALI YOTE
 3. ANDIKA MAJIBU KWA HERUFI KUBWA
 4. KAZI YAKO IWE SAFI.

SEHEMU A. CHAGUA JIBU SAHIHI.

1. Mambo yote ambayo watu wote wanastahili bila ya kujali kabila, utaifa au jinsia ya huitwa:

 1. utawala bora
 2. haki za binadamu
 3. utawala wa sheria
 4. demokrasia
 5. usawa wa kijinsia

2. Tume ya Haki za Binadamu na utawala bora ilianzishwa Tanzania mwaka:

 1. 2005
 2. 1995
 3. 1992
 4. 2001
 5. 1977

3. Mwenyekiti wa Kamati ya Ulinzi na Usalama ya mkoa ni:

 1. Kamanda wa Polisi wa Mkoa
 2. Katibu Tawala wa mkoa
 3. Afisa Usalama wa Mkoa
 4. Afisa Upelelezi wa makosa ya jinai wa Mkoa
 5. Mkuu wa Mkoa

4. Umuhimu wa kivuko cha pundamilia ni:

 1. kupunguza msongamano wa magari barabarani
 2. kuwezesha walemavu kuvuka barabara kwa usalama
 3. kuwezesha watembea kwa miguu kuvuka barabara kwa usalama
 4. kutoa ishara ya kuwepo kwa mifugo karibu na barabara
 5. kuashiria uwepo wa reli karibu na barabara

5. Ujumla wa taratibu za maisha ya kila siku ya mwanadamu huitwa:

 1. mila
 2. desturi
 3. sanaa
 4. utamaduni
 5. kazi za mikono

6. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huchaguliwa na:

 1. wananchi
 2. wabunge
 3. mawaziri
 4. madiwani
 5. Jaji Mkuu

7. Vyanzo vya mapato ya serikali za mitaani pamoja na:

 1. kodi ya kichwa na kodi ya rasilimali
 2. ruzuku, kodi na michango mingine
 3. kodi ya ardhi, na kodi ya rasilimali
 4. tozo katika mazao ya mali asili
 5. tozo za leseni za biashara

8. Rangi nyeusi katika bendera yetu huwakilisha:

 1. Mimea
 2. Madini
 3. Watu
 4. Ardhi
 5. Mbuga za wanyama

9. Ngao ya taifa inawakilisha:

 1. umoja, uhuru, uwezo na mamlaka ya taifa
 2. uhuru, umoja na rasilimali za taifa
 3. uwezo, uhuru, uoto wa asili na mamlaka ya taifa
 4. uhuru, umoja na mamlaka ya taifa
 5. uhuru na umoja

10. Chombo chenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani Tanzania ni:

 1. Jeshi la polisi
 2. Tume ya Taifa ya Uchaguzi
 3. Mahakama Kuu
 4. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa
 5. Ofisi ya Waziri Mkuu

11. Haki ya kumiliki mali iko katika kipengele kipi cha haki za binadamu?

 1. Kijamii na kiuchumi
 2. Kisiasa na kiuchumi
 3. Kikatiba na kisiasa
 4. Kijamii na Kisiasa
 5. Kijamii na Kiutamaduni

12. Utandawazi ni mfumo unao hamasisha:

 1. teknolojia ya habari na mawasiliano katika nchi zinazoendelea
 2. haki sawa kwa kila mmoja duniani
 3. mfumo wa vyama vingi katika nchi zinazoendelea
 4. biashara huria baina ya mataifa
 5. sekta binafsi katika nchi zinazoendelea .

13. Ni wakati gani Bendera ya Taifa hupeperushwa nusu mlingoti?

 1. Wakati wa ziara za viongozi wa mataifa mengine.
 2. Rais anapotangaza hali ya hatari.
 3. Linapotokea janga la kitaifa au tukio la huzuni.
 4. Siku ya kumbukumbu ya Mashujaa wa Taifa.
 5. Rais anapokuwa nje ya nchi.

14. Uchaguzi wa Rais na Wabunge hapa Tanzania hufanyika kila baada ya

 1. miaka 10
 2. miaka 3
 3. miaka 4
 4. miaka 5
 5. miaka 6.

15. Kazi mojawapo ya Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma ni .........

 1. kupokea na kuhakiki taarifa ya rasilimali na madeni ya viongozi wa umma
 2. kusuluhisha migogoro baina ya viongozi wa umma
 3. kufanya utafiti na kuelimisha jamii kuhusu haki za binadamu na utawala bora
 4. kuchunguza tuhuma zozote dhidi ya Afisa wa serikali anayehusishwa na rushwa
 5. kuthibitisha uteuzi wa mawaziri.

16. Ni chombo gani chenye jukumu la kulinda nchi yetu na mipaka yake?

 1. Jeshi la Polisi Tanzania.
 2. Jeshi la Magereza la Tanzania.
 3. Jeshi la Kujenga Taifa.
 4. Jeshi la Wananchi la Tanzani.
 5. Jeshi la Mgambo.

17. Mtumishi wa umma ambaye ni Mbunge kwa mujibu wa nafasi yake katika utumishi wa umma ni ....

 1. Jaji Mkuu
 2. Katibu Mkuu Kiongozi
 3. Mthibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali
 4. Msajili wa vyama vya siasa.
 5. Mwanasheria Mkuu wa Serikali.

18. Lengo kuu Ia kuanzisha Serikali za Mitaa Tanzania ni

 1. kuimarisha demokrasia
 2. kukusanya kodi ya maendeleo
 3. kuimarisha polisi jamii
 4. kuboresha usafi wa miji
 5. kuongeza ajira

19. Jukumu mojawapo Ia Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni:

 1. kukosoa chama tawala
 2. kuchagua Wabunge
 3. kusajili vyama vya siasa
 4. kuteua Spika
 5. kusimamia kuhesabu kura

20. Mfumo wa utawala unaotumika Tanzania ni wa:

 1. Kimila.
 2. Kidemokrasia
 3. Kibeberu.
 4. Kimapinduzi
 5. Kifashisti.

SEHEMU B.

Andika NDIYO kama ni sahihi au HAPANA kama si sahihi.

 1. Utawala wa kidemocrasia unatambulika kwa kutii sheria pekee
 2. Wanawake hawana haki saa na wanaume katika mfumo wa demokrasia
 3. Huvumilivu wa kisiasa kwa vyama vyote hudumisha amani………….
 4. Misingi ya kidemokrasia inazingatia haki za binadamu……… …….....
 5. Ukitumia vizuri mtandao unaweza kujenga maarifa. . . . . . . . . . .
 6. Ukitumia vibaya mtandao unaweza kushtakiwa kwa mujibu wa sheria.
 7. Unapopata changamoto ni mwisho wa ndoto zako maishani……..
 8. Unaweza kugeuza changamoto zikawa fursa………… …………..
 9. Usimamizi wa shughuli ni kazi ya Kinyapara………… …………..
 10. Utawala bora ni uongozi unaotumia sheria kwa maslahi ya watu wachache.

SEHEMU C.

Jaza nafasi zilizoachwa wazi..

 1. Msaidizi wa mkuu wa mkoa katika utendaji wa kazi zake ni………………
 2. Katibu wa vikao vya madiwani ni………………
 3. Nani anamteuwa mkuu wa mkoa? ………………
 4. Kujifanya rafiki wakati ni adui tunaweza kuitwa………… 
 5. Maarifa ya sayansi yaliyowekwa katika matumizi huitwa…… ……………
 6. Katiba ya jamhuri ya Tanzania in sura………… 
 7. Mtu anapata uraia wa Tanzania kwa kuzaliwa, kurithi na……… 
 8. Uhuru wa mtu kuishi mahali popote nchini ni mfano wa nini…………….
 9. Umoja wa mataifa ulianzishwa lini?.............. 
 10. Uwakilishi wa nchi katika nchi nyingine huitwa……… 

SEHEMU D.

Oanisha maneno ya sehemu A na sentensi katika sehemu B ili kupata maana sahihi.

Sehemu A

Sehemu B

 1. Ushirikiano wa kimataifa
 2. Jumuiya ambazo Tanzania ni mwanachana.
 3. Kudumisha uhusiano wa kimataifa
 4. Hasara za utandawazi
 5. Umoja wa mataifa
 6. Rasilimali za taifa
 7. Uharibifu wa ardhi
 8. Uvuvi haramu
 9. Ubadhirifu
 10. Milima na mabonde.
 1. Upotoshwaji wa maadili
 2. Nchi zote huru duniani ni wanachama wa hiari.
 3. Kunakuza biashara
 4. Utengano
 5. Ni uhusiano baina ys taifa moja na jingine
 6. Umoja wa mataifa, umoja wa Africa, jumuiya ya maendeleo kusini mwa afrika,jumuiya ya madola na jumuiya ya afrika mashariki.
 7. Jumuiya ya afrika mashariki, umoja wa utandawazi na teknolojia, umoja wa kibiashara, umoja wa afrika na jumuiya ya madola.
 8. Kutumia sumu
 9. Vyanzo vya maji
 10. Watu, misitu, madini, ardhi,maji,wanyamapori.
 11. Matumizi mabaya ya rasilimali za umma.
 12. Hutokana na madini.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZURAIA STANDARD SIX EXAM SERIES 6

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256