STD VII KISWAHILI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2013

11. Sentensi ipi kati ya hizi ipo katika hali timilifu?

 1.  Mheshimiwa Rais anahutubia mkutano
 2.  Mheshimiwa Rais alihutubia mkutano
 3.  Mheshimiwa Rais atahutubia mkutamo 
 4. Mheshimiwa Rais amehutubua mkutano
 5.  Mheshimiwa Rais alikuwa anahutubia mkutano.
Chagua Jibu


12. Neno lipi ni tofauti na maneno mengine kati ya yafuatayo?

 1.  Maji 
 2.  Maziwa 
 3.  Soda 
 4.  Juisi 
 5.  Samli
Chagua Jibu


13. "Kitabu chako ni kizuri, ukienda dukani nami uninunulie ... ......” Ni kifungu kipi cha maneno hukamilisha sentensi hiyo?

 1.  kama hivyo 
 2.  kama hiko 
 3.  kama icho
 4.  mfano wa iko 
 5.  kama hicho
Chagua Jibu


14. Tunda huachwa mpaka likauke." Setensi hiyo ikiwa katika hali ya ukanushi itakuwa ipi kati ya zifuatazo?
 1.  Tunda haliachwi mpaka likauke
 2.  Tunda haliachi mpaka likauke
 3.  Tunda halikuachwa mpaka likauke
 4.  Tunda halitaachwa mpaka likauke
 5.  Tunda halijaachwa mpaka likauke
Chagua Jibu


15. Mkutano haukufanyika kwa sababu mwenyekiti na katibu hawakufika. Kifungu kipi cha maneno kati ya vifuatavyo kinasadifu sentensi hiyo?

 1.  Mkutano uliairisha 
 2.  Mkutano uliahirishwa
 3.  Mkutano ulihairishwa 
 4.  Mkutano uliharishwa 
 5.  Mkutano ulihairisha
Chagua Jibu


16. Mlinzi wa mlangoni huitwaje?

 1.  Boharia 
 2. Baharia 
 3. Bawaba
 4.  Banati 
 5.  Bawabu
Chagua Jibu


17. Joshua yuko jikoni anapaa samaki. Neno "anapaa” kama lilivyotumika katika sentensi hii lina maana ipi?

 1.  Kuwapaka samaki chumvi 
 2.  Kuondoa magamba ya samaki 
 3.  Kuondoa mifupa katika samaki 
 4.  Kukausha samaki kwa moto 
 5. .Kuwakata samaki vipande vipande.
Chagua Jibu


18. "Mtoto wa ngombe anaitwa ndama, watoto wa kuku, bata, kanga wanaitwa vifaranga, kimatu ni mtoto wa nani?

 1. Nzige
 2. Nyuki
 3. Inzi
 4. Kipepeo
 5. Buibi
Chagua Jibu


19. Kisawe cha neno ”eupe” ni kipi?

 1. Chokaa
 2. Angavu
 3. Theluji
 4. Ukungu
 5. Angaza
Chagua Jibu


20. Siku ya nne baada ya leo huitwaje?

 1. Mtondo
 2. Mtondo kutwa
 3. Mtondogoo
 4. Kesho kutwa
 5. Mtondogoo kutwa
Chagua Jibu


SEHEMU C

UFAHAMU

Soma kifungu cha habari na kishajibu maswaliyanayofuata:

Maji ni moja kati ya vitu vitatu muhimu sana vinavyotuwezesha kuishi. Vitu vingine ni hewa na chakula. Hewa ndiyo yenye umuhimu wa kwanza, ikifuatiwa na chakula. Kusingelikuwa na maji maisha ya binadamu na ya viumbe wengine yasingewezekana. Kila mtu anaelewa umuhimu wa maji katika maisha. Maji yanatawala maisha kwa kiasi kikubwa sana. Baadhi ya viumbe kama vile samaki, mamba, kasa, konokono, nyangumi na wengineo maskani yao ni majini, hivyo maji yakikosekana viumbe hao huweza kuaga dunia.

Binadamu anatumia maji kwa shughuli mbalimbali. Shughuli hizo ni pamoja na kupikia, kufulia, kusafishia vyombo, kuoga na kunywa. Katika sehemu nyingi za nchi yetu watu hutumia maji kwa kumwagilia bustani za mboga, maua na miti. Katika maeneo yenye mito mikubwa na maziwa maji yake hutumika kwa kumwagilia mashamba kama yale ya mpunga na mahindi. Kilimo cha umwagiliaji kinafaa kwa sababu mkulima anakuwa na uhakika wa kuvuna.

Maji ya mvua huwezesha watu kulima na kupanda mazao ya chakula na ya biashara. Hivyo zipo sehemu ambazo wakulima hulima kilimo cha umwagiliaji lakini sehemu kubwa ya wakulima hutegemea kilimo cha mvua.

Kwa ujumla maji yawe ya mvua au yanayotokana na mito au maziwa yana umuhimu mkubwa mno kwa binadamu kama walivyosema wahenga maji ni uhai, hivyo inashauriwa kwamba ni muhimu kwa kila mtu kunyvva maji safi na salama ili kulinda siha zetu.

MASWALI

31.Vitu vitatu muhimu vinavyomwezesha binadamu kuishi ni vipi?

 1. Hewa, chakula na nyumba 
 2. Hewa, maji ma chakula
 3.  Maji ushauri na hewa 
 4. Maji, hewa na mvua
 5. Chakula, mvua na hewa
Chagua Jibu


32.Wakulima wengi kama ilivyoelezwa katika habari hii hulima kilimo kinachotegemea nini?

 1.  Mito 
 2.  Umwagiliaji 
 3. Mvua
 4. Mabwawa 
 5.  Maziwa
Chagua Jibu


33. Kiumbe yupi kati ya wafuatao halandani na wenzie?

 1.  Kima 
 2.  Mamba
 3. Nyangumi
 4. Kasa
 5. Samaki
Chagua Jibu


34.Kilimo cha umwagiliaji kina sifa gani kubwa?

 1.  Uvunaji upo dhahiri 
 2. Kinatumia maji ya maziwa makubwa
 3. Kinatumia maji yaliyohifadhiwa 
 4. Mazao hayapati magonjwa 
 5. Kinalimika majira yoyote
Chagua Jibu


35.Neno "siha" kama lilivyotumika katika kifungu hiki cha habari lina maana gani?

 1. Afya njeme
 2. Sifa njema
 3. Maisha mema
 4. Tabia njema
 5. Kinywa safi
Chagua Jibu


36. "Kuaga dunia" ni msemo wenye maana gani?

 1. Kuzirai 
 2. Kuzimu
 3. Kulala fofofo
 4. Kufariki 
 5. Kufia mbali
Chagua Jibu


37. Ni kwanini mtunzi wa habari hii anashauri watu kunywa maji safi na salama?

 1.  Ili kuondokana na kiu 
 2.  Ili kulinda vinywa vyetu
 3.  Ili kuburudisha mwili 
 4.  Ili kuondokana na kichocho 
 5.  Ili kulinda afya zetu
Chagua Jibu


38.Neno "maskani" kama lilivyotumika katika kifungu cha habari lina maana gani?

 1.  Nyumba 
 2.  Makao 
 3.  Maisha 
 4.  Mahitaji 
 5.  Shughuli
Chagua Jibu


39.Kichwa cha habari kinachofaa kwa kifungu hiki ni kipi?

 1.  Hewa ni muhimu 
 2.  Maji ni uhai
 3.  Maji salama 
 4.  Hewa na chakula
 5.  Siha bora
Chagua Jibu


39.Kichwa cha habari kinachofaa kwa kifungu hiki ni kipi?

 1.  Hewa ni muhimu 
 2.  Maji ni uhai
 3.  Maji salama 
 4.  Hewa na chakula
 5.  Siha bora
Chagua Jibu


SEHEMU D

USHAIRI

Soma shairi lifuatalo kisha jibu maswali yanayofuata

Nyumbani kwako kuzuri,japokuwa ni pangoni,

Nyumba yako nijohari,ya mwenzako sitamani, Hata pawe pa tajiri, hapafai maishani,

Nyumbani kwakojohari, kwingine usitamani. 

Kwingine usitamani, nyumbani kwakojohari,

Unaishi kwa amani, na pia kwa ujasiri,

Hiyo kweli abadani, nyumbani kunasetiri,

Nyumbani kwakojohari, kwingine usitamani,

Uipende nyumbayako, utaona raha yake,

Kisha penda nduguyako, kwako apaone kwake, Dunia mahangaiko, usipende pekepeke,

Nyumbani kwakojohari, kwingine usitamani.

Usichaguejirani, bali chagua rafiki,

Usitenge asilani, shauri pia afiki,

Palipo na burudani, kaa nao marafiki,

Nyumbani kwakojohari, kwingine usitamani

MASWALI

41. Kichwa cha shairi kinachofaa ni kipi?

 1.  Johari ni nyumba 
 2.  Nyumbani si pangoni
 3.  Tuthamini kwetu
 4.  Tupende majirani
 5.  Tupende marafiki
Chagua Jibu


42. Kituo katika shairi hili ni kipi?

 1.  Nyumbani kwako johari, kwingine usitamani 
 2.  Usichague jirani, bali chagua rafiki
 3.  Kwingine usitamani, nyumbani kwako johari
 4.  Nyumbani kwako kuzuri, japokuwa ni pangoni
 5.  Uipende nyumba yako, utaona raha yake
Chagua Jibu


43. Neno "johari" kama lilivyotumiwa na mtunzi lina maana gani?

 1.  Kitu licho dhahiri
 2.  Kitu chenye dhamana
 3.  Kitu cha thamani
 4.  Kitu cha matamanio
 5. Kitu cha kujivunia
Chagua Jibu


44. Neno "pekepeke" kama lilivyotumiwa na mshairi lina maama gani?

 1.  Ukatili
 2.  Ufitini
 3.  Uonevu
 4.  Uchoyo
 5. Uwongo
Chagua Jibu


44. Neno "pekepeke" kama lilivyotumiwa na mshairi lina maama gani?

 1.  Ukatili
 2.  Ufitini
 3.  Uonevu
 4.  Uchoyo
 5. Uwongo

45. Vina vya kati na vya mwisho katika ubeti wa tatu ni vipi?

 1.  Ko na Ke 
 2.  U na Ke
 3.  Du na Ke
 4.  Ri na Ni
 5. Ki na Ke
Chagua Jibu


46. Funzo linalopatikana katika shairi hilo linawakilishwa na methali ipi kati ya zifuatazo?

 1.  Raha haiji ila baada ya tabu. 
 2. Mkataa pema pabaya panamwita. 
 3. Ukikosa shukuru kupata kuna Mungu. 
 4. Fimbo ya mbali haiui nyoka.
 5.  Usiache mbachao kwa msala upitao.
Chagua Jibu


SEHEMU E

UTUNCAJI

Katika Sehemu hii kuna habariyenye sentensi nne (4) zilizoandikwa bila mtiririko sahihi unatakiwa kuzipanga sentensi hizo ili ziwe na mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa herufi A, B, C, na D

47. Vile vile matunda huongeza damu mwilini

Chagua Jibu


48. Hivyo matunda yana umuhimu mkubwa katika miili yetu.

Chagua Jibu


49. Lakini watu wasiokula matunda hupata maradhi kama vile ugonjwa wa fizi, macho na ngozi.

Chagua Jibu


50. Kula matunda kunasaidia kuponyesha magonjwa na vidonda haraka, pia husaidia macho kuona vizuri katika mwanga hafifu.

Chagua Jibu


KISWAHILI DARASA LA IV 2013

SEHEMU A

Sikiliza sentensi zinazomwa kisha uziandike.

 1. . . . . . . . . . . .
 2. . . . . . . . . . . .
 3. . . . . . . . . . . .
 4. . . . . . . . . . . .
 5. . . . . . . . . . . .
Fungua Jibu


SEHEMU B

Jibu swali la 6 - 10 kwa kuchagua herufi ya jibu sahihi na kuiandika katika kisanduku pembeni ya kilo swali.

6. Mtu anayeongoza meli huitwa

 1. rubani
 2. dereva
 3. nahodha
 4. utingo
Chagua Jibu


7. Nimepatwa na. . . . . . . . . . . kutokana na msiba wa mjomba.

 1. majonzi
 2. furaha
 3. njaa
 4. homa
Chagua Jibu


8. Usipoziba . . . . . . . . . . . utajenga ukuta

 1. mwanya
 2. ufa
 3. nafasi
 4. upenyo
Chagua Jibu


9. Mkoa wa Iringa ni mojawapo ya mikoa iliyoko nyanda za juu ......

 1. Kaskazini
 2. Mashariki
 3. Magha ri hi
 4. Kusini
Chagua Jibu


10. Ili kupika ugali unahitaji maji na

 1. maziwa
 2. sukari
 3. unga
 4. chumvi
Chagua Jibu


SEHEMU C

Jibu swali la 11 - 15 kwu kukamilisha methali zifuatazo.

11. Mchelea mwana kulia . . . . . . . . . . .

Fungua Jibu


12. Leo ni leo . . . . . . . . . . .

Fungua Jibu


13. Macho hayana. . . . . . . . . . .

Fungua Jibu


14. Hasira . . . . . . . . . . .

Fungua Jibu


15. Kusikia. . . . . . . . . . .

Fungua Jibu


SEHEMU D

Katika swali la 16 - 20 umepewa methali na vitendawili. Chagua jibu sahihi kutoka sehemu B na kuandika herufi ya jibu sahihi.

SEHEMU A
SEHEMU B

16. Bibi hatui mzigo wake. . . . . . . . . .

17. Kulia kwake ni kicheko kwetu. . . . . . .

18. Jungu kuu halikosi. . . . . . . . .

19. Akiba . . . . . . . . . .

20. Mjomba hataki tuonane. . . . . . . . . .
 1. Ukoko
 2. Haiozi
 3. Mvua
 4. Dau
 5. Konokono
 6. Kisogo
 7. Chakula
 8. Furaha
 9. Kuni
Fungua Jibu


SEHEMU E

UFAHAMU

Soma habari ifuatayo kisha jibu swali la 21 hadi 25.

Gulio ni soko linalofanyika siku maalumu iliyochaguliwa na watu wa eneo husika. Kwa kawaida huwa mara moja kwa juma. Watu huuza na pia hununua bidhaa za aina mbalimbali. Katika magulio mengi, bidhaa zinazouzwa ni zile zinazopatikana katika eneo haio na vijiji vya jirani. Watu wa mijini pia hupeleka na kuuza bidhaa mbalimbali kwenye magulio ya vijijini.

Bidhaa zinazouzwa kwa wingi katika magulio mengi ni mazao ya shambani kama mahindi, maharagwe, mihogo, matunda na mboga za majani. Watu wa mijini huuza nguo na vyombo vya nyumbani. Mara nyingi huuza sahani, bakuli. sufuna na vikombe. Wengme huuza chumvi, vinu, visu, vyungu mikeka na vikapu.

Maswali

21. Andika kichwa cha haban uliyoisoma

Fungua Jibu


22. Gulio ni nini?

Fungua Jibu


23. Gulio hufanyika mara ngapi kwa juma?

Fungua Jibu


24. Ni shughuli zipi hufanyika gulioni?

Fungua Jibu


25. Kutokana na haban uliyo soma matunda na mboga mboga huuzwa na watu kutoka wapi?

Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Fungua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

Bofya Hapa Kupakua
App Ya Learning Hub Tanzania
GO TO NECTA EXAMS