FORM ONE TERMINAL EXAMS SERIES

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

KISWAHILI KIDATO CHA KWANZA

MUDA: SAA 2:00          2022

 

MAELEKEZO.

 1.                Karatasi hii ina sehemu A, B, C, D na E.
 2.                Jibu maswali yote kama ilivyoelekezwa katika kila sehemu.
 3.                Zingatia mwandiko mzuri, Mpangilio na usahihi wa majibu yako.
 4.                Majibu yote yaandikwe kwenye karatasi za kujibia.

 

SEHEMU A UFAHAMU (Alama 10)

 1.                Soma kifungu cha habari kifuatacho kasha jibu maswali yafuatayo.

Aaah! Maskini ya Rabiee! Hii ndiyo nchi tuliyomo sisi!.  Nchi inayovuja jasho ,nchi masikini, nchi ambayo wanawake huvaa nguo _ _ _ _! Nchi ambayo wanawake huvaa nywele za maiti_ _ _Haya ndiyo maendeleo yetu_ _ _ _.

Haki na usawa katika nchi masikini ni ndoto. Wengi huamua kuwa mabubu mara tu deemokrasia inapopokonywa na watu wachache. Huu ni Unafiki mkubwa.Haki haipo nchini mwetu ila tu tumefumbwa macho, Tumekuwa Vipofu.

Mimi nimeamua kupambana, nitachukua panga_ _ _ nitachukua pinde _ _ _ nitachukua mishale _ _ _ nitapigana kufa na kupona. Nitapigania haki na usawa.Haki! Haki! Usawa Haki! Haki_ _ _ _ maana yake nini.

MASWALI

 1.                 Andika kichwa cha habari hii _______________________________________________
 2.                Je mwandishi analaani juu ya nini? ______________________________________
 3.                 Taja matatizo manne ambayo mwandishi anayakemea
 1.                  _____________________________________________
 2.                _____________________________________________
 3.             _____________________________________________
 4.              _____________________________________________

d) Haki na usawa vitapatikana kwa njia gani? ______________________________

e) Andika maana ya maneno yaliyopigiwa mstari.

 1.                 Inapopokonywa.
 2.                Unafiki.
 3.                 Vipofu.

SEHEMU B (Alama 30)

UTUMIZI WA LUGHA.

 1.                Kwa kutumia mifano toa maana ya maneno yafuatayo.


 1.                 Kidahizo.   
 2.                Kitomeo.   
 3.                 Kamusi.
 4.                Lugha.   
 5.                 Sherehe


 

 1.                (a) Kwa kutumia matumizi ya Kiswahili sanifu, sentensi zifuatazo zina makosa. Ziandikwe upya kwa ufasaha.

                    Kwa mfano

 •                    Kiti mkubwa amevunjika.

                            Usahihi- Kiti kikubwa kimevunjika.

 1.                  Chai imeingia nzi.
 2.                Anakwenda baba kesho safari.
 3.             Humwambiaga lakini haelewi.
 4.              Ng’ombe zangu zimeibiwa.
 5.                Daktari nina kifua sijalala usiku kucha.

(b)  Andika athari tano za kutotumia lugha kwa ufasaha.

 1.                (a)  Taja matumizi Matano (5) ya kamusi.

(b)  Kamusi hugawanyika katika sehemu ngapi? Zitaje.

(c)  Taja mambo mawili yanayopatikana katika utangulizi wa kamusi.

 

SEHEMU C: (Alama 20)

SARUFI

 1.                (a)  Kitenzi kikuu huweza kutumika sambamba na kitenzi kingine kukamilisha sentensi. Kwa kuandika upya sentensi katika karatasi uliyopewa, Bainisha vitenzi vilivyotumika katika sentensi zifuatazo.

                  Mfano

- Amina alikuwa anakula chakula kitamu.

      Ts       T

 1.                  Mgeni wangu amekwisha wasili.
 2.                Amina hakutaka kumuhudhi.
 3.             Mafundi wote wanashona viatu.
 4.              Wataendelea kumsubiri hadi kesho.
 5.                Gari lilikuwa limeharibikia mlimani Kitonga.

(b)   Ainisha maneno yaliyopigiwa mstari katika sentensi zifuatazo.

 1.                  Viti vizuri viwili vimevunjika.
 2.                Ah! alitaka kuja shuleni.
 3.             Wewe ndiye ndugu yangu.
 4.              Wachezaji wote walifanya mazoezi ya viungo.
 5.                Ndizi hizi zimeoza.
 1.                (a)   Tunga sentensi moja kwa kila neno lililoandikwa kwa hati mcharazo.
 1.                  Vizuri kama kiwakilishi.
 2.                Vizuri kama kivumishi.
 3.             Vizuri kama kielezi.
 4.              Mama kama Nomino.
 5.                Mama kama kihisishi.

(b)  Tunga sentensi zenye miundo ifuatayo:-  kwa kupigia mstari sentensi hiyo kuonesha aina hizo 

        za maneno.

             Mfano:    N   +   T + E =

                  Mama anapika jikoni.

        N         T        

 1.                  H + N + T + E
 2.                N + V + V + TS + Ts + T
 3.             W + t + N + V
 4.              W + V + T
 5.                T

SEHEMU D: (Alama 30)

FASIHI    

 1.                (a)  Sanaa ni nini?

(b)  Nakili kisha ukamilishe kielelezo kifuatacho.

 

 

 

 

 

 (a)Fasihi ina dhima/kazi mbalimbali katika jamii. Taja tano (5) na uzieleze kwa ufupi.

(a)   Taja vipengele vitano (5) vinavyounda Fani katika kazi ya fasihi.

(b)   Taja vipengele vitano (5) vinavyounda Maudhui katika kazi ya fasihi.

 

SEHEMU E: (Alama 10)

UTUNGAJI.

10.   Mwandikie barua rafiki yako umweleze kuhusu hali halisi ya masomo ilivyo shuleni kwenu. 

 zingatia taratibu za uandishi wa barua za kirafiki katika uandishi wako.

1

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE KISWAHILI EXAM SERIES 94

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SECONDARY EXAMINATION SERIES

PHYSICS TERMINAL EXAMINATIONS MAY

FORM ONE-2022

Time: 2:30Hours

INSTRUCTIONS.

 1. This paper consists of section A, B and C with a total of 10 questions
 2. Answer all questions.
 3. Section A carries 30 marks, section B 50 marks and section C 20  Marks
 4. All answers should be written in the spaces provided.
 5. All communication devices, calculators and any unauthorized material are not allowed in examination room.
 6. Write your number on every page of your answer booklet.
 7. Where necessary, the following constants may be used;
 1. Acceleration due to gravity, g=10m/s2
 2. Density of water= 1g/cm3 or 1000kg/m3

SECTION A (30 Marks)

Answer All questions in this section.

 

 1.  For each of items (i-xx) choose the correct its letter in the box provided

(i)The shortest length which can be measured by a meter rule is 


 1. 0.1mm
 2. 1.0mm
 3. 10mm
 4. 100m


(ii)Which of the following is a unit of force?


 1. Kg m/s
 2. Kg ms
 3. Kg m/s2
 4. Kg ms2


(iii) The minimum pressure exerted by a rectangular wooden block of 1kg measuring 4m x 3m x 2m on the bench is


 1. 0.17Pascals
 2. 1.25 Pascals
 3. 21.67 Pascals
 4. 0.83 Pascals


(iv)The normal body temperature of human beings is 


 1. 13.8°F
 2. 66.4°F
 3. 98.4°F
 4. 38°F


(v)A ratio of the density of the substance of the density of water is 


 1. Mass per unit volume
 2. Relative density
 3. Upthrust
 4. Density of a substance


(vi)The branch of science in which the relationship between matter and energy is studied is called


 1. Chemistry
 2. Biology
 3. Physics
 4. Agriculture science


(vii)measurement in Physics is

 1. Calculation
 2. Beam balance
 3. Spring balance
 4. The processes of assigning numbers to observations and events

(viii)A mass of 1 kilogram is pushed by the gravitation force towards the centre of the earth by a force of 


 1. 1 Newton
 2. 10 Newtons
 3. 100 Newtons
 4. 1000 Newtons


(ix)The SU Unit of length is 

 1. Ammeter
 2. Galvanometer
 3. Micrometer screw gauge
 4. Metre

(x)The pressure in liquid depends on 

 1. Weight and energy
 2. Liquid and container
 3. Depth and density of liquid
 4. Volume and height

(xi)Physics is applied in many fields such as 

 1. Medicine and engineering
 2. Matter and examinations
 3. Air and books
 4. None of the above

(xii)The temperature of Dodoma town was 40°C. This is equivalent to:


 1. 313 Kelvin
 2. 160 Kelvin
 3. 240 Kelvin
 4. 120 Kelvin


(xiii)An ammeter is an instrument for measuring 


 1. Length
 2. Resistance
 3. Capacitance
 4. Current


(xiv)A vernier scale reads 0.2mm when closed and 5.7mm when used to measure the diameter of a cylindrical body. What is the true diameter of the cylindrical body?


 1. 0.2mm
 2. 5.9mm
 3. 5.5mm
 4. 5.7mm


(xv)The branch of science in which the relationship between matter and energy is studied is called 


 1. Biology
 2. Chemistry
 3. Physics
 4. Agricultural Science


(xvi)The fundamental quantities of measurements are 

 1. Length, Acceleration and Time
 2. Length, Mass and Time
 3. Speed, Velocity and Acceleration
 4. Length, Velocity and Time

(xvii)When fire hazard from an electric fault erupts in a house

 1. Cut off all connecting wires
 2. Switch off the main switch
 3. Break the main switch
 4. Switch off the switch sockets

(xviii)The Archimedes’ Principle states that 

 1. The upthrust experienced by a body when partially or totally immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced
 2. Upthrust is equal to apparent loss in weight when a body is partially or totally immersed in a fluid
 3. When a body is totally or partially immersed in a fluid it displaces its own weight of the fluid in which it is immersed
 4. When a body is partially or totally immersed in a fluid, it experiences a big loss in weight.

(xix)Laboratory rules are useful in 

 1. Making students enjoy science subjects
 2. Making students conduct experiments freely
 3. Ensuring safety while in the laboratory
 4. Ensuring good communication with other students and the teachers

(xx)The SI Unit of density is 

 1. Kg/m3
 2. Kg/m2
 3. g/m3
 4. g/m2

 

2.Match each item in List A with a correct response in List B by writing the letter of the correct response below the number of the corresponding item in List A in the table provided.

LIST A

LIST B

 1. An instrument that measures length, depth, internal and external diameters.
 2. An instrument that measures volumes of liquid
 3. An instrument that measures force or pull
 4. An instrument that is used to transfer specific amounts of liquids from one container to another
 5. An instrument that measures body temperature.
 1. Measuring cylinder
 2. Pipette
 3. Vernier calipers
 4. Glass tumbler
 5. Spring balance
 6. Clinical thermometer
 7. Magdeburg experiment

 

3.

 1. One similarity between Micrometer screw gauge and vernier calipers that ______
 2. Heat is _________ while temperature is __________
 3. The formation of shadow is evidence that light
 4. Mass, length and ______ are the three fundamental quantities of measurement in Physics

 

4.Diagram 1 below depicts one of the instruments used in making measurements

 1. What is its name?
 2. Name the parts shown
 3. The instrument is used to measure ……… and ………. of objects

 

 

5.(a)Matter is made up of small particles known as 

 1. ______________________
 2. ______________________

(b)Three basic apparatus in a physics laboratory are

(c) force are of several kinds. Mention any three:

 

6.(a)Mention three states of matter:

(b)A car of mass 150kg is moving with a velocity of 2m/s

 1. The energy possessed by the car in joules is ……………….
 2. The type of energy possessed by the car is …………………

 

7.State the SI Unit of each of the following 


 1. Current
 2. Density
 3. Heat
 4. Speed


 

8.(a)State Archimedes’ Principle 

(b)An object weights 500N in air and 400N when immersed in alcohol. Find the upthrust on the object.

 

9.Differentiate between boiling and evaporation. (Give four differences)

10.(a)What is atmospheric pressure?

(b)If the pressure of the day is 650mm of mercury column, express this in SI Unit.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE PHYSICS EXAM SERIES 93

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED SECONDARY EXAMINATION SERIES

TERMINAL  EXAMINATION

FORM ONE

        GEOGRAPHY

       013                                                

TIME: 2:30 HOURS                                                                               May, 2022

image

Instructions

1. This paper consists of sections A, B and C.

2. Answer all questions from sections A and B and any two (2) questions from section C.

3. Section A carries twenty five (25) marks, section B forty five (45) marks and section C carries thirty (30) marks.

4. All answers must be written in the spaces provided.

5. All writings must be in blue or black ink except for drawings which must be in pencil.

6. All communication devices, calculators and any unauthorized materials are not allowed in the Examination Room. 

7. Write Your Examination Number on the top right of every page.

1. Each of the items (i) - (x), choose the correct answer from the given alternatives and write its letter in the space provided.

 1.               The term Geography refers to:
 1.               Describing of the Earth
 2.                Geo and Graphien
 3.                The study of man and his surroundings
 4.               All of the above.
 1.             Geomorphology is regarded as;
 1.               The study of soil science
 2.                The study of Geology
 3.                The study of physical features
 4.                The study of flora and fauna.
 1.           Geography is sub – divided into; 
 1.               Practical, Human, Economic.
 2.                Physical, Practical, Human
 3.                Human – economic, practical and physical.
 4.                Practical, Survey, Statistics.
 1.           Agriculture, mining, lumbering can be studied in:
 1.               Physical Geography.
 2.                Human and economic Geography.
 3.                Plant Geography.
 4.               Practical and physical Geography.
 1.             ocean currents are set in motion by;
 1.                 Differences in temperature of water in the ocean
 2.                  The earth rotation on its axis
 3.                   Land materials blown into the ocean by wind
 4.                 Prevailing wind that blows over the ocean
 5.                  Gravitational force
 1.           The largest ocean on earth is;
 1.               Indian ocean
 2.                Pacific ocean
 3.                Atlantic ocean
 4.               Meditererian sea
 5.                Red sea
 1.         Which of the following statement are correct?
 1.               Ocean water has a uniform temperature from bottom  to top.
 2.                The surface temperature of the ocean decreases polar  wards
 3.                Ocean water in the tropics is warmer on the surface  than in its bottom.
 4.               In the polar regions, ocean water temperature is  warmer at the bottom than it is at the surface
 1.      The Central body of the solar system is?
 1.               The planet
 2.                The Sun
 3.                The Moon
 4.               The Earth
 1.           The spinning of the earth on its own axis is known as:-
 1.               Rotation
 2.                Revolution
 3.                Day and night
 4.               Distance
 1.             A ship moves to the West and cross the International data line. What happens with regard to time gained or lost?
 1.               No time is gained or lost
 2.                One whole day is lost
 3.                One whole day is gained
 4.               One whole day is repeated

 

2. Match the descriptions of bodies in the solar system in List A with the correct solar system body in List B by writing the letter of the correct response below the corresponding item number in the table provided.

List A

List B

 1.                      Solid heavenly bodies revolving around the sun.
 2.                      Objects with leading heads and bright tails in the sky.
 3.                      Piece of hard matter falling from outer space.
 4.                      The moons of the planets.
 5.                      The natural satellite of the earth.
 1.               Meteors 
 2.                Moon 
 3.                Asteroids 
 4.               Planets 
 5.                Satellites
 6.                Comets
 7.                Solar eclipse

 

3. In each of the items (i) - (x), write TRUE if the statements correct or FALSE if the statement is not correct in the black space provided.

 1.               Lunar eclipses prove that the earth is spherical in shape
 2.             Precipitation refers to the deposition of moisture and air from the atmosphere on the earth's surface
 3.           Solar energy is the arrangement of the planets and solid objects in relation to the position from the sun
 4.           Crust is the inner most part of the earth……………………
 5.             The continent that is crossed by both tropics of Cancer and Capricorn is Africa .:........
 6.           Steroids are solid heavenly bodies revolving around the sun mostly between Mars and Jupiter ......
 7.         The use of solar energy minimizes environmental degradation .......... 
 8.       Equinoxes means equal day and night hours at all latitudes ........„
 9.           An eclipse is described as partial when only a part of heavenly body is obscured .........
 10.             Circumnavigation of the earth is not among the evidence to prove that the earth is spherical......

 


SECTION B (45 Marks)

Answer all questions in this section.

4. (a) Differentiate between a continent and an ocean

(b) Name the  continents of the earth

 

5 .(a) Briefly explain the following;

i) A plain

ii)Plateaus

(b) Diffentiate between fold mountains, block mountains and volcanic.

6.(a) Give two examples, of each of the following;

i.  Fold mountains

ii. Volcanic mountains

iii. Fold mountains.

(b) Explain how volcanic mountains are formed.

SECTION C (30 Marks)

Answer two (2) questions from this section.

 

7. (a) Outline uses of water in daily life

(b) Give the meaning of the following terms;

i) A cape

ii) A peninsula

iii) A ridge

 

8.(a) Outline five evidences to verify that the Earth is spherical.

(b) Differentiate the following terms:

 (i) Meteors and satellites

 (ii) Sea and lake

 9.(a) Mention five features of the ocean floor. 

(b) Name the five largest oceans in the world. 

(c) Mention five largest lakes in the world. 

(d) Differentiate the following terms: 

(i)Temperature and humidity 

(ii)Minimum and maximum thermometer 

 (iii) Pressure and wind 

10. (b) Describe the importance of the sun

(b) Write the eight planets which revolve the sun;

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE GEOGRAPHY EXAM SERIES 92

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCY BASED SECONDARY EXAMINATION SERIES

CHEMISTRY TERMINAL EXAMINATION

FORM ONE-2022

Time: 2:30Hours

Instructions.

 1. This paper consists of section A, and B with a total of 10 questions
 2. Answer all questions in spaces provided.
 3. Section A carries 20 marks, section B 80 marks.
 4. All answers should be written in the spaces provided.
 5. All communication devices, calculators and any unauthorized material are not allowed in examination room.
 6. Write your number on every page of your answer booklet.
 7. The following atomic masses may be used: H=1, N=14, O=16, S=32

 SECTION A (20 Marks)

 Answer All questions in this section.

 1. For each of the items (i)-(x), choose the correct answer from the alternatives given.
 1. Chemistry helps us to explain 
 1. Why and how matter undergoes changes
 2. What medicine to use when are fall sick
 3. How chemicals are used in agriculture
 4. How pesticides help in crop population
 1. A simple proof that chemical reactions takes place in our bodies is that 
 1. We occasionally fall sick
 2. Doctors tell us in the hospital
 3. The food we eat or drinks we take are quite different from the waste products from our bodies
 4. We eat a balance diet.
 1. Which of the following is not a list of products of application of chemistry?
 1. Tables, chairs and bricks
 2. Shoes polish, antiseptics and toothpaste
 3. Soap, medicinal and perfume
 4. Fertilizer, pesticides and herbicides
 1. Chemistry is a scientific activity because
 1. Chemistry is studies in schools
 2. It’s an interesting subject
 3. Knowledge of chemistry is acquired through observation
 4. Knowledge of chemistry is acquired through experiment and logical reasoning
 1. A condition in which the lungs are unable to get enough oxygen is known as 
 1. Shock
 2. Fainting
 3. Suffocation
 4. Choking
 1. Choking can be treated by 
 1. Cardio pulmonary resuscitation
 2. Expose the victim to the air
 3. Perform Heimlich manoeuvie
 4. Put a victim in the recovery position
 1. If the poison is on the skin then 
 1. Do not apply any ointment
 2. Move the person to where there is a fresh air
 3. Give the victim fluids or juice
 4. Give on oral rehydration drinks
 1. A careless student secretly tied to mix up different chemicals just out of curiosity. The most thing that could happen to the student was to 
 1. Damage the school properly
 2. Be expelled from school
 3. Annoy the teacher
 4. Produced poisonous cases that could lead to death
 1. Which of the following is not true about First Aid?
 1. First aid avoids an already bad situation from worsening
 2. First and helps to reduce pain, brings hope and encouragement
 3. Every student should be trained on how to administer first aid
 4. It is given to an accidental victim before seeking the doctor’s advice
 1. What is the use of splints first aid?
 1. Used for cutting bandages or pieces of cloth
 2. Used for holding pieces of bandages or cloth together
 3. Used to support broken bones and is tied using bandages
 4. Used for picking up and holding things

2. Match the items in List A with their correspondence items in List B. 

LIST A

LIST B

 1. Separation of wanted or unwanted solid from mixture.
 2. Method of separating basing on the solubilities of solids in miscible solvents.
 3. A solid that is formed out of solution.
 4. Solid obtained after filtration
 5. Is the best method for separation of liquid mixtures.
 1. Emulsion paint
 2. Emulsion point
 3. Precipitates
 4. Precipitation
 5. Residue
 6. Filtrates
 7. Simple distillation
 8. Fractional distillation
 9. Evaporation
 10. Filtration
 11. Contaminated water
 12. Crystals
 13. Hand picking
 14. Chromatography
 15. Aluminium chloride
 16. Ammonium sulphate

 (b) Answer the given questions by writing the correct answer in the blank spaces provided.

(i) In which stage is the hypothesis tested during scientific investigation? . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ii) On which factor does the physical state of a molecule depend?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(iii) Which properties depend on the proportions of mixing substances in a mixture? . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(iv) What are the building blocks of matter?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SECTION B: 56 Marks

Answer all questions

3. Fill in the blank space 

 1. What is a flame? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. What is a heat? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Name the type of the flame that is produced when the air hole of the Bunsen burner are half closed __________________________________________________________________
 4. What causes the striking back of a flame in the Bunsen burner.

Mention only three causes 

 1. __________________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________________
 3. __________________________________________________________________________
 1. Mention two ways which striking back is recovered
 1. _____________________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________________

4. Study the figure below and answer the question that follows: 

 1. Name the type of the flame indicate by the figure below _______________________________________________________
 2. Name the parts labeled: A _________________________________ B _________________________ C________________________________________
 3. What would happen if the march stick was placed in the part labeled C ____________________________________________________________________________________________

5. (a) List down ten laboratory rules  

(b) With the help of diagram explain how each of the following lab apparatus works

(i) Condenser (ii) Burette   (iii) pipette (iv) deflagrating (v) thermometer   

(c) State two aims of the alchemists 

(i) _____________________________________________________________________________

(ii) _____________________________________________________________________________

 1. What is the use of the following in the lab?
 1. Dark room _______________________________________________________________________
 2. Large windows __________________________________________________________________
 3. Circuit breaker __________________________________________________________________

6. Explain how chemistry is applied in the following field? 

i)Communication ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ii)Transportation ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b)List down three common accidents that to occur in the chemistry lab and their possible causes 

 1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c)Explain how you would administered first aid to a person having an electric shock at least four steps ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. With the help of a well labeled diagram of the Bunsen burner describe how the Bunsen burner work (the process involving lighting of the Bunsen burner) 

8. With the help of a well labeled diagrams differentiate between the luminous flame and non luminous flame 

9. With the aid of the diagram explain any four chemical signs that are found in the chemistry lab. Suggest their precaution measures. 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE CHEMISTRY EXAM SERIES 91

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCY BASED SECONDARY EXAMINATION SERIES

BIOLOGY TERMINAL EXAMINATION

FORM ONE-2022

Time: 2:30 Hours

INSTRUCTIONS.

 1.   This paper consists of section A, B and C with a total of 11 questions
 2.   Answer all questions in section A and B and ONE question from section C.
 3.   Section A carries 30 marks, section B 50 marks and section C 20  Marks
 4.   All answers should be written in the spaces provided.
 5.   All communication devices, calculators and any unauthorized material are not allowed in examination room.
 6.   Write your number on every page of your answer booklet.

 SECTION A (30 Marks)

 Answer All questions in this section.

1. Choose the best alternative from the choices given and write it on the spaces provided.

 1.         Biology is the branch of science which deals with the study of
 1.         Plants and animals
 2.         Living things and non living things
 3.          Living things
 4.         Zoology and botany
 1.       The reason why we study biology one is that
 1.         We should be competent in the subject
 2.         We want to improve the standard of living
 3.          We want to teach students
 4.         We want to be spokes mans of biologists
 1.    The ability of organisms to detect changes in their environment is termed as 
 1.         Irritability
 2.         Movement
 3.          Reproduction
 4.         Nutrition
 1.     The reason of having laboratory rules in laboratory is 
 1.         To make it smart and attractive
 2.         To make students uncomfortable
 3.          To show how teachers we are strict
 4.         To minimize danger/hazards
 1.       In this way you can preserve alive and terrestrial plants
 1.         In the dam
 2.         Using cage
 3.          Botanical garden
 4.         Museum
 1.     The organelle whose function is to transport protein and fats is
 1.         Ribosome
 2.         Golgi apparatus
 3.          Endoplasmic reticulum
 4.         Centrosome
 1.   The group of organs which join together and work as a functional unit is ……
 1.         Tissue
 2.         Organ
 3.          System
 4.         Organism
 1. A person bite by a snake is advised not take alcohol why?
 1.         Because he can be bite by another snake again
 2.         Since the ant-venom wont work
 3.          He want assist professionals to identify snake type
 4.         Since will increase heart rate and spread of venom quick
 1.     A plant cell type which has no chloroplast is ………….
 1.         Palisade cell
 2.         Collenchyma’s cell
 3.          Root hair cell
 4.         Parenchyma cell
 1.       Body tube to the microscope has the following function
 1.         Hold eye pieces and revolving nose piece
 2.         Concentrates light reflected by mirror
 3.          Holding objectives in place
 4.         Reflect light to the object
 1.          The following statement is either true or false so write T to the true statement      and F to the false statements. 
 1.         Biologist is a person who study more about animals ______
 2.       We get knowledge to preserve environment so biology is not important _____
 3.    When a person has being burnt apply iodine tincture _________
 4.     We put chemicals and apparati for emergency treatment in first aid kit ____
 5.             Bacteria is prokaryotic ______
 6.     The smallest unit of life is a cell _______
 7.   Mitochondria is a site for cellular respiration __________
 8. When cleaning lenses of microscope ethanol is recommended __________
 9.     Heart, root, shoot, liver are organs  ___________
 10.              Red blood cells has no nucleus due to bad creation of God __________
 1.       Match the sentence in list A with those in list B

       LIST A.

 1.              Comes from two Greek words
 2.            Is a cavity filled with fluid known as cell sap
 3.    Provide firm and steady support to the cell
 4.     It control activities of the cell
 5.            Sudden violence disturbance of mind and emotion

        LIST B.

 1.         Herbarium
 2.         Base stand
 3.          Female reproductive cell
 4.         Male reproductive cell
 5.          Shock victim
 6.          Museums
 7.         Faint victim
 8.         Biology
 9.            Laboratory
 10.            Bunsen burner
 11.         Oven cook
 12.          Cell membrane
 13.        Vacuole
 14.         Nucleus
 15.         Toxic
 16.          Flammable

4. Complete each of the following statements by writing the correct answer in the spaces provided.

 1.         An organism that causes typhoid fever................................................................
 2.       Invasion of the boy by disease causing organisms.........................................
 3.    Ability to make fine details in a specimen to be seen........................
 4.     Organisms made up of many cells.........................................
 5.       Diseases that can be transmitted from one person to another............................

SECTION B (50 Marks)

Answer all questions in this section.

5. (a) Define the following terms.                               

 1. Personal hygiene: _____________________________________________


 1.  Good manners: _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Immunity: ____________________________________________________

____________________________________________________________

(b). Explain Why a boy at puberty need to practice more of hygiene?      

Reasons

     (i)_____________________________________________________________

     (ii)_____________________________________________________________________

    b) Mention four importance of first aid to an individual

 1. a) Explain how will you help a victim of drowning

_________________________________________________________

    _________________________________________________________

 __________________________________________________

   b) State and explain three principles of   waste disposal.

 1.          (a) Explain briefly how cell membrane is made ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(b) Give two function of plasma membrane 

(i) __________________________________________

(ii) __________________________________________

             (b)  Explain four principles of cell theory

 1.          A) Mention five (5) laboratory rules you know

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

                b) Mention five causes of accidents in the laboratory.

 1.          I) Draw the following apparatus found in the laboratory.

(a) Funnel        (b) Beaker

(c) Measuring cylinder     (d) Test tube 

II)  List four importance of studying biology


SECTION C (20 Marks)
Answer one (1) question from this section.

 1.     a) i) what do you understand by  the term ‘’ laboratory’’?

                 ii) Outline four qualities of a good laboratory

b) Mention one function of the following;

i)   Petri- dish

ii)  Morta and pestle

iii)  Handlens

iv)  Thermometer

 1.     WRITE an essay on balanced diet using the following subheadings;
 •             Meaning of a balanced diet
 •             Components of balanced
 •             Importance of  each component
 •             Deficiency diseases which may results when a person does not eat a balanced diet
 •             Two factors which contribute to lack of a balanced diet  among  children in Tanzania

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE BIOLOGY EXAM SERIES 90

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED SECONDARY EXAMINATION SERIES

TERMINAL EXAMINATION

FORM ONE

CIVICS

011 

TIME: 2:30 HOURS May, 2022

image

Instructions

1. This paper consists of sections A, B and C with the total of seven (7) questions.

2. Answer all questions in sections A and B and one (1) question from section C.

3. All answers must be written in the spaces provided.

4. All writings must be blue or black ink.

5. All communication devices and calculators are not allowed in the examination room.

6. Write Your Examination Number on the top right of every page.

SECTION A.

1. Multiple choice questions

(i)The following are functions of a Moran, except:

 1.               To protect the whole society
 2.                To travel in search of water and grass
 3.                To defend and expand the protectorate
 4.               To control religion and solve land conflicts

(ii)Which of the following is a modern scientific method of fixing dates?

 1.               Z Before Christ (BC) Method
 2.                A microscope Method
 3.                Anno Domino (AD) Method 
 4.               Carbon 14 Method

(iii)The process of handing down the historical knowledge using a word of mouth from one generation to another is called:

 1.               Oral tradition
 2.                Historical information
 3.                Linguistics
 4.               Anthropology

(iv)The following is one of the methods used in obtaining gold in African societies:

 1.               Shaft method
 2.                Pottery
 3.                Ornaments 
 4.               Titration

(v)A source of historical information which contains remains that show man's physical development activities and tools he used is:

 1.               Museum
 2.                Oral tradition
 3.                Archives
 4.               Historical sites

(vi)The important effect of iron technology in Africa was:

 1.               Expansion of heavy industries
 2.                Increase of civil wars
 3.                Increase of migration in Africa
 4.               Increase of agriculture and population

(vii)The chronological order of events is usually by the following except:

 1.               Time-chart
 2.                Carbon 14
 3.                Time line
 4.               Family tree

(viii)In evolution of man, the use of tools and bi-pedalism were accompanied by the development of man's:

 1.               Agriculture
 2.                Brain
 3.                Limbs
 4.               Trade

(ix)History is the study of:

 1.               Past, present and future tenses;
 2.                Past selected information;
 3.                Ujamaa in traditional African societies;
 4.               Man's activities against nature through various stages of development.

(x) In evolution of man, the systematic tool maker was:

 1.               Zinjanthropus 
 2.                Australopithecines
 3.                Homo Erectus 
 4.               Homo Habiiis

2. Match the item in LIST A with their correct response from LIST B. Write down letter of correct response in space provided.

LIST A

LIST B

 1.  Father of evolution of man
 2. Modern man
 3. Walked on four limbs
 4. Could make tools and had large brain capacity
 5. The earliest man who could stand upright.
 6. The discovery of the skull of the earliest man in Olduvai Gorge.
 7. The pre-colonial modes of production.
 8.  Mans major technological innovation during the Middle Stone Age was .....
 9.   A society in which the children are of the new family belonged to the wife’s clan.
 10.  One of the earliest areas for iron working in Africa.
 1. Homo erectus
 2. God
 3. Stone improvement
 4. Primate
 5. Kumbisaleh
 6.  Meroe.
 7. Homo Habilis
 8. Homo sapiens
 9. Charles Darwin
 10. Zunjathropus
 11. Clever creatures
 12. 1459
 13. 1859
 14. Colonial mode of production
 15. Communalism, Slavery and Feudalism
 16.  matrillineal

3. Write TRUE or  FALSE against each statement below

 1. Nature of environment and technology determine the existence of economic activities......
 2. Olduvai Gorge is found in southern part of Uganda............................
 3. Iron age existed from around first millennium B.C.......................
 4. Man discovered fire during late stone age......................................
 5. The rise of specialization and complex communities were notable effects of early stone age.....
 6.  Australopithecus Africanus had big brain size of about 450 to 550 cubic centimeters compared to other primates......................
 7. Historians assume homo sapiens to be a true man of today........................
 8. Early stone age had developed great technology compared to late stone age...
 9. The only method of determining dates which is done scientifically is carbon 14 method....
 10. History predicts the future......................

4. Briefly explain the following terms

 1. Archives
 2. Historical site
 3. Homo erectus
 4. Iron age
 5. millennium

SECTION B (30 MARKS)

Find this and other free resources at http://maktaba.tetea.org

Answer all questions in this section.

5. Arrange the following sentences in chronological order by writing their letter in the table provided.

 1. Moved upright and was skillful tool marker
 2. Was first systematic tool marker and had large brain capacity
 3. True man with large brain capacity and less thick jaw
 4. Man body was covered with lots of hair and walked in four limbs
 5. Used hind limb to stand and balance, he started to design tools

6. Complete each of the following statements with correct historical facts.

 1. The last stage of man’s evolution in which he had a large brain capacity......
 2. Tools used during earlier stone age..............
 3. Famous site for iron smelting..................
 4. Pre-colonial African societies used a system of exchange based on goods by goods known as …………………………
 5. A duration of one hundred years is called …………………………

7. Study the figure below and answer questions that follow;

 1. Name the stages of development of man labelled A-E
 2. In which stage did man use stones and pebbles
 3. In which stage did man have the largest brain capacity?
 4. In which stage was man a systematic tool marker?

SECTION C (30 MARKS)

Answer two (2) questions from this section.

8. Describe the effects of discovery of iron tools

9. Jane and Neema are arguing about the significance of studying history. Jane says that study of history is waste of time and resources. Using six points convince Jane to study history.

10. What are archives? Describe functions of archives as source of history

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE HISTORY EXAM SERIES 89

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SECONDARY EXAMINATION SERIES

CIVICS TERMINAL EXAMINATION

FORM ONE-2022

 Time: 2:30Hours

INSTRUCTIONS.

 1.             This paper consists of section A, B and C with a total of 10 questions
 2.             Answer all questions in section A and B and TWO questions from section C.
 3.             Section A carries 40 marks, while section B and C carries 30 marks each.
 4.             All answers should be written in the spaces provided.
 5.             All communication devices, calculators and any unauthorized material are not allowed in examination room.
 6.             Write your number on every page of your answer booklet.

 SECTION A (35 Marks)

 Answer All questions in this section.

 1. For each of the items (i)-(x), choose the correct answer from the alternatives given.

(i) Which of the following correctly define the concept of human rights?

 1.    Treatments and privileges for being a citizen of a given country.
 2.     Treatments and privileges for being a human being.
 3.     Treatments and privileges for being a member of a political party.
 4.    Treatments and privileges for being a citizen by birth in a given country.

(ii)       Which activities among the following are mental related works?

 1.    Banking and Teaching           
 2.     Fishing and Farming        
 3.     Mining and Carpentry                         
 4.    Communicating and Mining

(iii) A type of marriage whereby a couple become a husband and wife before the district commissioner is called

 1.    District marriage. 
 2.     Early marriage.
 3.      Judicial marriage. 
 4.    Traditional marriage.

(iv)  One of the following is not among the steps in the problem solving process:

 1.    Initiating mediation.      
 2.     Information gathering. 
 3.     Defining the problem.    
 4.    Writing a report.

(v)   Why are traffic signs and symbols important?

 1.    They provide information to drivers.
 2.     They provide good visual appeal to road users.
 3.     They provide instructions to road users. 
 4.    They provide warning to pedestrians.

(vi)    The process of developing romantic relationship between a man and women before marriage is referred to as

 1.    Courtship. 
 2.     Monogamy.
 3.     Infidelity. 
 4.    Honeymoon.

(vii) Why is family stability important?

 1. It enables family members to receive loans from neighbors.
 2. It enables family members to participate in development activities.
 3. It enables children to be familiar with close family relatives
 4. It encourages relatives to live together in one household.

(viii) Which colors are in the National Flag of Tanzania?

 1. Black, yellow, grey and blue
 2. Blue, grey, green and black
 3. Black, yellow, blue and green
 4. Gold, blue, yellow and black

(ix) The following are sources of life skills in the society except

 1. parents.
 2. religion,
 3. constitution.
 4. school.

(x) What does the shield and spear inscribed in the Tanzania's Coat of arms represent?

 1. National defense
 2. National culture
 3. Wildlife
 4. Mineral wealth

(xi) Which one isnota civic responsibility of citizens in Tanzania?

 1. Participation in work.
 2. Attending a party meeting.
 3. Obeying the laws.
 4. Helping the needy.


(xii) Which statement explains the importance of limiting the exercise of some human rights and freedoms?

 1. It helps to demand the limited rights and freedoms by force.
 2. It stores some of the rights and freedoms for future use.
 3. It controls powerful individuals from denying other people's rights.
 4. It promote the denial of human rights and freedoms.

(xiii) Which of the following is not among the individual life skill?

 1.    Assertiveness
 2.     Self - awareness
 3.     Negotiation
 4.    Coping with stress

(xiv) The ability to make the best choice out of many available options is referred to as

 1.    Problem solving
 2.     Decision making
 3.     Critical thinking
 4.    Proper behaviour

(xv) What does the blue colour in the Tanzania national flag represent?

 1. People
 2. Mineral deposits
 3. National freedom
 4. Water bodies

(xvi) A public holiday marked every year on the 7th April in Tanzania is known as

 1. Karume Day
 2. Nyereye Day
 3. Farmers Day
 4. Union Day.

(xvii) The event in which the national flag is hoisted at half-mast is

 1. the independence day
 2. the national misfortunes
 3. the heroes day
 4. the religious holidays

(xviii) A green colour in the national flag if Tanzania represents

 1.  Africans
 2.  Natural wealth
 3.  Vegetation
 4.  Soil.

(xix) Which one of the following is an aspect of social skills?

 1. Arrogance
 2. Interview
 3. Aggressiveness
 4. Peer resistance

(xx)Which among the following set is a correct characterization of a nation?

 1.  History, Culture, People and Uhuru torch
 2.  Sovereignty, Uhuru torch, People and government
 3.  People, History, Sovereignty and Government
 4.  Education, Uhuru torch, History and People.

2. Match the descriptions on life skills in List A with corresponding life skills concept in List B by writing the letter of the correct response below the corresponding item number in the table provided.

LIST A

LIST B

 1.            The ability to come up with new things or new ways of doing things different from old ones.
 2. The ability to feel other peoples' experiences and be concerned with their problems.
 3. The ability to stand up for ones values, needs and benefits in the face of conflicting ideas and practices.
 4. Strong feelings such as fear, love, anger, shyness, disgust, desire to be loved or being accepted.
 5. The ability of a person to know what one wants and the reasons for his choice.
 1.    Life skills
 2.     Creative thinking
 3.     Critical thinking
 4.    Empathy
 5.     Emotions
 6.      Assertiveness
 7.    Peer pressure
 8.    Negotiation skills

3.      For each of the following statements write True if the statement is correct or False if the statement is not correct.

 1. Both decision making and problem solving requires someone to make a choice and act on it.
 1. In Tanzania, Sabasaba day is celebrated as a day for farmers on 7th July each year.
 2. A person with low self esteem is usually able to control negative altitudes . . . . . . . . . . 
 3. Lack of moral values may results into school dropout among the youths  . . . . . . . . . . 
 4. Peer resistance is the ability of an individual to sympathize with other people’s problems.  . . . . . . . . . . 
 5.   Creative thinking is the ability to make a choice out of many options……………
 6.  Street children are people above 18 years old…………
 7.  Positive peer pressure can lead to good performance in school    
 8. Sovereignty is a component of a nation
 9.  Corruption is one of the human rights abuses

 
SECTIONB(50Marks)

Answer allquestions in this section.

4. Read the following passage carefully and then answer the questions that follow.

A good way in which people can participate in decision making is through civil associations such as farmers associations and the associations of the youths and academics. Participation in such groups is important for a number of reasons; the first reason is to protect the group interests, and the second is that these associations are educative; they make the participants more enlightened. Therefore, participation through such associations and groups removes individual isolation and strengthens the people’s position in fighting for their own interests and those of the community.

Lack of people’s participation in free associations has one big danger. The danger is that, it is not possible for an individual to pressurize the government into meeting people’s needs. The failure of individual efforts leads to the individual’s despair and frustration.

Questions

(a) What is the title of this passage?

(b) In what way can people participate in decision making?

(c) According to the passage, why is it important for the people to have civil associations? (Give two points).

(d) What does the writer mean by saying that associations are educative?
(e) What is the disadvantage of not participating in free associations?

5. Define the following concepts and for each give two points on its importance.

(a) Effective communication

(b) a country

(c) a nation

(d) National symbol

(e) National currency

(f) Constitution

(g) Presidential standard

(h) National festival

(i) National flag

(j)  Uhuru torch

SECTION C (15Marks)

Answer one (1) question from this section.


6. Explain the importance of life skills to young people by giving six points.

7.       Describe six ways that can be used to control the abuse of human rights in Tanzania.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE CIVICS EXAM SERIES 88

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

FORM ONE BASIC MATHEMATICS TERMINAL EXAMINATION

Time: 2:30 Hours Year: 2021

Instructions

1.This paper consists of ten (10) compulsory questions.

2.Show clearly all the working and answers in the space provided.

3.All writing must be in blue or black ink except drawings which must be in pencil.

4.NECTA mathematical tables, geometric instruments and graph papers may be used where necessary.

5.All communication devices and calculators are not allowed in the assessment room.

1. (a) Write the numerals of the statement: Ninety two million two hundred seventy five thousand two hundred seventy five.

(b) Write the number 2373695 in words.

2. (a) Find the value of 98 – {(15 ÷ 3) – (45 ÷ 15)} × 10 + 4

(b) Simplify the algebraic express and state the coefficient of x: -2( x – 3 ) + 4( -2x + 8)

3.(a) Round off the number 0.007326 correct to:

(i) 3 significant figures

(ii) 3 decimal places

(b) Change the following :

(i) 1608 hrs into 12 – hours clock system

(ii) 7:08 pm into 24 – hours clock system

(iii) 980 dam into centimeters

4.(a) Find the H.C.F of 112, 168 and 420 by prime factorization

(b) The sum of three consecutive odd numbers is 51. Find the numbers.

5. (a) Add the difference of and to the sum of and .

(b) Express in form of where b ≠ 0

6. (a) Solve for x given that

(b) In a School, of the students are boys and the number of girls is 990. Find the number of boys in the School.

7.(a) Three traffic lights at three different road crossings change after 48 seconds, 72 seconds and 100 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8:00 am. At what time will they change again simultaneously?

(b) If ,find

(i)

(ii) find n if

8.(a) In the following figure, AB is parallel to PQ - and RS is a transversal. Find the angles labeled a, b, w, x, y, and z.

(b) Use the two figures below to find the values of x and y

9. (a )A father is 24 years older than his son. After 2years, the father’s age will be three times that of his son. Find their present ages.

(b) The length of a rectangular park exceeds its width by 17m. If the perimeter of the park is 178m. Find the dimensions of the park.

10. Solve the following simultaneous equations:

(a) 3x – y = 10

5x + 2y = 24 (Using Elimination Method)

(b) 3x + 4y = 17

5x – 2y = 11 (Using substitution method )LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE MATHEMATICS EXAM SERIES 62

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SECONDARY EXAMINATION SERIES

ENGLISH TERMINAL EXAMS MAY

FORM ONE-2021

Time: 2:30Hours

INSTRUCTIONS

This paper consists of sections A, B, C and D with a total of 12 questions Answer all questions in the spaces provided

All writings must be in BLUE or BLACK pen

Write your name and class in the spaces provided above

Write your work neatly.

SECTION A (15 MARKS)

COMPREHENSION AND SUMMARY

I. Read the passage below carefully and then answer the questions that follow

My name is Nianjema; I had not travelled to Mwanza before. My sister, Ananijali invited me to her house in Mwanza so that 1 could see the rocks. My mother told me to be polite to my sister and her husband during my stay with them. 1 was so excited and 1 told my friends about the journey. My sister told me that my brother-in-law will come to pick me over the weekend.

It was Saturday evening, when my brother in-law arrived at our place. He told me that, we would travel by bus as it was faster than the train and cheaper than the plane. On Sunday we bought tickets at the booking office in Dar-es-salaam and we managed to board the bus at 8,00a.m. The conductor was very respectful and polite in attending his passengers. When we reached Dodoma, I heard a screech of tyres and the bus started to move in a zigzag manner and finally stopped. •

Most of the passengers were screaming and I did the same. M.y brother in-law who was concerned with my safety held my hands and urged me to stop panicking. He told me that it was only a tyre bust and there was no more danger. The bus was moving at the speed of 80 kilometres per hour. We were all grateful to the driver, Mr_Ntoi, because if he Was moving with the high speed than that; we could have been involved in a very bad accident.

We all got out of the bus and the tyre was changed before we continued with our journey. We then stopped to refuel at Manyoni Kobil fuel station. The Amp attendant looked up and saw me looking at him. He smiled at me and I smiled hack. He told me that, I will be enjoying very much to see the wonders in the rock city where rocks are setted as if they are going to fall. He finally told me to bring him some fish on my way back. What he told me stimulated me a lot and I could not wait to get to Mwapza to see the rocks and tell my sister about the journey.


QUESTIONS

a) Complete the following sentences with the right information from the passage

i) A suitable title for this passage is

 1.                                         Nianjema's sister is called
 2.                                       Niajema went to Mwanza because
 3.            Nianjema and other passengers were to be involved in the accident because
 4.                                          Nianjema was asked by the pump attendant to bring__________________

From Mwanza.

b) For each of the statement below, write TRUE if the statement is correct or FALSE if the statement is not correct.

 1.                                              My sister told me to be polite to my brother in-law______________________
 2.                                            We bought our tickets to Mwanza on Saturday_______________________
 3.                                          Our bus got the breakdown in Dodoma________________________________
 4.                                          The bus was moving at less than 90 km speed per hour________________________________
 5.                                            We filled fuel at Manyoni Kobil station____________________________
 1.       Read the passage below carefully and list the names of Mr.Mtokambali's children and tell what each one does in the given table.

Mr. and Mrs. Mtokambali family was living in Mukasa village. They had five children, Upendo was the first born. She was teaching at Mukasa primary school. The second born was Makata, he was so stubborn; he could not even finish his secondary education as he dropped out of the school when he was in form two. His parents struggled so much to help him, but he ended up been a watchman in Sukari house.

Sinamatata was the third born, she was very kind, she became a nurse and was working in Mukasa dispensary. The fourth born, Naamini, was working in the garage as the mechanic. The last born Naweza was very intelligent as he managed to get through the university and became a lawyer in the high court.

ANSWERS

S/N

NAME OF CHILDREN

WHAT THEY DO

1ST BORN 2ND BORN3RD BORN4TH BORN 5TH BORNSECTION B (15 MARKS)

LANGUAGE USE

 1.       Match each sentence in column A with the beside the item number. Item (vi) has been used as an example.

COLUMN A

COLUMN B

(i) A feeling that shows pleasure
(ii) A feeling that shows disappointment and negative reaction.
(iii) A feeling that you want to eat something.
(iv) Feeling sorrowful
(v) Needing or wanting to drink
(vi) Feeling unwell

 1. Love
 2. Sad
 3. Hungry
 4. Thirst
 5. Bored
 6. Sick
 7. Angry
 8. Happy


4. Re-arrange the following sentences into a logical sequence to make a meaningful paragraph. Sentence number 6 has been done as an example.

 1. Scrub the clothes.
 2. Take a bucket of water.
 3. Wring out water and put them to dry.
 4. Put dirty clothes in it and soak for an hour.
 5. Take out the clothes and rinse them in clean water.
 6. Mix water and the detergent well.

5.   Complete the following sentences using the words given in the box.

My,yours, His, her ,its, ours, theirs.
 

(i) My father owns a boat. It is ............ boat.

(ii) This book belongs to you. It is

(iii) They have a house at Tanga. It is

(iv) We have to study hard because the future is .......

(v) My sister has a car. It is ...... car.


6. Rewrite the following sentences by using the correct forms of verbs in brackets:

(1) Mboka (take) his breakfast at 7:00 a.m everyday.

(ii] Our cows (go) to the river to drink water every afternoon.

(iii) She (do) her homework at 5:00 every evening.

(iv) We (learn) Mathematics every day.

(v) My brother and I (watch) television every evening.


7. Fill in the blanks with the correct form of the word in the brackets.

 1.                                   She                to school every day (go)
 2.                                  My mother               a new car last week (buy)
 3.                                   I am               my dinner (cook)
 4.                                  We must              hard in order to pass (study)
 5.                                   They              sick. (be)

8. Re —write the following sentences according to the instructions given

 1.                      Juma is a singer and a dancer. (Re-write using...not only.....but also)
 2.                      We went to school but he was late. (Begin: Although....)
 3.                      We learn so as to get knowledge (Re-write using  in order to. 
 4.                      Anna is lazy. She cannot study alone. (Join the sentences using too .to)
 5.                      If you study hard you will pass your examinations. (Begin: Unless 

9. Fill in the blanks with the correct word given in the brackets.

 1.                                       There is a lot of water in the______________________(see/sea)
 2.                                       He is living in his own_______________________in the village (hat/hut)
 3.                                       I saw a               eating a rat yesterday. (cart/cat)
 4.                                       We travelled to Zanzibar by using a____________________________(ship/sheep)
 5.                                       They              some food in order to survive__(it/eat)

10. Change the following sentences into plural form:

 1.                         He was walking
 2.                        She likes eating Ugali everyday
 3.                         A student is required to be punctual
 4.                        A mango is a sweet fruit to eat.
 5.                         I wish I could be there on time.

f)  It is too small to be seen………………………………………………………………………………………


 1.     Please make him understand
 2.       He is supposed to see his doctor
 3.       A window was opened.
 4.  A Sheep is eating grass


SECTION D (25 MARKS)

READING PROGRAMME

11. Select ONE class reader you have read from the given list and answer the questions that follow.a) What is the title of the book?


b) What is the story about?


 


c) Who is the main character in the story?


d) What can you learn from the story?


 


e) Is the story tells what is happening to your society? Give reasons12. Read the following poem carefully and then answer the questions that follow 

Hey you AIDS, you are an uninvited guest

In homes, schools, village, towns

And yes even in big cities

You make everybody sick

The poor and the rich The old and the young The tall and the short Oh, how cruel you are!

Let's all be careful with this guest!

QUESTIONS

a) 'What is the poem about?


 


b) Iii this poem, the poet is speaking to.........


 


c) What is the lesson we get from this poem?


 


d) What is the title of this poem?


e) How does the poet feel?


 


LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE ENGLISH EXAM SERIES 61

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SECONDARY EXAMINATION SERIES

PHYSICS TERMINAL EXAMINATIONS MAY

FORM ONE-2021

Time: 2:30Hours

Instructions.

 1.              This paper consists of section A, B and C with a total of 10 questions
 2.              Answer all questions.
 3.              Section A carries 30 marks, section B 50 marks and section C 20  Marks
 4.              All answers should be written in the spaces provided.
 5.              All communication devices, calculators and any unauthorized material are not allowed in examination room.
 6.              Write your number on every page of your answer booklet.
 7.              Where necessary, the following constants may be used;
 1. Acceleration due to gravity, g=10m/s2
 2. Density of water= 1g/cm3 or 1000kg/m3

 SECTION A (30 Marks)

 Answer All questions in this section.

 1.  For each of items (i-xx) choose the correct its letter in the box provided

 (i) Result obtained from Physics experiment can form

  (a) scientific laws   (b) scientific principle

  (c) scientific theories  (d) scientific procedure

 (ii) Which of the following are used to stop fire?

  (a) Matches   (b) Extinguishers

  (c) Fuel    (d) Brushes

(iii) Micrometer Screw gauge reads 5.0mm and 0.9mm for sleeve and trimble respectively,  the length of object will be

 (a) 5.95mm   (b) 59.5mm

 (c) 0.59mm   (d) 0.0595mm

(iv) Physics is defined as the 

 (a) Study of matter and energy and how they interact

 (b) Foundation of all physics sciences

 (c) Study of energy  (d) Study of energy

(v) The scientific who is involve in the study of Physics is known as a:-

 (a) Physician   (b)  Psychologist

 (d) Physicist   (c) Physiologist

(vi) The following are steps of a scientific investigation EXCEPT one. Which are:-

 (a) Identification of problem (b) Preparing a research proposal

 (c) Formulation of hypothesis (d) Experimentation.

(vii) What is your understand of the term ‘’Hypothesis’’?

 (a) The problem to be researched on

 (b) A researcher’s intelligent guess

 (c) An opinion   (d) An idea

(ix) Which one of the following is a safety precaution in a Laboratory

 (a) Run in the laboratory  (b) Eat and chew in the laboratory

 (c) Use equipment with care and for their right purpose.

 (d) Do as you wish in a laboratory

(x) Which of the following is a foundation quality?

 (a) Speed    (b) Pressure

 (c) Time    (d) Force

(xi) Which one of the following is a derived unit?

 (a) Energy    (b) Newton

 (c) Kilogram   (d) Metre.

(xii) One of the following groups of instruments is for measuring volume only

 (a) Pipette, measuring cylinder, (b) Metre rule, spiral balance caliper

 (c) Burette voltmeter, caliper (d) Caliper, spring balance voltmeter

(xiii) A body has a mass of 200g and density of 5g/cm3. Its volume is ……

 (a) 40cm3    (b) 1000cm3

 (c) 0.025cm3   (d) 40

(xiv) The density of lead is 11.3g/cm3. The expression in kg/cm3 is ………

 (a) 1.13 x 19-8kg/m3   (b) 1 x 104kg/m3

 (d) 1 x105kg/m3

(xv) Fist aid kit is placed in laboratory for …………

 (a) Curing diseases   (b) Preventing accidents

 (d) Keeping tools for giving first aid (d) Extinguishing flames

(xvi) A state of matter has definite shape and definite volume. This is ……

 (a) Vapor     (b) Liquid

 (c) Gas     (d) Solid

(xvii) The following are the instrument used to measure length EXCEPT 

 (a) Burette     (b) Micrometer screw gauge

 (c) Venire caliper    (d) Metre rule

(xviii) Amount of quantity of space that is occupied or enclosed by matter

 (a) Volume     (b) Density

 (c) Mass     (d) Time

(xix) The three basic fundamental quantities are as follows:-

 (a) Mass, time, length    (b) Volume, density, time

 (c) Mass, relative density, length  (d) Time, volume, area

(xx) Find the mass of an object whose weight is 750N

 (a) 75kg     (b) 75g

 (c) 40kg     (d) 20g

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Match each item in List A with a correct responses in List B by writing its letter below the number of corresponding item in List A in the table provided

 

LIST A

LIST B

(i) Hypothesis

A. Gravitation pull on an object

(ii) Density

B. Mass per unit volume. 

(iii) Volume

C. An intelligent guess

(iv) Length

D. Amount of space that is occupied by matter

(v) Mass

E. Quantity of matter it contains

 

F. Distance between two points

 

G. Fundamental quantity

 

H. Derived quantity

LIST A

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

LIST B

 

 

 

 

 

 

3. Complete of the following statement by writing the correct answer in the space provided.

 (i) The relative density of a liquid can be easily determine by……………………

 (ii) Mass per unit volume ……………………………………………………………………..

 (iii) A room where experiments are done ……………………………………………..

 (iv) The SI Unit of length is …………………………………………..

 (v) ………………………. Is an immediate care given to a sick or injured person 

  before taking him/her to the hospital. 

SECTION B (50 MARKS)

4. (a) What is meant the term measurement 

  …………………………………………………………………………………………………………

 (b) Define the term Relative density

  ………………………………………………………………………………………………………..

(c) The mass of substance is 40g. The mass of an equal volume of water is 20g. Calculate the relative density of the substance.

5. (a) Differentiate between the following term

  (i) Mass and Weight

   ………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………

  (ii) Density and relative density

   ………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………

 (b) Fundamental quantities and derived quantities

  …………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………….

 (c) Give the reading of Vernier Calipers shown in the diagram below

     

6. (a) Define the following terms

  (i) Experiment ………………………………………………………………………….

  (ii) Matter  …………………………………………………………………………

 (b) List down any five components of the first aid kit given the use of each

ITEM

USES

(i)

 

(ii)

 

(iii)

 

(iv)

 

(v)

 

  

 

 

 

(c) Convert the following masses as directed 

 (i) 150Kilograms to tones

 

 

 (ii) 75 tones to grams

 

 

7. (a) Mention the steps of scientific investigation in descending order

  (i) ………………………………………………………………………

  (ii) ……………………………………………………………………..

  (iii) …………………………………………………………………….

  (iv) …………………………………………………………………….

  (v) ………………………………………………………………………

 (b) Mention at least five (5) safety rule in a Physics Laboratory

  (i) ………………………………………………………………………….

  (ii) …………………………………………………………………………

  (iii) …………………………………………………………………………

  (iv) ………………………………………………………………………..

  (v) ……………………………………………………………………….

(c) A square lead block has sides of length 5cm. If has a mass of 2kg. Calculate the density of the lead block.

 (i) In g/cm3

 

 

 (ii) Inkg/m3

8. (a) What is volume ………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………

 (b) Define relative density of a body

  …………………………………………………………………………………………………………

(c) The mass of a density bottle is 15g. When it is filled full with a fluid of density 1.3g/cm3, its mass is 51g. Find the volume of the bottle.

SECTION C

9. (a) Convert 1g/cm3 into kg/m3

 

 (b) Convert the time as directed

 

  (i) 1 day to second

 

  (ii) 1 weak to second 

 

  (iii) 1 hour 40 min to second

 

  (iv) 46750 second to days.

 

(c) The density of milk is 1.03g/cm3. While its relative density is 1.03. What is the density of water in its SI Unit?

 Diagram 1 below depicts one of the instrument used in making measurement 

C:UsersKYAMBOPicturesvernier-callipers-diagram.jpg

 (a) What is its name?

 

 (b) Name the party shown

 

(c) The instrument is used to measure ………………………………………………. and ……………………….. object.

1

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE PHYSICS EXAM SERIES 60

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SECONDARY EXAMINATION SERIES

CIVICSTERMINAL EXAMINATION

FORM ONE-2021

Time: 2:30Hours

Instructions.

 1.            This paper consists of section A, B and C with a total of 7 questions
 2.            Answer all questions in section A and B and ONE question from section C.
 3.            Section A carries 35 marks, section B 50 marks and section C 15  Marks
 4.            All answers should be written in the spaces provided.
 5.            All communication devices, calculators and any unauthorized material are not allowed in examination room.
 6.            Write your number on every page of your answer booklet.

 SECTION A (35 Marks)

 Answer All questions in this section.

 1. For each of the items (i)-(x), choose the correct answer from the alternatives given.

(i). During Maulid day, Muslims celebrate;

 1. End of fasting
 2. Death of prophet Muhamad
 3. Birth of Prophet Muhammad
 4. End of Pilgrimage to Mecca.

(ii). Sheik Abeid Karume was assassinated on:

 1. 14th October, 1999
 2. 26th April, 1964
 3. 7th April, 1972
 4. 12th January, 1964

(iii). Which is not a component of a Nation?

 1. Country
 2. People
 3. State
 4. Language.

(iv) Which of these is not an individual skill?

 1. Critical thinking
 2. Coping with stress
 3. Assertiveness
 4. Self awareness.

(v) Ability to express ones opinions, desires, strongly with confidence is?

 1. Self – awareness
 2. Social skill
 3. Assertiveness
 4. Copies with emotion.

(vi) Which is not aspect of social skill?

 1. Peer resistance
 2. Negotiation
 3. Self improvement
 4. Empathy

(vii) Which of the following is not a basic need?

 1. Foods
 2. Education
 3. Shelter
 4. Clothing

(viii) Freedom of expression can be limited when;

 1. The person expresses religious views
 2. When views are outside parliament
 3. If a person uses abusive language
 4. If one have bad intentions.

(ix) Parents can abuse children right by/

 1. Giving right education
 2. Not punishing them
 3. Choosing children’s marriage partner
 4. Giving severe punishment to children.

(x) Which of those is not a way government abuse human right?

 1. Passing oppressive laws
 2. Discriminating people on basis of religion or ethnic group.
 3. Inducing bill of right in constitution
 4. Not maintaining rule of law.

(xi) A person who loves his/her country is said to be

 1. Activist
 2. Citizens
 3. Partisan
 4. Patriotic

(xii) A person can become a citizen by the following except

 1. Birth
 2. Nationalization
 3. Naturalization
 4. Registration

(xiii) Which is not a requirement to apply for citizenship?

 1. Must be a rich person
 2. Must live in a country for five years
 3. He/she must be 21 year old above
 4. Must renounce his/her former citizenship

(xiv) A foreign woman can become a citizen by?

 1. Naturalization
 2. By marriage
 3. By registration
 4. By adoption.

(xv) Which is not a responsibility of a citizen?

 1. Communal responsibility
 2. Economic responsibility
 3. Social responsibility
 4. Political responsibilities.

(vi) Which is not a feature of a good citizen?

 1. Behaves in respectful manner
 2. Support family
 3. Accept responsibility of his/her actions
 4. Depends on others

(vii) Which is not a social responsibility of citizen?

 1. Do lawful productive work
 2. Protect his/her country
 3. Respect laws of right of fellow citizens
 4. Promote farness, equality or social justice

(viii). Red band on coat of arms represents

 1. Developed country
 2. Freedom and enlistment
 3. Defense for the country
 4. Fertile soil of our country

(xix). Golden yellow colour on National flag represents

 1. Vegetation
 2. Wealth
 3. Colour of people
 4. Water bodies.

(xx). One significance of constitution is that:

 1. Symbolize authority of president
 2. Show the unit of our people
 3. Gives people freedom to enjoy their rights
 4. It is a subsidiary law.

2. Match the explanation on national holidays in LIST B with their respective dates on LIST A and write correct responses in spaces provided.

LIST A

LIST B

 1. Assertiveness
 2. Citizenship by decent
 3.                     A problem caused by earlier marriage
 4.                      Extended family
 5. Family stability
 1. Family break down
 2. Is ability of a person to know what he/she want and why
 3. Children born in Tanzania country and one of his or her parent is a citizen of Tanzania
 4. Consists of father, mother and children grand  parents and uncle.
 5. Peace, love, respect and good behavior are maintained.
 6. Abortion

3. For each of the following statements, write True if the statement is correct and false is the statement is incorrect.

 1. Self awareness is ability of a person to know he or she wants………………………………….
 2. While a person is enjoying his or her rights is allowed to interfere the rights of others……
 3.                     Lifeskills enables a person to know what he or she should do and what she should not do in a particular situation.
 4.                      Roads are hard surfaces build for vehicles to pass.
 5. Human rights are the basic things that all human beings are entitled to and which nobody shall interfere with…
 6.                      The Zanzibar revolution took place on 12th january 1963
 7.                   The united republic of Tanzania was formed  as the result of union between Tanzania and Pemba
 8.                HIV/AIDS is caused by ant-retroviral drugs
 9.                      Family religion and society are some of sources of life skills
 10. Marriage is a union of a man and woman as husband and wife

SECTION B. (50 MARKS)

ANSWER ALL QUESTIONS IN THIS SECTION.

Education is necessary to improve quality of labour force. Through education, knowledge and skills are obtained to enable one produce more and better quality products. In agriculture for example, one can produce more and better crops by using the knowledge and skills obtained in agricultural lessons in schools or colleges. The knowledge and skills include proper use of fertilizers, irrigation methods, pest control and conditions necessary for the growth of crops and weeding.

Education also offers skills related to employment and income opportunities. Technical or vocational training is provided so as to offer such knowledge and skills. People with such knowledge and skills can start their own business and gain income.

 1. Suggest a suitable title for this passage......................  
 2. Identify knowledge and skills that can enable one to produce more and better crops according to the passage ..................................................................................... 
 3. What is the aim of education?  
 4. What are the other skills pointed out apart from agricultural skills?
 5. What is the aim of vocational training? ......................... 

5. Briefly explain the meaning of the following terms

 1. Nation
 2. Government
 3. National symbols
 4. Constitution
 5. Presidential standard
 6. National festivals
 7. Life skills
 8. Critical thinking
 9. Human rights.


SECTIONC(15Marks)

Answer one (1) question from this section.

6. Explain how the government promotes and protects human rights

7.  Discuss five sources of life skills

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE CIVICS EXAM SERIES 59

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SECONDARY EXAMINATION SERIES

GEOGRAPHY TERMINAL EXAMINATION

FORM ONE-2021

Time: 2:30Hours

Instructions.

 1.              This paper consists of section A, B and C with a total of 10 questions
 2.              Answer all questions in section A and B and TWO questions from section C.
 3.              Section A carries 25 marks, section B 45 marks and section C 30  Marks
 4.              All answers should be written in the spaces provided.
 5.              All communication devices, calculators and any unauthorized material are not allowed in examination room.
 6.              Write your number on every page of your answer booklet.

 SECTION A (35 Marks)

 Answer All questions in this section.

 1. For each of the items (i)-(x), choose the correct answer from the alternatives given.

i) The outermost layer of the earth is called;

A. The mantle

B. The crust

C. The sial

D. Sima.

ii) Fold mountains are formed by;

 1.  Faulting
 2.  Outflow of lava over the land
 3.  Wrinkling of the earth crust
 4.  Sinking of the earth crust.

iii) Dormant volcanic mountains are those which;

 1.  Have never experienced eruptions
 2.  Have erupted once but are nolonger active
 3.  Continue to erupt occassionaly
 4.  Erupt only then there is an earth quake.

iv) Saltiness in lakes have accumulated over a long period of time from;

 1.        Volcanic activities in the oceans
 2.         Salt rocks lying at the bottom of the sea
 3.         Land materials blown by wind into the sea
 4.        Rivers that pour their water into the sea
 5.         Land materials brought into the sea by moving ice.

v) ocean currents are set in motion by;

 1.  Differences in temperature of water in the ocean
 2.  The earth rotation on its axis
 3.  Land materials blown into the ocean by wind
 4.  Prevailing wind that blows over the ocean
 5.   Gravitational force

vi) the largest ocean on earth is;

 1.  Indian ocean
 2.  Pacific ocean
 3.  Atlantic ocean
 4.  Meditererian sea
 5.   Red sea

Vii) Which of the following statement are correct?

 1.        Ocean water has a uniform temperature from bottom  to top.
 2.         The surface temperature of the ocean decreases polar  wards
 3.         Ocean water in the tropics is warmer on the surface  than in its bottom.
 4.        In the polar regions, ocean water temperature is  warmer at the bottom than it is at the surface

viii) A raised part of an ocean is called;

 1. A ridge
 2. Ocean deeps
 3. Continental shelf
 4. Deep sea plains

ix) Which of the following is a fold mountain?

 1.           Ruwenzori
 2.            Mt. Kilimanjaro
 3.            Mt. Usambara
 4.           Mt. Evarest.

x) Which of the following is an example of an extinct volcano?

 1. Mt. Elgon
 2. Mt. longonot
 3. Black forest mountains
 4. Mt. Sinai.
 1.                 Matching items questions;

List A

LIST B

 1. An active volcanic mountain found in Tanzania
 2. An example of extinct volcano.
 3. Flat land like the top of the table.
 4. The largest continent.
 5. A water inlet to the land
 6. The uppermost layer of the atmosphere.
 7. Large land mass that initially formed the earth
 8. A tract of land entering into a body of water.
 9. A piece of land jutting into the sea.
 10. Also called mesosphere.
 1. Mt. Meru
 2. Mt. Mufumbiro
 3. Oldonyo lenkai
 4. Rungwe mountains
 5. Plain
 6. Plateu
 7. Africa
 8. Asia
 9. Gulf
 10. Tributary
 11. Stratosphere
 12. Mesosphere
 13. Peninsula
 14. Pangaea.
 15. Cape
 16. Thermosphere.
 17. Laurentia.
 18. Crust
 19. Mantle.

SECTIONB.

 1. Name the three layers of the earth

(b) Briefly explain the composition of the atmosphere.

 1. Differentiate between a continent and an ocean

(b) Name the  continents of the earth

 1. Briefly explain the following;

i) A plain

ii)Plateaus

(b) Differentiate between fold mountains, block mountains and volcanic.

 1. Give two examples, of each of the following;

i.  Fold mountains

ii. Volcanic mountains

iii. Fold mountains.

(b) Explain how volcanic mountains are formed.

 1. Outline uses of water in daily life

(b) Give the meaning of the following terms;

i) A cape

ii) A peninsula

iii) A ridge.

 1. Describe why it is important to study geography
 2. Using a diagram, explain how relief rainfall is formed

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE GEOGRAPHY EXAM SERIES 58

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SECONDARY EXAMINATION SERIES

HISTORY TERMINAL EXAMINATION

FORM ONE-2021

 Time: 2:30Hours

Instructions.

 1.            This paper consists of section A, B and C with a total of 10 questions
 2.            Answer all questions in section A and B and TWO questions from section C.
 3.            Section A carries 40 marks, while section B and C carries 30 marks each.
 4.            All answers should be written in the spaces provided.
 5.            All communication devices, calculators and any unauthorized material are not allowed in examination room.
 6.            Write your number on every page of your answer booklet.

 SECTION A (35 Marks)

 Answer All questions in this section.

 1. For each of the items (i)-(x), choose the correct answer from the alternatives given.
 1. Man was able to make and use very simple stone tools during the:
 1.                     Middle Stone Age
 2.                      Old stone Age
 3.                       Late Stone Age
 4.                     New Stone Age


 

 1. Which among the following include the methods used in showing chronological order of events?
 1. Famine, epidemics, drought and heavy rains. 
 2. Carbon 14, archives, museums and historical sites 
 3.  Periods, generations, millennia and centuries.
 4.  Family trees, time lines, time charts and time graphs.
 1. Three pre-colonial matrilineal societies in East Africa were:
 1. Mwera, Makonde and Sukuma
 2. Chagga, Kikuyu and Kamba 
 3. .Makonde, Sukuma and Chagga
 4.  Kikuyu, Makonde and Kamba.
 1. During the pre-colonial period, Imbagala and Vimbundu of Angola were:
 1. professional traders
 2. abolitionists of slave trade 
 3.  pastoral societies.
 4. early hunters and gatherers.
 1. The economic factors for interactions among the people of Africa were:
 1.  migration, trade and language
 2. war, migration and music
 3.  intermarriage, medicine and religion 
 4.  trade, agriculture and metal working.
 1. One of the causes of Mfecane wars was:
 1.   arrival of Portuguese at the Cape of Good Hope
 2.   migration of the Ngoni under Zwangendaba 
 3.  rapid population growth in South Africa
 4. arrival of Sultan Seyyid Said in Zanzibar from Oman.
 1. Which among the following include the demands of industrial capitalism?
 1.  Piracy, robbery and unequal exchange
 2.   Explorers, traders and missionaries.
 3.  Markets, raw materials and cheap labour
 4.  Robbery, piracy and agents of colonialism https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1567695139_2014_files/image006.jpg
 1. The feudal system in Zanzibar was known as:
 1.   Busulo
 2.  Nyarubanja
 3.  Ubugabire 
 4.  Umwinyi
 1. Which of the following does not apply to the moran?
 1.  Consists of people who were between youth and adulthood https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1567695139_2014_files/image007.jpg
 2.  Protects livestock against enemies and wild animals. 
 3. Consists of young boys between 8 and 18 years.
 4.  Raids neighbouring herds to increase the size of their herds.
 1. Who discovered the skull of the earliest ancestors of man in Olduvai Gorge in 1959?
 1.  David Livingstone.
 2. Louis Leakey. 
 3. Charles Darwin.
 4. Carl Peters.
 1. Which were the pastoral societies that existed in pre-colonial East Africa?
 1.  Masai, Nandi, Turkana and Karamajong
 2.  Nandi, Kikuyu, Sambaa and Hadzabe
 3.  Nyakyusa, Nandi, Karamajong and Makonde
 4. Turkana, Gogo, Sukuma and Kikuyu
 1. The following were some of the commodities used as currency in precolonial Africa:
 1. Copper rods, books and bronze
 2.  iron ore, silver and wood
 3. paper, gold and copper https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1567694123_2013_files/image003.jpg
 4. salt, cloth and cowrie shells
 1. Homo-sapiens lived in one of the following periods:
 1.  Early Stone Age
 2. Iron Age
 3.  Late Stone Age
 4.  Middle Stone Age
 1. The following was the major form of feudal relations in Rwanda and Burundi:
 1.  Basulu
 2. Chiefdom
 3. Ntemiship
 4.  Ubugabire
 1. One of the problems of written records as a source of historical information is that, they:
 1. are given by elders https://myfiles.space/user_files/30996_4958b541bbe404eb/1567693302_2012_files/image001.jpg
 2. are mostly reliable
 3.  can be used by literate people only
 4. serve as stores of variety of information
 1. Match the items ın List A with those ın List B by writing the correct letter against the corresponding question number ın the table provided.

LISTA

LISTB

 1. The hadzabe, Pıgmıes etc
 2. A scıentıfıc method of determining date
 3. The arrangement of orderly occurrence of historical events.
 4.  A duration of one thousand years
 5.  Discovery and the use of fire
 6.  Keeping of animals
 7. Neolıtlıc revolution
 8.                       walking on two limbs
 9. A duration of 100 years
 10. Animal keeping and crop cultivation
 1. Late stone age
 2. Carbon-14
 3. A century
 4. Famous hunters and gatherers ın Africa
 5. Middle stone Age
 6. Mıllemıum
 7. Meroe
 8. Galla
 9. Pastoralısm
 10. Agriculture
 11. Creatıonısm
 12. Bı-pedalısm
 13. Chronology
 14. Museums
 15. Archıeves.
 1. Write true ıf the statement ıs correct or falseıf the statement ıs not correct.
  1. Archaeology ıs the only method of obtaining historical ınformatıon ___________
  2. History as a social subject deals with future events________________________
  3. Meroe and Nok  are found ın East Africa_________________________________
  4. Tanganyika got independence earlier than Kenya and Uganda________________
  5. Barter system ıs trade which involves the exchange of goods________________
  6. A millennium ıs a period of ten (10) centuries_______________________________
  7. Permanent Agriculture was not practiced ın the arid and semı-arıd areas______
  8. Zinjathropus reached the stage  of making and using tools_____________________
  9. Science ıs software and technology ıs hardware __________________________
  10. Agriculture ıs the keeping of animals ___________________________
 1.         Briefly explain the meaning of the following terms
 1.  Oral traditions
 2. Historical sites
 3. Archeology
 4. Archives
 5. anthropology

   5. (a) Name four uses of tools by man in Old Stone Age period.

   (b) Mention three ways used by early man to get food.

  6. Show the different between tools used by man during the middle stone age and those of old stone age.

   7. Discuss the impact of fire to man during the middle stone age

    8. Discuss the impact of discovery of iron tools in East Africa

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE HISTORY EXAM SERIES 57

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED SECONDARY EXAMINATION SERIES

BIOLOGY TERMINAL  EXAMINATION

FORM ONE-2021

Time: 2:30Hours

Instructions.

 1.              This paper consists of section A, B and C with a total of 11 questions
 2.              Answer all questions in section A and B and ONE question from section C.
 3.              Section A carries 30 marks, section B 50 marks and section C 20  Marks
 4.              All answers should be written in the spaces provided.
 5.              All communication devices, calculators and any unauthorized material are not allowed in examination room.
 6.              Write your number on every page of your answer booklet.

 SECTION A (30 Marks)

 Answer All questions in this section.

 1. For each of the items (i)-(x), choose the correct answer from the alternatives given.
 1.       The  parasite that cause malaria is:
 1.  Plasmodium
 2. Trypanosoma
 3.  Mosquito
 4. Amoeba
 1.          Bacteria that cause gonorrhea in man:
 1. Treponema pallidum
 2. Naisseria gonrrohoea
 3.  Vibryo cholera
 4. Clostridium tetani
 1.             Which of the following is not sexually transmitted disease?
 1.  Candidiasis
 2. Triconomiasis
 3.  Diarroea
 4. syphilis
 1.                Which one of the following is the vector for plague?
 1.  Black fly
 2. Tsetse fly
 3.  Mosquito
 4. Flea
 1.                AIDS continues to spread worldwide. This phenomenon is termed as:
 1.  Sporadic
 2. Epidemic
 3.  Endemic
 4. Pandemic
 1.                Which one of the following is not a method of waste disposal at home?
 1.  Burning
 2. Compost
 3.  Incineration
 4. Burring
 1. Which of the following is expected to happen if blood supply to the brain is reduced?
 1.  Shivering
 2. Fainting
 3.  Vomiting
 4. Shock
 1.          The following are causes for breathing to stop:
 1.  Drowning
 2. Choking
 3.  Something stuck in the throat
 4. Fainting
 1. ----------are conditions or factors that can change or be changed in an experiment:
 1.  Hypothesis
 2. Variables
 3.  Problems
 4. Conclusions
 1.          Effective ways of reducing waste re displayed in each of the following except:
 1.  Using rechargeable batteries
 2. Using recycled materials
 3.  Buying new plastic shopping bags every time we go shopping
 4. Using cloth instead of paper to clean windows.

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x 1. Write TRUE for statements that are correct and FALSE  for statements that are not correct:-
  1.    T.B, cholera and malaria are contagious diseases …………………..
  2. A hypothesis is an idea or explanation that is proposed as an answer to the observed problem……..,
  3. Corrosive chemicals can burn books and clothes because the catch fire easily……………..
  4.    Any material that is not in use is waste…………………….
  5. Personal hygiene includes cleanliness, of the body clothing environment……………….
  6. Wearing short, transparent and skin tight clothes is an example of good manners……………..
  7.    A person will get sick when  he/ she is infected with pathogens………………………
  8. Drug abuse and taking alcohol are of risky practices that can lead to transmission of STDs………
  9. Only people with many sexually partners can gets STIs and suffer STDs………………
  10.      Passive natural immunity lasts throughout human life ………………………..
 1.       (a) Match the responses in list A with the phrases in list B by wring the letter of the correct response beside the item number (10marks)

COLUMN A

COLUMN B 

 1. Massage
 2. Iodine tincture
 3. Vaseline
 4. Respiration
 5. Explosive
 1. Oxidation of food substances
 2. To clean fresh cut and bruises
 3. To apply on burn
 4. Accident
 5. Preserve dead dry living things
 6. Nose bleeding
 7. Muscle clamp
 8. Warning sign

i

ii

iii

iv

v


b) Fill the gaps below with the correct word

 1. Organism made of many cells………………
 2. The study of virus is called…………………….
 3.           Loss of minerals salts into the soil due to water logging
 4.           The study of yeast, toad stool, mushrooms……………………..
 5. A person who studies botany…………………………………………

Fill in the following table

s/n

Type of disease

cause

i

Bilharziasis


ii

Candidiasis


iii

Cholera


iv

clamydia


v

Genital herpes


vi

Gonorrhoea


vii

Hepatitis B


viii

Malaria


ix

Plague


x

Syphilis


 1.    a) Suggest five measures that can prevent you from engaging into risky situation.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                  b) You find your friend is very sick and you suspect that it is due to poisoning 

 1.    How would you know it is poisoning?
 2.    How would you do to help your friend?
 3. Why is it not advisable to induce vomiting in a person who has been poisoned?
 1. Advise the community that surrounds you on ten (10) ways to prevent spread of infectious diseases.
 1.      _____________________________________________________________________
 2.    _____________________________________________________________________
 3.  _____________________________________________________________________
 4.  _____________________________________________________________________
 5.    _____________________________________________________________________
 6.  _____________________________________________________________________
 7. _____________________________________________________________________
 8.                      _____________________________________________________________________
 9.  _____________________________________________________________________
 10.    _____________________________________________________________________
 11.  _____________________________________________________________________

7.(a) Define the following terms:

(i) Laboratory ...............„.................... .. 

(ii) Biology ................ 


(iii) Test tube ................................... ..... .. (iv) Botany . 

(b)    State the uses of each of the following laboratory apparati:

(i)Microscope ......................... .. . 

(ii)Thermometer ................................ . 

(iii) Test tube holder ........ .... 

8. (a) What is biology?

(i) List (7) characteristic of living things.

(ii) Explain why it important to study biology? Three (3) points.

9. (a) Define the tem (i) good manners (ii) Adolescence

    (b) Mention four (4) changes that occur in girls during puberty.

SECTION C. ESSAY QUESTION 20 MARKS

10.    Describe how you can provide First Aid to a person who has been "bitten by a snake" and the one who has "fainted during ground parade".

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE BIOLOGY EXAM SERIES 56

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCY BASED SECONDARY EXAMINATION SERIES

CHEMISTRYTERMINAL EXAMINATION

FORM ONE-2021

Time: 2:30Hours

Instructions.

 1.              This paper consists of section A, and B with a total of 10 questions
 2.              Answer all questions in spaces provided.
 3.              Section A carries 20 marks, section B 80 marks.
 4.              All answers should be written in the spaces provided.
 5.              All communication devices, calculators and any unauthorized material are not allowed in examination room.
 6.              Write your number on every page of your answer booklet.
 7.              The following atomic masses may be used: H=1, N=14, O=16, S=32

 SECTION A (20 Marks)

 Answer All questions in this section.

 1. For each of the items (i)-(x), choose the correct answer from the alternatives given.
 1. The following skills acquired through studying chemistry except;
 1. Careful observation
 2. Accurate reporting
 3. Testing hypothesis experimentally
 4. Map reading skills
 1. Chemistry is a scientific activity because;
 1. Chemistry is studied in schools
 2. Chemistry is interesting subject studied through data collection and analysis.
 3. Knowledge of chemistry is acquired through observation, experimentation and logical reasoning.
 4. It involves study of living and non living things.
 1.  The following are laboratory rules except;
 1. Turn off water and gas tap after use
 2. Test any unlabelled substance before using it in the laboratory.
 3. Put off flames which are not in use
 4. Remove obstacles from gang ways.
 1. Splints are among of the first aid kit equipments which of the following sentences set describes its use;
 1. Used to pick up and holding things
 2. Used for cutting bandages or pieces of clothes
 3. Used to support broken bones and is tied using bandages.
 4. Used for holding pieces of bandages or cloth together.
 1.     The Bunsen burner is likely to contain soot when;
 1. The air hole is closed
 2. The air hole is open but not fully
 3. The air holes of Bunsen burner are completely open.
 4. The burner is not raised
 5. The gas supply is high
 1.  Which of the following takes place in experimental stage?
 1. Rejection of hypothesis
 2. Acceptance of hypothesis
 3. Concluding the scientific findings
 4. Carry out investigations
 1. In scientific procedure, what would be the next step to follow after experiments?
 1. Data interpretation
 2. Conclusion
 3. Observation
 4. Investigation
 1. In her first experiment, Mwajuma dissolved sulphuric acid in water and heat was evolved. In her second experiment he dissolved sugar in water and no heat was evolved or absorbed she conducted that;
 1. Her first experiment was physical change
 2. Both of her experiments were physical change
 3. Her second experiment was chemical change
 4. Her first experiment was chemical change
 1. In most general sense the word combustion means …………….
 1. Burning substance in oxygen or air.
 2. Burning compound of carbon in air.
 3. Burning any fuel in air or oxygen
 4. By chemical combination accompanied by light and heat in which or more reactants is gaseous
 1. 10 grams of copper powder were placed initiation tube containing air. The tube was very strongly for half an hour. At the end experiment;
 1. Copper increased in mass in changed colour
 2. Copper melted into liquid copper form.
 3. The total mass of tube and its content decreased.
 4. Water vapour appeared in the tube.

2. (a) Match the items in List A with their correspondence items in List B. 

LIST A

LIST B

 1. Separation of wanted or unwanted solid from mixture.
 2. Method of separating basing on the solubilities of solids in miscible solvents.
 3. A solid that is formed out of solution.
 4. Used to separate dyes
 5. Is the best method for separation of liquid mixtures.
 1. Emulsion paint
 2. Emulsion point
 3. Residue
 4. Filtrates
 5. Simple distillation
 6. Fractional distillation
 7. Evaporation
 8. Filtration
 9. Contaminated water
 10. Crystals
 11. Hand picking
 12. Chromatography

(b) Fill the following gaps with the correct answer

 1. Mixture of solute and solvent…………………………………………
 2. A box for keeping items to be used for first Aid…………………………….
 3. Solid obtained after filtration……………………………………..
 4. An apparatus used to measure fixed volume of a liquid………………..
 5. The smallest particle of matter…………………………………..
 1. (a) Define the following terms;
 1. Combustion ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Combustible material ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(b) Label the parts marked A, B, C, D, E and F in the diagram below; 

image

 1. ………………………………………..
 2. ………………………………………..
 3. ……………………………………….
 4. ………………………………………..
 5. ………………………………………..
 6. ………………………………………..

(c) What is the importance of parts labelled? 

    B ………………………………………………………………………………………

    C ………………………………………………………………………………………

    D ……………………………………………………………………………………….

 1. Fill the suitable word in the space provided;
 1. Bronze is an alloy formed by mixing ……………… and ……………………….
 2. Steel is an alloy formed by mixing ………………… and ……………………….
 3. …………………… is a solution in which like solvent used is not water.
 4. …………………….. is used to stir and mix substance uniformly.
 1. (a) Define the following terms and give one example in each case;
 1. A chemical symbol ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. An element ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. A compound ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Suspension ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(b) Write names of elements represented by the following symbols

     i.  Au ……………………………………

    ii. Ag …………………………………….

    iii. Hg ……………………………………..

    iv. P ………………………………………..

    v. Sn …………………………………………

 1. Draw apparatus which are used to perform the following process in the laboratory;

Process 

Apparatus diagram 

 1. It is used to measure accurate 20/25cm3 of liquid.

(b)A flat apparatus at the base used to hold volume of liquid during experiment. 

© Wire placed on top of tripod stand. 

(d)Used for scooping small quantities of powder or crystalline chemicals. 

(e)Used for holding heating and mixing liquid – it measures estimate volume of liquids. 

 1. (a) Mention and explain briefly any five warning signs found in chemical containers

     giving one example in each case. 

 1.                   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2.                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3.              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4.               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5.                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(b) Distinguish between the following; 

 i.   Hypothesis against fact ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

ii. Deposition against sublimation ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (c) Point out any 6 differences between metals and non – metals ; 

Metals 

Non metals 

 1. (a) Briefly explain any five methods of preventing rusting.
  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(b) A certain pink coloured compound is heated to form blue colour. When water is 
      added to sample , it changed back to pink. 

      i. What change is demonstrated by the compound …………………………………....

      ii. Explain the reasons for your choice. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….

(c) State the type of changes demonstrated by the following phenomenon; 

 1. Burning of firewood ……………………………………………………….
 2. Rotting of meat …………………………………………………………….
 3. Heating frying pan …………………………………………………………..
 4. Melting of butterfat …………………………………………………………
 5. Change of cloud to rain ……………………………………………………..
 6. Heating of iron rod …………………………………………………………..
 1. Your provided with the diagrams below, study it carefully and answer questions that follows;

iron-nails-1

 1. State short and clear description about what will be observed in each test tube A – D after 2 or 3 days;
 1. Test tube A. ………………………………………………….
 2. Test tube B …………………………………………………..
 3. Test tube C. …………………………………………………..
 4. Test tube D. …………………………………………………..
 1. Why the water in the test tube D boiled the covered with oil. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. What is the function of calcium chloride in test tube B? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. What conclusion can you draw from your experiment? …………………………………………………………………………………………
 4. (i) Give two similarities between combustion and rusting …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ii) Give two differences between combustion and rusting …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE CHEMISTRY EXAM SERIES 55

 1. THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

ENGLISH- TERMINAL EXAMINATION-MAY

FORM ONE

TIME: 2.30HRS                                                                             2020

NAME:_______________________________________________                         CLASS:___________

INSTRUCTIONS

 • This paper consists of sections A,B,C and D
 • Answer ALL questions in the spaces provided
 • All writing must be in BLACK or BLUE ink
 • Write your name and class in the spaces provided above
 • Write your work neatly.

 SECTION A (25 MARKS)

COMPREHENSION AND SUMMARY

 1. Read the following passage carefully and answer the questions that follow

All children all over the world have certain things that they need to be given by their parents. These are called rights of the child. These can be divided into four groups.

The first group is survival rights. These include the right to live and the right to good health care. Parents and the Government have to ensure that every child’s life is protected and every child is provided with access to health services.

The second group of rights is known as developmental rights. These include the right to physical and intellectual development. All children therefore have the right to education and play. These rights enable them to grow physically and intellectually.

The third group is known as protection rights. These include the rights to protection from being neglected, exploited and tortured.

The fourth group of rights is called participation rights. On the basis to these rights, children have the right to make decisions that affect their lives. Hand in hand with the above mentioned rights, all children have responsibilities or duties. These duties include the duty to study hard and the duty to take care of their health; the duty to love and care for others and the duty not to bully others; the duty to take care of their belongings and those of others; the duty not to waste food; the duty to make thoughtful decisions; the duty to help those who have a lot of work to do; the duty to tolerate and respect different views; and the duty to learn from their mistakes

When we talk about children, we usually talk about children from 0 to 18 years. People above 18 years are adults.

QUESTIONS

Write your answers in the space provided for each question

 1. What is the title of the passage above?
 2. State what the writer thinks about people above 18 years
 3. According to the passage, education helps children to
 4. Mention the group of rights children are denied of, if they are not allowed to play
 5. List one responsibility children have towards others.
 6. Children who do not have the right to participation are denied the opportunity to:

2. For each of the statements below, write TRUE if the statement is correct or FALSE if the statement is incorrect.

 1. The duty to tolerate and respect other’s views falls under participation rights______________________
 2. Apart from rights, all children have duties or responsibilities____________________
 3. Children have the right to eat plenty of food and waste very little________________
 4. According to the passage, children have the right to learn from their mistakes_____________

 3.  Write a summary of what Nyerere did after retirement in three sentences using numbers 1, 2, 3.

     The late J.K.Nyerere retired as president in 1985, though he remained leader of his C.C.M party until 1990, when he moved back to his home village in Butiama. After retirement he travelled around the world becoming a spokesman for developing countries. He also continued working for African peace and unity in 1990s, playing a major part in bringing peace to both Rwanda and Burundi.

SUMMARY

 1. _______________________________________________________
 2. _______________________________________________________
 3. _______________________________________________________

 SECTION B (20 MARKS)

LANGUAGE USE

4. Match the items in column A with the relevant ones in column B to produce complete and meaningful sentences.

COLUMN A

COLUMN B

 1. Words which have the same meaning are called
 2. A word in bold face that introduces an entry is called
 3. A block of information introduced by a head word is called
 4. Numbers written horizontally are used when
 5. Words which have opposite meaning are called
 1. Entry 
 2. Antonyms
 3. Guide words
 4. Synonyms
 5. Idioms
 6. Words have more than one meaning
 7. A head word
 8. Dictionary extract

 

COLUMN A

i

ii

iii

iv

v

COLUMN B

 

 

 

 

 

5. Re – arrange the following sentences into a logical sequence to make a meaningful paragraph item one (1) has been done as an example.

 1. Add a little salt and oil to the boiling water
 2. Add rice
 3. Boil water in a sauce pan
 4. Serve it hot
 5. Stir gently and leave it to cook, when the rice is cooked and tender, reduce heat
 6. Wash rice and leave it to drain

 6. Fill the blank spaces in the following sentences

 1. A structure made for bees is called__________________________
 2. A place where crops are grown is called_________________________
 3. A place where various types of goods are bought or sold is called__________________
 4. A place where people go to buy bus tickets is called________________________
 5. A person who arrests criminals is called________________________
 6. A person who passes judgment in a court is called_______________________
 7. A person who is in charge of a region is called_____________________________
 8. A young dog is called_____________________________
 9. A young lion is called_______________________
 10. A young frog is called_________________________

 SECTION C (40 MARKS)

PATTERNS AND VOCABULARY

7. Fill in the blanks with the correct forms of the words in the brackets

 1. English language ________________________all over the world (speak)
 2. Mavugi hasn’t ____________________ breakfast this morning (take)
 3. Zubeda ________________for Kigoma last week (leave)
 4. Jamima ______________her skirt now (wash)
 5. Daudi ______________to school every day (go)

8. Complete the following sentences using word given in the box below:

ANY, A, LOT OF, MANY, ENOUGH, MUCH

 1. How ___________________money do you want?
 2. It is not_________________ for all of us to share
 3. You can choose_____________of the books you like
 4. There is ___________________ water in an ocean
 5. How ______________________ students are there in your class?

9. Choose the correct alternative and write its letter in the box provided beside the item number.

(i) If you borrow money from the bank you will have to_____________the money with interest.

 1. Pay on
 2. Pay our
 3. Pay back
 4. Pay up

(ii) ______________people went to the cinema while others went to the football match.

 1. Other
 2. Few
 3. All
 4. Some 

(iii) The book was________________that I forgot the time

 1. Too interesting
 2. Very interesting
 3. So interesting
 4. Interesting enough

(iv) Mary _________________a smart skirt at the party

 1. Had
 2. Put on
 3. Dressed
 4. Made

(v) She took all the oranges in the basket

 1. Does she?
 2. Tookn’t she?
 3. Didn’t she?
 4. Did she?

10. Re – write the following sentences according to the instructions given after each.

 1. I will do it for you (Re-write using- going to--)
 2. This is the girl. Her parents had an accident (join the sentence using “WHOSE”)
 3. The crocodile attacked the fisherman (Add question tag)
 4. She goes to school every day (Change the sentence into plural form)
 5. She eats some food  (Write the sentence by using” present perfect tense)

11. Identify the word which is wrong in each of the following sentences and write it in the space provided.

 1. Last weak I got what I wanted_________________________
 2. I meat my friend at the market ________________________
 3. Madam Jane has five pare of shoes_____________________
 4. The milk is to hot to drink___________________
 5. Ugali is made up of flower______________________

 SECTION D (15 MARKS)

READING PROGRAMME

12. Choose one among the following class readers and use it to answer the questions that follow:

READERS

 1. Mabala the farmer
 2. Hawa the Bus Driver
 3. Kalulu the Hare
 4. Fast Money
 5. The Magic Garden
 6. The Death Factory
 7. The pearl  

QUESTIONS

 1. What is the story about?
 2. Choose two characters from the story, then give two characteristics of each character.
 3. Give the reason behind the relevance of the story to your society.

12. Read the following poem carefully, then answer the questions that follow.

The glowing pride in my heart

Shine brightly with delight

Like birds singing in the sky

I feel great and high

 

Dad, mum and friends

Together hold your hands

To celebrate and sing with me

Songs of pride and glee

 

The dream has come true

The exams I went through!

QUESTIONS:

Who speaks in this poem?

What is the poem about?

How many stanzas does the poem have?

How many verses does each stanza have

Is the poem interesting? If yes! Or No! Give one reason.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE ENGLISH EXAM SERIES 16

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

HISTORY- TERMINAL EXAMINATION-MAY

FORM ONE

TIME: 2HRS                                                                        2020

NAME:_________________________________CLASS:___________

 INSTRUCTIONS 

 • This paper consists of section A, and B 
 • Answer ALL questions
 • Remember to write your name on each and every page of your answer sheets 

 SECTION A ( 60 Marks)

1. Read the following statements carefully and write the letter of the correct answer  in the box or bracket provided

(i) On history time line, the year "O" stands for:

 1. The birth of Christ
 2. The birth of Prophet- Mohamed
 3. The peak of the Roman Empire
 4. An unknown year

 (ii) We can obtain historical information by using:

 1. Oral traditions
 2. Written sources 
 3. Archaeological findings
 4. Archives, museums and all the above

 (iii) The expert whose work are the study of historical remains are called 

 1. Biologist 
 2. Anthropologist 
 3. Archeologist 
 4. Geologist 

(iv) Dr. louis Leakey and his wife Mary carried out Archeological research in 1959 in 

 1. Dodoma
 2. Arusha 
 3. Singida 
 4. Kilimanjaro

(v) One of the following determines the age of historical events beyond 5000 years

 1. Carbon  14 
 2. Age detector 
 3. Carbon of chemical 
 4. Carbon 13

(vi) Oral traditions can be categorized into two ways of passing historical information these are 

 1. Cultural  practice and narration of the past events 
 2. Cultural practice and recalling of events 
 3. Chronology and orders of the events 
 4. Chronology and cultural parts 

 (vii) A person who study all aspects of human life  and culture is known as:-

 1. Archeology 
 2. Linguistic
 3. Anthropologist 
 4. Language 

 (viii) Olduvai Gorge is the historical site found in 

 1. Africa 
 2. Uganda 
 3. Tanzania 
 4. East Africa 

 (ix) A family tree shows the relationship between 

 1. Members of a family over a period of time 
 2. Father, mother and children 
 3. Members  of the family with other families 
 4. Father and children

 (x) The basic  needs of the human man being are 

 1. Water, cloth and shelter 
 2. Shelter, food and clothing 
 3. Food, shelter and  house 
 4. Food, shelter and  maize 

 2. Match  the items in List A with those in List B  by writing the correct letter against the corresponding question  number in the table provided

 

List A

 

List B

(i) Carbon 14

(ii) Oral tradition

(iii) Olduvai George

(iv) Nelson Mandela

(v) Iron working site

(vi) Bi- pedalism

(vii) Isimila

(viii) Archives

(ix) Museums

(x) Stone age
 1. This was the period where but man used  stones as the basic raw- material for making tools
 2. Historical site in East Africa 
 3. Collection of private and public documents.
 4. Retired  president of South Africa
 5. Walking on two feet
 6. Meroe
 7. The scientific method used in showing dates 
 8. Historical site in Arusha region
 9. Through a word of mouth 
 10. Created for preservation of historical facts 
 11. Mirambo

 3. Write TRUE for the statement (s) which is correct and FALSE for the wrong statement 

 1. Anthropology is the study of human remains…………………….
 2. Age, in history is a period based on our great ancestors…………….
 3. During the period of the Early or old stone age, people had permanent shelters ………………….
 4. In Tanzania, paintings and drawings in caves in area such as Kondoa- Irangi  and some   places of Singida give evidence of the activities of a settled community  …………………
 5. Rusinga Island and Nsogezi are the famous historicval sites in Kenya…………………….
 6. Tools made in the Early stone  age were bigger  smaller   and sharper than those of the middle stone age ……………………
 7. Kalenga is a historical site and not a national museum……………
 8. Illiterates cannot benefit from archival information…………..
 9. Carbon 14 dating finds dates for remains of animals and plants that died beyond 5,000 years ago……………..
 10. Man distinguished from the other primates by his ability to design tools for specific purposes…… ……………..

 SECTION B ( 40 Marks)

 4.  Define the following historical terms 

 1. History
 2. Bi- pedalism 
 3. Archives
 4.  A decade 
 5. Primates 

5. Differentiate time lines from time charts and family trees from Time graphs

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE HISTORY EXAM SERIES 15

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

PHYSICS- TERMINAL EXAMINATION-MAY

FORM ONE

Time 3:00 Hours                                                                        MAY 2020 

Instructions 

 • This paper consists of two sections A B and C. 
 • Answer all questions in Section A and B and two question from section C
 • Show clearly all working for each question
 • Mathematical tables, geometrical instruments and graph paper may be used where necessary 

(i) The branch of science which deals with the study of the relationship between matter and energy is:-

 1. Civics
 2. Chemistry
 3. Pshology
 4. Physics

 (ii) Physicist is a person whose occupation specializes in the science of:-

 1. Biology
 2. Physics
 3. Mathematics
 4. Chemistry

(iii) An object of mass 200g moving with velocity 50cm/s. What is its kinetic energy?

 1. 2.1 image 105, erg
 2. 2.0 image 105, erg
 3. 2.8 image105, erg
 4. 2.5 image 105, erg.

(iii) A machines do a work of 100 Joule is 20 seconds, what is its power?

 1. 120 watt
 2. 80 watt
 3. 5 watt
 4. 2000 watt

(iv) The SI –Unit of force is

 1. Newton
 2. Gravity
 3. Meter per second
 4. Meter squared.

(v) Force used to squeeze or press together

 1. Compressional force
 2. Frictional force
 3. Repulsive force
 4. Tensional force.

 (vi) Tiny particle that makes matter are called

 1. Molecules
 2. Element
 3. Atoms
 4. Electrons

(vii) Atoms in solid are closely packed together due to:-

 1. Cohesive force
 2. Adhesive force
 3. Capillarity
 4. Bond 

(viii) A girl of mass 40kg wears heels with an area of 1cmin contact with ground, pressure on ground will be:-

 1. 4 image 10-5
 2. 4 image 104
 3. 4 105
 4. 4 image105

(ix) Pressure is equal to

 1. A/F
 2. F/A
 3. d/F
 4. F/d

(x) Force responsible for elongation and restoration of body

 1. Torsional force
 2. Stretching and restoring force
 3. Repulsive force
 4. Attractive force

2. Match the following.

List A

List B

 1. SI – Unit of pressure
 2. Pressure in liquids
 3. Used to measure pressure
 4. Pressure on liquids depends on 
 5. One application of pressure.
 1. F/A
 2. Paschal 
 3. Phg
 4. Depth
 5. Hygrometer
 6. Manometer
 7. The syringe.

 SECTION B

3. Fill the gaps below

 1. Pressure in solids depends on __________
 2. Pressure in liquid depends on____________
 3. When pressure is applied on non – viscous liquid it is transmitted ________ in all directions
 4. Atmosphere exerts a pressure of approximately ________________Nm2 on earth’s surface.
 5. The mass of a substance does not change but…………..changes
 6. Two scales of venier caliper are ___________________  and ________________
 7.  Amount of matter in a substance is _______________
 8. Mass is measured by using__________________
 9. Are quantity that depend on other quantities_________________
 10. Used to measure fuel volume of a liquid____________

4. (a) Define the following terms.

 1. Physics
 2. Physicist
 3. Science
 4. Technology

(b). List any three importance of studying Physics.

5. (a) What is matter

    (b) Mention three states of matter.

    (c) Using diagram explain arrangement of particles in gas, solid and liquid.

 6.(a) Define the following:

 1. Cohesion
 2. Adhesion
 3. Capillarity
 4. Surface tension

 (b) Identify applications o elasticity in everyday life.

7. (a) State two factors which pressure in liquids depends 

    (b) Explain why

 1. Sharp knife cuts easily than blunt knife
 2. An elephant cannot easily sink in mud
 3. Tyres of a tractor are wide

 8.(a) State the law of floatation

(b) What condition are required for body to float?

(c) What is up thrust?

9.  (a) Distinguish between

 1. Floating and sinking
 2. Weight and up thrust

(b) Why does hydrometer have wide bulb and Narrow stem.

(c) State Archimedes Principle

10. (a)How can one make attractive force useful?

(b) Give four usefulness of frictional forces in our daily life

(c) Give two example of force that are result of bending or stretching object.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE PHYSICS EXAM SERIES 14

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

GEOGRAPHY- TERMINAL EXAMINATION-MAY

FORM ONE                                                            

TIME: 2HRS                                                                            2020

NAME:_______________________________________________                         CLASS:___________

INSTRUCTIONS

 • This paper consists sections A and B
 • Answer All questions in section A and B
 • Write your names and class on every page

 SECTION A

MULTIPLE CHOICES

1. Choose the most correct letter from the following questions which bring the correct meaning and write it in the box provided below:

(i) The compass bearing for  South is:

 1. 1350
 2. 1800
 3. 2250
 4. 0450

 (ii) The four seasons which occur on the Earth’s surface are a result of:

 1. Ferrell’s law
 2. Rotation of the Earth
 3. Revolution of the Earth
 4. The tilting of the Earth on its axis

 (iii) The structure of the Earth is composed of:

 1. Crust, Mantle and Core
 2. Carbon and Sodium
 3. Silicon and Alumina
 4. Sima and Sial

 (iv) The farthest position from the sun in the orbit of the Earth is called:

 1. Lunar eclipse 
 2. Aphelion
 3. Umbra 
 4. Penumbra 

 (v) The path through which planets revolve around the sun is known as:

 1. Axis 
 2. Solar system
 3. Orbit
 4. Galaxy 

(vi) The time taken by a planet to revolve around the sun depends on:

 1. The energy received from the sun
 2. The hotness of the planets
 3. The heat generated from the sun
 4. Its relative distance from the sun

 (vii) Water and air currents do not move in straight lines due to spinning effect of the earth. The term used to describe this situation is:

 1. Deflation
 2. Reflection
 3. Direction
 4. Deflection 

 (viii) Scientists whose work is to study about the solar system and stars are called:

 1. Astronomers
 2. Geologists
 3. Astronomy
 4. Comets

 (ix) The central body of the solar system is:

 1. The planets
 2. The sun
 3. The moon
 4. The Earth

 (x) The total number of longitudes is:

 1. 3660
 2. 3600
 3. 365
 4. 3770

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Match the items in list A with correct responses in list B by writing its letter in a space provided

LIST A

 1. Equator __________
 2. Summer solstice___________
 3. Perihelion _____________365   days ______________________
 4. Mathematical geography________
 5. Gleoid __________
 6. Galaxy _____________
 7. Lunar eclipse ________________
 8. Satellite _____________
 9. International Date Line___________

LIST B

 1. From East to West
 2. Large system of stars in the outer space
 3. Mercury and Saturn
 4. From West to East
 5. Revolution of the Earth
 6. Moon
 7. 1800
 8. 00
 9. The sun is overhead at the tropic of capricon
 10. 3rd January
 11. Branch of Geography deals with calculations
 12. Oblate spherical shape of the earth
 13. 4th  July 
 14. Earth is between moon and sun

3. Write TRUE for true statements and FALSE for false statements

 1. Contour terracing in agriculture aims at preserving soil erosion_______
 2. Objects with leading heads and bright tails are called comets_________
 3. Good railway and road networks stimulate trade and commerce_______
 4. The Earth rotates from West to East through its orbit________
 5. Daily rising and falling of tides is the result of Earths revolution_______
 6. All planets use the same amount of time to complete one orbit________
 7. All latitudes are great circles ______
 8. Lake Tanganyika is a good example of a rift valley lake:______
 9. Industrialization is not an agent of air pollution_______
 10. The Earth rotates on its own axis for 367 days_______

SECTION B

3. Define the following:

 1. Longitudes 
 2. The sun 
 3. Great circle
 4. Prime meridian
 5. Equator 

4. Draw a well labeled diagram of  lunar eclipse

 5.  Examine two motions of the Earth

6. What are the four results of rotation?

7. Mention six (6) evidences which proves that the shape of the earth is sphere

9. Differentiate between the following geographical terms.

 1. Aphelion and perihelion
 2. Longitude and Latitude.
 3. Umbra and penumbra.
 4. Lunar and solar eclipse.

 10. Write the TIME for the following Longitudes

 1. 150 E __________________
 2. 450 W _________________
 3. 300 E __________________
 4. 75W _________________
 5. 600 E __________________                                          

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE GEOGRAPHY EXAM SERIES 13

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMMERCE- TERMINAL EXAMINATION-MAY

FORM ONE

TIME: 2HRS                                                                           2020

NAME:_______________________________________________                     CLASS:___________

INSTRUCTIONS

 • This paper consist of section A,B and C with a total of seven(7) questions.
 • Answer all questions. 

SECTION A (30 MARKS)

Answer all questions in this section

1. For each of the following items (i) – (x), choose the correct answer from among the given alternatives and write its letter besides it.

(i) The production process in which a farmer grows maize for sale is referred to as

 1. Direct production
 2. Direct service
 3. Indirect production
 4. Indirect services

 (ii) The label which shows the price of particular goods in a shop is called.

 1. Price list
 2. Price tag
 3. Invoice
 4. Branding

 (iii) What is the main purpose of commerce?

 1. To ridge the gap between wholesalers and retailers
 2. To bridge the gap between producers and the retailers
 3. To bridge the gap between producers and consumers
 4. To bridge the gap between retailers and consumers

 (iv) Which one among the following is part of aids to trade?

 1. Commerce 
 2. Direct services
 3. Trade
 4. Communication

(v) A person who coordinates all productive resources and bear the business risks is called.

 1. A business manager
 2. An entrepreneur
 3. Entrepreneurship
 4. Consumers

 (vi) The best way in which individuals and organizations use to protect their businesses against risks is:

 1. Creating bank account through which all business cash are deposited
 2. Increasing number of employees into the business
 3. Insuring their employees through insurance companies
 4. Insuring their businesses through insurance companies

 (vii) Examples of free goods are:

 1. Tanzania Broadcasting, ITV and star TV
 2. Refrigerator, tractors and tailoring machine
 3. Roads, public hospitals and public schools
 4. Rainfall, sunshine and air

 (viii) Which of the following presents a disadvantage of barter system?

 1. Double coincidence of wants
 2. Divisibility
 3. Standard of deferred payment
 4. Indivisibility

 (ix) Which of the following is not included in commerce flow chart?

 1. Insurance
 2. Warehousing
 3. Production
 4. Transportation

 (x) Which of the following group presents a broad classification of occupations?

 1. Trade and production
 2. Industrial, commerce and tertiary
 3. Extractive, manufacturing and constructive industries
 4. Trade, aids to trade and industrial

 2. Match items in list A with the responses in list B by writing the letter of the correct response below the number of the corresponding item in the table provided.

LIST A

LIST B

 1. A building where goods are stored while waiting for their use or distribution
 2. The amount of money that used to start a business
 3. Refers to the period, duration or time taken for a good to be taken by the consumer
 4. Refers to a transferring/transporting of a given good from a place where it less needed to a place where it is on high demand
 5. This involves purchase of goods and services from other countries 
 1. Import trade
 2. Export trade
 3. Place utility
 4. Time utility
 5. Warehousing
 6. Capital 

 

LIST A

i

ii

iii

iv

v

LIST B

 

 

 

 

 

 3. Complete the following sentences by filling in the blanks with the correct term(s)

 1. Goods and services that are sold within the country are termed as­­­­­­­­­­­­­___________________
 2. The industries dealing with assembling of already manufactured goods into finished goods are called_____________________
 3. An auxiliary service which involves exchange of information between people or organization is known as  ________________
 4. The last person to receive goods in the channel of distribution is called_______________
 5. The art of selling goods in small quantities to the final consumer is called_____________
 6. Human needs which are not necessary for human survival are called_________________
 7. Human needs which are necessary for human survival are called____________________
 8. The process of letting the public be aware about your new products is called____________
 9. Hair dressing is an example of_____________________
 10. Anything that can be touched, seen is called__________________

 

 SECTION B (30 MARKS)

Answer all questions in this section

4. With examples briefly explain the meaning of the following terms

 1. Specific factor of production
 2. Non – specific factor of production
 3. Aids to trade
 4. Capital 
 5. Normal goods

5. a)Define the term supply of  labour

b) Mention six factors affecting supply of labour

SECTION C (40 MARKS)

Answer all questions in this section

6. Draw the commerce flow chart and label it clearly

7. Carefully study the table below then complete it by filling in the blanks

Capital

labour

Total product

Average product

Marginal product

1

1

10

 

 

1

2

25

 

 

1

3

43

 

 

1

4

57

 

 

1

5

66

 

 

1

6

73

 

 

1

7

78

 

 

1

8

81

 

 

1

9

82

 

 

1

10

82

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE MATHEMATICS EXAM SERIES 12

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT 

MATHEMATICS- TERMINAL EXAMINATION-MAY

FORM ONE

Time 2:30 Hours                                                          MAY

Instructions

 • This paper consists of two sections A and B. 
 • Answer all questions in all sections
 • Show clearly all working for each question 

 SECTION A :( 60 Marks)

1. Simplify the algebraic express  and state the coefficient of x: -2( x – 3 ) + 4( -2x + 8)

2.  Find the value of 98 – {(15 ÷ 3) – (45 ÷ 15)} × 10 + 4

3. Round off the number 0.007326 correct to (a) 3 significant figures   (b) 3 decimal places

4. Write the numerals of the statement: Ninety two million two hundred seventy five thousand two hundred seventy five.

5. Write the number 2373695 in words.

6. Find the H.C.F of 112, 168 and 420 by prime factorization.

7. Three traffic lights at three different road crossings change after 48 seconds, 72 seconds and 100 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8:00 am. At what time will they change again simultaneously?

8. The H.C.F of two numbers is 18 and their L.C.M is 108. If one of the numbers is 54. Find the other number.

9. Add the difference of and to the sum of and .

10. Express   in form of  where b ≠ 0

11.  Change (a) 1608 hrs into 12 – hours clock system  (b) 7:08 pm into 24 – hours clock system

12. Convert 980 dam into centimetres

13. Solve for x given that

14.  In a School,  of the students are boys and the number of girls is 990. Find the number of boys in the School.

15. Solve for x given that 2(x – 5) + 3(x – 2) = 8 + 7(x – 4)

16. How many kilograms are there in a milligram

17. A sum of money was divided between Mary and Agnes. Mary gets   of the whole money and her share is Tshs. 4050. What is the total amount of money?.  What is Ashura’s share?

18.  Using a number line, add -5 + -2

19. Arrange the numbers 0.35, , 50%, 25 and 0.33

20. A room with length 270cm and width 150cm is to be covered with square tiles. What is the largest size of the tiles to be used if no space of the room is to be left uncovered?  

SECTION B: (40 Marks) 

21. (a )A father is 24 years older than his son. After 2years, the father’s age will be three times that of his son. Find their present ages.

(b) The length of a rectangular park exceeds its width by 17m. If the perimeter of the park is 178m. Find the dimensions of the park. 

 1. Solve the following simultaneous equations:

(a) 3x – y = 10 

5x + 2y = 24 

Use substitution method

 (b) 3x + 4y = 17  

5x – 2y = 11

Use elimination method

23. (a) The sum of three consecutive odd numbers is 51. Find the numbers

(b) A man gave of his money to his son,  of the remainder to his daughter and the remaining to his wife. If his wife gets shs 8700, what was the total amount?

24. If  ,find (a) (b) find n if

25. Use the two figures below to find the values of x and y 


 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE MATHEMATICS EXAM SERIES 11

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

CIVICS- TERMINAL EXAMINATION-MAY

FORM ONE

TIME: 2HRS                                                                    MAY, 2020

NAME: _______________________________________________                         CLASS: _________

INSTRUCTIONS

 • This paper consists of sections A and B
 • Answer all the questions in both sections
 • Remember to write your name and class on every page of your answer booklet provided.
 • All writings must be in blue or black ink
 • Neat work will be rewarded

SECTION A

Answer all the questions from this section

1. For each of the items (i) – (x) choose the correct answer from among the given alternatives and write its letter beside the item number in this paper.

(i) Which of the following is the official seal or stamp of the government of Tanzania?

 1. Coat of arm
 2. National identity
 3. Public holiday
 4. National anthem

 (ii) A type of citizenship acquired when one of the applicants parents is a citizen of Tanzania is known as

 1. Citizenship by descent
 2. Citizenship by registration
 3. Citizenship by naturalization
 4. Citizenship by birth

 (iii) Equal access to mass media to all competing political parties in election is an important element of:

 1. Freedom of association
 2. Freedom of worship
 3. Free and fair election
 4. Direct democracy

 (iv) Which of the following is considered as child right?

 1. The right to quality education
 2. The right to employment
 3. The right to work
 4. The right to just pay

 (v)  Mr. Daniel Saguti was born in Tanzania his parents were also born in Tanzania so Mr. Daniel Saguti is a Tanzanian citizen by________

 1. Registration
 2. Descent
 3. Birth
 4. Naturalization 

 (vi)  Which of the following represents mental activities?

 1. Digging holes
 2. Designing houses
 3. Carrying luggage’s
 4. Quarrying stones  

 (vii) Mental ability which enables a person to manage himself or herself  is

 1. Political matters
 2. Life skills
 3. Government affairs
 4. Social matters

 (viii) In the national flag, black colour represents-:

 1. Minerals
 2. People
 3. Land
 4. Water 

 (ix) Tanzania holds general elections after every______________ years.

 1. Ten
 2. Six
 3. Five
 4. Two

 (x) Freedom to live as one wishes is referred to as_______

 1. Democracy
 2. Anarchy
 3. Dictatorship
 4. Liberty 

 2. Match the items in list A with the responses in list B by writing the letter of the correct response in the boxes provided below:

LIST A LIST B
 1. Republics
 2. One of the national symbols
 3. Mayor
 4. 1964
 5. Citizenship
 6. Citizen
 7. Constitution
 8. National anthem
 9. Human right abuse
 10. Work

 1. Municipal and city councils’ head
 2. Governments headed by the presidents
 3. Coat of arms
 4. Basic principles governing the state
 5. Legal activity done by human being
 6. State of being a citizen of a particular state
 7. Member of the country
 8. When president is about to address the nation
 9. Women circumcision
 10. Tanganyika and Zanzibar unification


LIST A

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

LIST B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. For each of the following statement write TRUE if the statement is correct or FALSE if the statement is not correct.

 1. One of the rights enjoyed by a non-citizen in Tanzania is the right to own land__________
 2. Democracy means power in the hands of the people________________
 3. Limitation of human rights is enforced to protect the rights of political leaders_________
 4. Refugees are good example of special groups__________
 5. Every 14th  October Tanzania remembers the death of the president Sheikh Abeid Aman Karume_____________
 6. Freedom of movement is one of the civil and political rights____________
 7. People who need special care for various reasons is referred to as the elderly __________
 8. The union of a man and a woman as husband and wife is called courtship_____________
 9. Any legal activity that a person does to earn living is called work________________
 10. Total way of life is called culture______________________

 SECTION B

Answer all questions from this section

4. Fill in the blank spaces with the word which corresponds the given statement

 1. A group of people who are related by blood, marriage or adoption is called________________
 2. Studies rights and responsibilities of all the citizens is referred as___________________
 3. The name given to the official song of the nation is referred to as___________________
 4. The government logo or emblem is termed as_____________
 5. A person who has fully rights as a member of the country either by birth or by been given such rights is called_______________
 6. The period when two people get to know and study each other carefully before they get married is called______________
 7. The marriage of a person who is below the age of 18 years is called________________
 8. All what a person must do are referred to as___________
 9. All what a person must be given are referred to as_________
 10. Ability to live with all the people according to the way they are is referred to as_________________

5. Briefly explain the meaning of the following terms as used in civics.

 1. Citizenship ___________________________________________________________________
 2. Constitution____________________________________________________________________________________________________________________________
 3. National currency
 4. Civics_________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Family ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Read the following passage carefully then answer the questions that follow:

 Human rights have limitations. There is no absolute freedom. The limitations of human rights should be reasonable, non-discriminatory and justifiable in a democratic society. The main reason for restricting the exercise of human rights in certain circumstances is to ensure the interests of other persons and the public are respected. A person can enjoy his or her rights but in doing so, he or she should not interfere with the rights of others. This is because one’s rights end where another person’s rights begin.

QUESTIONS:

 1. Write the title for this passage ____________________________________________________________
 2. What three things should be considered by democratic societies in limiting human rights.
  1. _________________________________________________
  2. _________________________________________________
  3. _________________________________________________
 3. What is the main reason for limiting human rights?

  _________________________________________________________ _________________________________________________________

 4. Can a person interfere with others rights? Explain how:

  _________________________________________________ _________________________________________________

 5. What do you understand by “Human rights? As used in the passage above?

______________________________________________________ ______________________________________________________

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE CIVICS EXAM SERIES 10

THE PRESIDENT’S OFFICE MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

BIOLOGY- TERMINAL EXAMINATION-MAY

FORM ONE

TIME: 2HRS                                                                                                          

NAME:_________________________________________                 CLASS:___________

INSTRUCTIONS

 • This paper consists of three sections A,B and C
 • Answer all questions in section A and B and ONE question in section C.
 • All answers should be written in the spaces provided.

SECTION A (20 MARKS)

1. Choose the correct answer and fill in the space provided.

(i) Which are the two main branch of biology

 1. Cytology and ethnology
 2. Botany and zoology
 3. Menology and orthology
 4. Limnology and hydrobiology

 (ii) Which of the following sets include a characteristic, which is not exclusive to living organisms?

 1. Feeding, irritability and growth
 2. Reproduction, death and definite shape
 3. Excretion, locomotion and feeding
 4. Growth movement and respiration

 (iii)  Which of the following is most important basic difference between plants and animals?

 1. Growth 
 2. Movement
 3. Nutrition
 4. Irritability

 (iv) The following are branches of biology. Which one is not?

 1. Microbiology
 2. Ecology
 3. Science
 4. Taxonomy

 (v) Characteristic of living things are:

 1. Breathing, growth, locomotion, irritability and cell wall
 2. Cell membrane, breathing, growth, feeding
 3. Nucleus, irritability, reproduction and growth
 4. Reproduction, breathing, growth excretion and irritability

(vi) Which of the following will be a sequence to follow in scientific procedure after experiment?

 1. Observation and data recording
 2. Hypothesis formation
 3. Conclusion
 4. Problem identification

 (vii) In biology, an experiment is used to test a;

 1. Law
 2. Theory
 3. Hypothesis
 4. Problem

 (viii) Interpretation means:

 1. To make sense of information
 2. Investigation
 3. Evaluation
 4. Guessing 

 (ix) What do you understand by the term hypothesis?

 1. An intelligent guess
 2. An opinion
 3. A school of thought
 4. An idea

 (x) If you look at cell in frog, muscles, you will observe that these cells contain nuclei but lack cell wall. The statement that frog muscles contain nuclei but no cell wall is termed as:

 1. A hypothesis
 2. A conclusion
 3. An assumption
 4. None of the above

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Match the items below from list A with corresponding item from list B

LIST A

LIST B

 1. Study of fungi, mushroom, and toad stool
 2. A doctor locating the location of pineal gland.
 3. The study of how the body functions
 4. The study of housefly, mosquitoes, sand fly
 5. Study of infectious diseases
 1. Anthropology
 2. Virology
 3. Physiology
 4. Parasitology
 5. Mycology
 6. Anatomy
 7. Epidemiology
 8. Morphology.

 3. Write True for statements that are correct and False for statements that are not correct

 1. Electric shock, fires, colds and burns can endanger our lives_______________
 2. Drivers and passengers are more concerned with road signs but not students____________
 3. Improper use of useful substances things such as vehicles, electricity and water bodies can endanger our lives_____________
 4. Biting and stinging animals can cause harm to our bodies, yet they are very useful to man______________
 5. All fires are flames as all flames are fires______________
 6. In case of accident in laboratory, run faster to save your life……………….
 7. Do not wear high heeled shoes in the laboratory……………………
 8. A victim of snake bite should be given enough alcohol to relieve pain………….
 9. Always follow teacher instructions while in the laboratory……………………….
 10. All fires can be extinguished by use of water……………………

4. Fill in the spaces provided:

 1. Scientific investigations being with___________________
 2. We make observation using________________
 3. In biology, we can measure the height of plant by using________________or_______________
 4. A scientist can be able to accept or reject a hypothesis by doing________________
 5. An experiment that is set to make comparison with the test experiment is called______________

SECTION B (60 MARKS)

5. a) What do you understand by the term experimentation?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Give the meaning of:

 1. Hypothesis____________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Theory________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Fact _____________________________________________________________________________________________________________________________________

6. a) What is laboratory?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Which are factors to consider when constructing a biology laboratory?

 1. ________________________________________________________________
 2. ________________________________________________________________
 3. ________________________________________________________________
 4. ________________________________________________________________
 5. ________________________________________________________________

c) Name five chemicals used in biology

 1. _______________________________________
 2. _______________________________________
 3. _______________________________________
 4. _______________________________________
 5. _______________________________________

 7. a) How do you determine the magnification of an object viewed under a light microscope?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) State the function of the following parts 

 1. Base ______________________________________________________
 2. Mirror_____________________________________________________
 3. Diaphragm___________________________________________________
 4. Condenser____________________________________________________
 5. Stage________________________________________________________

 8. a)Define:

(i)First Aid_______________________________________________________

_______________________________________________________________________

(ii) First Aid Kit_______________________________________________________

_______________________________________________________________________

b) Name five importance of First Aid Kit

 1. ___________________________________________________________
 2. ___________________________________________________________
 3. ___________________________________________________________
 4. ___________________________________________________________
 5. ___________________________________________________________

c) Briefly outline ten components of the first Aid Kit

 1. ___________________________________________________________
 2. ___________________________________________________________
 3. ___________________________________________________________
 4. ___________________________________________________________
 5. ___________________________________________________________

9. a) How can tell that someone is suffering from shock?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Name at least 5  causes of fainting

 1. _____________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________

10. a)With specific examples, highlight five reasons why we should study biology:

 1. _____________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________

b) What four characteristics of living things are easily observable in both plant and animals?

 1. __________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________
 3. __________________________________________________________________
 4. __________________________________________________________________

SECTION C (20 MARKS)

Choose and answer one question

11. With examples explain six steps that scientist carrying out an investigation has to go through.

12. Write an essay explaining the importance of studying biology

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE BIOLOGY EXAM SERIES 9

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS