STD VII KISWAHILI ONLINE SELF NECTA TEST FOR YEAR 2006

KISWAHILI 2006

SEHEMU A

SARUFI

Katika swali la 1-15 andika herufi yajibu lililo sahihi katika karatasiya kujibia.

1. Huyu ......... mtoto aliyekuwa amepotea.

 1. ndio 
 2. ndiyo 
 3. ndiye
 4. ndiyo
 5. ndivyo
Chagua Jibu


2. Neno lipi ni kinyume cha neno 'Adili"? .

 1. wema 
 2. uovu 
 3. ujasiri
 4. ujanja
 5. ujinga
Chagua Jibu


3. "Ala kumbe! Ameondoka leo asubuhi”. Kihisishi ni kipi kati ya maneno haya?

 1. Ala kumbe
 2. leo
 3. Ala
 4. kumbe
 5. ameondoka
Chagua Jibu


4. Kisawe cha neno shaibu ni .

 1. barabara
 2. baneti
 3. buda 
 4. ajuza 
 5. kigori
Chagua Jibu


5. Neno "MBWA” lina silabi ngapi?

 1. nne
 2. mbili
 3. moja 
 4. tatu 
 5. sifuri
Chagua Jibu


6. Kipi kinyume cha neno aghalabu? ......

 1. mara nyingi
 2. mara kwa mara
 3. nadra
 4. muda wote
 5. kila wakati
Chagua Jibu


7. Kitoto hiki kinacheza kitQtQ. Neno lililopigiwa mstari limetumika kama ...

 1. Nomino 
 2. Kitenzi 
 3. Kielezi 
 4. Kivumishi 
 5. Kielelezi
Chagua Jibu


8. Shule ile imeendelea ingawa haina umeme. Sentensi hii iko katika aina ipi ya tungo?

 1. Tungo tegemezi 
 2. Tungo sahihi
 3. Tungo shurutia 
 4. Tungo ambatano 
 5. Tungo huria
Chagua Jibu


9. Sikuweza kutambua ni nani amelala kitandani kwa sababu alijifunika shuka  . . . . . . .

 1. Lote 
 2. Gubigubi
 3. Zima
 4. Nzima 
 5. Zama
Chagua Jibu


10.Neno "Vibaya” katika sentensi isemayo "Vibaya pia vinanunuliwa” limetumika kama aina ipi ya maneno?

 1. Kivumishi 
 2. Kiwakilishi 
 3. Kielezi
 4. Kisifa 
 5. Nomino
Chagua Jibu


11. Mkutano kati ya Viongozi wa DECI na Serikali ulikuwa haujapatiwaNeno lipi linalokamilisha sentensi hii?

 1. Uchunguzi 
 2. Ufumbuzi 
 3. Ufunguzi
 4. Kutendwa
 5. Kutendea
Chagua Jibu


12. 'Salama na Samina wanapendana sana". Sentensi hii ipo katika kauli ipi?

 1. Kutendwa 
 2. Kutendana 
 3. Kutenda
 4. Kutendwa 
 5. Kutendea
Chagua Jibu


13. Katika neno "tutakuja” kiambishi cha wakati ni .........

 1. tu- 
 2. -ku 
 3. -ja-
 4. u
 5. -ta-
Chagua Jibu


14. Neno ”MWALIMU” lipo katika upatanisho wa ngeli ya aina gani?

 1. A-WA
 2. I-ZI
 3. LI-YA 
 4. U-YA
 5. U-ZI
Chagua Jibu


15. Wingi wa sentensi ifuatayo ni ipi? mti huu unaharibu mazingira

 1. Miti hizi zinaharibu mazingira
 2. Miti hiyo inaharibu mazingira
 3. Miti hii itaharibu mazingira
 4. Miti hii inaharibu mazingira
 5. Miti hii imeharibu mazingira
Chagua Jibu


SEHEMU B

MSAMIATI

16. Mzee Mwendapole aliwapa wanaemawaidha juu ya maisha ya baadaye. Neno lililopigiwa mstari lina maana gani?

 1. Hotuba 
 2. Maonyo 
 3. Urithi
 4. Mawazo 
 5. Mahubiri
Chagua Jibu


17. Neno lenye maana sawa na "mawio” ni lipi kati ya yafuatayo?

 1. Asubuhi 
 2. Maonyo
 3. Mawazo
 4. Urithi
 5. Mahubiri
Chagua Jibu


18. Mwl. Juma alinunua shati dukani. Neno lililopigiwa mstari lilmetumika kama aina gani ya maneno?

 1. Kivumishi 
 2. Kiwakilishi
 3. Kielezi 
 4. Kihisishi
Chagua Jibu


19. Mtu anayesimamia kazi za shambani anaitwaje?

 1. Kiongozi 
 2. Msimamizi
 3. Mkuu
 4. Nokoa 
 5. Mnyapara
Chagua Jibu


20. Jina analotumia mjomba kumwita mtoto wa dada yake ni:

 1. Mtoto 
 2. Mjomba
 3. Binamu
 4. Shangazi 
 5. Mpwa
Chagua Jibu


21. Kipindi cha muda wa mika mia huitwaje? .

 1. Milenia
 2. Karne
 3. Muongo
 4. Jubilei
Chagua Jibu


22. Kutembea kwa matao ni kutembea kwa .........

 1. Kukimbia
 2. Kejeli
 3. Maringo
 4. Kurukaruka
 5. Kutambaa
Chagua Jibu


23. Nimetumwa ujumbe lakini sijapata mwitiko wowote. Neno mwitiko lina maana sawa na

 1. utata 
 2. mwaliko
 3. mwangwi 
 4. mwito 
 5. jibu
Chagua Jibu


24. Maelezo gani kati ya haya yanatoa maana ya neno "Mseja .

 1. Mwanaume aliyefiwa 
 2. Mtu anayetunza vitabu
 3. Mtu anayewinda Wanyama 
 4. Mwanamke aliyefiwa 
 5. Mtu ambaye hajaoa au kuolewa
Chagua Jibu


25. Neno lipi linakamilisha sentensi isemayo, "Anapenda kukaa bure ......... ana nguvu nyingi?".

 1. Pamoja 
 2. Japokuwa 
 3. Ujasiri
 4. Hekima 
 5. Uangalifu
Chagua Jibu


SEHEMU C

METHALI, NARAU NA VITENDAWILI

26. Moja kati ya Methali zifuatazo haihimizi watu kujiendeleza kielimu. Methali hiyo ni ipi?

 1. Kuuliza si ujinga
 2. Kuishi kwingi kuona mengi
 3. Akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki
 4. Elimu ni bahari
 5. Penye nia pana njia
Chagua Jibu


27. Kinyume cha nahau "Kata tamaa ni

 1. Pata chungu
 2. Ona fahari
 3. Kufa moyo
 4. Kata maini 
 5. Tia moyo
Chagua Jibu


28. Ana mkono wa birika

 1. mchoyo
 2. ameshika birika
 3. kaumia
 4. mwizi
 5. kujikunja
Chagua Jibu


29. Kitendawili kipi kati ya hivi jibu lake siyo kinyonga?

 1. Huuawa na uzazi wake
 2. Tajiri wa rangi
 3. Tajiri wa macho
 4. Napigwa faini kosa silijui
 5. Ajihami bila silaha
Chagua Jibu


30. ”Chungu cha mwitu hakipikiwi wapishi wake wakaiva” jibu la kitendawili hiki ni ... ... ...

 1. Mafuta na chungu 
 2. Moshi na moto
 3. Mzinga wa nyuki 
 4. Tumbo na njaa
 5. Meno na ulimi
Chagua Jibu


31. "Mtu akifanya kazi yake bila umakini mambo hayatakuwa mazuri, itamlazimu apokee matokeo mabaya ya mambo hayo". Maelezo hayo ni sawa na maana ya methali isemayo

 1. Lila na fila havitantagamani 
 2. Akiba haiozi
 3. Dunia tambara bovu 
 4. Mpanda ovyo hula ovyo 
 5. Mganga hajigangi
Chagua Jibu


32. Kifungu kipi kinafaa kumalizia methali? Jina jema .........

 1. Hutambulika toka mwanzo 
 2. Hupumbaza watu
 3. Hung'aa gizani 
 4. Hupendwa na watu wengi
 5. Wengi huwa matajiri
Chagua Jibu


33. Nini maanaya Nahau "Ku iga chuku"

 1. Kujivuna 
 2. Kupiga moyo
 3. Kurandaranda 
 4. Kuanguka 
 5. Kutia chumvi
Chagua Jibu


34. Tegua kitendawiYhiki. Nina kitand changu cha Mkangashale mwana wa halali aende akalale:

 1. Mvua 
 2. Maji 
 3. Bahari 
 4. Nyumba 
 5. Jua
Chagua Jibu


35. Walipofika mahakami kusikiliza kesi-ya ufisadi walitulia sana ili wasikie vizuri na kuelewa zaidi. Maneno yaliyopogiwa mstari yanawakilisha nahau isemayo:

 1. Unga mkono 
 2. Kodoa macho 
 3. Tia fora
 4. Tega sikio 
 5. Pigwa na butwaa
Chagua Jibu


SEHEMU D

UFAHAMU

Soma shairi lifuatalo kisha jibu maswaliya namba 36 - 45

Elimu pana ajabu, huweziyote kujua

Wala usistaajabu, mtu kukueleza

Kuwa kupata aibu, mkate hutoujua

Elimu pana ajabu huweziyote kujua


Ukitaka kuamini, haya ninayokueleza

Waliosoma vyuoni, hawachoki kuuliza 

Huyu bora kiwandani, ofisini hataweza

Elimu pana ajabu, huweziyote kujua


Rubani hana dosari, kushindwa kuongoza meli

Somea udaktari, wa kupasua misuli,

Figo zitakuadhiri,japo unayo akili,

Elimu pana ajabu, huwezi yote kujua


Elimu pana ajabu huweziyote kujua 

Utaipata aibu, ukijifanya wajua,

Daima tafutajibu,ya lile usolijua

Elimu pana ajabu, huweziyote kujua

36. Taja vina vya kati na vya mwisho katika ubeti wa kwanza. ......... na

Fungua Jibu


37. Mstari wa pili katika kila ubeti wa kwanza una jumla ya mizani

 1. 8
 2. 14
 3. 16
 4. 17
 5. 19
Chagua Jibu


38. Mstari wa nne katika kila ubeti wa shairi huitwa:

 1. Mizani 
 2. Vina 
 3. Silabi 
 4. Urari
 5. Kituo
Chagua Jibu


39. Katika ubeti.wa pili Msanii anasema "Waliosoma vyuoni, hawachoki kuuliza." Maneno haya yanatuaSä kuwa .

 1. Tusihangaike kujifunza yale tusiyoyajua
 2. Waliosoma vyuoni wanauliza maswali mengi
 3.  Wanaotakiwa kujifunza ni wale wasiosoma vyuoni
 4. Tujifunze yale tusiyoyajua
 5. Kujifunza vyuoni inatosheleza kuliko kuuliza maswali
Chagua Jibu


40. Neno "adhiri" kama lilivyotumiwa na mtunzi lina maana ya .

 1. Kuolewa
 2. Aibishi
 3. Ugonjwa wa Figo
 4. Ujuzi
 5. Thamini
Chagua Jibu


41. Neno "Misuli" katika ubeti wa tatu lina maana ya:

 1. Nguo zivaliwazo na wanaume
 2. Mishipa midogo ndani ya mwili
 3. Nyuzi za nyama ndani ya mwili
 4. Nyuzi za upasuaji watumiazo madaktari 
 5. Masomo ya udaktari
Chagua Jibu


42. Katika ubeti wa tatu tunajifunza kuwa ni aibu ..

 1. Mtu kushindwa kufanya jambo fulani
 2. Nahodha ndani ya mwili
 3. Nahodha kushidwa kuendesha ndege
 4. Kufikiria kuwa anajua kila kitu
 5. Walioko vyuoni kuuliza maswali
Chagua Jibu


43. Jambo muhimu linalozungumzwa na msanii katika shairi hili ni:

 1. Udaktari
 2. Elimu
 3. Kazi ya Urubani
 4. Aibu kujifunza unajua
 5. Aibu kujifanya unajua
Chagua Jibu


44. "EIimu pana ajabu” maneno haya yana maana kuwa elimu

 1. Ina maajabu
 2. Ina mwisho wa maajabu
 3. Ina upana lakini haina urefu
 4. Haina mwisho
 5. Haina maana kama aliyesoma haajiriwi
Chagua Jibu


45. Pendekeza kichwa cha habari cha shairi kutoka katika nahau hizi:

 1. Elimu kwa wote
 2. Elimu na bahari
 3. Elimu ndio uti wa mgongo
 4. Elimu ni ufunguo wa maisha
 5. Elimu ni usiasa
Chagua Jibu


SEHEMU E

UTUNGAJI

Panga sentensi hizi Ili ziwe na mtiririko wenye mantiki kwa kuzipa herufi A, B, C, D na E ili ujibu maswali 46 - 50.

46. Anko alikuwa ndiye aliyetawala ukoo ule kwa muda mrefu kuliko viongozi wengine waliopita. [   ]

Chagua Jibu


47. Ukoo huo ulikuwa na mjamii wapatao elfu moja na mia tano hivi wote wakiongozwa na mjamii Mzee aliyeitwa Anko. [   ]

Chagua Jibu


48. Kutokana na uongozi wake mzuri. mara tatu alipotaka kujiuzulu, mjamii wenzake walimkatalia ?sijiuzulu. [   ]

Chagua Jibu


49. Ukoo mkubwa wa mjamii ulikuwa ukiishi katika msitu mmoja karibu na kijiji cha Namtumbo mkoani Ruvuma. [   ]

Chagua Jibu


50. Anko alikuwa Mzee kuliko mjamii wote wa ukoo wake. [   ]

Chagua Jibu


Try Another Test | 
Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS