STD VII KISWAHILI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2018

1. Neno lipi kati ya haya lina maaana sawa na shari?

 1.  Ubunifu
 2. Umaarufu
 3. Uzembe
 4. Ugomvi
 5. Uzushi
Chagua Jibu


2.      Shida alivaa nguo za kijeshi wakati wa mkutano.Neno "za kijeshi" ni aina gani ya neno?

 1. Kivumishi
 2. Kielezi
 3. Kitenzi
 4. Kiwakilishi 
 5.  Nomino
Chagua Jibu


3.      Hicho ulichopata sikupata lakini nimepata hiki" katika sentensi hii, maneno "hicho na hiki"ni aina gani ya maneno?

 1. Vivumishi 
 2. Viwakilishi
 3. Vielezi    
 4. Vitenzi
 5. Nomino
Chagua Jibu


4.      Ni sentensi ipi iliyo sahihi kimuundo  kati ya zifuatazo?

 1.  Amenunua gari mashaka
 2. Mashaka gari amenunua 
 3. Amenunua mashaka gari 
 4. Mashaka amenunua gari
 5.  Gari amenunua mashaka.
Chagua Jibu


5.      Maana ya neno "faraghani" ni ipi kati ya hizi?

 1. Wazi wazi
 2. Kivulini
 3. Pembejeo
 4. Mafichoni
 5. Hadharani
Chagua Jibu


6.      Wingi wa sentensi "Mbuzi wamepotea" ni upi?

 1. Mbuzi zetu zimepotea
 2. Mbuzi yetu zimepotea
 3. Mbuzi wetu wamepotea 
 4.  Mbuzi zetu wamepotea
 5. Mbuzi yetu wamepotea.
Chagua Jibu


7.      "Wanafunzi kenda walikwenda ziara nchini Kenya".neno wa ni aina gani ya neno?

 1. Kivumishi
 2. Kiwakilishi
 3. Kielezi 
 4.  Kitenzi
 5. Nomino.
Chagua Jibu


8.      Ashura anacheza mpira wa miguu vizuri.katika sentensi hii,neno lipi limetumika kama kielezi?

 1. Anacheza
 2.  Mpira
 3. Vizuri
 4. Ashura
 5. Wa mguu.
Chagua Jibu


9. Mtu anayetafsiri ana kwa ana katika lugha moja kwenda lungha huitwaje?

 1. Msuluhishi
 2. Mpatanishi
 3. Mkalimani
 4.  Mfafanuzi
 5. Mhubiri
Chagua Jibu


10. "Sote tunafanya mtihani darasani". "darasani" limetumika kama aina gani ya neno?

 1. Kielezi
 2. Kivumishi
 3. Kitenzi
 4. Kiwakilishi 
 5.  Nomino
Chagua Jibu


I l. Baraka aliona --------- kuwa miongoni mwa waliofaulu. Ni neno i:zn linakamilisha sentensi hii kwa usahihi  ya maneno yafuatayo?

 1. Fadhili
 2. Fahari
 3. Fahiri
 4. Fadhaa
 5. Fadhila
Chagua Jibu


12. Mwanamke yule alikaa baada ya kufiwa na mume wake. Ni neno lipi linakamilisha sentensi hii kati ya maneno yafuatayo?

 1. eda 
 2.  heda 
 3. arobaini 
 4.  fungate 
 5. edaha.
Chagua Jibu


13. Kitenzi "piga"kikiwa katika kauli ya kutendeka kitakuwa neno lipi kati ya maneno yafuatayo?

A  Pigia             

B  Pigwa

C  Pigika

D  Pigiwa

E   Pigana.

Chagua Jibu


14. Wewe unasoma kwa bidii"wingi wa sentensi hii ni upi?

 1.  Sisi tunasoma kwa bidii 
 2.  Wale wanasoma kwa bidii
 3. Nyinyi mnasoma kwa bidii 
 4.  Ninyi tunasoma kwa bidii 
 5. Wao wanasoma kwa bidii
Chagua Jibu


15."Wanafunzi wale ni hodari sana" neno "wale" ni aina gani ya neno?

 1. Kitenzi 
 2.  Kivumishi 
 3. Nomino 
 4.  Kielezi
 5. Kiwakilishi
Chagua Jibu


16. "Wasichana saba wamechaguliwa kujiunga na kozi ya uhandisi." Neno na ni aina gani ya neno?

 1. Kitenzi
 2. Nomino
 3. Kiwakilishi 
 4.  Kielezi
 5.  Kiunganishi.
Chagua Jibu


17. Ni neno lipi lina maana sawa na neno kumzonga mtu kwa maneno makali kwa lengo la kumkasirisha?

 1. Kumhukumu
 2. Kumwinda
 3.  Kumwadhibu 
 4.  Kumaskama
 5. Kumzoea.
Chagua Jibu


18. Katika vitenzi "sitafyeka" na "hupendi" ni silabi zipi zinazoonesha ukanushi?

 1. ta na hu
 2. ta na pe
 3. ka na ndi 
 4.  si na hu
 5. fye na pe.
Chagua Jibu


19. Neno lipi kati ya haya halilandani na mengine?

 1. Cheka
 2. Tabasamu
 3. Furaha 
 4.  Sherehe 
 5.  Shere.
Chagua Jibu


20. Mnyama huyu anafanana na ngombe. Wingi wa sentensi hii ni ipi?

 1. Wanyama anayefanan na ngoombe 
 2.  Mnyama anayefanana na ngombe
 3. Wanyama wanaofanana na ngombe 
 4. Wanyama wanaofanana na mango mbe 
 5. Mnyama wanaofanana na ngombe.
Chagua Jibu


21.   Ni methali ipi kati ya zifuatazo inahimiza ushirikiano katika jamii?

 1. Chanda chema huvikwa pete
 2. Mchumajanga hula na wa kwao
 3. Umoja ni nguvu utengano ni dhaifu
 4. Mwenda pole hajikwai
 5.  Wapishi wengi huharibu mchuzi
Chagua Jibu


22.   "Watoto wa mfalme ni rahisi kujificha" Jibu la kitendawili hiki ni kipi?

 1.  Macho
 2.  Vifaranga
 3. Siafu
 4. Mvi
 5. Sungura
Chagua Jibu


23.   "Uzururaji umepigwa marufuku".Nahau umepigwa marufuku ina maaña gani?

 1. Umezoeleka
 2. Umepigwa winda
 3. Umepigwa konde
 4. Umekithifi
 5. Umekatazwa
Chagua Jibu


24.   "Amenisahau kwa moyo mweupe" Nahau"moyo mweupe" ina maana ipi"?

 1. Bila kinyongo
 2. Kwa lazima
 3.  Kwa shingo upande
 4. Kwa kusita sita 
 5. Kwa kusua sua
Chagua Jibu


25.   "Mwenye nguvu Neno linakamilisha methali hii?

 1. mfunge
 2. usimkamate
 3. mkimbie
 4. usimpigie 
 5.  mpishe
Chagua Jibu


26.   "Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa ulimwengu." Ni methali ipi inafanana na methali hii?


 1. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu
 2. Asiye na mwana aelekee jiwe 
 3. Asiye na bahati habahatishi
 4. Asiyejua kufa atazame kaburi
 5. Asiyekubali kushindwa si mshindani.
Chagua Jibu


27.   "Haba na haba hujaza kibaba" Methali hii inatoa funzo gani?

 1. Umuhimu wa kupima vitu
 2. Tunajiwekea akiba
 3. Vitu hupimwa na kibaba tu 
 4. Tunapawa kupima vibaba 
 5.  Kibaba hujaza vitu.
Chagua Jibu


28.   "Heri kufa macho kuliko "Methali hii UKAMILISHWA na kifungu kipi cha maneno?

 1. kujikwaa ulimi
 2. kuumia moyo
 3. kuzama majini
 4. kufa moyo
 5. kufa jicho moja
Chagua Jibu


29.   "Maji yakimwagika hayazoolekl hii ina maana gani kati ya zifuatayo?

 1. Ukitaka usizoe maji,usimwage
 2. Tuwe waangalifu katika kutenda jambo
 3. Tuwe waangalifu tunapobeba maji
 4. Maji yakimwagika hugeuka matope
 5. Jambo lililoharibika halitengenezeki
Chagua Jibu


30.   "Amani haiji kifung•z cha maneno kinakamilisha methali usahihi?

 1. ila kwa mzozo mkubwa
 2. ila kwa malumbano makali
 3.  bila kuwa na imani 
 4. ila kwa ncha ya upanga 
 5. bila makubaliano.
Chagua Jibu


USHAIRI Soma kwa makini shairi lifuatalo kisha jibu maswali 31-36 kwa kuweka kivuli katika herufi ya jibu sahihi katika fomu yako ya kujibia

Kazi ifanye kwa nia,itakupatia

Ifanye kwa kupania,iwe kwako ni daraja

Kazi ni kuibobea, ili ilete faraja.

Juhudi katika kazi,ni zawadi maridhawa

Ni zawadi maridhawa juhudi katika kazi

Ifanye uwe mzawa,uonekane wazi,

Uoneshe uelewa,nchini mwako azizi

Tufanye kazi kwa dhati,itatupa manufaa

Itatupa manufaa ,tufanye kazi kwa dhati,

Tuoneshe yanofaa,kwa moyo ulo thabiti

Kazi ndiyo mhimili,popote utapokuwa.

Popote utapokuwa,kazi ndio mhimili, Kama gari huendeshwa,vile inastahili, Mafunzo uliyopewa,vile inastahili,

Mafuzo uliyopewa iwe kwako ni kivuli,

Kwako ni muhimu maisha kuendelea,

31. Kichwa kinachofaa kwa shahiri hili ni

 1. Juhudi katika kazi
 2. Mafunzo ya kazi
 3. Kazi inayostahili 
 4. Kazi inayofaa
 5. Changamoto za kazi .
Chagua Jibu


32. Mwandishi "anasema kazi ni kuibobea" ana maana gani?

 1. Kuipenda na kuithamini
 2. Kuleta faraja
 3. Kuijua na kuifanya ipasavyo
 4. Kuifanya kwa kutumia nguvu
 5. Kazi ndiyo mhiniili
Chagua Jibu


33. Vina vya kati na mwisho katika ubeti wa pili ni vipi?

 1. wa naju
 2. wa na hu
 3. tin na i
 4. ti na a
 5. wa na zi
Chagua Jibu


34. Shairi hili linatoa funzo gani?

 1. Ni vyema kuithibitisha kazi
 2. Kazi ni muhimu katika maisha
 3. Ni bora kuajiriwa
 4. Ni muhumu kupewa mafunzo
 5. Yawe ya mafanikio.
Chagua Jibu


35. Neno "thabiti" katika shairi hili lina maana gani?

 1. Mkunjufu
 2. Mnyenyekevu
 3. Mweupe
 4. Madhubuti
 5. Mwepesi
Chagua Jibu


35. Neno "thabiti" katika shairi hili lina maana gani?

 1. Mkunjufu
 2. Mnyenyekevu
 3. Mweupe
 4. Madhubuti
 5. Mwepesi
Chagua Jibu


UTUNGAJI

Umepewa habari yenye sentensi nne(4)zilizoandikwa bila mtiririko wa mawazo katika swali la 37-40 zipange sentensi hizi ili ziwe na mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa herufi weka kivuli katika herufi ya jibu sahihi katika fomu yako ya kujibia.

37. Kwa mfano,wavulana walipofikia umri wa kuoa iliwalazimu kujijengea nyumba ya kuishi na kuwa na mazao ya chakula.

Chagua Jibu


38. Elimu hiyo ilitolewa na walimu maalum wa jadi na ilihusisha na vitendo.

Chagua Jibu


39. Wakati wa ukoloni elimu hiyo ilipigwa vita na kuonekana kuwa haifai hivyo uliletwa mfumo mpya wa Elimu.

Chagua Jibu


40. Kabla ya kuja kwa wakoloni Waafrika walikuwa na mfumo wao wa elimu ya jadi.

Chagua Jibu


Katika swali la 41-45 andika jibu kwa kifupi kwenye nafasi uliyopewa Soma habari hii kwa umakini kisha ujibu maswali

Wakati elimu haijakua watu hawakujua kuhusu dunia yetu. Waliokuwepo waliamini kuwa dunia ni tambarare kama meza, wakiamini kuwa mtu anaweza kutembea hadi akafika mwisho wa dunia na kuanguka kwenye shimo kubwa. Wengine waliamini kuwa kama ungeendelea kWenda mwishowe ungegusa mbingu. Baadae wataalamu wa anga walithibitisha kuwa dunia la ina umbo duara kama tufe.

MASWALI

Jibu maswali haya kwa umakini.

41. Zamani watu waliamini kuwa dunia ni tambarare kama

Fungua Jibu


42. Wataalamu wa mambo ya anga walithibitisha kuwa dunia ina

Fungua Jibu


43. Watu wengi waliamini kuwa mtu angeendelea kwenda mwishowe angegusa?

Fungua Jibu


44. Wengine waliamini kuwa mtu anaweza kutembea hadi akafika mwisho wa Dunia na kuanguka kwenye                                    .

Fungua Jibu


45. Kichwa cha habari hi kingefaa kiwe

Fungua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS