?> SCIENCE STANDARD FOUR EXAMS SERIES
SCIENCE STANDARD FOUR EXAMS SERIES

OFFICE OF THE PRESIDENT

REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD FOUR EXAMINATION SERIES

SCIENCE 

ANNUAL FOR 2022

ANSWER ALL QUESTIONS

 

SECTION A

 1. Answer items (i) to (v) by choosing the correct answer and writing its letter in the space provided.
 1. Which of the following is NOT a source of heat energy?
 1. Sun
 2. Friction
 3. Moon
 4. Firewood
 1. Things in our environment are grouped into ……………
 1. Water and air
 2. Living and non-living things
 3. Trees and soil
 4. Animals and insects
 1. The three main requirements for plants to live are ……………….
 1. Water, oxygen and fertilizer
 2. Water, air and fertilizer
 3. Water, air and sun-light
 4. Soil, air and fertilizer
 1. All the following are forms of energy, except …….
 1. Wind
 2. Light
 3. Soil
 4. Electricity
 1. Soaking clothes in water containing detergent or soap helps to ….. dirt
 1. Strengthen
 2. Harden
 3. Loosen
 4. Add
 1. Match the items in LIST A with those in LIST B correctly.

LIST A

 1. Disinfectants
 2. Malaria, typhoid, tuberculosis
 3. Contamination
 4. Roundworms
 5. Tapeworm

LIST B

 1. Ascaris
 2. Worms with segmented bodies
 3. Chemicals that kill germs
 4. The action of making water or food dirty
 5. Communicable diseases
 1. Use the words provided in the box below to answer the questions that follow:

 

Message  e-mail  mobile telephones  television  

radio  letter  car  horn 

 1. The piece of information communicated to another is called …….
 2. The communication device that produces sound and picture at the same time is called …………..
 3. An electronic letter sent through the internet to a recipient is known as ………
 4. All wireless phones are called ………..
 5. One example of sound message used by drivers when driving on roads is ……….

SECTION B

 1. Read the passage below and then answer the questions that follow.

 

A refrigerator is an electrical device that is used for storing food and drinks in order to keep them for a long time. Foods that are kept in the refrigerator are foods that go bad easily such as meat, milk, fish, fruits, etc. The foods that are easily destroyed are called perishable foods. There are two compartments in the refrigerator; the refrigerator and the freezer. The freezer stores things at the lower temperature known as the frozen state. Foods such as meat, ice, ice-cream, and fish are stored in the freezer part of the refrigerator. The refrigerator compartment stores foods such as fruits and vegetables.

Questions:

 1. Foods that are easily destroyed such as meat and fish are called …………
 2. The compartment with the lowest temperature in the refrigerator is called the ……..
 3. We can keep food for a long period of time by storing them in the ………..
 4. The process by which water kept in the refrigerator becomes ice is called ……….
 5. Fruits and vegetables are stored in the …….. Compartment.
 1. Study the diagram below and answer the questions that follow.

 

 

 1. The type of toilet marked (i) is called …………..
 2. The type of toilet marked (ii) is called ……………
 3. The type of toilet found inside public transport is called …………
 4. We apply …….. to prevent bad smell from the type of toilet marked (i).
 5. Pit latrines should be built at least ……. Away from the living house.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSCIENCE STANDARD FOUR EXAM SERIES 71

THE PRESIDENT’S OFFICE

MID TERM EXAMINATIONS – MARCH

SCIENCE AND TECHNOLOGY-4

SECTION A. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

Choose the correct answers from the alternatives given

 1. Environment can be defined as: a. plants and animals b. everything that surrounds us. C. process of moving d. plants and all water bodies
 2. The process by which organism produce another organism of the same kind is called? A. movement b. reproduction c. environment d. living things
 3. Energy can be defined as the ability to a. giving work b. starting work c. doing work d. finish work
 4. One of the importance of ironing clothes is; a. look smart b. kill germs c. make people shine d. be clean
 5. The part of the radio that produce sound is called? A. handle b. antenna c. speaker d. meter band
 6. The following are natural actions that can pollute environment a. soil erosion, overgrazing and mining, b. food, storms, and earth quakes c. floods, overgrazing, and agriculture, d. storm, mining, and earthquake

Match the following items in column A with those in column B

 

COLUMN A

COLUMN B

 1. Dry cell
 2. Antenna
 3. Wire
 4. Speaker
 5. Horn
 6. Switch
 7. Bulb.
 1. Is used to produce sound
 2. Traditional means of communication
 3. Completes or breaks the circuit
 4. Source of electricity
 5. Electrical appliance
 6. Used to catch the wave
 7. Conduct electricity

 

SECTION B.

Use the words in the box below to answer questions that follows;

 

 

 

 1. …………………………………………………is a mixture of different gases
 2. …………………………………………………..is the natural source of light on the earth
 3. ………………………………………………….is the artificial source of light on earth
 4. …………………………………………………are essential needs of plants
 5. ………………………………………………..are essential needs of animals
 6. One of the sense organs that is used to test is called…………………………….

 SECTION C.

Read the following passage, then answer questions that follows;

The sun is the main source of light. The others are the stars, and moon at night.  Some insects produce light from their bodies at night, but their light cannot help us to see well.

Light reach us in form of waves and interact with our eyes to see well. We can not see things well without light, . Lighting is another natural source of light. Fires are source of light. The candles, lamps, bulb and torch are artificial sources of light.

QUESTIONS

 1. Mention two natural sources of light…………………………………………and……………………………………………
 2. The main source of light on the earth is……………………………………………………………………………………….
 3. Small insects that produce light from their bodies at night are called………………………………………….
 4. Among the following, which one is not a natural source of light?, fire, stars, lamps, the sun,  and fire flies
 5. Mention three artificial sources of light
 6. Give two importance of light to human beings

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSCIENCE STANDARD FOUR EXAM SERIES 48

SAYANSI NA TEKNOLOGIA

1. Chagua jibu sahii kutoka yale uliopewa

 1. Njia ya haraka ya kufikisha taarifa kwa watu wengi kwa muda mfupi ni?
 1. Simu
 2. Runinga
 3. Redio
 4. Magazeti
 1. ipi sio dalili ya ugonjwa wa malaria?
 1. Kuumwa kichwa
 2. Kutapika
 3. Joto kali la mwili
 4. Kuharisha
 1. Ugonjwa wa saratani unaweza kuchangiwa na:
 1. kutofanya mazoezi
 2. Uvutaji sigara na unywaji wa pombe
 3. Kula sana
 4. Uvivu
 1. Ni hatua gani muhimu utachukua baada ya kubaini tatizo katika jamii?
  1. Kuanza uchunguzi wa kina 
  2.  Kubuni dhanio
  3.  Kuandaa dodoso 
  4.  Kuandaa majaribio ya kisayansi
  5.  Kukusanya taarifa na data
 2. Hatua ya tatu ya utafiti wa kisayansi ni .........
  1. kuchambua data                           
  2. kutafsiri matokeo
  3. kuandaa na kuanza jaribio             
  4. ukusanyaji wa data
  5. kutambua tatizo
 3. Kinga ya mwili inaweza kuimarishwa kwa:
  1. Kupata chanjo
  2. Kupumzika
  3. Kutofanya mazoezi
  4. Kuimba
 4. Ni kundi lipi linalowakilisha vyakula vinavyoupa mwili nguvu na joto......
  1. Mkate, maziwa na mboga za majani
  2. Maembe, karoti na mboga za majani
  3. Mihogo, viazi mviringo na mahindi
  4. Nyama, mahindi na maharagwe
 5. kipi hakipaswi kufanyiwa mtu aliyezirai?
  1. Kumpepea hewa
  2. Kumlaza chini
  3. Kuvua viatu na nguo nzito
  4. Kumpa kinjwaji
 6. Sehemu ya mti inayofyonza maji huitwa
 1. Shina
 2. Mizizi
 3. Majani
 4. Tawi
 1. Njia haraka ya kufikisha ujumbe kwa watu wengi kwa haraka ni……………………..
 1. Barua
 2. Radio
 3. Runinga
 4. Simu.

2. Jaza nafasi zilizowazi

 1. Kujongea na kuhema ni moja wapo ya tabia ya ………………………………………..
 2. Maji yanapopata joto, hugeuka na kuwa…………………………………………………….
 3. Matunda na mbogamboga yapo katika kundi lipi la vyakula?..........................
 4. Mwanga husafiri katika mstari……………………………..
 5. Rangi ya kijani kibichi katika jani husababishwa na…………………………………………..

3. Oanisha kifungu A na kifungu B Ili kupata maana

Kifungu A

Kifungu B

 1. Huduma ya kwanza
 2. Baadhi ya wadudu wenye sumu
 3. Vifaa vya huduma ya kwanza kwa aliyeumwa na mdudu mwenye sumu
 4. Baada ya kutoa huduma ya kwanza
 5. Huduma ya kwanza hutolewa ili
 1. Nge na kipepeo
 2. Mpeleke aliyejeruhiwa hospitalini au kwenye zahanati
 3. Kupunguza maumivu na kuokoa Maisha
 4. Nyuki na tandu
 5. Mtu yeyote
 6. Wembe,pamba. Spiriti na glovu
 7. Maji ya kitunguu
 8. Ni msaada unaotolewa kwa majeruhi kabla ya kwenda hospitalini
 9. Mpeleke aliyejeruhiwa nyumbani

 

4. Soma kifungu kifuatacho, kisha jibu maswali

Kama tusingekuwa na kinga ya mwili tungekuwa tunaugua kila mara. Hii ni kwa sababu, katika mazingira yetu kuna viini mbalirnbali vya magonjwa. Viini hivyo vinaweza kuingia mwilini kupitia mdomoni tunapokula na puani wakati wa kuvuta hewa. Pia, vinaweza kupitia kwenye ngozi na hasa sehemu zenye michubuko au jeraha.

Kinga ya mwili imegawanyika katika sehemu kuu mbili, kinga ya asili na isiyo ya asili. Kinga ya asili ni ile ambayo mtoto anaipata kutoka kwa mama yake. Kinga hiyo huipata anapokuwa tumboni na wakati wa kunyonya maziwa ya kwanza ya mama.

Kinga nyingine ya asili ni ile inayotengenezwa ndani ya mwili na sell nyeupe za damu. Kinga hii hutengenezwa pale mtu anapopata ugonjwa kwa mara ya kwanza. Baadhi ya vimelea vya magonjwa vikiingia mwilini, mwili hutengeneza kinga kupambana navyo. Kinga zisizo za asili ni zile ambazo hupatikana kwa njia ya chanjo. Hizi husisimua mwili iii utoe kinga dhidi ya ugonjwa unaohusika

Maswali

 1. Kwanini hatuugua mara kwa mara?...........................................................................
 2. Taja njia ambazo viini vinaweza kuingia katika miili yetu………………………………………
 3. Taja aina mbili za kinga ya mwili………………………………………………………………………………..
 4. Seli ambazo hukinga mwili kutokana na magonjwa huitwa…………………………………………
 5. Taja ugonjwa mmoja ambao tunaweza kujikinga nao kwa kuchanjwa…………………………

5. Chunguza picha ifuatayo kisha jibu maswali

 1. Herufi A inawakilisha…………………………………….
 2. Herufi C inawakilisha…………………………………..
 3. Picha hii inawakilisha kundi gani ya mashine rahisi?.........................................
 4. Taja aina mbili za mashine rahisi unazozijua…………………………………………………….
 5. Toroli lipo katika kundi gani ya mashine rahisi?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSCIENCE STANDARD FOUR EXAM SERIES 47

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD FOUR EXAMINATION SERIES

SCIENCE AND TECHNOLOGY, MID TERM SEPTEMBER 2021

ANSWER ALL QUESTIONS

SECTION A

Choose the correct answer from the given multiples

1.Which one of the following is the importance of keeping our environment clean?

 1. To prevent soil erosion
 2. To allow plants to increase
 3. To cause diseases
 4. To prevent transmission of diseases

2. Oranges, cabbages and mangoes are foods that are rich in

 1. Protein
 2. Carbohydrates
 3. Vitamins
 4. Fats and oils

3. The lightest state of matter is

 1. Solid
 2. Liquid
 3. Gas
 4. Ice

4.Which disease is spread by mosquitoes

 1. Sleeping sickness
 2. Malaria
 3. Bilharzia
 4. Tuberculosis

5.Which part of the body is used in determining the flavor or taste of the food

 1. Nose
 2. Ears
 3. Tongue
 4. Stomach

 

SECTION B

Matching the items in list A and those in list B correctly

LIST A

         LIST B

6.Sense organs

7. Milk, fish and meat

8.Houseflies, mosquitoes and cockroaches

9.Sexually transmitted infections

10.Cassava, rice and potatoes

 1. Body-building foods
 2. Energy giving foods
 3. Insects that spread diseases
 4. Trichomonas and gonorrhea 
 5. Eyes, ears, skin, tongue and nose.

 

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

Answer the questions 11-15 by choosing the correct word from the box, and writing n the blank spaces provided.

Screen, simcard, battery, charger, network, tower, TTCL, phonebook, voucher

11.The part of the telephone where names and contacts numbers of people are stored in the..........

12. The part of the cellular phone that stores electric charge is the..........

13. The...........is the piece of paper that adds credit to the phone for making calls and sending messages

14..............is one of the telephone service providers in Tanzania.

15. The device that connects the cellular phone to the network provider.........

 

Study the diagram below carefully and answer the following questions.

 

 

16.The diagram above represents the...............

17. The diagram above is very important when offering..........to a patient.

State three things that are found in the diagram above

18....................

19....................

20...................

 

Read the passage below carefully and then answer the following questions.

Matter is anything that occupies space and has weight. There are three states of matter; solids liquids and gases. The solids have closely packed particles. The closeness of the particles in solids gives them a definite shape and volume. In liquids, the particles are far apart than solids but close together when compared to gases.

The liquids have a definite volume but take the shape of the container in which they are placed. In the gases, the particles are further apart and this makes the gases to lack both definite shape and volume. When the gases are put in a container, they fill up the whole space.

QUESTIONS

21.Which state of matter has no definite shape and no definite volume?

22.Which state of matter has both definite shape and volume?

23. Which state of matter has definite volume but no definite shape?

24.How many states of matter are there?

25. What is matter?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSCIENCE STANDARD FOUR EXAM SERIES 37

PRESIDENT'S OFFICE 
REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT 
ANNUAL EXAMINATION 
STANDARD FOUR

SCIENCE AND TECHNOLOGY

INSTRUCTIONS: 

 1. This paper has 2 sections A and B with 5 questions.
 2. Answer all the questions
 3. All answers should be written in capital letters
 4. Write your three names, school, District and Region
 5. Your work should be neat.

SECTION: A [80 Marks

Choose the correct answer and write its letter in the box provided.

 1. The act whereby living things produce young ones is called

A. Immunity

B. Excretion

C. Reproduction

D. Growing

 1. The bouncing or reflect of sound is called

A. An echo

B. Ecko

C. reflection

D. refraction

 1. Anything that has mass and occupies space is known as

A. Matter

B. Material

C. object

D. stone

 1. Heat travels through air by the process called

A. Reflection

B. Radiation

C. Conduction

D. Convection

 1. A place where living thing lives naturally and reproduce is called

A. Land

B. Water

C. Habit

D. habitat

 1. ……………cause floods
 1. Lighting
 2. Thunder
 3. Heavy rains
 4. Nose
 1. …………….is used to measure mass of an object
 1. Thermometer
 2. Barometer
 3. Beam balance
 4. Spring balance
 1. The part of the body that detects hotness or coldness is
 1. Eye
 2. Ear
 3. Skin
 4. Nose.
 1. Reflected sound occurs when……………
 1. Sound is absorbed
 2. Sound is bouncing back
 3. Sound is passing through microphone
 4. Sound is travelling through all directions
 1. The abnormal condition of the body caused by infection is called
 1. Fainting
 2. Tiredness
 3. First aid
 4. Disease
 1. We iron clothes in order to…………
 1. Kill germs
 2. To eat
 3. To kill mosquitoes
 4. To make them dirty
 1. Before using a new cosmetic, we should, read
 1. Instructions
 2. Books
 3. Notes
 4. The medicine
 1. For strong bones and teeth we need……………..
 1. Calcium
 2. Iron
 3. Iodine
 4. Potassium.
 1. Dirty hair is a habitat of……………..
 1. Lice
 2. Flies
 3. Bed-bug
 4. Tick
 1. Water comes from its source in form of………….
 1. Liquid
 2. Gas
 3. Ice
 4. Vapour
 1. Which of the following cannot be seen at night?
 1. Moon
 2. Star
 3. Sun
 4. Clouds
 1. All are sources of light except……………….
 1. Magnet
 2. Lanterns
 3. Candles
 4. The sun
 1. How types of teeth do a human being have?
 1. Five
 2. Four
 3. Eight
 4. Three.
 1. A copy of an object that appears in a plane mirror is called
 1. Refector
 2. Image
 3. Shade
 4. Shadow
 1. The green coloring matter in leaves is called……………….
 1. Leaves
 2. Purple
 3. Chlorophyll
 4. Photosynthesis.

2. Match the questions in List "A" with corresponding answer in List "B"

LIST A

LIST B

 1. Light travels
 2. Natural sources of light
 3. Translucent
 4. Opaque
 5. Insulator.
 6. Lever
 7. Image
 8. Standard devices
 9. Oxygen,
 10. A state of matter in liquid form
 1. Material that allow some light to pass
 2. Materials that do not allow any light to pass
 3. Water.
 4. A simple machine
 5. Have units
 6. Supports combustion.
 7. Lamb, torch, electric bulb
 8. Picture seen behind a plane mirror
 9. Prevents or reduces passage of sound, heat and electricity
 10. Sun, stars and lighting
 11. In straight line.

3.Write true or false for each of the following statements

 1. Air has no weight
 2. Heat travels in liquid through conduction
 3. The gas that occupies the largest volume in the atmosphere is carbon dioxide
 4. The sun is the main source of energy on earth
 5. Clean environment causes diseases.

3. Choose the correct word from the box then fill in the blacks

Bad conductor, Reflection, Refraction, Balance diet, Mucus, Saliva, Digestion , Water

 1. Bouncing of light when it strikes on smooth surface is called___________________
 2. ………..occur when light travel from one medium to another.
 3. ……….includes foods from five groups and fulfills all of a person's 
  nutritional needs
 4. The substance that makes food we eat soft in the mouth is_____________________
 5. The breaking down of food of food into soluble substance is called

SECTION: B [20 Marks)

Arrange in order the following concepts related to ironing clothes by using electric iron, use letter A, B, C, D and E

 1. Spread a bedsheet on the table
 2. Plug it in the socket and set the temperature
 3. Set suitable temperature depends on the type of materials of the clothes
 4. Start ironing the clothes from the inner side and at the folds and then iron all the other parts
 5. Hang the clothes if they are to be worn shortly after ironing or fold them properly and keep them.

1st

2nd

3rd

4th

5th.

5. Study the pictures below and then answer the questions that follow:

Questions: 

 1. The diagram above related to_____________________
 2. Name the part whereby the digestion of protein takes place in__________________
 3. Name the part whereby germs are killed_____________________
 4. Which process helps to push food into part "C"?__________________
 5. Bile is digestive fluid which stored in part______________________

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSCIENCE STANDARD FOUR EXAM SERIES 24


 

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SCIENCE AND TECHNOLOGY- AUGUST-SEPTEMBER

STD FOUR

TIME: 1.30 HRS                                                                                           2020

NAME:_______________________________________CLASS:___________

          INSTRUCTIONS

1.This paper has 2 sections A and B with 5 questions. 

2.Answer all the questions 

3.All answers should be written in capital letters 

4.Write your three names, school, District and Region 

5.Your work should be neat.

SECTION: A [30 Marks] 

1. Choose the correct answer and write its letter in the box provided.

 i. The act whereby living things produce young ones is called _____ 

A .Immunity 

B. Excretion 

C. Reproduction 

D. Growing

ii. The bouncing or reflect of sound is called ______ 

A.An echo 

B. Ecko 

C. reflection 

D. refraction

iii. Anything that has mass and occupies space is known as _____ 

A.Matter

B. Material 

C. object 

D. stone

iv. Heat travels through air by the process called _____ 

A. Reflation 

B. Radiation 

C. Conduction 

D. Convection

v. A place where living thing lives naturally and reproduce is called _____ 

A. Land 

B. Water 

C. Habit 

D. habitat

2. Match the questions in List “A” with corresponding answer in List “B”

image

3.Choose the correct word from the box then fill in the blacks

image

i. Bouncing of light when it strikes on smooth surface is called ___________

 ii. occur when light travel from one medium to another. 

iii. includes foods from five groups and fulfills all of a person's nutritional needs 

iv. The substance that makes food we eat soft in the mouth is ____________________ 

v.The breaking down of food of food into soluble substance is called ______________

 

SECTION: B [20 Marks] 

4.Arrange in order the following concepts related to ironing clothes by using electric iron, use letter A, B, C, D and E 

i. Spread a bedsheet on the table 

ii. Plug it in the socket and set the temperature iii.

Set suitable temperature depends on the type of materials of the clothes 

iv. Start ironing the clothes from the inner side and at the folds and then iron all the other parts 

v. Hang the clothes if they are to be worn shortly after ironing or fold them properly and keep them

image

5. Study the pictures below and then answer the questions that follow:

image

i. The diagram above related to ___________________ 

ii. Name the part whereby the digestion of protein takes place in _________________ 

iii. Name the part whereby germs are killed ___________________ 

iv. Which part helps to push food into part “C”? __________________ 

v. Bile is digestive fluid which stored in part ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSCIENCE STANDARD FOUR EXAM SERIES 18


 

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

CIVICS AND MORALS- AUGUST-SEPTEMBER

STD FOUR

TIME: 1.30 HRS                                                                                           2020

NAME:_______________________________________CLASS:___________

          INSTRUCTIONS

1.This paper has 2 sections A and B with 6 questions 

2.Answer all the questions 

3.All answers should be written in capital letters 

4.Write your three names, school, District and Region 5.Your work should be neat.

SECTION: A [26 Marks] 

1.Choose the correct answer and write its letter in the box provided.

(i) Bad communication destroys good relationship such as: 

A. Honest 

B. Speaking angrily 

C. Speaking impolite

 D. Fighting with others

(ii) The way of expressing feeling, ideas or information to another person or group is called: 

A. Communication 

B. Speaking 

C. Talking 

B. Whispering

(iii) The following are groups of needy people in the society, except; 

A. Sick people 

B. Orphans 

C. Elderly 

D. Strong and physically fit people

(iv) The leaders of the pupil’s government are ____

A. Head teacher and discipline teacher 

B. Parents and prefects 

C. Head prefects, assistance head prefects and prefects

 D. Head teacher and parent

(v) Tanzania colonized by which country? 

A. British 

B. German 

C. Oman 

B. Never colonized

 

2.Match the questions in List A with answer in List B then write the letter of the correct answer in the grid provided;

image

image

i. Taking care of one-selves means _____________________________ 

ii. The duty that you have to fulfill is called ______________________ 

iii. Tanganyika and Zanzibar they united in _______________________ 

iv. Usually the national flag is lowered at _________________________

SECTION: B [24 Marks] 

4. Complete the table below by writing the position of leadership of Tanzanian presidents, use position from the box to fill in the gaps.

image

5.Study the following diagram then answer the questions that follow:

image

 

i. The diagram above is called school _____________________________ ii.The motto of this school is ____________________________________

 iii. From the diagram name one thing which related to play ____________ 

iv. From the diagram, a book is related with which word from the school motto? __________________________

6.Read the passage below and answer question (i) – (iv) by writing brief answer in the blanks. 

THE ORIGIN OF TANZANIA 

Before 1964 there was country called Tanganyika which got her independence in December, 1961, and also there is island called Zanzibar which got her independence in December, 1963. On 12th January, 1964 the people of Zanzibar over through the sultan of Zanzibar and Abeid Amani Karume became the first president of Zanzibar. The origin of Tanzania is the union between Tanganyika and Zanzibar. Tanganyika and Zanzibar united on 26th April 1964 to form the United Republic of Tanzania. Julius Kambarage Nyerere became the first president of Tanzania.

Questions:

 i. Zanzibar got her independence in _______________________ 

ii. Tanganyika and Zanzibar united in _______________________________

 iii. The first president of Tanganyika and Tanzania was_________________ 

iv. The first President of Zanzibar was _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSCIENCE STANDARD FOUR EXAM SERIES 14

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SCIENCE- TERMINAL EXAMINATION-MAY

STD FOUR

TIME: 1.30 HRS                            2020

NAME:________________________________CLASS:___________

                         INSTRUCTIONS

 1. This examination has 5 sections A and B with 5 questions
 2. Answer all questions in each section.
 3. All answers should be written in capital letters.
 4. Write your three names, school, District and Region.
 5. Make sure your work is neat.

 SECTION A

1. Answer items (1) –(5) by choosing the correct answer and writing its letter in the boxes provided

1. Sharing sharp objects such as razor blade, needles and   syringes may cause;

 1. Cholera
 2. Tuberculosis
 3. Malaria
 4. HIV/AIDS.

2. Gastric juice is produced in the …………………………

 1. Mouth
 2. Ileum
 3. Stomach
 4. Colon.

3. The state of being free from sickness or injury is called

 1. Hygiene
 2. Health
 3. Patient
 4. Disease

4. Which one of the following is NOT true about light?

 1. Light travels in a straight line
 2. Light can bend
 3. Light can be reflected
 4. Light cannot bend

5. The other name of protective food is known as 

 1. Vegetable
 2. Fruits
 3. Protein
 4. Vitamins.

SECTION B.

Answer the questions items (i) –(ii) by matching the description of parts of the  radio which are in List “A” and the parts of the radio which are in List “B”

LIST A

LIST B

6. Used to search station

7. Used to catch waves

8. Used to carry the radio

9. It outputs sound

10. Used to put on radio

 1. Antenna
 2. Switch
 3. Meter band
 4. Volume button
 5. Speaker
 6. Handle 
 7. Sound equilizer

 SECTION  C.

Refrigerator, cooker, ICT, Firewood, Stove, Remote control

 Answer the questions in items below by choosing the correct word from the box and write it in the blank spaces.

11.  Which instrument helps to select the channels on TV and to turn the TV on?.....................

12.  Which one is a modern method of electronic learning in schools?.........

13.  ……………..is used to keep our food and drinks cold.

14.  A device used for preparing, cooking and drying food is……………..

15. The type of cooker in which three stones are arranged in such a way that a pot or utensil   sit on them is called………………………………….

SECTION D.

Write true for a correct statement and false for incorrect statement..

16. Not all animals needs water to survive…………..

17. Once a plant gets light, it does not need suitable temperature.

18. You can get scientific solution by oral work………..

19. Plants obtain water from the soil………….

20. Development in science and technology depends much on     scientific investigation ………………

SECTION E.

Answer the following questions briefly.

21. Name two communicable diseases

22. What organism causes malaria?

23. Name a disease that affect respiratory system

24. What is a balanced diet

25. Name the food that protects us from diseases.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSCIENCE STANDARD FOUR EXAM SERIES 10

PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD FOUR MID TERM EXAMINATIONS- APRIL 202O

TIME : 1:30 HOURS

SCIENCE

INSTRUCTIONS

 1. This Examinations Consists Of 25 Questions
 2. Answer All Questions
 3. Write Your Answers In Capital Letters
 4. Make Your Work Legible

SECTION A. Choose the correct answer from the Alternatives given

 1. Which of the following is not a living organism?
 1. Virus
 2. Animals
 3. Plants
 4. Insects
 1. Which of the following does not constitute an environment of living Things
 1. Soil
 2. Rivers
 3. Lakes
 4. Atmosphere
 1. Which among the following diseases is not caused by dirty water?
 1. Malaria
 2. bilharzia
 3. Typhoid fever
 4. Cholera
 1. Mtera water falls are found in which region?
 1. Morogoro
 2. Iringa
 3. Mbeya
 4. Kilimanjaro
 1. Which of these objects is not opaque?
 1. mirror
 2. wood
 3. wall
 4. book

2. SECTION B

Fill the empty spaces with the correct answer

 1. A dark region found on the other side of the opaque object when light is projected is called…………… ………………
 2. Charged particles are called……………… 
 3. The ability  of light rays to bounce back on a shinny object is called…………
 4. Objects which allow light to pass are called……………… 
 5.  Combustible substance that is burnt to produce energy to run machines is called…………….

3.SECTION C.Write True for a true statement and False for a false statement 

 1. Rays of light bend when they pass through one medium to another………………………………………..
 2. Light travels in a straight line………………………………………………………………
 3. Electricity cannot pass through a circuit if the circuit is closed or wire is broken…………………… …………………………… 
 4. Waste like metals can be recycled………………… ……………… 
 5. Water has no colour or smell…………… …………………… 

4.SECTION D.Match items in list A by choosing the correct response from list B

List A

List B

 1. Shadow
 2. radiation
 3. Straight line
 4. Opaque
 5. Two transparent medium
 1. Property of light
 2. Bouncing back of rays upon landing on shine surface
 3. Dark image formed when light is blocked
 4. The ways sun’s rays travels
 5. Makes light to bend
 6. Effects of reflection of light

5. SECTION EWrite down fives uses of electricity

 1. ……………………… ………………………… 
 2. ……………………… …………………………… 
 3. …………………… ……………………… 
 4. ………………………… …………………………… 
 5. ………………………………… …………………

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSCIENCE STANDARD FOUR EXAM SERIES 6

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256