FORM TWO ANNUAL EXAMS SERIES

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED  SECONDARY EXAMINATION SERIES

ANNUAL  EXAMINATION

FORM TWO

KISWAHILI

021                                                      

MUDA: SAA 2:30                                                       November, 2021

image

Maelekezo

1.Karatasi hii ina sehemu A, B, C, D na E.

2.Jibu maswali yote.

3.Fuata maelekezo ya kila swali.

4.Majibu yaandikwe kwenye nafasi ulizopewa.

5.Majibu yote yaandikwe kwa wino wa bluu au mweusi

6.Simu za mkononi haziruhusiwi katika chumba cha mtihani.

7.Andika Namba yako ya Mtihani upande wa juu kulia wa kila ukurasa wa karatasi yako.

KWA MATUMIZI YA MTAHINI TU

NAMBA YA SWALI

ALAMA

SAINI YA MTAHINI

12345678910JUMLASAINI YA MHAKIKI


SEHEMU A: (Alama 15) UFAHAMU

1. Soma kwa makini shairi lifuatalo, kisha jibu maswali yanayofuata:

Shime basi waungwana, Umoja kutekeleza,

Mabibi hadi Mabwana, harambe nguvu kukoza,

Mpaka wetu vijana, tusije tukalegeza,

Nchi inayopendeza, ni watu kusikilizana.

Watu wakishikamana, hata amani huwepo,

Mambo kukubaliana, ndipo waendeleapo, Viongozi pia kutuna, kazi yao inyookapo, Nchi inayopendeza, ni watu kusikilizana.

Kaditama kwelezana, hapo basi nanyamaza,

La zaidi sina tena, ni hayo niloeleza, Basi shime kuungana, usawa kutekeleza,

Nchi inayopendeza, ni watu kusikilizana.

Maswali:

(i)Pendekeza kichwa cha habari kisichozidi maneno matano.

_____________________________________________________________________

(ii)Shairi hili linahusu nini? 

   ___________________________________________________________________________

(iii)Waungwana ni watu wa aina gani.

  ____________________________________________________________________

(iv)Nini maana ya kaditama?

   ____________________________________________________________________

(v)Kiitikio cha shiri hili ni kipi?

             ____________________________________________________________________

2. Fupisha shairi ulilosoma kwa maneno yasiyozidi arobaini (40).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

SEHEMU B: (Alama 20)

SARUFI

3.(a) Tumia mzizi wa kitenzi – IMB – Kunyumbulisha maneno katika hali zifuatazo kwa  kupigia mstari kinyumbulishi hicho kinachoonesha kazi (hali) hiyo.

                (i)       Hali ya urejeshi  

_____________________________________________________________________ (ii) Njeo

_____________________________________________________________________

(iii)Hali ya ukanushi nafsi ya tatu umoja

_______________________________________________________________

(iv)Hali ya kutendwa

_______________________________________________________________

(v)Hali ya kutendeka

_______________________________________________________________

   (b)    Ainisha maneno yaliyopigiwa mstari katika sentensi zifuatazo:

(i)Samia anasoma vizuri   ____________________________________________

(ii)Vizuri vinaliwa na matajiri    _______________________________________

(iii)Vyombo vizuri vimenunuliwa  ______________________________________

(iv)Huyu ni mkorofi.  _______________________________________________

(v)Baba na mama wanapendana sana ___________________________________

4.  (a) (i)          Nini maana ya mofimu?

  ___________________________________________________________________________                  ___________________________________________________________________________ _______

(ii)       Ubainishaji wa mofimu huzingatia mambo kadhaa. Taja mambo manne (4) yanayomwezesha mtumiaji wa lugha kubainisha mofimu.

 _______________________________________________________________                         _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

                                _______________________________________________________________

(b) Mzee Kimbo alinunua kamusi na kumpatia binti yake aitwaye Fatma. Binti yule alipoifungua ndani ile Kamusi aliona picha na michoro mingi katika sehemu mbalimbali ya ile Kamusi. Akamuuliza baba yake, ‘Kwani hizi picha na michoro ina kazi gani? Mbona kama zinajaza tu nafasi na kuifanya Kamusi iwe kubwa na nzito? Inanipa kazi kuibeba!! Msaidie Mzee Kimbo kujibu swali hilo kwa kutoa hoja tano za kumuelewesha binti yake.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

SEHEMU C: (Alama 20)

MAWASILIANO NA MATUMIZI YA LUGHA

5.(a)      Nini maana ya lugha fasaha?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(b)      Onesha madhara manne (04) yanayoweza kutokea endapo mtumiaji wa lugha  hatatumia lugha fasaha.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.Baini makosa katika sentensi zifuatazo kwa kupigia mstari, kisha ziandike vizuri         kuepuka makosa hayo.

(a)Duka la madawa limefungwa.

____________________________________________________________________

(b)Chai imeingia nzi.

____________________________________________________________________

(c)Sisi wote tulikusanyika uwanjani.

____________________________________________________________________

(d)Nyinyi mnapenda kula matunda?

____________________________________________________________________

(e)Hakuna mtu yoyote aliyechelewa kufika.

____________________________________________________________________

SEHEMU D: (Alama 30)

FASIHI KWA UJUMLA

7.Tungo zifuatazo zinafanana vipera mbalimbali vya tanzu za fasihi simulizi. Baini vipera hivyo katika kila tungo zifuatazo:

(a)Kuku wangu katagia mibani _____________________________________________

(b)Aso hili ana lile  _______________________________________________________

(c)Nitasikiliza nikusikie kukusikia nitasikia kwa kusikia sauti yako 

      ____________________________________________________________________

(d)Mchuma janga hula na wa kwao

___________________________________________________________________________

(e)Papai limevia nyumbani lakini siwezi kulila

____________________________________________________________________

8.Baadhi ya watu hudai kuwa utungaji wa majigambo ni mgumu sana lakini kutunga majigambo si jambo gumu asilani.

Thibitisha kauli hii kwa kuandika kanuni tano (5) za kuzingatia katika uandishi wa majigambo.

(i)____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ _______

(ii)__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(iii)__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ________

(iv) __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(v)____________________________________________________________________________

__________

_____________________________________________________________________________ ____

9.Wewe ni mwanafunzi wa Kidato cha Pili ambaye una rafiki wa Kidato cha kwanza. Rafiki yako amekuomba umfafanulie maana ya maneno yafuatayo ili aweze kuelewa zaidi, kwani darasani hakuelewa vizuri. Msaidie rafiki yako kwa kumfafanulia maneno yafuatayo:

(i)Vichekesho ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ________

(ii)Mtindo ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ________

(iii)Lakabu_______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

(iv)Soga ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ________

(v)Dhamira _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ________

SEHEMU E: (Alama 15) UANDISHI/UTUNGAJI

10. Wewe ni mwanafunzi wa kidato cha Pili, ukiwa likizo kijijini kwenu Mafyati kilichopo Wilaya ya Nachingwea S.L.P. 99 Nachingwea, serikali ya kijiji imeandaa sherehe ya makaribisho ya mwenge. Katika sherehe hiyo miongoni mwa wanaotarajiwa kualikwa ni pamoja na Mkuu wa Mkoa. Kwa niaba ya serikali ya kijiji, Andika barua ya kumualika kiongozi huyo katika sherehe hiyo. Anuani ya Mkuu wa Mkoa ni S.L.P. 602, Lindi. Jina lako liwe HALIM SAID au HALIMA SAID.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM TWO KISWAHILI EXAM SERIES 83

                           

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED  SECONDARY EXAMINATION SERIES

ANNUAL  EXAMINATION

FORM TWO

    

 

HISTORY

       012                                                                     

TIME: 2:30 HOURS                                                      November, 2021

image

                                                                                     

Instructions

1.      This paper consists of sections A, B and C.

2.      Answer all questions from sections A and B and two (2) questions from section C.

3.      All answers must be written in the spaces provided.

4.      All writings must be in blue or black ink except for drawings, which must be in pencil.

5.      All communication devices and Calculators are not allowed in the examination room.

6.      Write Your Examination Number on the top right of every page.

 

FOR EXAMINER’S USE ONLY

QUESTION

NUMBER

SCORE

EXAMINER’S INITIALS

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

06

 

 

07

 

 

08

 

 

09

 

 

10

 

 

TOTAL

 

 

CHECKER’S INITIALS

 

 

 

 

SECTION A: (40 Marks)

Answer all questions in this section

1.      For each of the items (i) - (x), choose the correct answer from among the given alternatives and write its letter in the box provided:

(i)                 The student of Mwendapole Secondary School went a visit to special building where historical artifacts and other artistic objects are kept. This building is known as:

A.    Museum

B.     Historical site

C.     Archive 

D. Archaeology.

 

(ii)              Students from two different schools were arguing to each other the useless of learning history. One of them said there is necessity of learning this subject because of producing different occupation from this subject. What do you think is one of the occupation from history?

A.    Carbon 14 Dating

B.     Doctor

C.     Museum curators 

D. Chemical engineering.

 

(iii)            There is still no clear evidence showing the origin of discovery of iron. This led to number of theories which are:

A.    Forest fire theory and mistaken identity theory

B.     Creation and forest fire theory

C.     Evolution and mistaken identity theory 

D. Mistaken theory and copper melting theory.

 

(iv)             An important feature in the East African Coastal commercial life was the presence of Indians Banyans who were:

A.    Slave Caravan

B.     Gold miners from Goa

C.     Traders and money lenders

D.    Blacksmith from calcut.

 

(v)               East African societies belong to major four language groups which are:

A.    Khoikhoi, Nilotes, San and Cushites

B.     Khoisan, Nilotes, Cushites and Bantu

C.     Bantu, Dorobo, Cushites, Khoisan

D.    Karamajong, Nilotes, Cushites and Khoisan.

 

(vi)             In Makonde tribe, husband was moved to the wife’s family and their children belong to the mother. This form of social organization was known as:

A.    Kinship organization  

C.   Matrilineal organization

B.     Clan organization                    

D.   Patrilineal organization.

(vii)          In Buhaya and Karagwe, the feudal relation system was known as:

A.    Nyarubanja system

B.     Busulu system

C.     Mvunjo

D.    Ubugabire.

 

(viii)        The Portuguese reached on the Gold Coast of West Africa and they built a Fort called Elmina Fort in:

A.    1482

B.     1488

C.     1582

D.    1498.

 

(ix)             The following was one of the humanitarian people who played vital role in abolition of slave trade:

A.    Prof. Adam Smith

B.     William Wilberforce

C.     Captain Moresby

D.    Sultan Barghash.

 

(x)               In triangular slave trade, items used were different from the regions they were obtained.

From America items obtained were:

A.    Cotton, sugar and tobacco

B.     Cotton, sugar and manufactured goods such as clothes

C.     Tobacco, clothes and glassware

D.    Slaves, animal skins and ivory.


2.      Match the items in LIST A with the correct responses in LIST B by writing the letter of correct response below the corresponding item number in the table provided.

LIST A

LIST B

(i)             Methods used to extract gold in precolonial Africa

(ii)          Generation

(iii)        A Maasai political and religious leader

(iv)         The leader who led Ngoni group to settle in Ufipa

(v)           The Boers republic states in South Africa

(vi)         Foreigners         intermarriage   with Africans

(vii)      Organizer of people to open up new lands wherever it was available.

(viii)    Theory of creation.

(ix)         Companies and Associations

(x)           The movement of the Dutch from the Cape in South Africa

A.                Zwangendaba

B.                 Man evolved from primates

C.                 A period of time determined by one continuous events or situation D. Transvaal and Natal.

E.     Ntemi

F.      Man originated from super natural power

G.    Agents of industrial capitalism

H.    Anglo – Boers War

I.        Cape Town and Zulu land

J.       Laibon

K.    Half-Caste

L.     Mputa Maseko

M.   Boers Trek

N.    Panaring and shaft

O.    A period of difference in age  between parents and their children.

 

Answers:

LIST A

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

LIST B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Write TRUE if the statement is correct or FALSE if the statement is not correct in the space provided.

(i)            The Arabs came in vessels called junks while Chinese came in Vessels called dhows.                                              _________

(ii)         The series of war between Xhosa and Boers were known as Mfacane war.   

    _________

(iii)       To encourage flow of trade, Seyyid Said introduced Indian money which was known as piee                                    _________

(iv)        Local trade was conducted within the same geographical region and was not based on making profit.                          ________

(v)          In East Africa, iron was believed to be discovered in Engaruka, Ugweno and

                             Olduvai Gorge.                                                                                           _________

(vi)        Man started to domesticate plants and animals in middle stone age         _________

(vii)     History brings a greater sense of patriotism and nationalism.                  _________

(viii)   Discovery of new world, advance in naval was one of the factors stimulated the

rise of Trans-Saharan trade.                                                                    __________

(ix)        The dance and music that were used by Chagga tribe was known as Tringi_______                   

(x)          British South Africa Company was formed by Cecil Rhodes to operate in Central

                             and South Africa.                                                                                         ________

 

4.      Briefly explain the following historical terms:

(i)                 Anthropology

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

______________________________________________________________

 

(ii)              Dutch settlement at the cape

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

 

(iii)            Ngoni migration

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

 

(iv)             Industrial Capitalism

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

 

(v)               Moresby treaty

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

SECTION B: (30 Marks)

Answer all questions in this section

5.      Arrange the following historical sentences in a chronological order by writing their roman numbers in the table provided:

(i)                 In the pre-colonial era, many foreigners came into contact with Africa for various reasons.

(ii)              They included trading, spreading Islamic religion, exploring and looking for new areas for settlement.

(iii)            These visitors introduced new commodities and practices to the African communities that they interacted with

(iv)             These visitors included the Arabs, Persians, Indians and Chinese.

(v)               Their reasons for visiting Africa were diverse.

 

Answers:

1st

2nd

3rd

4th

5th

 

 

 

 

 

 

6.      Complete each of the following statements with correct historical facts.

(i)                 The form of rent that paid through provision of labour power in the land lord was known as _________________________________________________________.

(ii)              Mr. Chaurembo went to one of the European nations and he found many industries. He was told that nation was the first to undergo industrialization. What do you think was this nation? _______________________________________________________

(iii)            The technological evidence in Agricultural sector in Africa was the use of Irrigation system which was known as _________________________________ used in Ancient Egypt.

(iv)             The process of freeing slaves and stopping the use of human beings as commodities were known as ________________________________________________________

(v)               Juma’s father is learning about the past by digging up the past remains’ objects found in the ground. Juma’s father is technically known as __________________________ 7. Study the picture below and answer the questions which follow:

image 

(i)                 Name the men chained in the picture above. ______________________________

(ii)              Mention two characteristics of the trade shown in the picture

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(iii)            List down any two methods used to obtain the people chained in the picture given

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

(iv)             The trade above ended in which century? 

_________________________________________________________________

 

(v)               What are the two effects that were brought by the process above in the picture

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

SECTION C: (30 Marks)

 

Answer two (2) questions in this section

 

8.       What were the motives for people of Africa, Middle and Far East Contact? Give six points.

 

9.       Explain six features of slavery mode of production.

 

10.    Elaborate any six reasons for the decline of Portuguese rule in East Africa Coast.

_____________________________________________________________________________

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM TWO HISTORY EXAM SERIES 82

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED  SECONDARY EXAMINATION SERIES

ANNUAL  EXAMINATION

FORM TWO

ENGLISH LANGUAGE

       022                                                

TIME: 2:30 HOURS                                                            November, 2021

image

Instructions

1.This paper consists of sections A, B and C with a total of ten (10) questions.

2.Answer all questions in the spaces provided.

3.All writings must be in black or blue ink.

4.All communication devices, calculators and any unauthorized materials are not allowed in the Examination Room. 

5.Write Your Examination Number on the top right of every page.

FOR EXAMINER’S USE ONLY

QUESTION

NUMBER

SCORE

EXAMINER’S INITIALS

12345678910TOTALCHECKER’S INITIALS


SECTION A: (20 Marks) COMPREHENSION AND SUMMARY

1. Read the following passage carefully and answer the questions that follow:

AUNT HAN’S WEDDING DAY

I had just arrived home from school when my sister came to me smiling. She hugged me and kept smiling as we talked. On going to the sitting room, I noticed that everyone in my family was as happy as a King. I asked my sister what was happening and after a long while, she revealed to me that Aunt Nahi was getting married the following day and that she and I had been chosen to be the flower girls.

That night, the bridegroom and his relatives came to Aunt Nahi’s home to pay the last part of the bride price. The inner party of the family led the negotiations and feasting followed after the negotiations were over. During the night, all my Aunts and Aunt Nahi’s female friends had a kitchen party as a way of giving her a send off.

The following day, we woke up at the crack of down to get ourselves prepared. Aunt Amina called us and informed us that we were supposed to go to Al-Nur – Masjid Mosque where the wedding would take place. According to our Muslims cultural beliefs, we do not exchange rings so there was no need of buying them.

We arrived at the Mosque in the evening and found many people there. They all looked happy and were very smartly dressed. The hall from where the wedding would be conducted was decorated with nice and delicate flowers from India and Arabia. It looked wonderful. Slow melodious music played from the background.

The Master of Ceremony (MC) welcomed us and we were directed to a place to sit. Soon, the bridal party started getting into the hall led by the flower girls and the matron. The bride and the bridegroom then followed, dancing to the beats of some love songs that were being played. The bride looked shy but as pretty as a picture. I noticed that the groom was rather old. Word had gone around that Aunt Nahi was getting married to a rich man. I guess this is why so many people had come to witness the ceremony.

After settling down, they exchanged their vows and then the time for cutting the wedding cake came. The cutting was awkwardly interrupted by a young girl who had grabbed some part of it, but the best man saved the situation by leading the girl away. The cake was designed in a way that there was an opening at the middle of it, then there was a picture of the couple well stuck in that opening. The bride took a knife and cut the cake carefully from the centre towards the outside. She took a piece and fed the bride groom and the bridegroom did the same followed by a hug and a kiss.

The bride then gave a piece of it to the bride groom’s parents and the bridegroom also gave a piece to the bride’s family. The newly wedded couple was given presents such as utensils, furniture and a lot of money.

During the reception, people ate, drank and danced until 2 a.m when the ceremony was called off. The couple went to Bagamoyo to enjoy their honeymoon. This was the most exciting wedding I have ever witnessed in my life.

Questions:

(a)Answer the following questions with reference to the passage in the blank spaces provided:

(i)Who is the bride in this passage?

_______________________________________________________________ 

(ii)             Mention the name of the Mosque where the wedding took place.

_______________________________________________________________

(iii)Why didn’t the couple purchase wedding rings?

_______________________________________________________________

(iv)Describe how the cake was designed

_______________________________________________________________

(v)The hall was decorated with flowers from _____________________________ And ___________________________________________________________

(b)For each of the following statements, write TRUE if the statement is correct or  FALSE if the statement is incorrect in the blank spaces provided:

(i)The Master of Ceremony welcomed the guests. ________________________

(ii)The narrator’s sister was laughing at aunt Nahi. ________________________

(iii)A young girl grabbed the cake and destroyed it completely. _______________ 

(iv)           The cake had an opening at the middle. _______________________________

 (v)        The bride and the bridegroom exchanged the wedding rings. ______________

2. From the given passage below, read it carefully then answer the questions that follow:

In 2008, Matale retired from Public Service after working as a court clerk for 33 years since his employment in 1975. Fortunately he had his own two and a half acre farm, therefore rather than sitting at home doing nothing, he started to grow rice.

In 2009, he only harvested 19 bags due to poor rain but the following year his harvest increased to 40 bags in 2011, the rains started on time and he was ready. He planted on time and weeded on time. That year, he harvested 60 bags of rice.

Questions:

(i)    Mr. Matale served Public for _____________ years. 

(ii)    He was employed in ________________

(iii)His farm size was _______________ acres.

(iv)In 2009 he harvested ________________ bags.

(v)He harvested ____________________ bags in 2011

SECTION B: (20 Marks) LANGUAGE USE

3.Match the expressions in column A with their meanings in column B by writing the letter of the correct answer below the corresponding item number in the table provided:

COLUMN A

COLUMN B

(i)The part of the face below the mouth and above the neck

(ii)The arched line of hair above the eye

(iii)The small hollow part in the middle of the stomach

(iv)Either side of the face below the eyes

(v)One of the two soft parts around your mouth where the skin is redder or darker

A.Navel

B.Eyelash

C.Cheek

D.Mouth

E.Nose

F.Chin

G.Lip

H.Eyebrow

Answers:

COLUMN A

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

COLUMN B


4.Re-arrange the following five sentences into a logical sequence to make a meaningful paragraph by writing the corresponding letter in the table provided:

(a)He started to study in 1979..

(b)Massawe bought a bicycle in 1985, after getting a temporary work.

(c)He lived in Malagalasi for almost ten years.

(d)Massawe was born In Malagalasi District in 1969.

(e)While studying he came across different challenges until the year 1984 when he      graduated his primary education level.

Answers:

Numbers

1st

2nd

3rd

4th

5th 

Letters


5.Imagine you are Kipanga Msomi. Your classmate Saldin Sangawe who was born in 2008 phoned to inform you that on 2nd October 2021, he will be thirteen years old. As one of his close friends, he has requested you to design an invitation card for him. The other details of the conversation include:

(i)The name of the sender

(ii)The name of the receiver

(iii)The purpose of the card

(iv)The date, time and the venue of the event

(v)The address the receiver should write if they will not attend.

SECTION C: (40 Marks) PATTERNS AND VOCABULARY

6.Write the past forms of these verbs below:

(i)Drink        _________________________________________________________

(ii)Propagate             _________________________________________________________

(iii)Begin        _________________________________________________________

(iv)Grow  _________________________________________________________ 

(v)  Know  _________________________________________________________

7.(a) Complete the following sentences using the words from the box below:

Widower, Coffin, Orphan, Grave, Widow, Graveyard, Mortuary, Shroud

(i)A special room or building in which dead bodies are kept ________________

(ii)A deep hole or trench dug in the ground for burying a dead body ___________

(iii)A cloth or garment in which a dead person is wrapped before burial ________

(iv)A woman whose husband is dead ___________________________________

(v)A long narrow box into which a dead person is put for burial _____________

(b)Change the following sentences into interrogative form 

(i)They are about to start the journey

_______________________________________________________________

(ii)Form two students won the match

_______________________________________________________________

(iii)Aisha has been living with her uncle since her childhood

_______________________________________________________________

(iv)That sheep is eating the grass

_______________________________________________________________

(v)I like speaking English frequently

_______________________________________________________________

8.(a) Re-write the following sentences according to the instructions given after each 

(i) Halima is a hardworking student and a good cook.

(Begin: Not only ________________________________________________)

(ii)It is possible that teacher will come today

(Begin: There is ________________________________________________)

(iii)I am too tired to do any more work

(Begin: I am so tired ____________________________________________)

(iv)Nobody cared

(Supply an appropriate question tag: ________________________________) 

(v) Gold is more expensive than Diamond

(Join the sentence begin with Diamond)

  ____________________________________________________________________

(b)Construct different sentences according to the instructions given after each

(i)They were playing basketball (Re-construct in Present Continuous tense)

  ____________________________________________________________

(ii)My children are very young (Re-write in Past tense)

                            ____________________________________________________________

(iii)Their books were torn by the cats (Re-construct in Active voice)

 ____________________________________________________________

(iv)The cows ate all grasses. (Change into singular form)

                            ____________________________________________________________

(v)Majaliwa pretends to be a smart boy. (Re-write in negative)

                            ____________________________________________________________

SECTION D: (20 Marks) READING PROGRAMME

9.Choose one class reader you have read in Form One or Two and then answer the questions that follow in the blank spaces provided:

The Magic Garden

-

K.R. Cripwell (1977), William Collins Sons and Company Ltd, Great Britain.

Kalulu the Hare      

-

F. Worthington (1937), Longman, England.

Hawa the Bus Driver

-

R.S Mabala (1988), Ben & Company, Dar es Salaam.

Fast Money            

-

K.R. Cripwell (1978), William Collins Sons and Company Ltd, Great Britain. 

Mabala the Farmer

-

R.S. Mabala (1988), Ben & Company, Dar es Salaam.

Questions:

(a)(i)         What is the title of the book?

_______________________________________________________________

 (ii)            Who is the author of the book?

______________________________________________________________

(b)Briefly write what the story is about

_____________________________________________________________________

(c)Mention two central ideas found from the story

_____________________________________________________________________

(d)How relevant is the story to your society?

_____________________________________________________________________

10.Read the following poem then answer the questions that follow in the blank spaces provided:

The poor man knows not how to eat with the rich man. 

When they eat fish, he eats the head.

Invite a poor man and he rushes in

Licking his lips and upsetting the plates

The poor man has no manners, he comes along

With the blood of lice under his nails

The face of poor man is lined

From hunger and thirst in his belly

Poverty is no state for any mortal man

It makes him a beast to be fed on grass

Poverty is unjust. If it befalls a man,

Through he is nobly born, he has no power with God.

Questions:

(i)What is the poem about?

____________________________________________________________________

(ii)Suggest the title for the poem.

_____________________________________________________________________

(iii)Mention two themes from the poem.

 ____________________________________________________________________

(iv)What message do you get from the poem?

  ___________________________________________________________________

 (v) What is the relevance of the poem to the society?

  ___________________________________________________________________


LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM TWO ENGLISH EXAM SERIES 81

                                      

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED  SECONDARY EXAMINATION SERIES

ANNUAL  EXAMINATION

FORM TWO

 

 

                                           COMMERCE

       061                                                                      

TIME: 2:30 HOURS                                                    November, 2021

image

                                                                                     

Instructions

1.      This paper consists of sections A, B and C with a total of seven (7) questions.

2.      Answer all questions.

3.      Section A and B carry thirty (30) marks each and section C carries forty (40) marks.

4.      All answers must be written in the spaces provided.

5.      All writings must be in blue or black ink.

6.      All communication devices, Calculators and any unauthorized materials are not allowed in the examination room.

7.      Write Your Examination Number on the top right of every page.

 

FOR EXAMINER’S USE ONLY

QUESTION

NUMBER

SCORE

EXAMINER’S INITIALS

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

TOTAL

 

 

CHECKER’S INITIALS

 

 

 

 

 

SECTION A: (40 Marks)

Answer all questions in this section

1.      For each of the following items (i) - (x), choose the correct answer and write its letter in the box provided:

(i)                 The method of payment where the buyer sends money for the goods on ordering for them is known as:

A.    Cash on delivery

B.     Prompt cash

C.     Spot cash

D.    Cash with order.

 

(ii)              Which of the following types of warehouses enables Tanzania Revenue Authority to collect import duty? A. Public warehouse

B.     Bonded warehouse

C.     Wholesale warehouse

D.    Private warehouse.

 

(iii)            If a trader is given 20% trade discount and 5% cash discount for goods purchased at TZS 200,000/=, how much will he pay?:

A. TZS 150,000/= 

B. TZS 160,000/=

C. TZS 152,000/= 

D. TZS 120,000/=.

 

(iv)             The reason why people participate in exchange of goods is:

A.    To get money

B.     They over produce

C.     They prefer what is produced by others

D.    They specialize in production of different goods and services.

 

(v)               The process of checking and keeping record of the number of items in stock and their values is known as:

A.    Stock control

B.     Stock valuation 

C. Issuing of stock

D. Stock taking.

 

(vi)             The distribution, exchange of goods and service and activities that help in the movement of goods from the producer to the consumer is known as:

A.    Production

B.     Aids to trade

C.     Trade

D.    Commerce.

(vii)          Why are there more new business in the retail trades than in manufacturing?

A.    Few skills required to run retail business

B.     More capital is required to start retail trading

C.     Retailer can obtain bank loans without collateral security

D.    The retail trade is more profitable than manufacturing.

 

(viii)        Which one of the following activities is under primary production?

A.    Coffee processing

B.     Car manufacturing C. Road construction

D. Oil drilling.

 

(ix)             The system of installment selling where the buyer takes ownership of the property immediately after the first deposit is known as:

A.    Hire purchase

B.     Mortgaging

C.     Credit sales 

D. Deferred payment.

 

(x)               Given average stock at selling price TZS 144,000/= and the cost of sales of TZS 720,000/=. The rate of stock turn will be:

A.    4 times

B.     0.2 times

C.     5 times 

D. 0.8 times.

 

2.      Match the descriptions of Entrepreneurship in list A with the relevant response from List B by writing the letter of the correct response below the corresponding item number in the table provided.

LIST A

LIST B

(i)          An entrepreneur set down the objectives and design strategies to achieve the goals.

(ii)        An entrepreneur undertakes the responsibility for loss that may arise due to future unforeseen events.

(iii)      An entrepreneur functions which involves planning, organizing, staffing and controlling.

(iv)      An entrepreneur decides on type and nature of the business that will be undertaken.

(v)        An entrepreneur award other factors for their contribution in production process.

A.    Organizing

B.     Planning

C.     Managerial role

D.    Idea generation

E.     Rewarding       other

factors

F.      Employment

G.    Risk bearing

 

 

Answer:

LIST A

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

LIST B

 

 

 

 

 

 

 

3.      (a) For each of the statements (i) – (x), write TRUE if the statement is correct or FALSE  if the statement is not correct in the space provided.

(i)                 Secondary level of production consists of manufacturing industry and constructive industry.        _________

(ii)              Price and income are among the factors which cause change in quantity demand for a particular commodity.               __________

(iii)            Employment enables people to have stable income throughout the year. _____

(iv)             Supply curve has a positive slope because as price of the commodity rises

                                fever goods will be supplied.                                                           ___________

(v)               Water, railway, air and road transport are the modes of transport.  __________

(vi)             When units produced equal to zero, then total cost of production will be equal to summation of all fixed cost incurred.                       ___________

(vii)          An aid to trade which involves making the public aware of the availability of goods and services in the market is television.              _________

(viii)        Production is classified into three major branches which are commerce,

                                business and direct services.                                                              __________

(ix)             Hypermarket is a large shopping center located away from the city center with a very large space for packing and selling variety of goods under self-service.          

        ___________

(x)               Trade mark is a system of giving name or symbol to a product to differentiate it from other similar product.       _________

(b) Complete the following sentences by writing the correct answer in the spaces provided

(i)                 A factor of production which is characterized by value appreciation is called ______________________________________________________________.

(ii)              A businessman who carries the goods and moves from one place to another looking for customers is known as  __________________________________.

(iii)            After watching the success of biggest entrepreneurs such as Mohammed Dewji, Mswahili was interested to become an entrepreneur. The type of motivation that has motivated Mswahili is ____________________________.

(iv)             A labour who uses more of mental efforts than his/her physical efforts is known as ______________________________________________________.

(v)               During a particular year, wheat farmers experienced dry weather; if all other factors remain constant, the farmer supply curve for wheat will shift to _______________________________________________________________ 

SECTION B: (30 Marks)

Answer all questions in this section

4.      (a) Explain the meaning of demand

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

(b)  Describe any four (4) conditions for effective demand.

(i)                 _______________________________________________________________

                             _______________________________________________________________

                             _______________________________________________________________

(ii)              _______________________________________________________________

                             _______________________________________________________________

                             _______________________________________________________________

(iii)            _______________________________________________________________

                             _______________________________________________________________

                             _______________________________________________________________

(iv)             _______________________________________________________________

            _______________________________________________________________              _______________________________________________________________

 

5.      Distinguish between the following terminologies as used in commerce

(a)               Time utility and place utility

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(b)               Change in supply and change in quantity supply

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

(c)               Bonded warehouse and public warehouse

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(d)               Business and trade

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(e)               Wholesale trade and retail trade

_______________________________________________________________              _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

SECTION C: (40 Marks)

Answer all questions in this section

 

6.      (a) What is production?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

    (b)   Draw the production chart and clearly indicate all its branches.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      Sleyyum has bought medicine from China and they are urgently needed to serve the life of patients in Tanzania. Which mode of transport would you consider appropriate for Sleyyum? Explain five (5) advantages of using the mode of transport that you have choosen.

___________________________________________________________________________

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM TWO COMMERCE EXAM SERIES 80

                                   

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED  SECONDARY EXAMINATION SERIES

ANNUAL  EXAMINATION

FORM TWO

 

 

                                            PHYSICS

       031                                                                      

TIME: 2:30 HOURS                                                        November, 2021

image

                                                                                     

Instructions

1.      This paper consists of sections A, B and C with a total of ten (10) questions.

2.      Answer all questions.

3.      All answers must be written in the spaces provided.

4.      All writings must be in blue or black ink EXCEPT drawings which must be in pencil.

5.      Calculators, cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room.

 

6.      Write Your Examination Number on the top right of every page.

7.      You may use the following constants in your calculations: (i) Density of water = 1.0 g/cm3 or 1000kg/m3 (ii) Acceleration due to gravity, g = 10m/s2.

FOR EXAMINER’S USE ONLY

QUESTION

NUMBER

SCORE

EXAMINER’S INITIALS

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

CHECKER’S INITIALS

 

 

SECTION A: (30 Marks)

Answer all questions in this section

1.For each of the items (i) – (xx), choose the correct answer among the given alternatives and write its letter beside the item number:

 (i)       One joule work is said to be done when:

A.    A force of IN displaces a body by 1cm in direction of force

B.     A force of IN displaces a body by 1m in direction force

C.     A force of IN displaces a body by 1km in direction of force 

D. A force of IN displaces a body by 1mm in direction of force. 

 

(ii)              In an electric cell while in use, the change in energy is from:

A. Electrical to mechanical 

B. Chemical to mechanical

C. Electrical to chemical 

D. Chemical to electrical.

 

(iii)            Diffusion occurs more quickly in a gas than in a liquid because:

A.    The liquid contains a layer on its surface

B.     The gas contains semi-permeable membrane

C.     The gas molecules is small in size compared to the liquid molecules

D.    The speed of molecules in gas is greater than in liquid.

 

(iv)             In a process of charging by induction in static electricity:

A.    A conductor is rubbed with an insulator

B.     A charge is produced by friction

C.     Negative and positive charges are separated D.A positive charge induces a positive charge.

 

(v)               For an ideal machine, the ratio of mechanical advantage and velocity ratio is: 

            A.  Greater than one

B.     Less than one

C.     Equal to one

D.    Depends on value of load.

(vi)             An object weighs 12N in air and 9N when totally immersed in water. The relative density of the object is:

A.    3g/cm3

B.     4g/cm3

C.     3

D.    4.

(vii)          The rise of a liquid level in a tube due to cohesion and adhesion forces is called:

A.    Capillarity

B.     Surface tension 

C. Meniscus

D. Osmosis.

(viii)        The hydrometer is calibrated in such a way that has small number at the top of its stem, this is because:

A.    It sinks more in less denser liquids than in more denser liquids

B.     It sinks less in less denser liquids than in more denser liquids 

C. To enable it to stand up right when taking measurements

D. To make it more sensitive.

 

(ix)             The density of pure solid copper is 8.94g/cm3. What volume does 5 kilograms of copper occupy?

            A.   559.3cm3

B.     0.5593cm3

C.     44.7cm3 

D. 1.788cm3.

 

(x)               The temperature of Dar es Salaam town was 32oC. This is equivalent to….

A. 306K 

B. 241K

C. 305K 

D. 205K.

 

(xi)             An instrument which can be used to observe objects out of direct vision is called:

A.    Microscope

B.     Periscope

C.     Plane mirror

D.    Telescope.

 

(xii)          A ball of mass 0.6kg is kicked vertically upwards up to a height of 6m. The potential energy acquired by the ball is:

A.    0.36J

B.     3.6J

C.     36J 

D. 360J.

 

(xiii)        A measuring cylinder contains liquid to a level X. An object of volume Z is totally immersed in the liquid contained in the cylinder. The new reading of the liquid level will be:

A.    Z

B.     X-Z

C.     X+Z

 D. Z-X. 

(xiv) A soldier firing a bullet from a gun experience a jerking effect as the bullet leaves the gun. This phenomenon is explained by:

A.    Newton’s first law of motion

B.     Newton’s second law of motion

C.     Newton’s third law of motion

D.    Principle of conservation of linear momentum.

 

(xv)           The image formed in a plane mirror is always:

A.    Virtual, magnified, the same size

B.     Magnified, vertical and lateral inverted

C.     Diminished, real, lateral inverted 

D.    The same size as object, virtual and upright.

 

(xvi)         Which instrument is used to measure diameter of a constantan wire SWG 28?

A.    Vernier calipers

B.     Tape measure 

C. Micrometer screw gauge

D. Engineer calipers.

 

(xvii)      The property of material to return to its original size is called:

A.    Compression

B.     Elasticity

C.     Plasticity 

D. Elastic limit.

 

(xviii)    The magnetic needle, free to turn in a vertical plane, is suspended first at the earth’s South magnetic pole and then at a point on the magnetic equator. The respective angles between the needle and horizontal are:

A.    0o and 0o

B.     70o and 70o

C.     0o and 90o 

D. 90o and 0o.

 

(xix)         The acceleration of a moving object may be found from:

A.    The area under its velocity – time graph

B.     The slope of the velocity – time graph

C.     The area under its distance – time graph

D.    The slope of the distance – time graph.

 

(xx)           The force of friction between layers of liquid is called:

A.    Surface tension

B.     Viscous force

C.     Compressional force

D.    Torsional force.

 

2.      Match the items in LIST A with the responses in LIST B by writing the letter of the corresponding response beside the item number in the answer sheet provided.

 

LIST A

LIST B

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Frictional force

Viscosity

Gravitational force

Torsional force

Stretching force

A.    A book experiences a force directed towards the earth 

B.     Force passed through a rope

C.     Resistance of honey to flow

D.    Resistance to the movement of brick on ground

E.     Twisting ruler between both hands

F.      Support force exerted upon an object

 

Answers:

LIST A

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

LIST B

 

 

 

 

 

 

3.      Complete each of the following statements by writing the correct answer in the space provided:

(i)       Small deviation of measured value from true value is called  ____________________

(ii)    Charging without contact is called  ________________________________________

(iii)  Potential difference of a cell when is not connected in complete electric circuit is 

_________________________________________________________________

(iv)   A device used to detect the sign of charges in a body is  ______________________

(v)     The material placed between capacitor’s plates is called  ______________________

SECTION B: (50 Marks)

Answer all questions in this section

4.      (a) A body dipped in a liquid experiences an upthrust. Explain three factors on which the upthrust depends:

(i)                 _______________________________________________________________

(ii)               _______________________________________________________________

(iii)             _______________________________________________________________

                                                                                                                        03 marks         

(b)    An object was totally immersed in a liquid contained in a vessel. The two opposite forces acting on the object are.

(i)                 ______________________________________________________________

(ii)              ______________________________________________________________

                         

(c)    State how the forces in (b) above should be to make an object float:

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                02 marks

4.    (d)   When a body is totally immersed in a liquid it weighs 3.2N. If the weight of liquid              displaced is 1.5N. Find the weight of a body in air.

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                                                                                                                                                                03 marks

5.(a) Asha opens a bottle of perfume at the front of the room. After few minutes the smell           reaches the whole of the room. Explain why is it happening.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                                                                                                                                                                04 marks

     (b) Why shriveled prune placed in water swells?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                                                                                                                                                                03 marks

                                                                                     

     (c) Draw the magnetic field between two unlike magnetic poles that are close to one   another.

image

 

6.    (a)  State the principle of moments

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                                                                                                                        02 marks

 

       (b)  Give two ways that a mechanics can use to increase spanners turning effect.

(i)               _______________________________________________________________

                         _______________________________________________________________

(ii)            _______________________________________________________________

                         _______________________________________________________________

                                                                                                                          02 marks

(c)  Draw the diagrams showing three different types of common equilibriums

image

                                                                                                                        @02 marks

 

7.   (a)  Explain the meaning of linear momentum of a body

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                                                                                                                        02 marks

 

(b)     How is a force is related to the linear momentum of a body? 

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

(c)     A body has mass of 50kg and a linear momentum of 3000kg ms-1. Find its:

                (i)        Velocity of the body

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           03 marks

            (ii)       Kinetic energy of the body

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                02 marks

 

8.(a) State the two common applications of an atmospheric pressure.

(i)                 _______________________________________________________________

(ii)              _______________________________________________________________

02 marks (b)   Briefly explain why a woman wearing shoes with pointed heels is more likely to     cause damage to a wooden floor than an elephant?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                                                                                                                        03 marks

     (c) A rectangular tank measures 3m by 2m contains water to a height of 2m. Find

(i)        The pressure on the base of the tank.                                                      03 marks

 

 

 

 

 

 

 

(ii)      Thrust on the base of the tank.                                                    02 marks 

SECTION C: (20 Marks)

Answerall questions in this section

 

9.(a) Draw the pulley system with the velocity ratio of 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        02 marks

(b)A machine of velocity ratio of 4 needs 2000J of energy to lift the load of 400N through a vertical distance of 2.5m.

(i)       Determine the work out put                                      02 marks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)    Determine the efficiency of the machine

 

 

 

 

 

 

 

(b)               (iii)            Mechanical advantage of a machine              02 marks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)               A screw jack has a screw pitch of 4mm and the effort arm of 16cm. Determine the percentage efficiency of this screw jack, if it needs an effort of 50N to lift a load of 750N?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Three capacitors of 3 microfarad, 2 microfarad and 6 microfarad are connected in series when a battery of 30Volts is connected to this combination.

 

         (i)Draw the electric circuit of this combination.                                    04 marks

image

 

(a)               (ii) Find the charge in 3 microfarad                                 03 marks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)               An ohmic conductor has a voltage drop of 9 volts measured across it. The current in the conductor is 3A. What is the resistance?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM TWO PHYSICS EXAM SERIES 79

                                        

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED  SECONDARY EXAMINATION SERIES

ANNUAL  EXAMINATION

FORM TWO

 

BOOK KEEPING

       062                                                                      

TIME: 2:30 HOURS                                                      November, 2021

image

                                                                                     

Instructions

1.      This paper consists of sections A, B and C with a total of seven (7) questions.

2.      Answer all questions.

3.      Section A and B carry twenty (20) marks each and section C carries sixty (60) marks.

4.      All answers must be written in the spaces provided.

5.      All writings must be in blue or black ink except for drawings which must be in pencil.

6.      Calculators, cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room.

7.      Write Your Examination Number on the top right of every page.

 

FOR EXAMINER’S USE ONLY

QUESTION

NUMBER

SCORE

EXAMINER’S INITIALS

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

TOTAL

 

 

CHECKER’S INITIALS

 

 

 

 

 

SECTION A: (20 Marks)

Answer all questions in this section

1.      For each of the items (i) - (x), choose the correct answer from among the given alternatives and write its letter in the box provided.

 

(i)                 What is the purpose of book keeping? 

            A. To interpret the double entry records

B.     To prepare financial statements at a regular intervals

C.     To record all the financial transactions of the business

D.    To summarize the financial position of the business.

 

(ii)              Which statement describes the purpose of trial balance?

A.    It ensures the ledger accounts contain no errors

B.     It indicates errors where errors have arisen 

C. It checks the arithmetical accuracy of double entry

D. It prevents errors from occurring.

 

(iii)            General ledger accounts that record incomes and expenses such as purchases, sales, wages and salaries: A.Real accounts

B.     Personal accounts

C.     General accounts 

D. Nominal accounts.

 

(iv)             Which statement describes development expenditure?

1.      They are registered in the assets register of the government 

2.      They are the day-to-day running expenses of the government

3.      They are assigned depreciation rate (if applicable)

A.    1 and 2

B.     2 only

C.     3 only 

D. 1 and 3.

 

(v)               The compulsory payments by individuals and firms to the government are of two categories:

A.    Fines and penalties

B.     Direct taxes and indirect taxes 

C.Open taxes and closed taxes

D. Fees and dividends.

 

 

(vi)             Why an income statement is prepared?

A.    To account for the revenues and expenses of a period

B.     To calculate the surplus or deficit of the organization 

C. To list the ledger balances on a particular date

D. To summarize the business bank account.

 

(vii)          Which account concept states that the business transactions must be separated from the personal transactions of the owner?

A.    Historical cost

B.     Going concern

C.     Money measurement

D.    Business entity.

 

(viii)        The amount of cash or stock taken from the business by the owner for their personal use:

A.    Expenses

B.     Income

C.     Drawing

D.    Profit.

 

(ix)             What is the going concern principle?

A.    Accounting records are prepared assuming that the business will continue to operate in the foreseeable future

B.     Income and expense should be accounted for in the same way they were accounted for in previous periods

C.     Profit should not be anticipated and losses should be written off as soon as they are taken

D.    Revenue and costs should be recognized as they are earned or incurred, not when the money is received or paid.

 

(x)               Why would a Bank Manager look at trader’s financial statement?

A.    To calculate how fast trade creditors were being paid

B.     To check if the trader would be able to repay a loan 

C. To find out if customers will receive continuous supplies

D. To know if inventory levels are too high.

 

 

2.      Match the items in column A with the response in column B by writing the letter of the response besides the item number in the space provided:

 

COLUMN A

COLUMN B

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

A day book where all credit sales are first recorded

A document issued by the business making a sale containing detailed information about the sale

A day book where all credit purchases transactions are first recorded

A book containing all the accounts of the credit customers of the business

A day book used to record all goods sold that are returned to business

A sale invoice viewed from the perspective of the business making the purchase

A place where transactions are first recorded before they are posted to the ledger account

A book containing all the accounts of the credit suppliers of the business

A document issued by the business when accepting returns inwards

A day book used to record all goods that are returned by the business to the original supplier

A.    Sales ledger

B.     Purchases ledger

C.     General ledger

D.    Subsidiary books

E.     Purchases day book

F.      Purchases invoice

G.    Cash book

H.    Trade discount

I.        Cash discount

J.       Discount allowed

K.    Discount received

L.     Sales day book

M.   Sales invoice

N.    Returns inwards day book

O.    Credit note

P.      Returns outwards day book

Q.    Debit note.

 

Answers:

Column A

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

Column B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION B: (20 Marks)

 

Answer all questions in this section

 

3.      Kibonde, an accountant for Bee& Cee Company is very happy as he has just finished preparing the trial balance as at 31st March 2021 in which the debit column seems to agree with the credit column. However he has been told by assistant that the agreement of trial balance totals is not a proof that the trial balance is free from errors. Outline the possible mistakes (five) that may have been committed in Kibonde’s accounts (ledger)

(a)               _______________________________________________________________

(b)               _______________________________________________________________

(c)               _______________________________________________________________

(d)               _______________________________________________________________

(e)               _______________________________________________________________

 

4.      Show the account to be debited and credited in each of the following transactions:

Items

Transactions

Account to be Debited

Account to be credited

i

Purchases of goods by cash

 

 

ii

Cash sales of goods

 

 

iii

Credit sales of goods to Kitetemo

 

 

iv

Purchases of goods from Mano

 

 

v

Banked cash

 

 

 

SECTION C: (60 Marks)

Answer all questions in this section

5. The following trial balance was extracted from the books of Muha as at 30th September 2019.

image

Trial balance as at 30th September 2019

Name of account                                        

Dr-TZS

Cr-TZS

Capital …………………………………………

………………

.  149,000

Cash in hand ……………………………………

 12000

 

Cash at bank ……………………………………

 110,000

 

Stock (1.10.2018) ……………………………...

. 210,000

 

Trade creditors ………………………………

…………………

 100,000

Trade debtors …………………………………..

 80,000

 

Returns inwards ………………………………..

 5,000

 

Sales …………………………………………

…………………

 560,000

Purchases ………………………………………

. 205,000

 

Salaries …………………………………………

 40,000

 

Water and electricity …………………………..

 6,000

 

Postage …………………………………………

 2000

 

Drawings……………………………………….

 9000

 

Furniture and fittings ………………………….

75,000

 

Motor van ……………………………………..

320,000

 

Equipment …………………………………….

30,000

 

Loan …………………………………………

…………………

 300,000

Rent received …………………………………

………………..

 12,000

Office rent …………………………………….

                                                                       

17,000

1,121,000          

1,121,000

       

Closing stock was valued at TZS 135,000.

Required:

(a)   Prepare his income statement for the year ended 30th September 2019.

(b)   Prepare his statement of financial position as on that date and clearly show the total assets, net assets and owner’s equity.


___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

6.The bank column in the cash book for November 2004 and the bank statement for that month for Kamgunda are:

Cash book

2004           

 

TZS

2004                  

 

TZS

Nov 5 Pengo

 

8,000

Nov 1 balance b/d

 

21,000

Nov 14 Flora

 

11,500

 Nov 4 Hassan 

 

7,400

Nov 18 Renatus

 

8,600

Nov 21 Nova 

 

9,500

Nov 24 Ummy

 

19,000

 Nov 24 Boris 

 

16,700

Nov 26 Yayale

 

13,000

 Nov 30 balance c/d

                         

 

 

image

60,500

 

2004                                                

Dr

Cr         

Balance

                                                             

TZS

TZS      

            TZS      

Nov 1    Balance b/d                       

 

             

21,000 (Dr)

Nov 9    Cheque                              

7,400

             

             28,400 (Dr)      

Nov 11  Sundries                            

 

8,000 

20,400 (Dr)

Nov 12  Bank charges                    

4,100

             

24,500 (Dr)

Nov 17  Standing orders                

7,500

             

32,000 (Dr)

Nov 18  Sundries                            

 

11,500 

20,500 (Dr)

Nov 20  Cheque                              

9,500

             

30,000 (Dr)

Nov 27  Sundries                            

 

8,600 

21,400 (Dr)

Nov 29  Dividend                           

 

6,400 

15,000 (Dr)

 

Required:

(a)               Write up the cash book up to date and state the new balance as on 30th November 2004.

(b)               Draw up a bank reconciliation statement as on 30th November 2004 starting with the balance as per adjusted cash book.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

7.Bwana Fulani started business on 1st January 2021 to deal with cheap items with capital of TZS 500,000 in cash. He made the following transactions during the month of January.

        Jan 2          Purchased goods for cash TZS 17,500

Jan 12

Sold goods for cash TZS 7,000

Jan 16

Sold goods to Jumong TZS 10,500

Jan 19

Bought goods from Lee TZS 12,000

Jan 22

Paid general expenses in cash TZS 2,000

Jan 23

Sold goods to Koboko TZS 15,000

Jan 24

Paid wages to all employees TZS 3,000

Jan 26

Paid cash to Lee TZS 12,000

Jan 27

Received cash from Jumong TZS 10,000

Jan 29

Paid TZS 3,000 for advertisement

 

Required:

Enter the above transactions into the following accounts, balance them at the end of January and bring forward the balances on 1st February where necessary:

(a)   Cash account

(b)   Jumong account

(c)   Koboko account           

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM TWO BKEEPING EXAM SERIES 77

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED  SECONDARY EXAMINATION SERIES

ANNUAL  EXAMINATION

FORM TWO

        GEOGRAPHY

       013                                                

TIME: 2:30 HOURS                                                         November, 2021

image

Instructions

1.This paper consists of sections A, B and C.

2.Answer all questions from sections A and B and any two (2) questions from section C.

3.Section A carries twenty five (25) marks, section B forty five (45) marks and section C carries thirty (30) marks.

4.All answers must be written in the spaces provided.

5.All writings must be in blue or black ink except for drawings which must be in pencil.

6.All communication devices, calculators and any unauthorized materials are not allowed in the Examination Room. 

7.Write Your Examination Number on the top right of every page.

FOR EXAMINER’S USE ONLY

QUESTION

NUMBER

SCORE

EXAMINER’S INITIALS

12345678910TOTAL CHECKER’S INITIALS


SECTION A: (25 Marks)

Answer all questions in this section

1.Each of the items (i) - (x), choose the correct answer from the given alternatives and write its letter in the space provided.

(i)Branch of Geography dealing with field study, statistics, mapping and surveying is called:

A.Physical geography

B.Human and economic geography

C.Practical geography 

D. Environmental geography.

(ii)When the Earth is at its aphelion in early July, the distance from the sun is about:

A.500,000,000 km

B.5,500,000 km

C.4,800,00 km 

D. 1,500,000 km.

(iii)The amount of humidity existed in air is measured by instrument called:

A.Barometer

B.Hygrometer

C.Hydrometer

D.Agrometer.

(iv)In temperature regions of the world life in mountain and plateau areas is difficult due to:

A.There is high temperature throughout the year

B.There is thin soils, cool climate and difficult and communication

C.There is heavy wild animals and high rainfall D.There is no efficient power and water supply.

(v)The map of school compound or small village is drawn to:

A.Large scale

B.Small scale

C.Medium scale

D.Secondary section of the scale.

(vi)Quarrying, hunting, fishing and lumbering is referred to:

A.Secondary activities

B.Tertiary activities

C.Quaternary activities

D.Primary activities.

(vii)In Africa most farmers leave idle the exhausted piece of land for a certain period of time in order to regain its fertility, this agricultural technique is called:

A.Bush fallowing

B.Shifting cultivation 

C. Sedentary farming

D. Aquaculture.

(viii)Africa has potential river development projects which are multipurpose schemes, since they provide irrigation schemes, flood control, water supply in both industries and domestic and Hydro Electrical power generation centres.The following are prominent H.E.P centres of East Africa, except:

A.Kihansi and Owen falls

B.Nyumba ya Mungu and Inga dams

C.Hale and Mtera dams

D.Kidatu and Seven forks in Tana river

(ix)Which sequence of the following processes is necessary for the formation of rainfall?

A.Condensation, cooling and evaporation

B.Evaporation, cooling and condensation

C.Evaporation, sedimentation and cooling

D.Evaporation, condensation and cooling.

(x)What is compass bearing of WNW?

A.270o 

B. 337o 

C. 315o

D. 327o

2.Match each item in LIST A with responses in LIST B by writing the letter of the correct response below the corresponding item number in the table provided:

LIST A

LIST B

(i)Are continuous stretches of comparatively flatland not rising much above sea level 

(ii)Is a major landmass rising from the ocean floor

(iii)Extensive high altitude areas with more or less uniform summit levels 

(iv)Is a form of natural or artificial depression or hollow varying in size on the Earth’s surface.

(v)Long narrow depression or trough in the central part formed between two parallel faults

A.Continent

B.Mountain

C.Basin

D.Crater

E.Plains

F.Rift valley 

G.Plateau

Answers:

LIST A

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

LIST B


3.In each of the following items (i) – (x), write True if the statement is correct or False if the statement is not correct.

(i)All meridians and the equator form great circle. ____________________________

(ii)Ranching is a practice of rearing livestock with the aim of not producing meat, milk, wool and hides for commercial purposes.  ____________________________

(iii)The moon appears to rise in the East and set in the West because the earth spins from West to East.          _________________________

(iv)Sea Breeze occurs during the day because sea water creates high pressure region in contrast to the land which develops low pressure during the day time.    _________

(v)Large scale livestock farming is also known as zero grazing.   _________________    

(vi)A map showing distribution of natural and manmade features is known as topographical map.                ________________

(vii)Exploitation of natural gases in Tanzania is only done by public companies.            

 (viii) The desert conditions are characterized by scanty vegetation and rainfall.   

    _________________

(ix)Air transport is not affected by adverse weather conditions.     _________________

(x)The flow of water over the ground is known as run-off.           _________________

SECTION B: (45 Marks)

Answer all questions in this section

4.(a)  “Geography” can be defined as the study of the distribution and interrelationship of  phenomena in relation to the earth’s surface. Briefly explain how geography relates    with:

(i)  Biology

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.(ii)  Commerce

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

    (b) Explain the economic importance of studying geography:

(i)_______________________________________________________________

                         _______________________________________________________________

(ii)_______________________________________________________________

                         _______________________________________________________________

(iii)_______________________________________________________________

                           ______________________________________________________________

(iv)______________________________________________________________

(v)______________________________________________________________

                           ______________________________________________________________

5.Carefully study the climatic characteristics of station X and answer the equations that       follow: 

Climatic characteristics:

•Annual range of temperature is very small about 2oC.

•Total rainfall ranges form 1500mm to 3,000mm per year with no distinct dry season.

•The type of rainfall is convectional rainfall accompanied by lightening and thunderstorms.

•High humidity through the year. 

QUESTIONS:

(i)   Identify the type of climate in station X. ____________________________ 

(ii)   List any three (3) crops which can be grown in station X.

(a)________________________________________________________

(b)________________________________________________________

(c)________________________________________________________

5.(iii)     In which part of Africa this climate is found?

(a)___________________________________________________________

(b)__________________________________________________________       

 (iv)     Mention two (2) main economic activities taking place in this station:

(a)______________________________________________________________

(b)______________________________________________________________

6.Study carefully sketch map of MAFIGA provided and answer the questions that follow:  

image

MAP OF MAFIGA:

6.          (a)        Calculate are covered by Lake Sutlej in kilometer square

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(b)Measure the length of road from point A to point B. (Answer in km)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(c)Mention two (2) economic importance of the feature found eastern side of the      map:

(i)________________________________________________________

(ii)______________________________________________________________

(d)Identify the feature found at grid reference 750130:

                            The feature is

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(e)Name two (2) man made features shown on a map.

(i)________________________________________________________

(ii)________________________________________________________

SECTION C: (30 Marks)

Answer two (2) questions in this section

7.The types of human activities are always related to the type of settlement. Elaborate four

(4) importance of human activities.

8.Explain why electricity is preferable source of power than fuel wood (Give five points)

9.Suggest any four (4) ways in which the tourism sector can be used to generate more income in Tanzania.

10.Outline five (5) ways of reducing industrial pollution in the world.

___________________________________________________________________________ _16px;">___________________________________________________________________________


LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM TWO GEOGRAPHY EXAM SERIES 76

THE PRESIDENT’S OFFICE, MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED SECO NDARY EXAMINATION SERIES

ANNUAL EXAMINATION

FORM TWO

 011 CIVICS

TIME: 2:30 HOURS November, 2021

Instructions

1.This paper consists of sections A, B and C with the total of seven (7) questions.

2.Answer all questions in sections A and B and one (1) question from section C.

3.All answers must be written in the spaces provided.

4.All writings must be blue or black ink.

5.All communication devices and calculators are not allowed in the examination room.

6.Write Your Examination Number on the top right of every page.

FOR EXAMINER’S USE ONLY

QUESTION NUMBER

SCORE

EXAMINER’S INITIALS

12345678910TOTALCHECKER’S INITIALS


SECTION A: (35 Marks)

Answer all questions in this section

1.For each of the items (i) - (xx), choose the correct answer among the given alternatives and write its letter in the box provided:

(i)The following are national symbols except:

A.The National Anthem

B.The National Flag

C.The National prestige

D. The National Constitution.

(ii)When local governments enact laws in their areas of authority, the laws are called:

A.Local government order

B.Bills

C. Manifesto

D. By-laws.

(iii)The ability of a person to convey ideas, feelings, thoughts to be known to others is known as:

A.Negotiation skills

B.Empathy

C.Peer pressure

D.Effective communication skills.

(iv)On 17th March every year Tanzanians we remember an important event which is:

A.Death of Sheikh Abeid Karume

B.Death of Benjamin W. Mkapa

C.Death of Maalim Seif Hamad

D.Death of Dr. John Pombe Magufuli.

(v)Among the factors which have contributed to strong national integrity in Tanzania are:

A.Religion and language

B.Kiswahili language and monopartism

C. Social interaction and multipartism

D. National language and the Union.

(vi)Tanganyika became a Republic:

A.Immediately after independence

B.One year after independence

C.Two years after independence

D.After the Union with Zanzibar in 1964.

(vii)Traffic signs indicating NO ENTRY is an example of:

A.Mandatory signs

B.Dangerous signs

C.Information signs

D. Prohibitory signs.

(viii)Process of coming up with a new solution towards a problem in a society is called:

A.Defining problem

B.Gathering information

C.Initiation mediation

D.Generating the alternative.

(ix)Kind of family where children quickly learn to earn a living in a society is called:

A.Extended family

B.Nuclear family

C.Couple family

D. Single parent family.

(x)African Child Day is celebrated on 16th June every year in memory of:

A.OAU birthday

B.Safarina Massacre

C.Sharpeville Massacre

D.Soweto Massacre.

(xi)A voting area electing a representative to the National Assembly is called:

A.Municipal Council

B.Constituency

C.Ballot paper

D. Polling station.

(xii)Kind of life skills that help individuals to control their strong feelings and actions in the society is called:

A.Self awareness

B.Copying with stress

C. Copying with emotion

D. Sympathy.

(xiii)Which of the following Ministries is responsible for granting citizenship status in our country?

A.Ministry of Foreign Affair and International Relations

B.Ministry of Home Affairs

C.Ministry of Communication and Cultural Affairs

D.Ministry of Union.

(xiv)Inequality existed in job accessibility for men and women in society is called:

A.Gender gap

B.Gender issue

C.Gender inequality

D. Gender oppression.

(xv)An individual can be deprived his or her citizenship in Tanzania if she or he is doing the following EXCEPT:

A.Having dual citizenship

B.Commit crimes against the economy and state

C.Do not fulfill civic responsibilities

D.Make an attempt to overthrow the existing government.

(xvi)The following are tools to be employed in information gathering:

A.Documentary review, cooperative teaching and questionnaire

B.Guidance and counseling, Questionnaire and documentary review

C. Initiation mediation, observation and documentary review

D. Documentary review, observation and questionnaire.

(xvii)A country is said to be sovereign when:

A.It gets grants from abroad

B.No remnants of colonizers

C.Internal affairs and external affairs are dominated by foreigners

D.It has autonomy in external an internal affairs.

(xviii)Social factor that abuse human rights:

A.Female Genital mutilation

B.Education

C.Protection of human right and people’s power

D.Presence of CUF and CHADEMA.

(xix)Kind of dictatorship in which all political powers are in hands of one political part which dominates every aspect of human life is called:

A.Totalitarianism

B.Autocracy

C. Caesarian

D. Fascism.

(xx)Situation where one sex is treated either better or worse than the other is called:

A.Gender analysis

B.Gender equity

C. Gender discrimination

D. Gender blindness.

2.Match the explanations in LIST A with their correspondence in LIST B by writing the letter of the correct response below the corresponding item number in the table provided:

LIST A

LIST B


(i)Custom of having more than one husband at the same time

(ii)Civic marriage

(iii)Change behaviour to good and attractive

(iv) Formal relationship between two opposite sexes

(v) Great time to test every thing that come across.

A.Peace

B.Marriages

C.Adolescence

D.Polygamy

E.Polyandry

F.Courtship

G.Under the approval government leaders

H.Religious marriages


Answer:

LIST A

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

LIST B


3.For each of the following statements write TRUE if the statement is correct or FALSE if the statement is incorrect.

(i)In presidential democracy the head of the Cabinet is called Prime Minister. ____________

(ii)Franchise is termed as the right given to people to vote in public. __________

(iii)Problem solving is related to decision-making. ____________

(iv)One of the conditions for Parliamentary candidate is must be an adult citizen not less than 18 years old . ____________

(v)Gender equity is the sameness between men and women in the society. ______

(vi) Always successful courtship ends up with friendship engagement. __________

(vii)Duties is a legal or moral obligation of performing a certain task. ___________

(viii)Young people who engage in unsafe sex lack responsible decision making skills. ___________

(ix)The rights of Tanzanians are constitutionally guaranteed. _________________

(x)Sovereignty is a component of a nation. _________________

SECTION B: (50 Marks)

Answer all questions in this section

4.Read the following passage carefully and then answer the questions that follow:

A wildfire is unplanned fire that burns in natural areas such as forest, grassland, or prairie. The wildfire can spread quickly and can devastate not only wildlife and natural areas but also communities.

The risk of wildfires depends on a number of factors, including temperature, soil moisture, and the presence of trees, shrubs and other potential fuels.

Wildfires can disrupt transportation, communications, power and gas services as well as water supply. They also simultaneously impact weather and the climate by releasing large quantities of carbon dioxide, carbon monoxide and fire particulate matters into the atmosphere. Resulting air pollution can cause a range of health issues, including respiratory and cardiovascular problems. Another significant health effect of wildfires is on mental health and psychosocial well-being.

The magnitude of the physical and human costs from wildfires can be reduced if adequate emergence prevention, preparedness, response and recovery measures are implemented in sustainable and timely manner. This includes strengthening human resources for disaster management, containing the release of harzadous materials, putting in place early warning systems and issuing health and air quality advisories.

Questions:

(a)Suggest the suitable title for the passage:

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(b)Mention three causes of wild fires in the world:

(i)_______________________________________________________________

(ii)_____________________________________________________________________

(iii)_____________________________________________________________________

(c)According to the passage, why wildfires are very dangerous? (Give two reasons) (i) _______________________________________________________________

(ii) _____________________________________________________________________

(d)What does the writer mean when he/she says wildfires can be reduced if adequate emergency and measures are implemented?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(e)What are three effects of wildfires on the health of human beings?

(i)_______________________________________________________________

(ii)_____________________________________________________________________ 

(iii) _____________________________________________________________________

5.Define the following concepts and for each give two points on its importance/effect

(a)Judiciary Definition:

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 

Importance:

(i)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ii)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(b)Educational Guidance and Counseling Definition:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Importance

(i)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ii)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(c)Public holidays Definition:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Importance

(i)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ii)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(d)Rights Definition:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Importance

(i)_______________________________________________________________

(ii)_______________________________________________________________

(e)Road safety education Definition:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Importance

(i)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ii)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(f)Courtship Definition:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Importance

(i)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ii)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(g)Gender equality Definition

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Importance

(i)_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(ii) _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(h)Single party system

Definition

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Importance

(i)_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(ii) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

(i) Life skills Definition

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Importance

(i)_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(ii) _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(j)Family stability Definition

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Importance

(i)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ii)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

SECTION C: (15 Marks)

Answer one (1) question in this section

6.Explain six (6) ways in which HIV/AIDS can be prevented in our society.

7.Explain six (6) factors influenced and precipitated the union between Tanganyika and Zanzibar.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM TWO CIVICS EXAM SERIES 75

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED  SECONDARY EXAMINATION SERIES

ANNUAL  EXAMINATION

FORM TWO-2021

                                        CHEMISTRY

       032                                                

TIME: 2:30 HOURS                                                     November, 2021

image

Instructions

1.This paper consists of sections A and B with a total of ten (10) questions.

2.Answer all questions in the spaces provided.

3.All writings must be in blue or black ink except drawings which must be in pencil.

4.All communication devices and calculators are not allowed in the examination room.

5.Write Your Examination Number on the top right of every page.

6.The following atomic masses may be used.

H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, S = 32, Zn = 65, Cl = 35.5, Na = 23.

FOR EXAMINER’S USE ONLY

QUESTION

NUMBER

SCORE

EXAMINER’S INITIALS

12345678910TOTALCHECKER’S INITIALS


SECTION A: (20 Marks)

1.Write down the letter corresponding to the most correct answer in the box provided for each item.

(i) How many protons, neutrons and electrons are there in an atom represented by image?

B.17                    18                    17

C.18                    17                    35 

D. 17                      35                 18.

(ii) Which of the following methods is used to separate salt from sea water?

A.Filtration

B.Decantation

C.Decantation

D.Fractional distillation.

(iii)Which of the following warning signs is likely to appear on a gallon containing methylated spirit in the laboratory?

A.Irritant

B.Flammable

C.Oxidant D. Explosion.

(v)Hydrogen peroxide image(iv) X + water. “X” represents _________

A.Oxygen

B.Hydrogen

C.Nitrogen 

D. Carbondioxide.

(vi)If a Bunsen burner produces much soot, which is the correct conclusion?

A.The air hole is closed

B.The burner gas jet is big

C.The air hole is fully opened

D.The gas supply is poor.

(vii)Which of the following is the list of group (II) element?

A.Sodium and magnesium

B.Calcium and carbon

C.Magnesium and calcium

D.Boron and Beryllium.

(viii)Element M of group I combines with element X of group VI, the formula of the compound formed when M combines with X is:

A.MX2

B.MX6

C.X2m

D.M2X.

(ix)The pair of elements which is most likely to form a covalent bond when reacted together is:

A.Carbon and chlorine

B.Aluminium and oxygen

C.Magnesium and oxygen

D.Sodium and chlorine.

(x)One of the following can distinguish hydrogen gas from other gases: A. It burns and supports combustion

B.It is colourless and ordourless C.It gives a smell of a rotten egg

D.It burns with pop sound.

(xi)The following sentences suggest that air is a mixture, except:

A.Its components can be separated physically

B.Its composition varies from one place to another

C.Its properties depends on individual gases

D.Its formation requires absorption or reabsorption of heat.

2.(a) Choose a word(s) from list B which matches the statement or phrases in list A and   write its letter in the space provided.

LIST A

LIST B

(i)Factors that can be manipulated to get desired results

(ii)A factor that is kept constant

(iii)Scientist’s best possible answer

(iv)Statement of how the results related to hypothesis

(v)First step in scientific method of studying a problem

A.Controlled variable

B.Hypothesis

C.Observation

D.Conclusion

E.Independent variable

F.Identification of a problem

G.Experimentation

H.Data analysis

Answer:

List A

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

List B


2.   (b) Fill in the blanks below with the correct words.

(i)A candle flame is not good for glass ware because _____________________

(ii)A catalyst used for the production of oxygen gas from hydrogen peroxide is _______________________

(iii)A sudden unexpected occurrence that destroy properties and cause injury is called __________________________

(iv)It is used as fuel in rockets due to its lightness _________________________

(v)Blockage of the upper part of airway by food or other objects is called 

                            ________________________________

SECTION B: (80 Marks)

Answer all questions in this section

3. (a)  What is fuel?

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

          (b) (i)       State four types of fuels used by many Tanzanians:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

                                                                                                        @ 1 mark = 04 marks

(ii) Why do you think many Tanzanians prefer to use the mentioned sources in 3b(i) above? Give two best reasons.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

                                                                                                        @ 02 marks = 04 marks

4. You are provided with the following materials from chemistry laboratory:

Apparati: Thistle funnel, delivery tube, beehive self, trough, gas jar, flat bottomed flask with its coke. 

      Chemicals:Water, zinc granules, dilute hydrochloric acid.

(a)What chemical substance can be prepared using the materials mentioned above?

_____________________________________________________________________

(b)Draw the diagram showing how you could arrange the Apparati above in order to prepare a chemical substance you mentioned in 4(a) above. 05 marks

(c)How can the products mentioned in 4(a) above be collected?____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                                                                                                                  02 marks

    (d) Give at least three (3) uses of the product you mentioned in 4(a) above based on its             properties.

(i)______________________________________________________________

(ii)______________________________________________________________

(iii)______________________________________________________________

5. (a) What should you do immediately if:

(i)The piece of broken beaker cuts your finger

_______________________________________________________________

(ii)Chemicals splash on your face

_______________________________________________________________

(iii)Your shirt has caught fire

_______________________________________________________________

(iv)Your fellow student swallows unknown chemical substance thinking that it was water

_______________________________________________________________

                                                                                                @ 02 marks = 08 marks

    (b) Why do you think first aid is an important thing? Give two points:

(i)___________________________________________________________

(ii)___________________________________________________________

                                                                                                @ 01 mark = 02 marks

6.  (a)  (i)         A table salt is a common name for the compound with the formula NaCl. 

                          Write the systematic name for the table salt

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

                                                                                01 mark                                               

(ii) Briefly describe why molecular formula better preferred than empirical formula is_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

                                                                                            02 marks

(b)   A compound consists of 27% sodium, 16.5% nitrogen and 56.5% oxygen by mass. If its molecular mass is 85g, find:

(i)Its empirical formula                                                  05 marks

(ii)Molecular formula                                                      02 marks

7.  (a)  Briefly explain the following terms: 

(i)Periodicity

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ii)Electronegativity

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(iii)Ionization energy

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(iv)Atomic radii/size.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

                                                                                                        @ 01 mark = 04 marks

(b)  Why are certain elements in the period table referred to as metalloids? Give two examples of such elements:

Reason: ____________________________________________________________   

                                                                                                                02 marks

Example:

(i)_____________________________________________________________

(ii)_____________________________________________________________

                                                                                                  @ 00 ½ mark

(c)  Element X has atomic number of 19 and neutron number 20. Write down its:

 (i)        Electronic configuration

                               ______________________________________________________________

                                                                                                                01 mark

                (ii)       Mass number                                                              02 marks

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8.(a)    (i)     Differentiate combustion from rusting.

     _______________________________________________________________

     _______________________________________________________________

 (ii)    Explain why cars and corrugated iron sheets in coastal areas like Dar es

Salaam, Tanga and Zanzibar get rust more quickly than in other cities of

    Tanzania like Mbeya, Mwanza and Arusha?                         02 marks

_______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

(b)Explain how you can put off each of the following types of fire

(i)A fire started by petrol in a container                             02 marks

 _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

(ii)A fire started by a short circuit in an electric wire                     02 marks

 _______________________________________________________________

(iii)A fire caused by a burning magnesium metal                02 marks

 _______________________________________________________________

9.(a) With an example give the meaning of the following terms as applied in Chemistry:

(i)A radical                                                                            02 marks

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ii)Oxidation state                                                                     02 marks_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

(b)Find the oxidation numbers of the following underlined elements:

(i)        Na        01mark                                                (ii)      HNO3     01mark

                (iii)      H2SO4       01mark                                         (iv)     SO32-          01mark

 (c)       Draw diagrams showing the electron transfer in the formation of MgCl2.

10.  (a)     Differentiate the following terms:

(i)An element and an atom

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(ii)A compound and a mixture

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(b)        Melting of ice and burning of papers are two processes that happen almost daily in our life.

(i)Identify the two actions as being physical or chemical change.

Ice melting __________________________________________________ 

Paper burning ________________________________________________

(ii)Mention two significant things that happen when the paper is burnt:

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

 (c)       What are the names of elements represented by the following symbols?

(i)K _________________________________________________________

(ii)S _________________________________________________________

(d)       Why some elements have their symbols written in one letter while others have   two letters? (e.g. N and Na) 


LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM TWO CHEMISTRY EXAM SERIES 74

                                  

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED  SECONDARY EXAMINATION SERIES

ANNUAL  EXAMINATION

FORM TWO

 

BASIC MATHEMATICS

       041                                                                      

TIME: 2:30 HOURS                                                      November, 2021

image

                                                                                     

Instructions

1.      This paper consists of ten (10) compulsory questions.

2.      Answer ALL questions

3.      Each question carries ten (10) marks.

4.      Show clearly all the workings and answers in the spaces provided.

5.      All writings must be in blue or black ink except for drawings which must be in pencil.

6.      Four figures/mathematical tables, geometric instruments and graph papers may be used where necessary.

7.      Calculators, cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room.

8.      Write Your Examination Number at the top right corner of every page.

FOR EXAMINER’S USE ONLY

QUESTION

NUMBER

SCORE

EXAMINER’S INITIALS

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

TOTAL

 

 

CHECKER’S INITIALS

 

1.      (a) Three bells ring at intervals of 20 minutes, 30 minutes and 40 minutes. If they start            ringing together at 7.30 am

(i)                 After how long will they ring together again?

 

 

 

 

 

(ii)              At what time will this be?

 

 

  

(b)       Round off 349.678 to the nearest.

(i)               Tens

 

(ii)            Hundredth

 

 

(iii)          One significant figure

 

 

2.      (a) Write image in form of  image, where b 0.

 

 

 

 

 

(b)       In a class of 40 students image are boys. Two fifth of the girls wear spectacles.

How many girls do not wear spectacles?

 

 

 

 

 3.      image(a)  Perform:

 

 

 

 

 

(b)       Find the time in which sh 200,000/= will earn sh 48,000/= at the rate of 4% interest per annum.

 

 

4.      (a) Calculate the angles marked with letters X, Y and Z.

image

 

 

 

 

 

 

 

(b)       Find the area of rectangle whose perimeter is 30cm and its length and width are  (3W-7) cm and (W+2) cm respectively.

 

 

 

 

 

 

5.      (a) Factorize the expression

6x2 – 11x + 4 by splitting the middle term.

 

 

 

 

(b)       The sum and difference of the two numbers are 9 and 3 respectively.  Find the possible numbers.

 

 

 

 

 

 

 

6.      (a) (i)         Find the equation of the straight line passing through (3,5) and (7,9).

 

 

 

 

 

 

 

 

                (ii)       Calculate the gradient and coordinates of the y-intercept of 2x+3y=12.

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)       Find the image of a point (-4, 3) after a reflection on y-axis followed by  another reflection on y=0.

 

 

 

7.      (a) If image-4x+2 = image9. Find the value of X.

 

 

 

 

(b)       Rationalize image writing the answer in the form aimage where a, b, c and d  are real.

 

 

 

 

 

(c)       Given log2 = 0.3010, log3 = 0.4770 and log7 = 0.8451. Find the value of log294.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      (a) Calculate the length of EC and CD in figure below:

              B                                                                           D

image

                                                                          E                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

8.                  (b)       Use the figure below to prove that triangle ADB Triangle ADC

 

                                                            A

image

                          C                               D                                       B

 

             

 

 

 

 

 

                                                             

9.                  (a) A rectangle has sides of 12mm and 16mm. Calculate the length of one of its     diagonals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Calculate the exact value of   image.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.              (a)        In the Venn diagram below:

 

U = { Boys in form II at a certain secondary school}

F =  { Members in the football team}

image

 

(i)                 How many boys are in the football team?

 

 

 

(ii)              How many boys are in both teams?

 

 

 

(iii)            How many are in the football team but not in the basketball team?

 

 

 

 

(iv)             How many are neither basketball nor football team?

 

 

(v)               How many boys in form II at the school?

 

 

 

10.       (b)       The table below shows the distribution of the score of 60 students in    Mathematics table at MJI MWEMA secondary school.

 

Marks %

45 – 55

56 – 66

67 – 77

78 – 88

89 - 99

No. of students

11

15

X

17

10

 

(i)                 Find the value of X.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)              Find the percentages of the student score ate most 77 marks.

 

 

 

 

 


LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM TWO MATHEMATICS EXAM SERIES 73

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

COMPETENCE BASED  SECONDARY EXAMINATION SERIES

BIOLOGY ANNUAL EXAMINATIONS

FORM TWO-2021

       033                                                

TIME: 2:30 HOURS                                                       Nov, 2021

image

Instructions

1.This paper consists of sections A, B and C.

2.Answer all questions in sections A and B and only ONE (1) question from section C.

3.All writings must be in blue or black ink except drawings which must be in pencil.

4.All communication devices and Calculators are not allowed in the Examination Room. 

5.Write Your Examination Number on the top right of every page.

FOR EXAMINER’S USE ONLY

QUESTION

NUMBER

SCORE

EXAMINER’S INITIALS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL

CHECKER’S INITIALS

SECTION A: (30 Marks)

Answer all questions in this section

1.For each of the items (i)-(x), choose the most correct answer from among the given alternatives and write its letter in the box provided:

(i)Which of the following is not a sexually transmit disease?

A.Trochomoniasis

B.Candidiasis 

C. Vaginosis

D.Cholera.

(ii) The function of sunlight energy in the human skin is to stimulate the synthesis of:

A.Vitamin A

B.Vitamin C

C.Vitamin D 

D. Vitamin K.

(iii)The basic importance of all laboratory rules is to:

A.Avoid dirtiness

B.Prevent student from entering

C.Reduce accidents

D.Reduce the use of chemical in the lab.

(iv)Plants are said to be vascular if: A. They contain phloem only

B.They contain xylem only

C.They contain cambium

D.They contain phloem and xylem.

(v)A group of interdependent organisms living in an environment is called:

A.Community

B.Ecology

C.Ecosystem 

D. Population.

(vi)Which of the following characteristics could be used to distinguish birds from mammals?

A.Control of body temperature

B.Use of lungs

C.Number of limbs

D.What covers their skins.

(vii)A liquid prepared by either weak or dead microorganisms is called:

A.Serum

B.Immunity

C.Immunization

D.Vaccine.

(viii)The feeding relationship represented by the sequence 

Green plantsGrasshopperFrog is called:

A.Food web

B.Food chain

C.Predation 

D. Community.

(ix)The blood vessel which carries deoxygenated blood from the heart to the lungs is:

A.Pulmonary vein

B.Pulmonary artery

C.Aorta 

D. Venacava.

(x)What does the concept of good health imply? 

             A.   A state of physical, sexual and mental fitness

B.Being physically, mentally and socially fit

C.A state of family well being

D.Reproductive health and family care.

2.The following statements are either correct or incorrect. Write TRUE if the statement is correct and FALSE if the statement is incorrect.

(i)A person with blood group AB is called a universal donor. ______________

(ii)Before the blood returns to the heart, it has to be oxygenated in the liver. ____

(iii)All green plants are decomposers. ________________

(iv)Maintaining personal hygiene reduces the risks of infection. ______________

(v)Malaria is caused by plasmodium. _____________________________

(vi)Proteins in the diet are needed for growth and repair.. __________________

(vii)Vitamin K helps in blood-clotting. ______________________

(viii)The organ in the human body which helps the blood to receive oxygen is the heart. ____________________________

(ix)Grouping of organisms basing on their differences and similarities is called taxonomy. ___________________

(x)Age is one of the important factor to consider before blood transfusion.

_______________

3.Match the items from List A with the responses from List B by writing the letter of the correct response besides the item number.

LIST A

LIST B

(i)The upper chambers of the heart

(ii)Occurs when the ventricles relax to allow blood to flow in

(iii)Occurs when the ventricles contract to allow the blood flow out of the heart

(iv)Prevents backward flow of blood to the left auricle (v) Initiates the heart beat

A.Pulse maker

B.Ventricles

C.Ventricles

D.Auricles

E.Bicuspid valve

F.Pulmonary artery

G.Diastolic beat

H.Systolic beat

Answers:

LIST A

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

LIST B

4.Complete each of the following statements by writing the correct answer in the space provided:

(i)__________________ is used for cutting hanging skin and dressing materials.

(ii)_______________ are important for cleaning cuts wounds and preventing infections.

(iii)_______________ is helpful for removing thorns and insects stings left behind in the body.

(iv)_______________ is a painful and swollen part of the skin with no cut.

(v)A sudden involuntary contraction of muscles that is painful and makes them temporarily unable to work properly is called _____________________________

SECTION B: (50 Marks)

Answer all questions in this section

5.(a) What do you understand by the following terms:

(i)Binomial nomenclature

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ii)Taxonomy

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(iii)Species

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

      (b) State the taxonomic hierarchy of classification in an orderly manner:

(i)______________________________________________________________

(ii)______________________________________________________________

(iii)______________________________________________________________

(iv)_______________________________________________________________

(v)_______________________________________________________________

(vi)_______________________________________________________________

(vii)_______________________________________________________________

       (c)  Lion and Leopard cannot interbreed to produce a viable offspring. (Give one reason)

            _____________________________________________________________________              _____________________________________________________________________

6.Study the structure of the villus below and answer the questions that follow:

image 

(a)In which part of the alimentary canal is the above structure found?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(b)Name parts labelled X, Y and Z

X___________________________________________________________________

Y___________________________________________________________________ Z ___________________________________________________________________

(c) State three adaptations of the above structure for the absorption of food in the alimentary canal.

(i)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ii)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(iii)_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

7.Study the diagram of the following organisms carefully and answer the questions that follow:

image

(a) Identify the organisms above by their common Names:

Ris: _________________________________________________________

Sis: _________________________________________________________ 

(b) Classify the above organisms up to class level.

(c)State the locomotory structures of the organisms above.

R_____________________________________________________________

S_____________________________________________________________

8.(a) What do you understand by the following terms (i) Diffusion?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

                (ii)      Osmosis

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

     (b) Differentiate between diffusion and osmosis

Diffusion

Osmosis

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

9.(a)   Define natural environment

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(b)    Give at least four (4) importance of natural environment.

(i)_______________________________________________________________

                         _______________________________________________________________

(ii)_______________________________________________________________

                         _______________________________________________________________

(iii)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(iv)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

SECTION C: (20 Marks) Answer one (1) question from this section

10.(a) What do you understand by the term risky behaviour?

(b)Give examples of risky behaviours and practices. (4 points)

(c)Explain any four (4) skills which can help to avoid risky behaviours and practices.

11.Write an essay on photosynthesis under the following guidelines:

•Meaning

•Site of the process

•Raw materials

•Conditions

•End products

•Importance of the process

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


LEARNINGHUBTZ.CO.TZFORM TWO BIOLOGY EXAM SERIES 72

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS