FORM ONE MIDTERM EXAMS SERIES

THE PRESIDENT'S OFFICE

MINISTRY OF REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENT

AUGUST-SEPTEMBER   EXAMINATION SERIES

KISWAHILI

2020

TIME: 2:30 HRS

SEHEMU A

1.  Soma hadithi ifuatayo kisha jibu maswali yanayofuata:

Katika nchi ya ughaibuni kulikuwa na mfalme mwenye dharau na maringo sana, aliwaona wananchi wake kama wajinga. Watu wake waliishi bila amani na walichukia vitendo vya mfalme wao. Mfalme huyo alikuwa anajigamba kuwa yeye ni tajiri kuliko wafalme wote katika nchi za jirani. Kwa ujumla mfalme huyo alikuwa mnyanyasaji na mwenyekebehi nyingi.

imageimageMfalme alikuwa mwenye kufuru sana, hata alidiriki kutamka kwenye mkutano wa hadhara kuwa hajawahi kuona njaa. Mzee mmoja mwenye busara aitwaye Bwana Adili alimwambia mfalme kuwa asihofu atampeleka mahali njaa inakopatikana. Bwana Adili kwa kukubaliana na mfalme walipanga siku ya safari ya kwenda kumwonesha mahali ilipo njaa. Safari hiyo ilikuwa na masharti kuwa hakuna kula chochote asubuhi na hakuna kubeba masurufu yoyote yakiwemo maji, ingawa Bwana Adili kwa ujanja wake alibeba.

Safari ilianza asubuhi mapema huku mfalme akiwa na furaha kubwa ya kwenda kuona njaa. Walitembea mwendo wa saa zisizopungua ?ita, mfalme akawa amechoka sana akamwomba Bwana Adili wapumzike. Uchovu huo imageulitokana na ukweli kwamba mfalme hakuwahi kwenda mwendo mrefu kwa miguu. Wakati wa mapumziko mfalme alimwomba Bwana Adili maji na mkate lakini Bwana Adili alimnyima, walipumzika kwa muda wa saa moja na safari ikaendelea. Ilipofika jioni mfalme alikuwa amechoka kabisa kwani mwendo ulikuwa mrefu na njaa ilimuuma mno. Walipumzika chini ya mti, mfalme alimuuliza Bwana Adili, mbona hatufiki safari yetu? Bwana Adili hakumjibu chochote bali alichukua mkate akala na kunywa maji, mfalme alihisi njaa kali, alimwomba Bwana Adili mkate na maji lakini alimnyima.

Hali ya mfalme ilizidi kuwa mbaya sana, ndipo Bwana Adili akamwambia nitakupa maji na mkate ule lakini uahidi kwa maandishi kuwa utaacha dharau na majivuno kwa watu. Mfalme alipiga magoti mbele ya Bwana Adili na kuchukua karatasi na kalamu aliyopewa na Bwana Adili na kuahidi kwa maandishi kuwa ataacha kabisa tabia ya dharau na majivuno. Bwana Adili alipokea maelezo ya mfalme na akampa mkate na maji. Mfalme alipomaliza kula alimshukuru sana, ndipo Bwana Adili alipomgeukia mfalme na kumweleza kuwa hakuna maskani ya njaa bali hali aliyokuwa nayo mtu asipokula chakula. Waliporudi mfalme aliitisha mkutano wa hadhara. aliwaomba radhi wananchi wake na tangu siku hiyo mfalme aliishi kwa upendo na wananchi wote.

Maswali

(a)(i)     Bwana Adili alitoa masharti gani ya safari?.........................................

(ii)    Kwa nini Bwana Adili alitoa masharti uliyoeleza katika kipengele

(b)     Toa methali moja inayolingana na fundisho linalopatikana katika hadithi uliyosoma.

(c)     Toa maana za maneno yafuatayo kama yalivyotumika katika hadithi uliyosoma:

(i)Anajigamba ..................

(ii)Kebehi .....................

(iii) Kufuru ..................

(iv)Masurufu . .......................

 (v) Maskani....................

(d)     Andika ufupisho wa habari uliyosoma kwa maneno 60.

SEHEMU B

MATUMIZI YA LUCHA NA USAHIHI WA MAANDISHI

2. (a) Andika kwa usahihi maneno yaliyokolezwa wino kama yalivyotumka katika tungo zifuatazo:

(i) Mashirikiano ni muhimu kwetu .................

(ii) Mimi ni mwanainji wa Tanzania ...............

(iii)Mama anakaaga jikoni anapopika ............

(iv) Hakuna mapungufu yaliyojitokeza ........

(v) Hajafika mwanafunzi yoyote leo ..................

(vi) Huyu ni rafiki angu.................................

(b)     Eleza maana mbili kwa kila tungo.

(i) Mama anaota.

(ii)Tafathali nipe sahani ya kulia.

(iii)Vijakazi wanalima barabara.

(iv)Amekanyaga mtoto.

(v) Shangazi anawachezea wanangu.

(c)     Andika KWELI kama sentensi ni sahihi au SIO KWELI kama sentensi si sahii
 (i) Tafadhali mpikie ugali. Hii ni tungo tata .........

(ii) Kifaa kinachotumika kulia chakula kiitwacho uma wingi wake ni uma ... ... ...

(iii) Rejesta ni misimu ya Kiswahili . 

(iv) Amekula chumvi nyingi. Hii ni nahau 

(v) Mbili kutwa mara tatu. Ni rejesta ya kujifunza hesabu ........

SEHEMU C

SARUFI

3. (a) Nyumbua maneno yafuatayo na kuunda maneno manne kwa kila neno:

(i) Angalia ... ... ...

(ii)Chukua ...............

(iii)Oga ... ... ...

(iv)Kata . . ................

(v)Omba ... ... ..........

(b) Tumia maneno yafuatayo kama nomino na utunge sentensi moja kwa kila neno:

(i) Starehe . ..............

(ii) Ukweli .........

(iii)Utaalamu ...... .. 

 (iv) Umoja ... ... ...

(v) Uzembe ...........

(vi) Ukarimu .... ..... image

(viii) Upweke .. .....

(vii) Ushujaa . .........

(ix) Upendo ... ... ...    

(x) Furaha . .............

(c) Kitenzi kikuu huweza kutumika sambamba na kitenzi kingine kukamilisha sentensi. Katika sentensi zifuatazo bainisha vitenzi vilivyotumika. Sentensi ya kwanza ni mfano:

(i) Aliyekuja atasafiri kesho.

(ii) Mgeni wangu amekwisha kuwasili.

(iii) Amina hakutaka kumuudhi.

(iv)Mafundi wangali wanashona viatu. image

(v)Wataendelea kumsubiri hadi kesho.

(vi) Gari lilikuwa limeharibika mlimani Kitonga 

SEHEMU D : FASIHI SIMULIZI

4.Eleza kwa kifupi maana ya dhana zifuatazo:

(i) Maigizo 

(ii) Semi ......... 

(iii) Tarihi .

(iv) Majigambo ..........

(v) Mizani . . . . . . . ..

(b) Jaza nafasi iliyoachwa wazi kukamilisha methali zifuatazo:

(i)Hamadi kibindoni ... ... ...

(ii).. ......yasiyokuwa ncha.

(iii)......... si mwisho wa uhunzi.

(iv)Mwenye shibe .............

(v)......... embe tunda la msimu.

(c) Soma shairi lifuatalo kisha jibu maswali yanayofuata:

Kweli kito mahabubu, Muweza mjaze kweli,

Kweli siriya ajabu, huwapa watufadhili,

Kweli chimbo la dhahabu, linahimili kweli,

Kweliyajambo hekima, na mifanoya akili.

Kweli nguvuya imani, moyoni muwe na kweli,

Kweli kitu cha thamani, fahariyetu ni kweli,

Kweli itupe makini, tutoe majibu kweli,

Kweli kwa mtu ni tija, woga huvunjwa na kweli.

Kweli huniadabisha, utu huletwa na kweli,

Kweli hunielimisha,jinsiya kuwa kamili,

Kweli hunipa maisha,ya mwangaza wa kandili,

 Kweli haina kiwango, manufaa yake kweli.

Kweli katika baraza, maongeziyawe kweli, 

Kweli au hupendeza,zamaza kujibu swali, 

Kweli itakuongoza, uweze kufanya kweli,

Kweli huwa mfaulu, katika pambono kali.

Kweli leo iwe pambo, upambile kweli kweli,

Kweli ikujaze mambo,yoteyaliyoya kweli,

Kweli ikupe kiimbo, chenye majibu ya kweli,

Kweli tatua mafumbo, uwemahiri wa kweli.

Kweli hapa kaditama, ni mimi mtunzi kweli, Kweli ikujaze mema, ufaulu kweli kweli, Kweli itakupa chema, Kidato cha tatu kweli, Kweli mhimili wako, pokea kwa dhati kweli.

MASWALI

(i) Mtunzi wa shairi hili anatoa ujumbe gani?

(ii)Katika ubeti wa pili mshairi anasisitiza jambo gani?

(iii)Bainisha kina bahari katika shairi ulilosoma.

(iv) Mstari wa mwisho katika kila ubeti wa shairi ulilosoma huitwaje? Toa sababu moja. (v) Mshairi ana maana gani anaposema," Kweli mhimili wako, pokea kwa dhati kweli."

(vi) Toa maana ya maneno yafuatayo kama yalivyotumika katika shairi ulilosoma.

 •   Mahabubu
 •    Fahari            
 •    Kandili
 •    Zama
 •     Mahiri

SEHEMU E 
 UANDISHI WA INSHA/UTUNGA)I

5. Andika mazungumzo au dayalojia kati ya mzazi na mwanawe juu ya rnatokeo ya mtihani wa muhula yasiyoridhisha ukilenga mzazi kutoa ushauri wa jinsi ya kupata ufaulu bora muhula unaofuata.

Mzazi: ............................................................................... 

Mtoto: ................................................................................

Mzazi: ............................................................................... 

Mtoto: ................................................................................

Mzazi: ............................................................................... 

Mtoto: ................................................................................

Mzazi: ............................................................................... 

Mtoto: ................................................................................ 

Mzazi: ............................................................................... 

Mtoto: ................................................................................

 

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE KISWAHILI EXAM SERIES 24

THE PRESIDENT'S OFFICE

MINISTRY OF REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENT

AUGUST-SEPTEMBER   EXAMINATION SERIES

ENGLISH  FORM-1

2020

2:30 HOURS

INSTRUCTIONS. 

 1. This paper consists of sections A, B, C and D with a total of ten (10) questions.
 2. Answer all questions in the spaces provided.
 3. All writing must be in blue or black ink
 4. Calculators, cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room.
 5. Write your Examination Number at the top right corner of every page.

 

SECTION A 
1. Read the passage below carefully and then answer the questions that follow

HIV lives in the body fluid of an infected person. The virus is spread when these fluids get into the body of another person. This means that HIV is transmitted through having sexual intercourse with an infected person, using unsterilized surgical instruments such as knives, razor blades and syringes.

HIV is not spread from one person to another by touching, shaking hands, sitting together or eating together.

However, one can protect himself/herself from HIV infection by avoiding
 unprotected sex and the use of contaminated syringes, knives or razor blades.

Some people who are living with HIV/AIDS are afraid of death of live regrettably about how they got HIV/AIDS. The best thing to do for a person with AIDS is to spend time with his/her family and feel that he/she is just like other people who are not infected.

The patient should drink extra fluid and eat balanced diet. The patient should be discouraged from taking alcohol or smoking cigarettes. In addition, the sick should not share toothbrush, razorblades or syringes with others. If the care taker wants to wash the patient, he/she should make sure that he/she wears protective gloves so as to avoid infection.

QUESTIONS

(a) Answer the following questions by using the right information from the passage.

(i) In one word, what is the title of this passage?

(ii) State two ways through which HIV is spread.

(iii) How can we prevent ourselves from HIV infection?

(iv) Which actions when done, cannot spread HIV?

(v) Why is it important for the care-taker to wear protective gloves while washing the AIDS patient?

 

(b) For each of the following statements, write True if the statements is correct of False if the statement is not correct.

(i) HIV does not live in the body fluid of an infected person

(ii) Every person has HIV/AIDS......

(iii) A person with HIV/AIDS should drink extra fluid and eat a balanced diet

(iv) The HIV infected person should not share toothbrush, razorblades or syringes with others 

(v) People with HIV/AIDS should feel that they are just like others who are not infected 

2. Read the following extract and answer the questions that follow.

There are many buildings in our school. In the eastern part there is a post office. The bus stand is found on the northern part of the school. Beside the post office, there are laboratory, dormitories, dining hall and bathroom. Adjacent to the bathroom is an assembly hall and laundry. The headmaster's office is next to the school laboratory.

QUESTIONS

(i) Post office is in the

(ii) The headmaster's office is ......

(iii) The dormitories are ......

(iv) The bathroom is adjacent to ......

(v) The bus stand is in the ........................

SECTION B 
LANGUAGE USE

3. Match the expressions in Column A with the meaning in Column B by writing the correct letter in Column B below the corresponding item number in A in the table provided. Item (vi) has been provided as an example.

COLUMN A

COLUMN B

(i) A feeling that shows pleasure
(ii) A feeling that shows disappointment and negative reaction.
(iii) A feeling that you want to eat something.
(iv) Feeling sorrowful
(v) Needing or wanting to drink
 (vi) Feeling unwell

 1. Love
 2. Sad
 3. Hungry
 4. Thirst
 5. Bored
 6. Sick
 7. Angry
 8. Happy

 

4. Re-arrange the following sentences into a logical sequence to make a meaningful paragraph. Sentence number 6 has been done as an example.

 1. Scrub the clothes.
 2. Take a bucket of water.
 3. Wring out water and put them to dry.
 4. Put dirty clothes in it and soak for an hour.
 5. Take out the clothes and rinse them in clean water.
 6. Mix water and the detergent well.

5. Imagine that you are a prefect and you live in a school hostel. Explain your school daily routine to a fellow prefect from a new school who wants to learn from you. Use the following events as your guidelines:

(a) Wake up time.

(b) Cleaning the hostel areas.

(c) Taking a bath and putting on school uniform.

(d) Taking morning roll call.

(e) Doing cleanliness around the school.

(f) Standing in assembly for morning speech and announcements

(g) Lessons in the classrooms begin.

(h) Break time.

(i) Lunch time.

(j) Outside activities and going back to the dormitories.

SECTION C 
PATTERNS AND VOCABULARY

6. Imagine that your sister is going for shopping next Saturday. Use the words in the box below to fill in the blank spaces in the following passage.

banana kilos packet soap loaves

My sister is going to buy six bunches of........for my father. Then she will

buy ten bars of .....and three .....of bread for the family. She will also

buy a .....of biscuits for my young sister. Finally, she will buy five .....
 of sugar.

 

7. (a) Complete the following sentences using the words given in the box.

My yours his her its ours theirs

(i) My father owns a boat. It is ............ boat.

(ii) This book belongs to you. It is

(iii) They have a house at Tanga. It is

(iv) We have to study hard because the future is .......

(v) My sister has a car. It is ...... car.

 

(b) Change the following verbs in the brackets into the correct form.

(i) We ........(do) a lot of work last week.

(ii) They ............ (fight) against our team in the last UMISETA season. 

(iii) Pendo (live) with her parents when she was young.

(iv) Magdalen........ (swear) before the magistrate yesterday.

(v) He ....... (sit) for his final examination in October last year.

 

8.(a) Re-write the following sentences using "going to" instead of "will".

(i) We will water the plants again next Monday.

(ii) Seif will visit Mikumi next Tuesday.

(iii) Halima will comb her hair at the dressing table.

(iv) They will lend us more money.

(v) She will stay in Paris for two weeks.

(b) Re-write each of the following sentences as instructed.

(i) You are a hard working student. You will pass your exams. Join the sentences begin with: Since

(ii) He put on his jacket. He was feeling cold Join the two sentences by using because.

(iii) He is dirty. He is clever.

joint the two sentences by using but.

(iv) I will report you to the head teacher unless you tell me the truth. Begin with: If

(v) It was raining. Maija went to school Begin with: Although

 

SECTION D 
READING PROGRAMME

9. Select one male character from one of the following class readers and describe him by answering the questions that follow.

The Magic Garden

K. R. Cripwell (1977), William & Collins Sons and Company L.t.d Great Britain i

Kalulu the Hare

F. Worthington (1937), Longman, England.

Hawa the Bus Driver

R. S. Mabala (1988), Ben & Company, Dar es Salaam.

Fast Money

K. R. Cripwell (1978), William & Collins Sons and Company L.t.d., Great British.

Mabala the Farmer

R. S. Mabala (1988), Ben & Company, Dar es Salaam

The Death Factory

B. Mapalala (1996), Heinemann Educational Publishers, Great Britain.

The Pearl

J. Steinbeck (1948). William Heinemann L.t.d., Great Britain

(a) Give the title of the book.

(b) Mention the name of the character.

(c) What did he do in the story?

(d) Why do you like or dislike him?

(e) In your opinion, what can be learnt from the character?

 

10. Read the following poem then answer the questions that follow:

I want to know about the calendar,

The time and a lot more, 

The clock tells me time, 

The watch tells me time, and the crowing cock tells me time.

The clock ticks midnight, 

In the middle of the night, 

Tick tock, tick tock,

In the middle of the night to make a new day.

I tell the time,

 

In seconds, minutes and hours,

The calendar teachers you and me, 

All days and months of the year,

The clock and the cock,

Ticks and crows, for long hours and days

QUESTIONS

(a) Name the two things which tell us time, according to the poem

(b) According to the poet, which bird can tell us time?

(c) How many lines are in stanza three?

(d) Give a pair of words which rhyme in the poem:
 . . . . . . and . . . . . . 

(e) What do you think is the poem about?

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE ENGLISH EXAM SERIES 23

THE PRESIDENT'S OFFICE

MINISTRY OF REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENT

AUGUST-SEPTEMBER   EXAMINATION SERIES

HISTORY FORM-1

2020

TIME: 2:30 HRS

INSTRUCTIONS. 

 1. This paper consists of sections A, B and C with a total of Seven (7) questions.
 2. Answer all questions in section A and B and two (2) questions from section C
 3. All writing must be in blue or black ink.
 4. All answers must be written in the space provided.
 5. Calculators, cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room.
 6. Write your Examination Number at the top right corner of every page.

SECTION A

1. For each of the items (i) — (x), choose the correct answer from among the given alternatives and write its letter.

(i)Which one of the following statements is not true about history?

 1. Helps learners to critically assess historical events.
 2. Helps learners to know past achievements and failures of man.
 3. Helps learners to get skills for their future careers.
 4. Helps learners to loose a sense of nationalism and patriotism.

(ii)The evolution theory explains about:

 1. the survival of archaeological remains
 2. the process of accumulating precious goods.
 3. the origin of man using a scientific approach
 4. the creation of man which is found in Holy Books.

(iii)One of the characteristics of man before the discovery of iron technology was:

 1. dependence on environment for survival
 2. reliance on industrial machines
 3. avoidance of gathering fruits
 4. involvement in slave trade

(iv)The method of collecting historical information through talking and listening to elders is called:

 1. archaeology
 2. archives
 3. museums
 4. oral traditions

(v)   imagePeople whose work is to study and explain the remains which show mans physical development, his activities and the tools he made and used are known as: 

 1. Archaeologists
 2. Evolutionists
 3. Biologists
 4. Homo Sapiens

(vi)The following was the major form of feudal relations in Rwanda and Burundi:

 1.  Basulu
 2. Chiefdom
 3. Ntemiship
 4.  Ubugabire

(vii)  One of the problems of written records as a source of historical information is that, they:

 1. are given by elders image
 2. are mostly reliable
 3.  can be used by literate people only
 4. serve as stores of variety of information

(viii) Examples of mixed farming societies in pre-colonial Africa were:

 1.   Hehe, Digo, Maasai and Matumbi
 2. Karamajong, Pokot, Fipa and Hadzabe
 3. Nyamwezi, Nyakyusa, Ndorobo and Chagga 
 4. Sukuma, Sangu, Kurya and Fipa

(ix)Which one of the following sites represents the early Stone Age?

 1. Bagamoyo 
 2. Isimila 
 3. Olduvai Gorge 
 4. Kilwa

(x)The goods imported to East Africa from Arabia and Persian Gulf includes:

 1. Glass, pottery and porcelain 
 2. Beads, cloth and copper 
 3. axes, swords and spear 
 4. ivory, gold and palm oil

2. (a) Match the item in LIST A with their correct response from LIST B. Write down letter of correct response in space provided.

LIST A

LIST B

 1. Father of evolution of man
 2. Modern man
 3. Walked on four limbs
 1. Could make tools and had large brain capacity
 1. The earliest man who could stand upright.
 1. Homo erectus
 2. God
 3. Primate
 4. Homo Habilis
 5. Homo sapiens
 6. Charles Darwin
 7. Zinjathropus
 8. Clever creatures

 

(b) Complete each of the following statements with the correct historical facts.

(i)The dominant form of social organization in pastoralist societies was called 

(ii) The first leader of Jihad movement in West Africa was called 

(iii)The first European nation to involve in the trading of slaves in the first half of the 15 th century is called 

(iv)An East African historical site where the skull of the earliest man was discovered is known as . 

(v)The source of historical information which is obtained through the word of mouth is called . 

 

3. Write T for true statement and F for false statement.

 1. Stones were first weapons to be used by man
 2. During earlier stone age man resembled apes
 3. Human being in earlier Stone Age lived in permanent settlement.
 4. Man had greater mastery of the environment during late stone age 
 5. One of sites of earlier Stone Age tools found in central African is Olorgesaile.
 6. The body of Homo habilis was more hairly than that of Homo erectus.
 7. The theory of creation and that of evolution of man are sometimes similar.
 8. It was better for man to use stone tools than iron tools
 9. Art and cultural diversity emerged before 100,000 years ago 
 10. During the Iron Age people did not have permanent shelter.


4.  (a)Arrange the following sentences in a chronological order. 

 1. These activities enable man to obtain his needs from nature. 
 2. Mans basic needs consist of food, clothing and shelter 
 3.  The actions man takes upon nature have one major aim. 
 4.  History is a record of human activities. 
 5.  They aim to change natural objects into a condition satisfying human needs. 

 

(b) Complete each of the following statements with the correct historical facts.

 1. Mans major technological innovation during the Middle Stone Age was .....
 2. The title of the supreme political leader in the Haya was ..
 3. A place where books, files, colonial and travellers records are kept is called. ..
 4. The feudal system which developed in Zanzibar was called 
 5. The East African Kingdom in which Busulo and Nvunjo feudal relations developed was. . ..

 

SECTION C

5. Briefly explain the following:

 1.  Evolution .................
 2.  Patrilineal society ..........
 3. Communalism ...........
 4. Afrikaans ............
 5. Mansa Musa . .....

6. What were the effects of the discovery of fire during the Middle and Late Stone Ages? (Give six points)

7. Briefly explain the following terms: 

(i)Pharaoh

(ii)Golden Stool

(iii)Boer trek 

(iv)Slavery 

(v)Capitalism 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE HISTORY EXAM SERIES 22

THE PRESIDENT'S OFFICE

MINISTRY OF REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENT

AUGUST-SEPTEMBER   EXAMINATION SERIES

CIVICS  FORM-1

2020

Duration: 2:30 Hours

INSTRUCTIONS. 

 1. This paper consists of sections A, B and C with a total of seven (7) questions.
 2. Answer all questions in section A and B and one (1) question from section C
 3. All answers must be written in the spaces provided.
 4. All writing must be in blue or black ink.
 5. Calculators, cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room.
 6. Write your Examination Number at the top right corner of every page.

SECTION A (20 Marks)

Answer all questions in this section.

1. For each of the items (i) – (ii), choose the correct answer from among the given alternatives and write its letter in the box provided.

(i) A situation whereby there is equal opportunities to both men and women in different social and economic needs is referred to as

 1. Gender identity
 2. Gender blind
 3. Gender gap
 4. Gender balance

(ii) The ability to take and feel the problems of others as your own problems is known as

 1. Assertion
 2. empathy
 3. sympathy
 4. awareness

(iii) Which of the following is not among the individual life skill?

 1. Assertiveness
 2. Self - awareness
 3. Negotiation
 4. Coping with stress

(iv) Actions or manners that are acceptable to all members of the community are called?

 1. Adulthood behaviour
 2. Proper behaviour
 3. Adolescent behaviour
 4. Members behaviour

(v) Why work is important?

 1. It sustain life by producing and distributing services.
 2. It sustain life by producing and processing goods and services needed.
 3. It sustain life by processing services and goods unwanted in the society.
 4. It sustain life by producing both goods and food eaten by families.

(vi) The ability of an individual to understand and live in peace and harmony in the society is called.

 1. Technical life skills
 2. Personal life skills
 3. Individual skills
 4. Social skills.

(vii) The ability to make the best choice out of many available options is referred to as

 1. Problem solving
 2. Decision making
 3. Critical thinking
 4. Proper behaviour

(viii) The process of exercising fairness and justice to both sexes is called

 1. Gender discrimination
 2. Gender issues
 3. Gender equality
 4. Gender equity

(ix) A situation where there is a long line of vehicles on a road that cannot move or that can only move very slowly is known as

 1. Traffic jam
 2. Traffic warden
 3. Traffic
 4. Traffic queue

(x) Which of the following represent the important conditions for a stable marriage?

 1. Openness, tolerance and love
 2. Trust, love and arrogance
 3. Transparency, trust and wealth
 4. Agreement, high education and honest

(xi) A state of being free from danger when using roads is known as

 1. Road marks
 2. Road accident
 3. Road safety
 4. Traffic signs

(xii) What does the blue colour in the Tanzania national flag represent?

 1. People
 2. Mineral deposits
 3. National freedom
 4. Water bodies

(xiii) Tanzania national currencies include

 1. bank notes and foreign currencies
 2. foreign currencies and coin
 3. coin and bank notes
 4. US dollar and pound.

(xiv) Road accidents can be avoided in Tanzania through

 1. construction of tarmac roads
 2. observing traffic regulations
 3. employing well trained traffic police
 4. employing more magistrates.

(xv) Which of the following promotes proper behaviour among the youth?

 1. Religious teaching
 2. The police
 3. The judiciary
 4. The prisons

(xvi) The ability to think and come-up with new ideas and ways of doing things is referred as

 1. critical thinking
 2. creative thinking
 3. decision making skills
 4. negotiation skills

(xvii) The man and woman in the Coat of arms represent

 1.  Family
 2.  Human labour
 3.  Gender equity
 4.  Unity and cooperation

(xviii) The event in which the national flag is hoisted at half-mast is

 1. the independence day
 2. the national misfortunes
 3. the heroes day
 4. the religious holidays

(xix) A village government is made up of

 1.  adult population and village assembly
 2. . village council and the chairman
 3. . adult population and the chairman
 4.  village assembly and village council

(xx) A feeling of loyalty and love for ones country is called

 1.  Self-awareness
 2.  Self-esteem
 3.  Patriotism
 4.  Empathy.

2. Match the items in List A with the correct responses in List B by writing the letter of the correct response below the corresponding item number in the table provided

LIST A

LIST B


(i) The biological differences between a man and woman
(ii) A situation whereby female students are encouraged to opt for Arts subjects.
(iii) The systematic efforts to understand the role of
women and men in the society.
(iv) A corrective measure against women oppression.
 (v)The social relationship between women and men. 

A. Gender
B. Gender balance
C. Women empowerment
D. Gender analysis
E. Gender discrimination
F. Sex
G. Gender stereotyping
 H. Gender biasness 

3. For each of the statement (i) — (x), write True if the statement is correct or False if the statement is not correct.

(i)Work promotes selfish attitude..........

(ii) One of the aspects of social skills is peer resistance...................  
 (iii),One of the sources of local government revenue is development levy............. 

(iv) Tanzanian money is in the form of notes and pounds

 (v) Positive peer pressure can lead to good performance in school     

(vi) Work is any physical activity that a person does to earn a living    

(vii) Female genital mutilation promotes child spacing....... 

(viii) A youth who engage in unsafe sex lacks responsible decision making skills 

(ix) Obeying road signs reduces traffic jams on the road... 

(x) Corruption is one of the human rights abuses

SECTION B (50 MARKS) 
Answer all questions in this section   

4. Read the following passage carefully and then answer the questions that follow.
Wild life refers to all animals and plants living in their natural environment. Wild life is very important resources to any country as it produces meat which is used by man as food. Other products from animals and plants include wood, far, skins and ornaments just to mention a few.
The increasing population in Tanzania has also increased the consumption of wildlife products in the country. This has led to the increased destruction of the natural habitat of animals and plants. Therefore, there is a need for intentional measures to conserve it. Such measures are protecting natural vegetation, enforcing law, practicing modern game cropping, avoid poaching, animal control from diseases and enacting by laws of not endangering animals.
Thus to conserve wild life in our environment it is also important to encourage game cropping in places where game species seem to be populated to reduce overgrazing and soil erosion.
Questions
a) Suggest a suitable title for this passage
b) According to the passage mention two effects of increased population in Tanzania to the animals and plants
c) Outline two importance of wild life to mankind

d) Suggest two measure to conserve the wild life in Tanzania

 e) State two advantages of game cropping in populated games 

5. Define the following concepts and for each give two points on its importance.

(a) Physical work      

Definition………… ………………… …………… 

Importance

(i)     …………………………………………………………………………………………………….

(ii)  …………………………………………………………………………………………………….

 

(b) National currency

Definition ………… ………… …………… …………… 

     Importance

(i)     ………………… ………………… ………………… 

(ii)  ………………… …………………… ……………… 

 

(c) National symbols

 Definition ……………… ………………………  

       Importance

(i)     …………………… ……………… ………………… 

(ii)  ……………… ………………… ………………………… 

 

(d) Traffic signs

      Definition……………… ………………… ……………………… 

     Importance

(i)     ……………… ……………… ……………… 

(ii)  ……………… ……………………………… 

 

(e) Problem solving technique

Definition………… ……………………… 

     Importance

(i)     ………………………… ………………………………… 

(ii)  ………………………… ………………………………… 

 

(f) Promotion of human rights

Definition…………………… ……………………… 

     Importance

(i)     ………………… ……………… ………………… 

(ii)  ………………… ………………………………… 

 

(g) National language

Definition… ………………… ………………………

    Importance

(i)     …………………… ………………… …………………… 

(ii)  …………………… ………………… ……………………… 

 

(h) Responsible decision making

     Definition ………………………… ………… 

     Importance

(i)     ……………… …………………………… 

(ii)  ……………… …………………………… 

 

 (i) Responsible decision making 

Is the ability to make constructive choices about personal behavior and social interactions bases on ethical standards, safety concerns and social norms.

 • Importance:

(i)     Help one live in peace in the society.

(ii)  Help in avoiding conflict of interest.

 

SECTION C (15 Marks)

Answer one (1) question form this section

6. Explain six problems associated with early marriage in the society.

7. Explain the importance of life skills to young people by giving six points.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE CIVICS EXAM SERIES 21

THE PRESIDENT'S OFFICE

MINISTRY OF REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENT

AUGUST-SEPTEMBER   EXAMINATION SERIES

GEOGRAPHY  FORM-1

2020

TIME: 2:30 HRS

INSTRUCTIONS. 

 1. This paper consists of sections A, B and C with a total of ten (10) questions.
 2. Answer all questions in section A and B and two (2) questions from section C
 3. All writing must be in blue or black ink.
 4. All answers must be written in the space provided.
 5. Calculators, cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room.
 6. Write your Examination Number at the top right corner of every page.

SECTION A (25 Marks)

Answer all questions in this section.

1. For each of the items (i) – (ii), choose the correct answer from among the given alternatives and write its letter in the box provided.

 

(i) One characteristics of equatorial climate is:-

 1. Low rainfall
 1. Moderate temperature
 2. Low humidity
 1. Thick forest.

 

(ii) Cultivation of cash crops based on application of advanced technology is called?

 1. Subsistence agriculture
 1. A large scale agriculture
 2. Mixed system agriculture
 1. A small scale agriculture

(iii)Which one of the following instrument is not the component of a weather station?

 1.  Rain gauge 
 2.  Wind vane
 3.  Microscope 
 4.  Stevenson screen

(iv)Which type of climate among the following is different from the other?

 1.  Mediterranean 
 2.  Savanna
 3.  Hot desert 
 4.  Equatorial

(v)The height above the sea level is called:

 1.  Altitude 
 2.  Contour
 3.  Latitude 
 4.  Ocean

(vi)All meridians pass through:

 1. the North and South Poles
 2. the East and West poles
 3. the Latitudes and Longitudes
 4. the Greenwich meridian

(vii)The process whereby water vapour is turned into water droplets is called:

 1. evaporation
 2. condensation
 3. saturation
 4. transpiration

(viii)A feature formed as a result of either natural or artificial depression varying in size on the earth surface is called:

 1.  Island arc
 2.  Fold mountain
 3.  Rift valley 
 4.  Basin

(ix)A feature formed as a result of either natural or artificial depression varying in size on the earth surface is called:

 1.  Island arc
 2.  Fold mountain
 3.  Rift valley 
 4.  Basin

(x)          Contours are lines drawn on maps to join places with the same:

 1.    height between mountains
 2.    altitude above sea level 
 3.  areas between valleys
 4.  features in mountains.

2. Match the items in List A with the responses in List B by writing the letter of the correct response below the corresponding item number in the table provided.

List A

List B

(i)     Moons of the planets.

(ii)  Pieces of hard matter falling from outer space.

(iii) Natural satellites of the earth

(iv) The centre of the solar system.

(v)   Heavenly body that posses and transmit its own light.

 1. Star
 1. Mars
 2. Satellite
 1. Meteors
 1. Sun
 1. Comets
 1. Moon

 

3. Write TRUE for the correct statement and FALSE for the incorrect statement.

 1. The Earth’s orbit is more spherical than elliptical in shape
 2. The moon generates light during the night
 3. Geography deals with Earth’s features only
 4. Mercury is the largest planet in the solar system
 5. Equator is the line which divides the earth into two equal hemispheres
 6. The solar system contains the sun and its planets which revolve around the sun in elliptical orbits.
 7. The Greet word “Geo” in the concept of Geography refers to: draw, write about or describe the earth.
 8. The term geography can be defined as the study of the earth as a home of man and other living organisms.
 9. Physical geography is concerned with field study, photography work, map work and statistics.
 10. One of the importance of studying geography is to understand the social and geographical problems and how to solve them.

 

SECTION B (45 Marks)

Answer all questions in this section.

4.(a) Mention five sources of water in Tanzania.

(b) Mention five uses of water.

(c) Briefly describe the following terms:

(i)Hydrological cycle

(ii)Water conservation

(iii)Water population

5.(a) Outline five evidences to verify that the Earth is spherical.

image (b) Differentiate the following terms:

image (i) Meteors and satellites

 (ii) Sea and lake

6.(a) Outline four ways of determining direction of a place on a map.

(b) List four features of the Representative Fraction (RF) scale.

(c) Suggest two ways of measuring areas with irregular shapes.

7.(a) Mention five features of the ocean floor. 

(b) Name the five largest oceans in the world. 

(c) Mention five largest lakes in the world. 

(d) Differentiate the following terms: 

(i)Temperature and humidity 

(ii)Minimum and maximum thermometer 

 (iii) Pressure and wind 

8.(a) Convert: 

(i)1:50,000 into statement scale. 

(ii)lcm to 4.57km into representative fraction scale. 

(iii)If the map distance of a certain river on a topographical map is 15 centimeters, calculate the actual ground distance of that river in kilometers given that the map scale is 1:50,000. 

(b) (i) Give a difference between Sketch maps and Atlas maps. 

(ii) Give three types of northings. 

(iii) Name two types of grid reference systems. 

9. (a) Distinguish the following terms:

 1.  Solar system and solar energy
 2. Raw materials and manufacturing industries
 3. Map and scale of a map 
 4. Plateau and mountain 

(b)

 1. Define lunar eclipse.
 2. Draw a well labelled diagram to show lunar eclipse.

10. (a) Giving one example, briefly explain four main categories of mountain. 

(i)     …………… …………… …………… …………… 

(ii)  ……………… ……………… ……………… 

(iii) …………… ……………… ……………… ……………… 

(iv) ……………… ……………… ……………… ……………… 

  (b) (i) Briefly explain the formation of rift valleys.

(ii) List five rift valley lakes in East Africa.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE GEOGRAPHY EXAM SERIES 20

THE PRESIDENTS OFFICE

MINISTRY OF REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENT

AUGUST-SEPTEMBER EXAMINATION SERIES

PHYSICS FORM-1

2020

TIME: 2:30 HRS

Instructions

1. This paper consists of sections A, B and C with a total of ten (10) questions.

2. Answer all questions.

3. All answers must be written in the spaces provided

4. All writing must be in blue or black ink except drawings which must be in pencil.

5. All communication devices, calculators and any unauthorized materials are not allowed in the examination room.

6. Write your Examination Number at the top right hand corner of every page.

7. Where necessary the following constants may be used:

(i) Acceleration due to gravity, 3g = 10ms2. 3 (ii) Density of water = 1gcm or 1000kgm .

SECTION A (30 MARKS)

(i) Which of the following is a safety precaution in the Physics laboratory?

 1. Doing experiment in the laboratory
 2. Handling of apparatus in the laboratory
 3. Use equipment with care in the laboratory
 4. Do anything in the laboratory

(ii) Which instrument will you use to measure accurately the inside diameter of a bottle neck?

 1. tape measure.
 2. micrometer screw gauge.
 3. metre rule.
 4. Vernier calipers.

(iii) When a body of mass M, is lifted through a height h, it possesses the energy known as

 1. kinetic energy.
 2. chemical energy.
 3. light energy.
 4. potential energy.

(iv) Which of the following is an example of a third class lever?

 1. Scissors
 2. Fishing pole
 3. Pliers
 4. Nut cracker

(v) Which of these resources of energy is non-renewable?

 1. Wave energy
 2. Biofuels
 3. Radiant energy
 4. Fossil fuel

(vi) A set of techniques used by scientists to investigate a problem refers to:

 1. data interpretation.
 2. scientific method.
 3. performing an experiment
 4. data presentation.

(vii)One of the following is the condition for a body to float in water:

 1. The mass of a floating body is greater than displaced water.
 2. The density of the body must be less than the density of the fluid.
 3. The upthrust due to the liquid must be smaller than the weight of the body.
 4. The displaced water is less than the floating body.

(viii)A force which prevents a body to slide is called:

 1. stretching force.
 2. restoring force.
 3. frictional force.
 4. compressional force.

(ix)The phenomenon observed when maize flour is poured on top of water is called:

 1. diffusion.
 2. capillarity.
 3. surface tension.
 4. osmosis.

(x)When a body is performing a work, it is said to have:

 1. moment.
 2. energy.
 3. momentum
 4. work.

(xi)Materials that allow only part of light to pass through them are called:

 1. transparent.
 2. translucent.
 3. opaque.
 4. Newton.

(xii)Why is the mechanical advantage less than three in a single rope three pulleys system?

 1. Because the effort may vary.
 2. Because the load rises.
 3. Because the upper pulley does not move
 4. Due to friction on pulleys. 

(xiii)A form of energy that can be persistently used without running out is

 1. Efficient
 2. renewable
 3. non-renewable
 4. effective

(xiv)Figure 1 shows a ruler balanced by placing the loads at its ends. What is the weight X?

Figure 1

 1. 5N
 2. 0.5N
 3. IOON
 4. 200N

SECTIONA

(xv)Results obtained from Physics experiment can form:

 1. Scientific laws
 2. Scientific Principles
 3. Scientific Theories
 4. Scientific Procedures

(xvi)If a micrometer screw gauge reads 5.0mm and 0.95mm for sleeve and thimble respectively, the length of object will be:

 1. 5.95mm
 2. 59.5mm
 3. 0.595mm
 4. 0.0595mm

(xvii)The force which exists between two close bar magnets with like poles is known as:

 1. attractive
 2. repulsive
 3. friction
 4. compressional

(xviii)A physical phenomenon observed when a tea bag is dropped into a cup of hot water is called:

 1. diffusion
 2. capillarity
 3. osmosis
 4. solution

(xix)The walls of a dam are made thicker at the bottom than at the top because the:

 1. pressure of water at the bottom is greater
 2. pressure of water at the bottom is less 
 3. weight of water at the bottom is greater
 4. weight of water at the bottom is less.

(xx)The term displacement means:

 1. a distance covered in a given direction
 2. a distance covered without direction
 3. a rate of distance
 4. a rate of velocity 

2.Match the items in List A with responses in List B by writing the letter of the correct response beside the item number.

LIST A

LIST B

 1. Force of attraction between the earth and a body
 2. Force of attraction between molecules of different substances
 3. Has no unit
 4. Measures density of liquids
 5. Measured in Newton/second
 1. Adhesion force
 2. A pair of scissors
 3. Cohesion force
 4. Collision force
 5. Force of gravity
 6. Hydrometer
 7. Impulse
 8. Neutral point in a magnetic field
 9. Relative Density

3.Complete each of the following statements by writing the correct answer in the space provided.

(i)The relative density of a liquid can be easily determined by

(ii)The lever, pulley, inclined plane, bottle opener and see saw are examples of

(iii)A loaded car of mass 25,000kg is moving at 20m/s, its linear momentum is

(iv)Laterally inverted is one of the properties of the image formed by

(v)Materials which return to their original shape and size after removing the stretching force are called

SECTION B (50 MARKS)

4.The mass of an empty density bottle was 50g. When filled with a certain liquid of volume 20cm3 its mass became 75g. Find the:

a)Density of the liquid

b)Relative density of the liquid

5. (a) What do you understand by the following terms?

(i) Work

(ii) Energy

(iii) Power

(b) Calculate the power of a pump which can lift 200 kg of water through a vertical height of 6 m in 10 seconds.

6.(a) List down four uses of hydraulic press.

(b)Why is a hole at the bottom of a ship more dangerous than one that is near the surface?

(c) Calculate the pressure at the bottom of the sea water 52m deep, if the density of water is 1025 Kg/m3. Take the acceleration due to gravity (g) as ION/Kg.

7.State Pascals principle of pressure

(b)What are the three factors that affect the liquid pressure?

(c) Calculate the area of a surface of an object which exerts a pressure of  0.2N/m2 when a force acting on it is 2N.

8.(a) What are the uses of the following devices?

(i)Manometer

(ii)Heres apparatus (inverted U-tube)

(iii) U-tube ....

(iv) Barometer

(b)Explain why a big elephant manages to walk comfortably in maddy soil without sinking while a human being may sink easily.

(c) Draw a well labelled diagram which demonstrates that liquid pressure depends on depth.

SECTION C

9.(a)(i)Define friction.

(ii) Identify three effects of force.

(b) (i) Define density and give its SI unit.

(ii) List three applications of density in real life.

10.(a)State the following:

(i) Archimedes principle

(ii) Law of flotation

(b) A body has a mass of 120g and a volume of 100cm3. Will the body sink or float in water? Give reason for your answer.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE PHYSICS EXAM SERIES 19

THE PRESIDENT'S OFFICE

MINISTRY OF REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENT

AUGUST-SEPTEMBEREXAMINATION SERIES

CHEMISTRYFORM-1

2020

2:30 HOURS

INSTRUCTIONS.

 1. This paper consists of sections A and B with a total of ten (10) questions.
 2. Answer all questions in spaces provided.
 3. All writing must be in blue or black ink except drawing which must be in pencil.
 4. Calculators, cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room.
 5. Write your Examination Number at the top right corner of every page.
 6. The following atomic masses may be used; H =1, N =14, O = 16, S = 32, Ca = 40

SECTION A (20 Marks)

Answer all questions in this section.

1.For each of the items (i) –(x), choose the correct answer from the among the given alternatives and write its letter in the box provide.

(i) What is the best way of keeping a clean test tube after use?

 1. Keeping it in water
 2. Keeping it on a test tube holder
 3. Keeping it in a basin for test tubes
 4. Keeping it on a test tube rack.

(ii) Which one of the following does not involve the processes of urban water treatment and purification?

 1. Sedimentation
 2. Distillation
 3. Filtration
 4. Chlorination.

(iii) Why hydrogen gas is not a constituent of air?

 1. Because of being water soluble
 2. Because of being denser than air
 3. Because of being very light
 4. Because of being highly flammable.

(iv) Which is the suitable alternative heat source to be used in absence of Bunsen Burner?

 1. Torch and spirit burner
 2. Torch and kerosene stove
 3. Kerosene stove and spirit burner
 4. Firewood and torch.

(v) What happens when substance A reacts with substance B to form a new substance C?

 1. Substance A and B are said to have formed a solution
 2. Substance A and B are said to have undergone a physical change.
 3. Substance A and B are said to have undergone a chemical change.
 4. Substance A and B are said to have undergone a dissolution.

(vi) Which components make fire triangle?

 1. Oxygen, fuel and heat
 2. Oxygen, nitrogen and heat
 3. Oxygen, fuel and carbon dioxide
 4. Oxygen, heat and hydrogen.

(vii) Which state is involved when drying wet clothes?

 1. Liquid to solid
 2. Solid to gas
 3. Gas to liquid
 4. Liquid to gas.

(viii) Why Non – luminous flame is the most applicable flame for heating purposes?

 1. It is very nosy
 2. It has no soot.
 3. It is very hot
 4. It has air holes open

(ix)  Chemistry is a branch of Science which deals with:

 1. matter in relation to energy.
 2. matter in relation to decomposition.
 3. matter composition and its decomposition.
 4.  properties of conservation of matter.

(x) The process of removing solid contaminants from water is known as:

 1.  water decantation.
 2. water solidification. 
 3. water purification.
 4. water sedimentation.

2. (a) Match each item in List A with a correct response in List B by writing the letter of the correct response below the corresponding item number in the table provided.

List A

List B

(i)A solvent which dissolves most substances to form solution.

(ii)A substance that has no definite shape or size.

(iii)A substance that has a fixed shape and volume

(iv)A substance whose components can be separated by physical means

(v)Homogeneous mixture of two or more substances.

 1. Solid
 2. Solution
 3. Water
 4. Sugar
 5. Milk
 6. Gas
 7. Liquid
 8. Air

(b) Fill in the blank spaces by using the appropriate terms

(i)Solid particles formed after filtration......................

(ii)Serum is separated from blood samples by employing a technique called………………..

(iii)Boiling points of substances reflect the strength of……………….

(iv)Grinding chalk into a powder involves changing the state of …………………….

(v) The liquid formed after filtration..........................

SECTION B (80 Marks)

Answer all questions in this section.

3. (a) State one use of each of the items (i) – (x) in administering First Aid.

S/N

Item

Use

(i)

Soap


(ii)

Bandage


(iii)

Sterile gauze


(iv)

Iodine tincture


(v)

Petroleum jelly


(b) Give one function of each of the following apparatus in the chemistry laboratory.

(i) Spatula…………… …………… ……………….

(ii) Gas jar…………… ……………. …… ……….

(iii) Lie – big condenser …………… …… …………

(iv) Motor and pestle…… …………… ……………

(v) Wire gauze… ………… ………… …………….

4. (a) Differentiate hypothesis from analysis.

(b) Effective use of the four senses of observation is important before a chemist can make conclusion. With four points, show how the senses are used as tools of observation during experimentation by giving one example for each.

(i)………… ………… ……………

(ii)………… …………… ………….

(iii)………… ……………… …… ….

(iv)………… …………… ……………

5. What precautions will you take in handling chemicals having the warning signs shown in the table? Give two precautions in each sign.

S/N

Sign

Relevant Precaution

a)

C:UsersKYAMBODesktopeplosive.jpgEXPLOSIVE

(i)………… ……… …………… ….

(ii)………… ………… …………….

b)

C:UsersKYAMBODesktopflammable.jpgFLAMMABLE

(i)…………… …………… ….

(ii)………… ………… …… ….

c)

C:UsersKYAMBODesktop1200px-GHS-pictogram-skull.svg.pngTOXIC

(i)…… …………… …………….

(ii)……… …………… ………….

d)

C:UsersKYAMBODesktopcorrosive.jpgCORROSSIVE

(i)…………… ……………… …….

(ii)…………… ………… ………….

e)

OXIDANT

(i)…………… ……… …………….

(ii)…………… …………… ……….

6. Briefly explain the five classes of fires based on the nature of the burning material and the extinguisher required. Give one example for each class.

7.  Explain three factors which affect the problem being investigated (b) Explain two areas where scientific procedure is applied.

8.  Explain each of the following terms:

(i)Burn

(ii) Bruises

(iii)Fainting ..............................................

(b)  What are the six procedures which can be used to help a person with severe bleeding on the wound?

9. Give three differences between the following:

(i)Physical changes and chemical changes

(ii)Mixture and compounds

10.(a) Define the following terms as applied in Chemistry:

(i)Flame 

(ii)Bunsen burner

(iii)Laboratory

(b) List four properties of each of the following:

(i)  A luminous flame

(ii)  A non-luminous flame

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE CHEMISTRY EXAM SERIES 18

THE PRESIDENT'S OFFICE

MINISTRY OF REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENT

AUGUST-SEPTEMBER EXAMINATION SERIES

BIOLOGY FORM-1

2020

2:30 HOURS

Instructions.

 1. This paper consists of sections A, B and C with a total of eleven (11) questions.
 2. Answer all questions in section A and B and one (1) question from section C
 3. All writing must be in blue or black ink except drawing which must be in pencil.
 4. Calculators, cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room.
 5. Write your Examination Number at the top right corner of every page.

SECTION A (30 Marks)

Answer all questions in this section.

1. For each of the items (i) – (x), choose the correct answer from among the given alternatives and write its letter in the box provided.

(i) The branch of science which deals with the study of living things is known as

 1. Biology
 2. Ecology
 3. Botany
 4. Zoology

(ii) Which of the following structure controls the movement of materials in and out of the cell?

 1. Nucleus
 2. Chloroplast
 3. Cell membrane
 4. Vacuole

(iii) The following are solid wastes except

 1. Paper
 2. Urine
 3. Plastics
 4. Cans

(iv) Which of the following is a symptom of Tuberculosis?

 1. Curved legs
 2. Darrhoea
 3. Prolonged cough
 4. Skin rashes

(v) A room specifically designed for carrying out scientific experiments is known as

 1. Classroom
 2. Fume chamber
 3. Library
 4. Laboratory

(vi) The lowest rank of classification is called

 1. Class
 2. Kingdom
 3. Species
 4. Genus.

(vii) Which one of the following is recommended as a First Aid procedure for a victim who has been stung by bee?

 1. Sitting quietly
 2. Giving huge amount of water to the victim
 3. Applying baking soda paste on the bee stung area.
 4. Leaving the cotton on the stung area for few minutes.

(viii)Which of the following labels indicates a substance which catches fire easily? .....

 1. Corrosive 
 2.  Flammable 
 3.  Harmful 
 4.  Oxidant

(ix)A structure which encloses and protects the inner parts of a cell is called: ............ .

 1. cell wall
 2. chloroplast
 3. cell membrane 
 4.  nucleus

(x)A communicable disease which affects a large number of people in a short period of time at a given locality is referred as: ...............

 1. Pandemic 
 2.  endemic
 3. sporadic
 4. epidemic

2.For each of the items (i) - (x), write True if a statement is correct or False if a statement is not correct in the space provided.

(i) Botany is the study of animals ..................

(ii) People living with HIV/AIDS should be isolated from the community.........

(iii)A microscope is an instrument that is used to magnify large objects.......

(iv)Unicellular organisms are made up of one cell only ...............

(v)Poor waste disposal may cause accidents at home and school . . . . . . 

(vi) Landfill is a way of disposing domestic wastes ...............

(vii)Kingdom is the highest rank of classification.............................

(viii) All viruses are harmful.............................

(ix)Syphilis is a communicable disease ...............

(x)All bacteria are harmful to man ...............

2.

LIST A

LIST B

(i) A disease transmitted through sexual intercourse and treated by antibiotics.

(ii) A viral disease transmitted through sexual intercourse.

(iii) A disease characterized by fever and coughing up blood sputum.

(iv) A disease spread by an agent know as anopheles.

(v) A disease caused by lack of proper hygiene and victim had a stool of rice-water colouration.

A. Cholera

B. Typhoid

C. AIDS

D. Malaria

F. E. Syphilis

G. Common cold

H. Schistosoma

I. Tuberculosis

3(a).Complete each of the following statements by writing the correct answer in the answer sheet provided.

(i) A taxonomic rank of organisms which interbreed freely and give rise to viable offspring are known as .........................

(ii) The type of classification which is based on few observed features is called .....

(iii)The highest rank of classification is known as ..........................

(iv) The process of sorting living things into groups is called .

(v) The process of giving organisms scientific names is known as .................

SECTION B (50 Marks)

Answer all questions in this section

5. (a) Mention four types of organs found in animal body.

(i)……………………………………………………………………

(ii)……………………………………………………………………

(iii)……………………………………………………………………

(iv)……………………………………………………………………

(b) Briefly explain two differences between a plant cell wall and a cell membrane

(i)…………………………… ……………… ………………

(ii)……………… ……………… ………………… …………

6. (a) List six characteristics common to all living things.

(i)……………… ………… ……… ……………… …………………

(ii)……………… …………………… ……………… ………………

(iii)……………… ………………… …………………… ……………

(iv)……………… ……………… …………………… ………………

(v)…………… ………………… ……………………… ……………

(vi)…………… ………………… ……………………… ……………

(b) Name the instruments used to measure the following parameters:

(i)Temperature………… …………………… ……… ………..

(ii)Length…………… ……………… ……………… …………

(iii)Time…………… ………………… ………………… ……..

(iv)Mass…

7. (a) What do you understand by the term “water borne diseases” as used in Biology?

(b) Name any three water borne diseases.

(i)…………… ………………… ………………… …………

(ii)…………… ………………… ………………… …………

(iii)…………… ………………… ………………… …………

(c) What would happen if a health person drinks unboiled water contaminated with the following?

(i) Salmonella typii……………… ……………… …………… …

(ii) Entamoeba histolytica………… …………… …………………

8. (a) List five accidents which are common at school and home.

(i)………… ……………… ………………… …………………

(ii)………… ……………… ………………… ………………… 

(iii)………… ……………… ………………… ………………… 

(iv)………… ……………… ………………… ………………… 

(v)………… ……………… ………………… ………………… 

(b) Differentiate the term waste from waste disposal

(c) Why it is not healthy advised to give alcohol to a snake bite victim? Briefly explain.

9. (a) State the meaning of the following terms as used in Biology.

(i)A cell ..

(ii)System

(iii)Organ ............

(b) Draw a large diagram of an animal cell and label two parts.

SECTION C.

Answer only One Question

10. Explain the importance of studying Biology. Give six points.

11. Gonorrhea is a bacterial disease caused by Neisseria gonorrhea. Elaborate:(a) Its transmission

(b)Six symptoms

(c)Six preventive measures

(d)Its treatment

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM ONE BIOLOGY EXAM SERIES 17

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS