?> MAARIFA STANDARD FIVE EXAMS SERIES
MAARIFA STANDARD FIVE EXAMS SERIES

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MSURURU WA MITIHANI YA SHULE ZA MSINGI

FOMATI MPYA-MTIHANI WA DARASA LA TANO

SOMO: MAARIFA YA JAMII

SEHEMU A:

 1.               Chagua jibu sahihi
 1.             Chombo kinachotumiwa kupima halijoto kinaitwa

(A) kipimajoto (B) baromita (C) dustpan (D) hali ya hewa 

 1.           ________ ni kiwango cha joto au ubaridi wa mwili

(A)unyevunyevu (B) joto (C) mawingu (C)upepo 

 1.         _______ ni hali ya siku hadi siku ya angahewa

(A) hali ya hewa (B) mwanga wa jua (C) utamaduni (D) joto 

 1.         Zifuatazo ni nguo nzito zinazotukinga na baridi isipokuwa

(A) koti, sweta, skafu (B) maji, mimea, pundamilia (C) koti, blanketi (D) karafuu, kofia, soksi 

 1.           Ni ipi kati ya zifuatazo ambayo sio kipengele cha hali ya hewa?

(A) halijoto (B) mvua (C) upepo (D) mboga 

 1.         Baba na mama wanaitwa

(A) wazazi (B) watoto (C) shangazi (D) mjomba 

 1.       _______ ni kila kitu kinachotuzunguka

(A)mazingira (B) maji (C) shule (D) mboga 

 1.     Maji hutumika kupikia, kunywa na ____

(A) kufua nguo (B) mazingira ya vumbi (C) huharibu mazingira 

 1.         Baba na mama wanaitwa

(A) wazazi (B) watoto (C) mjomba (D) dada 

 1.           Daktari John Pombe Magufuli ndiye rais _______ wa Tanzania

A) wa pili (B) wa nne (C) wa tano (D) mmoja 

 1.         Nchi yetu inaitwa

(A) Tanzania (B) Zanzibar (C) Rwanda 

 1.       Familia inayoongozwa au kuongozwa na

(A) baba na mama (B) watoto (C) dada (D) mjomba

 1.     Lugha yetu ya taifa ni

(A) Lugha ya Kiswahili (B) Lugha ya Kiingereza (C) Lugha ya Kifaransa (D) Lugha ya Kiingereza 

 1.     _______ ni mojawapo ya umuhimu wa jua

(A) chanzo cha nishati na mwanga (B) chanzo cha magonjwa (C) kuharibu mazingira (D) chanzo cha mkaa 

 1.       J.K Nyerere ndiye rais wa kwanza wa (A) Tanzania (B) Rwanda (C) Kenya (D) Burundi.

2. Oanisha maneno katika safu A na sentensi katika safu B Kisha andika majibu yako katika nafasi uliopewa.

SAFU A

SAFU B

 1. Anemomita
 2. Upepo
 3. Kuezua mapaa
 4. Kishavusha mimea
 5. kipimaupepo
 1.       Hupima mwelekeo wa upepo
 2.       Majawapo wa faida za upepo
 3.       Hupima mgandamizo wa upepo
 4.      Hupima joto la mahali
 5.        Hurutubisha mimea
 6.        Hupima kasi ya upepo
 7.      Hewa inayokwenda kwa kasi
 8.      Upepo uvumao kwa kasi
 9.          Mojawapo za hasara za upepo.

SEHEMU B: MAJIBU MAFUPI

3. Jaza nafasi zilizoachwa wazi;

 1.             Vita vya Kagera vilipiganwa mwaka………………………………………………………
 2.            Tanganyika na Zanzibar ziliungana mwaka gani?.................................
 3.             Je Tanganyika ilipata Uhuru wake mwaka gani?
 4.            Upepo unavuma kwa Kasi huitwa……………………………
 5.             Jambo la kawaida linalotendwa kila siku na jamii Fulani huitwa?................

4. Jaza sentensi zifuatazo kwa kutumia neon sahihi

 1.             Wareno wa kwanza walifika pwani ya Africa mashariki wakiongozwa na Vasco Da Gama mnamo mwaka……………….
 2.            Taja bidhaa tatu zilizoingia Africa mashariki kutoka ulaya na Asia………….., ……………………… na……………
 3.             Lengo kuu la waarabu wa Omani kuja Africa Mashariki lilikuwa ni……………………..
 4.            Taja wapelelezi wawili waliokuwa Tanganyika kabla ya ukoloni…………………………..
 5.             Mfumo wa kiuchumi ambao watu wanaoishi na kumiliki rasilimali kwa pamoja.

5. Jibu maswali yafuatayo kwa ufupi

 1.             Taja mataifa matatu ambayo hayakupata makoloni Afrika
 2.            Taja maeneo matatu yaliyogombaniwa Zaidi na wakoloni.
 3.             Taja makubaliano ya mkataba wa Heligolanda

6. Toa majibu sahihi

 1.             Taja sababu mbili za kupinga uvamizi Katika Bara la Afrika
 2.            Eleza kazi tatu walizofanya wapelelezi
 3.             Taja mambo matatu yanayoadhiri utamaduni

7. Chunguza picha ifuatayo kisha jibu maswali.

Picha hii ni ya kiongozi  aliyekuwa Kiongozi wa ujerumani karne ya kumi na tisa.

 1.             Taja jina la Kiongozi huyu
 2.            Kiongozi huyu alifanya jambo gani kuhusa bara la Africa?
 3.             Taja mataifa yaliyoshiriki katika mkutano wa Berlin
 4.            Taja masharti mawili yaliyotumiwa kuigawa Afrika

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD FIVE EXAM SERIES 103

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

BARAZA LA MITIHANI LA TANZANIA

UPIMAJI WA DARASA LA TANO NUSU MUHULA

MACHI -2024

MAARIFA YA JAMII 

MUDA:..................                                                      

JINA_____________________________________

MAELEKEZO:

 1. Jibu maswali yote katika kila sehemu ya mtihani huu.
 2. Kumbuka kuandika majina yako.
 3. Hakikisha kazi yako ni nadhifu sana.

 

 1. ............ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka binadamu
 1. Misitu
 2. Mazingira
 3. Makazi
 4. Milima
 1. Kufuga mifugo mingi katika eneo godo husababisha ............
 1. Mifugo kunenepa
 2. Wachnhagi kuchoka
 3. Mmomonyoko wa udongo
 4. Majani kuongezeka
 1. Uvuvi hharamu ni Hatari kwa vile huharibu
 1. Miundombinu
 2. Mazalia ya samaki
 3. Chakula
 4. Mali asili
 1. Utunzaji wa kumbukumbu za kihistoria husaidia
 1. Kufahamu mambo yaliyopita, yaliyopo na yajayo
 2. Kufahamu mambo yaliyopo
 3. Kuboresha mambo ya kale
 4. Kufahamu mambo yajayo
 1. Baadhi ya sehemu zinazotumika kutunza kumbukumbu za kihistoria katika Tanzania
 1. Msikitini na kanisani
 2. Hekaluni na makumbusho
 3. Makumbusho na maktaba
 4. Gulioni na shuleni
 1. Ni maeneo gani ya kihistoria yaliyopo Tanzania ambako taarifa za kumbukumbu za kihistoria hupatikana
 1. Bonde la Olduvai Gorge, Engaruka , Kondoa Irangi na Isimila
 2. Lushoto, Bagamoyo, Kilwa, na Rusinga
 3. Rusinga, Isimila, Nsogenzi na Engaruka
 4. Uvinza, Ugweno, Kilwa na Chekereni
 1. Ufundi wa kuwasilisha hisia na mawazo yaliyomo katika fikra huitwa
 1.        Mila
 2.         Desturi
 3.         Sanaa
 4.        Utamaduni
 1. Mambo yanayofanywa na jamii kulingana na asili, mazingira na mienendo na jamii hiyo huitwa
 1. Mila
 2. desturi
 3. utamaduni
 4. sanaa
 1. ................ ni asili, mila, jadi, na desturi za jamii fulani
 1. Utamaduni
 2. Desturi
 3. Sanaa
 4. Mila
 1. Jambo la kawaida linalotendwa kila siku na jamii fulani huitwa
 1. Lugha
 2. Sanaa
 3. Desturi
 4. Mila

Xi. Katika maeneo ya kihistoria tunaweza kupata mabaki ya viumbe hai na

(A) ujuzi (B) zana (C) mawe (D) vijiti

xii. Je, kuna sayari ngapi kwenye mfumo wa jua?

(A) vijiti vinne (B) sita (C) (D) vijiti

xiii. Dk Louis Leakey aligundua fuvu la mtu wa kwanza katika maeneo ya kihistoria ambayo yanaitwa

(A) engaruka (B) kondoa Iringa (C) Olduvaigorge (D) Loliondo

xiv. Kundi la familia zinazoshiriki mababu wa kawaida huitwa

(A) jamii (B) ukoo (C) jamii (D) kabila

xv. Sarafu ya shilingi mia moja ina picha ya

(A) Mwal. J.K.Nyerere (B) Hussein Ally (C) B.W.Mkapa (D) J.P.Magufuli

 

2. Linganisha bidhaa kwenye ORODHA A na vitu kwenye ORODHA B na uandike herufi ya jibu sahihi

ORODHA A

ORODHA B

i. Tarehe 9 Desemba mwaka wa 1962

ii. Azimio la Arusha la 1967

iii. Tarehe 5 Februari mwaka wa 1977

iv. Tarehe 07 Aprili mwaka wa 1972

v. The chief of chagga from Kibosho

A. Kuanzishwa chama cha mapinduzi

B. Bagamoyo, oldvai George

C. Kutokea kwa elnino

D. Tanganyika ikawa jamhuri

E. Kifo cha Edward moringe sokoine

F. Ujamaa na kujitegemea

G. Kuuawa kwa Aman Karume

H. Mangi sina

I. Kifo cha baba wa taifa

J. UPE

 

 

SEHEMU B: MAJIBU MASWALI MAFUPI (ALAMA 20)

3. Jaza nafasi zilizoachwa wazi (@alama 2)

i. Toa athari mbili za mmomonyoko wa udongo unaotokana na kilimo duni

ii. Aina ya kilimo ambapo zaidi ya zao moja hulimwa huitwa ……………………..

iii. Kitendo cha kupanda miti mahali ambapo haijawahi kuwepo kinaitwa ……………….

iv. Kukata miti kunaweza kusababisha …………………….

v. Mkonge unalimwa kwa wingi katika mikoa gani miwili?

 

4. Kamilisha kauli zifuatazo kwa kutoa majibu sahihi (@alama 2)

i. Maeneo mengi ya migodi yanakumbwa na mafuriko. Unafikiri ni kwa nini?

ii. Nini athari ya moshi unaotoka viwandani kwenda kwa binadamu

iii. Je, ni zana gani zinazoweza kutumika kukusanya taarifa za kihistoria? Taja tatu.

iv. Je, kazi ya makumbusho ya kitaifa ni nini?

Swali la 5

Toa jibu bora baada ya swali.

i. Mila na desturi katika imani zilikuwa na nafasi kubwa katika jamii za kabla ya ukoloni kwa kadiri ya kujenga imani na misingi ya kidini. Hii ilifanywa kwa kufanya matambiko yaliyoongozwa na wazee au viongozi wa koo. Msitu upi ni miongoni mwa maeneo ya matambiko mkoani Njombe?

ii. Vita vya Kagera kati ya Uganda na Tanzania viliathiri sana uchumi wa nchi. Iliilazimu Tanzania kutumia kiasi kikubwa cha fedha kupigana na Amin, rais wa Uganda. Vita vilidumu kwa muda gani?

Swali la 6

Toa neno bora kwa maelezo

i. Taja jumuiya zozote nchini Tanzania zinazojitambulisha kupitia kanuni zao za mavazi

ii. Mifano ya utamaduni wa maonyesho ni pamoja na………….., ……………………., na……………..

iii. Njia ya jumla ya maisha ya jamii fulani inaitwa ………………….

Swali la 7

i. Taja aina nne za wageni waliotembelea Afrika kabla ya ukoloni.

ii. Taja matokeo mawili ya mwingiliano kati ya Ulaya, Asia na Tanzania

iii. Majukumu ya wamishonari yalikuwa yapi

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD FIVE EXAM SERIES 89

OFISI YA RAIS, TAWALA ZAMIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA PILI

MAARIFA YA JAMII DARASA LA TANO

AGOSTI-2023

JINA LA MWANAFUNZI:________________________________________ TAREHE:_______________ STD 5

SEHEMU A: UCHAGUZI NYINGI

Chagua kazi sahihi zaidi kutoka kwa chaguo ulizopewa kisha uandike barua yake kwenye nafasi uliyopewa

1. Mwangoka ni mwanafunzi wa darasa la tano katika shule ya msingi ya Mkombozi; anaishi na mama yake, bibi na dada yake pekee. Je, Mwangoka anaishi katika familia ya aina gani?

A. Familia ya nyuklia B. Familia ya mzazi mmoja C. Familia iliyopanuliwa D. Adoptive E. Familia ya Mjini [    ]

2. Nini neno linalomaanisha kufuga idadi kubwa ya mifugo katika sehemu ndogo ya ardhi?

A. Ufugaji wa Kupindukia B. Malisho Kubwa C. Idadi ya Watu Kupindukia D. Ukataji miti E. Upandaji miti [   ]

3. Ni aina gani ya majanga ya kimazingira ambayo kwa kawaida hutokea kwa maeneo yaliyo karibu na milima ya volkeno hai? A. Mlipuko wa moto B. Kilimo C. Ukame D. Migogoro E. Kuwepo kwa magonjwa  [    ]

4. Yafuatayo ni mavazi ya Kitanzania ambayo yanatumiwa na watu wa Tanzania kuonyesha utambulisho wao isipokuwa

A. Kanzu na Mgolole D.Kanga na Mgolole C.Suit na Kanzu D.Mgolole na baibui E.Sweta na shati  [    ]

5. Miji ifuatayo ya kale katika Afrika Mashariki iliendelezwa wakati wa mawasiliano ya mapema kati ya watu wa Afrika, Mashariki ya Kati na Ulaya?

A. Pate, Kilwa, Bagamoyo, Pangani na Mombasa D. Kamba, Yao, Nyamwezi na Djibout [      ]

B. Pate , Kilwa, Dodoma, Arusha and Manyara E. Djibout, Nyamwezi, yao na Kamba        [      ]

C. Kilwa, Nyasa, yao , Nyamwezi na Kamba

6. Mauaji ya Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar yanaadhimishwa.

A. 7 Aprili B. 8 Agosti C. 26 Aprili D. 9 Desemba E. 14 Oktoba [      ]

7. Ni tovuti gani kati ya zifuatazo za kihistoria nchini Tanzania zinazoelezea kuzaliwa kwa mwanadamu?

A. Ismila B. Olduvai gorge C. Kaole-Bagamoyo D. Kilwa E. Oldonyo Lengai [     ]

8. Yohana aliulizwa swali na mwalimu kuhusu chombo kilichotumika kutambua ukali wa upepo. Ikiwa wewe ndiye uliyeuliza hivyo, ungetoa jibu gani?

A. Kukunja miti B. Vane ya upepo C. Anemometer D. Hygrometer E. Ammeter [      ]

9. Ni yupi kati ya wafuatao ambaye hayumo katika kundi la sanaa nzuri?

A. Ufumaji B. Kuchora C. Uchoraji D. Uchongaji E. Ushairi [      ]

10. Mjomba White alionekana akiondoa nyasi zisizohitajika shambani ili kuacha mboga zilizopandwa kukua vizuri. Je, ni kitendo gani kati ya zifuatazo alichokuwa akifanya? A.Palizi B. Kulima C. Kuchimba D. Kilimo E. Kilimo [      ]

11. Mama Jane ambaye ni mjamzito amezuiwa na madaktari wa jadi kuchukua vyakula kama maini na mayai. Kijadi tabia hii huonyesha

A. Utamaduni B. Desturi C. Kanuni D. Ubinafsi E. Miiko [     ]

12. Je, ni kipi kati ya mambo yafuatayo ambacho hakikuweza kuwezesha mwingiliano kati ya Tanganyika na Asia?

A. Pepo za Monsuni B. Indian ocean C. Mahali pa Afrika Mashariki D. Bidhaa za biashara

E. Kufika kwa Wareno huko Kilwa. [     ]

13. Mahali palipotumika kutayarisha miche wakati wa upandaji miti huitwa kama

A. Seedbed B. Garden C. Kuota D. Uchavushaji E. Transpiration [       ]

14. Kundi la kwanza la mawakala wa ukoloni kufika Afrika walikuwa

A. Wafanyabiashara B. Waislamu C. Anachunguza D. Wamisionari E. Kireno [      ]

15. Ni mkoloni yupi Mzungu aliyeikoloni Tanganyika baada ya Mjerumani kushindwa mwaka 1918?

A. Ubelgiji B. Uingereza C. USA D. China E. Ufaransa [      ]

16. Sehemu ya mfumo wa jua iliyoonyeshwa kwenye picha hapa chini inaonekana katika eneo gani kati ya zifuatazo? 

A. Mbozi na Malampaka

B. Maganzo, Mwadui na Geita [      ]

C. Mbozi na Kiwila

D. Malampaka na Geita

E. Bulyanhulu na Nyamongo

17. Bwana Liwale alikuwa akitoa hadithi kwa mtoto wake wa kiume na wa kike kuhusu matukio mbalimbali yaliyotokea huko nyuma. Alitumia njia gani ya kuhifadhi kumbukumbu?

A. Anthropolojia B. Akiolojia C. Mafanikio ya Makumbusho ya D. E. Masimulizi [      ]

18. Lukuvi aliishi karnr  ishirini na miaka mitatu tu. Lukuvi alikuwa na umri gani?

A. Miaka 103 B. Miaka 21 C. Miaka 32 D. Miaka 23 E. Miaka 93 [      ]

19. Njia ambayo sayari huzunguka Jua inajulikana kama

A. Mhimili B. Njia C. Metroids D. Jupiter E. Obiti [     ]

 

 

 

20. Kalebela anaishi eneo la Msimbazi jijini Dar es salaam, eneo hili limeathiriwa sana na mafuriko kwa mwaka mzima. Je, Kalebela anakumbana na changamoto gani?

A. Njaa na ukosefu wa maji B. Kukata maji C. Kupoteza mali D. Njaa E. Ukame [      ]

21. Je, rais wa kwanza  mwanamke Tanzania na Afrika ni nani ? [    ]

A. J.K. Nyerere B. John P. Magufuli C. Jakaya M. Kikwete D. Ali H. Mwinyi E. Samia S. Hassani

22. Mkojani alitakiwa kutaja sayari yenye kung'aa na yenye joto zaidi katika mfumo wa jua. Unadhani jibu gani la Mkojani lilikuwa sahihi? A. Jupiter B. Dunia C. Mars D. Venus E. Neptune [     ]

23. Ni ipi kati ya zifuatazo ni njia bora ya uvuvi ambayo inapima uvuvi endelevu?

A. Uvuvi kwa kutumia nyavu zenye mashimo makubwa C.Uvuvi kwa kutumia baruti D.Uvuvi kwa kutumia petroli [   ]

B. Uvuvi kwa kutumia nyavu zenye matundu madogo E. Uvuvi kwa kutumia mabomu na sumu kwenye kina kirefu cha bahari

24. Ni ipi kati ya zifuatazo ni nguvu ya upepo kwa mazingira?

A. Husaidia uharibifu wa majengo C. Huwezesha kubadilishana gesi na uchafuzi wa hewa [     ]

B. Huwezesha uchavushaji wa mbegu D. Huwezesha kupanda mimea E. Huharibu mimea na mimea mingineyo.

25. Msofe na Kombo walikuwa wakibishana kuhusu mwendo wa dunia na mielekeo yake. Ili kutatua mjadala wao utatumia chombo gani kuonyesha maelekezo?

A. Sehemu ya Kardinali B. Prism C. Kipimo cha mkanda D. dira ya sumaku E. Anemometer [     ]

26. Ngoma ya asili ya Wazaramo ni Mdundiko, ngoma ya asili ya Wakurya ni ipi?

A. Enchuma B. Litungu C. Bugobogobo D. Sangula E. Mdumange [      ]

27. Ngoswe aliambiwa aonyeshe kipengele hicho ambacho kilikuwa tofauti na wengine kuhusu Ukomunisti. Je, unadhani ni ipi aliyoonyesha?    [   ]

A. Ugawaji sawa wa mahitaji B. Hakuna madarasa C. unyonyaji mkubwa wa mwanadamu na mwanadamu D. Kiwango cha chini cha teknolojia E. Watu waliishi chini ya uwindaji na kukusanya.

28. Ni bidhaa gani kati ya zifuatazo zililetwa kutoka Asia hadi Afrika wakati wa mawasiliano ya mapema?

A. Magamba ya kobe na pembe za ndovu C Ngozi za wanyama na tumbaku D.Pembe za ndovu na unga wa bunduki [   ]

B. Shanga , nguo na unga wa bunduki E. Dawa za kienyeji na maji

29. Kujihusisha na shughuli za uzalishaji katika ngazi ya familia ni wajibu wa:

A. Mwanafamilia wa kiume B. Kila mwanafamilia C. Baba na mama [     ]

D. Mwanafamilia aliye mtu mzima E. Mkuu wa familia

30. Je, ni mazao gani kati ya yafuatayo yana uti wa mgongo wa watu wa kusini mwa Tanzania?

A. Mkonge B. Pamba C. Mahindi D. Korosho E. Tumbaku [     ]

31. Miili ya mbinguni ambayo inazunguka kati ya Jupiter na Mars ni

A. Meteoroids B. Sayari C. Satellite D. Asteroids E. Miezi [      ]

32. Mawimbi makubwa yanayosababishwa na tetemeko la ardhi au milipuko ya volcano chini ya bahari inaitwa.

A. Tsunami B. Ukame C. Mafuriko D. Tectonic E. Tornadoes [     ]

33. Je, ni taasisi gani nchini Tanzania yenye jukumu la kusimamia mazingira?

A. TANAPA B. TAKUKURU C. UWATA D. NEMC E. ILO [    ]

34. Pendolina ni Yatima, lakini alipata malezi ya wazazi chini ya Bwana na Bibi Isenyi. Pendolina ni nani katika familia ya Isenyi?

A. Mtoto wa kulea B. Mtoto wa Mitala C. Mtoto wa kambo D. Binti wa mama wa kambo E. Isenyi [     ]

35. Unamwitaje kaka wa dada yako?

A. Binamu B. Mjomba C. Mpwa D. Shemeji E. Kaka [      ]

36. Ubugabire ulikuwa mfumo wa kimwinyi ambapo unyonyaji wa mtu na mtu kwa kuzingatia umiliki wa:

A. Watumwa B. Ardhi C. Ng'ombe D. Capital E. Kazi [     ]

 

 

 

 

 

Soma picha hapa chini kisha ujibu maswali yanayofuata kuanzia swali la (37) hadi (40)

 

 

 

 

 

 

 

37. Sayari iliyoonyeshwa hapo juu inaitwaje?

A. Zohali B. Jupiter C. Dunia D. Uranus E. Mirihi [      ]

38. Sayari inayokuja baada ya sayari iliyoonyeshwa hapo juu inaitwaje?

A. Neptune B. Mars C. Dunia D. Jupiter E. Uranus   [       ]

39. Sayari iliyo juu inazunguka jua kwenye njia yake iitwayo

A. Mhimili B. Obiti C. Njia D. Njia E. Epical [      ]

40. Ni sayari gani kubwa kuliko sayari iliyo juu?

A. Dunia B. Jupiter C. Mars D. Mercury E. Venus [       ]

 SEHEMU B: MAJIBU MAFUPI 41-145

41. Ni nani waliokuwa Wazungu wa kwanza kuingiliana na jumuiya za Afrika Mashariki?

42. Taja umuhimu wa lugha ya Kiswahili katika kukuza utamaduni wa Tanzania?

i. ____________________________________________________________________

ii. ____________________________________________________________________

43. Taja nchi mbili za Ulaya zilizoikoloni Tanganyika kabla na baada ya Vita vya Kwanza vya Dunia.

i)________________________________________________________________________________

ii)_______________________________________________________________________________

44. Unafikiri nini kifanyike ili kudhibiti mbinu zisizofaa za uvuvi?

__________________________________________________________________________________________

45. Eleza tofauti kati ya mfanyabiashara na mjasiriamali? ___________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD FIVE EXAM SERIES 79

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA TANO

MAARIFA YA JAMII

MUDA:1:30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEZO

1. Jaza taarifa zako muhimu katika karatasi ya kujibia uliyopewa

2. Jibu maswali yote kulingana na maelekezo ya kila sehemu

3. Zingatia unadhifu wa kazi yako

4. Katika swali la 1-40 andika herufi ya jibu sahihi

5. Kwa swali la 41-45 andika majibu katika nafasi iliyoachwa wazi

 

Chagua jibu sahihi kutoka namba 1-40 kisha andika kwenye nafasi uliopewa

 1. Nini maana ya utamaduni? (a) imani, mila, desturi (b) kuimba na kucheza (c) njia ya kutoa tambiko (d) Jumla ya hali ya maisha
 2. Ni nchi zipi ni jirani na Tanzania kwa upande wa kusini? (a) msumbiji na Zimbabwe (b) demokrasia ya kongo na Malawi (c) Burundi na Malawi (d) Rwanda na Malawi
 3. Mimea miwili inayoonekana kwenye nembo ya Taifa ni; (a) pamba na karafuu (b) mkonge na kahawa (c) mahindi na ngano (d) pamba na maharage
 4. Rangi ya kijani kibichi katika bendera ya Taifa inawakilisha; (a) madini (b) maji (c) uoto wa asili (d) ardhi
 5. Jumuiya ya Africa Mashariki inaundwa na nchi ngapi? (a) 3 (b) 5 (c) 6 (d) 7
 6. Nyumba ya Mungu inatumika kuzalisha umeme, Je inapatikana mkoa gani? (a) kigoma (b) Morogoro (c) Kilimanjaro (d) Mbeya
 7. Ukataji  wa miti hovyo husababisha; (a) mafuriko (b) jangwa (c) Ukame (d) mvua
 8. Mito, maziwa, bahari, na chemchem ni vyanzo vya; (a) mvua (b) maji (c) uhai (d)biashara
 9. Lugha ambayo inawaunganisha watanzania wote ni; (a) Kiingereza (b) kiitaliano (c) kibantu (d) kiswahili
 10. Majira husababishwa na: (a) kupatwa kwa jua (b) kupatwa kwa mwezi (c) kuzunguka kwa mwezi kwenye dunia. (d) Dunia kuzunguka Jua
 11. Mwalimu Julius Nyerere alifariki Mwaka gani? (a) 1992 (b) 1998 (c) 1999 (d)1995
 12. Ni mwaka gani vita vya majiji vilipiganwa? (a) 1905 (b) 1907 (c) 1900 (d) 1914
 13. Njia ya kisasa ya kuwasiliana kwa haraka na kwa watu wengi ni;(a) barua (b) radio (c) runinga (d) simu
 14. Wareno walifika katika Mji wa kilwa karne ya; (a) 15 (b) 16 (c) 14 (d) 18
 15. Jamii ya wamasai ujishughulisha na shughuli gani? (a)Ukulima (b) Uchimaji madini (c) Ufugaji  wa wanyama (d)Ufugaji nyuki
 16.  Zifuatazo ni sababu za kudumisha utamaduni wetu isipokuwa? (a) Unaleta umoja (b) Unaleta ushiriano (c) Unajenga undugu (d) Unatenganisha watu
 17. Nasaba ni hali ya kuwa na........... (a) uhusiano wa karibu sana (b) watoto wa karibu sana (c)uhusiano baina ya watu katika familia (d) urafiki mzuri baina ya watu
 18. Moja ya majukumu ya chifu wa ukoo ilikuwa ni.... (a) kusuluhisha migogoro katika ukoo (b) kupeleka watoto shule (c) kusimania usafi shuleni  (d) kusimamia taaluma shuleni.
 19.  Nini faida ya mgawanyo wa kazi katika familia? (a) Hudhoofisha familia (c) Huchochea utengano (c) Huleta udikteta (d) Huleta maendeleo
 20.  Mali ya familia inatakiwa kulindwa na (a) watoto peke yao (c) baba na mama (c) kila mwanafamilia (d) babu na bibi
 21. Kipi hakiwezi kuonekana wakati wa mchana? (a) Wawingu (b) Mwezi (c) Nyota (d) Jua
 22. Sayari yenye kuwezesha uhai ni? (a) Kausi (b) Dunia (c) Zohali (d) Sarateni
 23. Sehemu ambapo kumbukumbu mbalimbali za historia huifadhiwa huitwa? (a) Maktaba (b) Makumbusho (c) Kabati (d) Historia
 24. Upi sio umuhimu wa kutunza kumbukumbu? (a) Inasaidia kujea yaliyopita (b)Ina hifadhi hazina(c) Inatunza heshima (d) Inatukumbusha yajayo
 25.  Ufugaji wa kisasa wa wanyama huzingatia nini? ..(a) Utamaduni wa jamii (b) Ubora wa wanyama na mazao yao.(c) Kuwepo kwa ardhi ya kutosha.(d) Mbuga za asili za kulishia mifugo.(e) Hali ya hewa.
 26.  Nishati gani kati ya zifuatazo inaweza kusababisha uharibifu wa mazingira? (a) Jua (b) Upepo (c) Maji (d) Mkaa. (e) Kinyesi cha wanyama
 27. Nchi ya kwanza kupata Uhuru katika Afrika Mashariki ilikuwa (a) Tanganyika (b) Kenya (c) Uganda (d) Zanzibar (e) Burundi
 28. Mwanzilishi wa Kampuni wa Kibiashara ya Kiingereza ya Afrika Mashariki anaitwa (a) David Livingstone (b) Karl Peters (c) Mungo Park (d) William Mackinnon (e) Seyyid Said
 29. Sababu mojawapo ya kiuchumi ilyotumika kuamia Bara la Africa ni: (a) Kilimo (b) Kupata elimu (c) Biashara(d) Uchukuzi
 30.  Mkutano wa kuigawa Afrika ulifanyika katika nchi ya; (a)Uingereza (b) Marekani (c) Ujerumani (d) Ufaransa
 31.  Mapambano ya kudai Uhuru katika bara la Afrika yalianza baada ya: (a)  Kuundwa kwa Umoja wa Mataifa (b)  Kusambaratika kwa Umoja wa Kisovieti (c) Vita Kuü ya Pili ya Dunia (d) Kupigwa marufuku biashara ya watumwa (e)  Kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi
 32. Kabla ya ukoloni majukumu ya kiongozi wa ukoo yalikuwa ni pamoja na: (a)  kutatua migogoro (b) kusaini mikataba na wakoloni (c)  kuongeza idadi ya mifugo (d)  kujenga nyumba(e) kuanzisha vijiji vya ujamaa
 33. Sababu kuu ya wavamizi kuja Afrika ilikuwa; (a) Kuwalinda waafrika (b) Kuwastarabisha waafrika (c) Kutafuta masoko (d) Kutafuta malighafi
 34. Taifa la afrika ambalo liliwashinda wakoloni ni: (a) Liberia (b) Tanzania (c) Ethiopia (d) Misri
 35. Mkutano wa kuigawa Afrika ulifanyika katika nchi ya: (a) Uingereza (b) Marekani (c) Ujerumani (d) ufaransa
 36. Sababu ya wakoloni kuvamia ukanda wa pwani katika Afrika ilikuwa ni: (a) Urahisi wa kufanya biashara (b) Urahisi wa kuwasaidia watu (c) Urahisi wa kuendesha shughuli za kilimo (d) Kurahisisha uchimbaji wa madini
 37. Dira wakati wowote huonyesha upande wa (a) Kusini (b) Kaskazini (c) Mashariki (d) Magharibi
 38. Ramani inayoonesha idadi ya watu au vitu katika eneo fulani huitwa? (a) Ramani dufu (b) Ramani takwimu (c) Ramani topografia (d) Ramani kipimo
 39. Kielelezo kinachofafanua alama au rangi zilizotumika katika ramani huitwa (a)  Kichwa (b) Dira(c) Ufunguo (d) Kipimio
 40. Kundi lipi la mawakala wa ukoloni lilikuwa la kwanza kuja Tanganyika? (a) Wamisionari (b) Wafanyabiashara (c) Walowezi (d) Wapelelezi (e) Mabaharia

Andika Jibu sahihi la wali la 41-45

 1. Taja vipengele vinne vya hali ya hewa
 2. Taja aina mbili za ramani
 3. Nani alikuwa kiongozi wa Mkutano wa Berlin uliofanyika mwaka1884-1885?
 4. Taja faida mbili za wanyamapori kwa Taifa
 5. Ongezeko la Joto duniani husababishwa na nini?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD FIVE EXAM SERIES 59

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA DARASA LA TANO

MAARIFA YA JAMII

MUDA:1: 30                                                             

JINA_____________________________________SHULE_________________________

MAELEKEZO:

 1. Jibu maswali yote katika kila sehemu ya mtihani huu.
 2. Kumbuka kuandika majina yako.
 3. Hakikisha kazi yako ni nadhifu sana.

SEHEMU A: CHAGUA JIBU SAHIHI KUTOKA YALE ULIOPEWA

 1. Njia ya kutunza kumbukumbu kwa kuadisia matukio ya zamani kutoka kizazi kimoja hadi kingine huitwa?a. Hamasa b. Kurekodi c. Simulizi d. Kunena e. historia
 2. Sehemu ambapo kumbukumbu mbalimbali za historia huifadhiwa huitwa? a. Maktaba b. Makumbusho c. Kabati d. Historia e. pango
 3. Hali ya kubadilika vipengele vya hali ya hewa huitwa? A. Tabianch b. Hali ya anga c. Mabadiliko ya hali ya hewa d. Mabadiliko ya tabianchi e. kupanda kwa joto
 4. Mojawapo wa madhara ya mvua kubwa ni? A. Kiangazi b. Mafuriko c. Ukame d. Mimea kustawi e. jangwa
 5. Ipi sio dalili ya mvua kunyesha? A. Mawingu b. Upepo c. Radi d. Jua kali e. ngurumo
 6. Mojawapo ya mila na desturi za zamani ni a. kuogopa kazi za shambani b. kuwafunza watoto maadili mema c. kuchoma misitu ovyo d. kuchafua nyumba na mazingira e. kupigana
 7. Nasaba ni hali ya kuwa na........... a. uhusiano wa karibu sana b. watoto wa karibu sana c. uhusiano baina ya watu katika familia d. urafiki mzuri baina ya watu e. jinsia tofauti
 8. Lipi kati ya mambo haya halijengi ushirikiano? A. Sherehe za Pamoja b. Kusaidiana katika shida c. Kufanya biashara na shughuli za uchumi d. Kufanya kazi kibinafsi d.ushirikina
 9. Vifuatavyo vinavunja ushirikiano isipokuwa? A. Ubinafsi b. Chuki c. Uchapa kazi d. Udokozi
 10. Ipi sio tabia ya shujaa? A. Anajitolea b. Sio mbinafsi c. Mchapa kazi d. Anapenda majigambo e. anajiamini
 11. Sababu kubwa iliyowafanya waafrika kushindwa na wajerumani ni? A. Kukosa ushirikiano b. Ukosefu wa chakula c. Kukosa Sihala nzuri kama za wazungu d..Ushirikina e. upweke
 12. Sababu kubwa ya Waafrika kupigana na wajerumani ilikuwa ni a. Kupinga rushwa b. Kupinga uvamizi wa wajerumani c. Kupinga ukiristo d. Kukataa mila za kigeni e. kujigamba
 13. Tunapaswa kufanya yafuatayo migogoro inapotokea katika jamii zetu ispokuwa? A. Kusuluhisha kwa haraka b. Kutumia mbinu nzuri c. Kutumia nguvu nyingi d. Kuhusisha jamii zote. E. kupendelea marafiki
 14. Sayari ya nne kutoka kwenye jua ni? A. Zebaki b. Mirihi c. Sumbula d. Kausi e. zuhura
 15. Sayari yenye kuwezesha uhai ni? A. Kausi b. Dunia c. Zohali d. Sarateni e.mwezi
 16. Mazingira huundwa na? a. Miti na mawe b. Wanyama na miti c. Viumbe hai na visivyo hai d. Wanyama na binadamu e. watu
 17. Athari kuu za viwanda katika mazingira ni ..... a. kuchafua maji, hewa na harufu mbaya. B. kutoa moshi na matumizi makubwa ya nguvu ya nishati. C. uchafuzi wa hewa, udongo na harufu mbaya. D. kumwaga kemikali na kutoa moshi. E. uchafuzi wa hewa, maji na ardhi.
 18.  Faida ya matumizi mrudio katika utunzaji wa mazingira ni ... a. kupanga kazimradi b. uzalishaji wa bidhaa mbalimbali. C. kupunguza taka d. kutengeneza taka e. kuuza taka.
 19. Ni aina gani ya madini yaligunduliwa kwa wingi nchini Tanzania mwaka 2007? A. Dhahabu b. Uraniamu c. Almasi d. Shaba e. Chuma.
 20. Ni fursa gani ya uzalishaji mali inapatikana sehemu zenye misitu? A. Uchimbaji madini b. Ukataji mbao c. Ufugaji d. Ukulima e. uvunaji mahindi
 21. Sehemu zenye ziwa mara nyingi watu hujishugulisha na kazi gani? A. Ukulima b. Usafirishaji c. Uogeleaji d. Uvuvi e. uzamiaji
 22. Moja wapo ya faida ya viwanda ni a. Kutoa ajira b. Kukuza uchumi kwa kuuza mali nje ya nchi c. Kuongeza dhamani katika rasilimali d. A, B na C ni sahihi
 23. Ni madini gani yanapatikana Tanzania tu? A. Dhahabu b. Ulanga  c. Uraniamu d. Fosfeti. E. makaa ya mawe
 24. Ipi kati ya hizi fursa hupatikana maeneo ya msitu? A. Ufugaji b. Ufugaji wa nyuki c. Uvunaji miti d. Vivutio vya utalii e. unyunyuziaji maji
 25. Mbuga kubwa kabisa ya wanyama Tanzania ni? A. Mikumi b. Tarangire c. Serengeti d. Saadani e. mikumi
 26. Ufundi wa kuwasilisha hisia na mawazo yaliyomo katika fikra huitwa: a. Mila b. Desturi c. Sanaa d. Utamaduni e. ujanja
 27. Mambo yanayofanywa na jamii fulani kulingana na asili, mazingira na mienendo ya jamii hiyo huitwa: a. Mila b. Desturi c. Utamaduni d. Sanaa
 28. ............ni asili, mila, jadi, imani na desturi za jamii fulani: a. Utamaduni b. Desturi c. Sanaa d. Mila
 29. Ni Taifa lipi la kibepari liliitawala Tanganyika kuanzia mwaka 1891 hadi 1918? A. Ujerumani b, Uingereza c. China d. Ureno e. Ufaransa
 30. Kwa nini Berlin ni miongoni mwa miji maarufu katika historia? A. Ni Makao Makuu wa Umoja wa Mataifa b. Ni Makao Makuu wa Jumuiya ya Madola c. Ni mji uliokuwa kitovu cha biashara ya utumwa d. Ni mji wa Ufaransa ambao uliendesha utawala wa kulisha kasumba e. Ni mji ambao mgawanyo wa Bara la Afrika ulifanyika
 31. Mataifa makubwa ya kibepari yaliyogombania Bara la Afrika yalikuwa a. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Ubelgiji, Italia na Ureno b. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Uchina, Uhispania na Marekani c. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Japani, Uhispania na Ubelgiji d. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Urusi, Uchina na Japani e. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Ubelgiji, Italia na Uchina
 32. Mwanzilishi wa Kampuni wa Kibiashara ya Kiingereza ya Afrika Mashariki anaitwa a. David Livingstone b. Karl Peters c. Mungo Park d. William Mackinnon e. Seyyid Said
 33. Kwa nini vita vya Maji Maji vilitokea?.............. a. Wareno waliwapeleka Watanganyika utumwani.Kinjekitile alikasirisha na uhasama wa Wajerumani na Waarabu. B. Watanganyika walipigwa mijeledi na Waingereza. C. Wajerumani waliwalazimisha watu kufanya kazi katika mashamba ya pamba. D. Sultani Seyyid Said aliwatesa na kuwatumikisha Waafrika.
 34. Mkataba wa 1890 uliogawanya Afrika Mashiriki kwa Wajerumani na Waingereli.ulijulikana kama: a. Mkataba wa Hamerton b. Mkataba wa Haligoland c. Mkataba wa Moresby d. Mkataba wa Afrika Mashariki e. Mkataba wa Frere
 35.  Makoloni ya Kifaransa Afrika yalikuwa pamoja na: a.Togo na Morocco b.Senegal na Ghana c.Nigeria na Tunisia d. Senegal na Morocco e. Angola na Tunisia
 36. Ulinzi katika jamii ya Kimasai ulikuwa ni jukumu la: a. laiboni b. morani c. layoni d. mtemi e. kabaka
 37. Nani aliitisha mkutano mkuu wa Berlin mwaka 1884-1885? A. henry Stanley b. David livingstone c. johann krapf d. otto von Bismarck.
 38. Kazi ya kulinda rai ana mali Tanzania hufanywa na nani? (a) jeshi la kujenga taifa b. taasisi ya ujasusi Tanzania c. polisi wa mahakama d. mgambo e. polisi
 39. Jumuiya ya Afrika mashariki ya kwanza iliporomoka mwaka? A.1963 b. 1967, c. 1977 d. 1966 e. 2001
 40. Uchaguzi wa vyama vingi Tanzania ulifanyika mwaka gani? A. 1992 b. 1990 c. 1961 d. 2005 e. 1995

SEHEMU B. 

Chunguza ramani ifuatayo, kisha jibu swali la 41-43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.      Mlima unaowakilishwa na herufi C unaitwaje?............................
 2.      Mto unaonyeshwa kwa herufi E. NI mto…………………………………
 3.      Nchi yenye herufi B ni  maarufu kwa madini ya aina gani?
 4.      Nini maana ya ujasriamali?
 5.      Taja tabia mbili za mjasiriamali
   

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD FIVE EXAM SERIES 46

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOGIA

MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA DARASA LA TANO

MAARIFA YA JAMII

MUDA:1: 30                                                             

JINA_____________________________________SHULE__________________

Chagua Jibu Sahihi

 1. Lugha inayowaunganisha Watanzania wote ni:
 1. Kihehe
 2. Kiswahili
 3. Kiingereza
 4. Kisukuma
 1. Ufundi wa kuwasilisha hisia na mawazo yaliyomo katika fikra huitwa:
 1. Mila
 2. Desturi
 3. Sanaa
 4. Utamaduni
 1. Mambo yanayofanywa na jamii fulani kulingana na asili, mazingira na mienendo ya jamii hiyo huitwa:
 1. Mila
 2. Desturi
 3. Utamaduni
 4. Sanaa
 1. ............ni asili, mila, jadi, imani na desturi za jamii fulani:
 1. Utamaduni
 2. Desturi
 3. Sanaa
 4. Mila
 1. Jambo la kawaida linalotendwa kila siku na jamii fulani huitwa:
 1. Lugha
 2. Sanaa
 3. Desturi
 4. Mila

6. Mkataba wa 1890 uliogawanya Afrika Mashiriki kwa Wajerumani na Waingereli.ulijulikana kama:

 1.         Mkataba wa Hamerton 
 2.          Mkataba wa Haligoland
 3.          Mkataba wa Moresby 
 4.         Mkataba wa Afrika Mashariki
 5.          Mkataba wa Frere

7. Makoloni ya Kifaransa Afrika yalikuwa pamoja na:

 1.         Togo na Morocco 
 2.          Senegal na Ghana
 3.          Nigeria na Tunisia 
 4.         Senegal na Morocco
 5.          Angola na Tunisia

8. Ulinzi katika jamii ya Kimasai ulikuwa ni jukumu la:

 1.        laiboni
 2.         morani
 3.         layoni
 4.        mtemi
 5.         kabaka

9. Nchi ya kwanza kupata Uhuru katika Afrika Mashariki ilikuwa:

 1.        Tanganyika 
 2.         Kenya 
 3.         Uganda 
 4.        Zanzibar 
 5.         Burundi

10. Makoloni ya Ureno Kusini mwa Afrika yalikuwa yapi?

 1.        Namibia na Angala 
 2.         Angola na Botswana
 3.         Msumbuji 
 4.        Namibia na Zimbabwe 
 5.         Angola na Msumbiji
 1. Muhammad Ahmad alikuwa ni kiongozi wa nchi ya:
 1. Rwanda
 2. Burundi
 3. Sudan
 4. Niger
 1. Sababu ya wakoloni kuvamia ukanda wa pwani katika Afrika ilikuwa ni:
 1. Urahisi wa kufanya biashara
 2. Urahisi wa kuwasaidia watu
 3. Urahisi wa kuendesha shughuli za kilimo
 4. Kurahisisha uchimbaji wa madini
 1. Miongoni mwa mashujaa wa Afrika waliopinga uvamizi ni:
 1. Agostino Neto, Kwame Nkurumah na Otto Von Bismack
 2. Kwame Nkurumah, Isike, Seyyid Said
 3. Otto Von Bismack, Isike na Agostino Neto
 4. Mfalme Menelik wa II, Msiri na Mkwawa.
 1. Mkutano wa kuigawa Afrika ulifanyika katika nchi ya:
 1. Uingereza
 2. Marekani
 3. Ujerumani
 4. ufaransa
 1. .............ni lengo la waarabu wa Omani kuja Pwani ya Afrika Mashariki.
 1. Kilimo
 2. Uvuvi
 3. Biashara
 4. Upagazi
 1. Wareno walifika Pwani ya Afrika Mashariki mwaka:
 1. 1540
 2. 1498
 3. 1497
 4. 1690
 1. Wareno walifika katika mji wa Kilwa mnamo karne ya:
 1. 15
 2. 16
 3. 18
 4. 19
 1. Mreno wa kwanza kufika Pwani ya Afrika Mashariki alijulikana kwa jina la:
 1. William Mackinnon
 2. Charles Stokes
 3. Vasco da Gama
 4. Karl Peters
 1. Wafaransa walipanua wigo wa biashara zao katika Pwani ya Afrika Mashariki karne ya:
 1. 19
 2. 17
 3. 18
 4. 16

20. Makabila matatu katika Tanzania yaliyoshiriki katika biashara ya watumwa ni:

 1.               Wahehe, Wabena na Wanyama
 2.               Wazaramo, Wazigua na Waluguru
 3.               Wachaga, Wapare na Wasambaa 
 4.              Wahangaza, Wahaya na Wakurya
 5.               Wanyamwezi, Wahaya na Wasumbwa

21. Makoloni ya Ujerumani katika Afrika yalikuwa ..

 1.               Naijeria, Namibia na Togo.
 2.                Gambia, Togo na Namibia. 
 3.               Kameruni, Togo na Namibia. 
 4.              Namibia, Tanganyika na Naijeria.
 5.               Kameruni, Tanganyika na Senegal.

22. Wajerumani walitawala Tanganyika baada ya .....

 1.              Vita Kuu ya Kwanza.           
 2.               Vita Kuuya Pili. 
 3.               Mkutano wa Berlin.          
 4.              Kuundwa kwa UNO.
 5.               Kushindwa kwa Wareno.

23.     Moja ya malengo ya elimu ya kikoloni ilikuwa:

 1.               kupambana na ujinga na umaskini
 2.                kupunguza uzalishaji wa mazao ya biashara
 3.                kupata watumishi wa ngazi za chini 
 4.               kuongeza ajira kwa vijana
 5.                kupambana dhidi ya ubaguzi wa rangi

24. Mojawapo ya athari ya utawala wa Wareno katika Afrika Mashariki ilikuwa:

 1.               kuanzishwa kwa uislamu
 2.                kukomeshwa kwa biashara ya utumwa
 3.                kuharibiwa kwa miji ya pwani
 4.               kusaini mikataba ya ulaghai
 5.                kuanzisha mashamba ya katani

25 Ramani inayoonesha sura ya asili ya nchi huitwa

 1. Ramani hai
 2. Ramani ya topografia
 3. Ramani ya dunia
 4. Ramani takwimu

26. Kati ya watu hawa nani hatumii ramani?

 1. Watalii
 2. Rubani
 3. Wajenzi
 4. Wakulima
 1. Kielelezo kinachofafanua alama au rangi zilizotumika katika ramani huitwa
 1. Kichwa
 2. Dira
 3. Ufunguo
 4. Kipimio
 1. Huonyesha mwisho au mpaka wa ramani
 1. Huonyesha mwanzo wa ramani
 2. Huonyesha mipaka ya ramani
 3. Huonyesha ukubwa wa ramani
 4. Huonyesha mwelekeo wa ramani
 1. Yafuatao ni matumizi ya ramani isipokuwa
 1. Kuonyesha mahali vitu vilivyo
 2. Kuongoza meli au aeropleni
 3. Kuelezea maeneo ya tabianchi
 4. Kucheza mpira wa miguu
 1. Ramani inayoonesha idadi ya watu au vitu katika eneo fulani huitwa?
 1. Ramani dufu
 2. Ramani takwimu
 3. Ramani topografia
 4. Ramani kipimo
 1. Dunia hulizunguka jua kwa muda wa:
 1. Saa 24
 2. Siku 3651/4 au 366
 3. Usiku na mchana
 4. Siku 300
 1. Dunia hutumia muda wa dakika..............kujizungusha kati ya longitude moja hadi nyingine:
 1. 15
 2. 24
 3. 4
 4. 60
 1. Mabadiliko ya maji kupwa na kujaa hutokea mara mbili.
 1. Kila siku
 2. Kwa wiki
 3. Kwa mwaka
 4. Baada ya mwezi mmoja
 1. Sayari yenye viumbe hai ni:
 1. Sumbura
 2. Mihiri
 3. Zuhura
 4. Dunia

35. Zao kuu la biashara linalolimwa wilaya ya mbinga mkoani Ruvuma ni 

 1.              Korosho 
 2.               Karafuu 
 3.               Chai 
 4.              Kahawa 
 5.               Pamba

36. Moja ya matatizo yanayovikabili viwanda na biashara Tanzania ni

 1.              uhaba wa wateja wa bidhaa zinazozalishwa
 2.               upungufu wa gharama kubwa ya nishati
 3.               uhaba wa wafanyabiashara
 4.              hall mbaya ya hewa
 5.               uhaba wa wafanyakazi.

37. Ardhi, misitu, mito, bahari na madini kwa ujumla tunaviita 

 1.              bidhaa muhimu 
 2.               Dunia
 3.               uoto wa asili 
 4.              maliasili
 5.               mahitaji muhimu

38.  Gesi asilia hupatikana katika eneo lipi kati ya yafuatayo?

 1.              Kilwa.
 2.               Madaba.
 3.               Songosongo. 
 4.              Mchinga.
 5.               Somanga 
 1. Ipi kati ya fursa hizi za kibiashara haipatikani mijini?
 1. Ufugaji
 2. Kushona nguo
 3. Usafirishaji
 4. Kuuza vyakula

40. Faida ya ubunifu ni hizi isipokuwa;

 1. Kuvutia wateja
 2. Kukabiliana na ushindani
 3. Kuiga kazi za wengine
 4. Kuongeza faida
 1. Ipi sio aina ya wajasiriamali?
 1. Wajasiriamali wabunifu
 2. Wajasiriamali wafanyabiashara
 3. Wajasiriamali watumishi
 4. Wajasiriamali jamii
 1. Tabia hizi zinaweza kukwamisha biashara yako isipokuwa
 1. Kujituma
 2. Uvivu
 3. Kuwa na visingizio
 4. Kupoteza muda
 1. Ipi sio tabia ya mjasiriamali?
 1. Uthubutu
 2. Uaminifu na uadilifu
 3. Kukata tama
 4. Ubunifu

Jibu maswali yafuatayo:

 1. Taja jina la Gavana wa Wajerumani aliyesimamia utawala wa kikoloni Afrika Mashariki ya Wajerumani.
 2. Taja mazao yaliyolimwa katika mikoa ifuatayo katika kipindi cha ukoloni wa Wajerumani:
 1. Morogoro.............
 2. Kagera na Kilimanjaro............
 3. Mwanza...........
 4. Bagamoyo...............
 1. Reli ya Tanga hadi Moshi ilianza kujengwa mwaka gani?
 2. Unafikiri ni kwa nini Wajerumani walitoza kodi?

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD FIVE EXAM SERIES 43

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MITIHANI YA KUJIPIMA MSINGI

MTIHANI WA NUSU MUHULA WA KWANZA -MACHI 2021

MAARIFA YA JAMII – DARASA LA TANO

FOMATI MPYA

MUDA 1:30 MASAA MACHI 2021

JINA …………………………... SHULE ………………………...

MAELEZO

 1. Mtihani huu una sehemu Mbili A na B na jumla ya maswali matano
 2. Sehemu ya A ina alama 40 na sehemu B ina alama 10
 3. Jibu maswali yote kulingana na maelezo ya kila swali
 4. Mtihani wote una alama 50

SEHEMU A. CHAGUA JIBU SAHIHI KATI YA CHAGUZI ULIZOPEWA

1. Jumla ya mambo yote yanayomzunguka binadamu huitwa?

 1. Misitu
 2. Mazingira
 3. Makazi
 4. Milima.

2. Mojawapo ya shughuli zinazofanywa na binadamu zinazoweza kuharibu mazingira ni….. 

 1. Uchimbaji madini
 2. Ufugaji wa ndani
 3. Ukusanyaji takataka
 4. Urejelezi

3. Kufuga mifugo mingi katika eneo dogo husababisha…………… 

 1. Mifugo kunenepa
 2. Wachungaji kuchoka
 3. Mmonyonyoko wa udongo
 4. Majani kuongezeka

4. Uvuvi haramu ni hatari kwa vile huharibu………… 

 1. Miundombinu
 2. Mazalia ya samaki
 3. Chakula
 4. Mali safi

5. Ni muhimu . . . . . . . . . . . . . . .takataka za viwandani ili kutunza mazingira 

 1. Kurejereza
 2. Kutupa ovyo
 3. Kuficha
 4. Kufukia

6. Makumbusho ni sehemu inayotumika 

 1. Kutunza kumbukumbu ya vizazi na vifo
 2. Kutunza kumbukumbu za kihistoria
 3. Kutunza kumbukumbu za masomo
 4. Kutunza kumbukumbu za kihistoria tu

7. Utunzaji wa kumbukumbu za kihistoria husaidia; 

 1. Kufahamu mambo yaliyopita, yaliyopo
 2. Kufahamu mambo yaliyopo
 3. Kuboresha mambo ya kale
 4. Kufahamu mambo yajayo

8. Baadhi ya sehemu zinazotumiwa kutunza kumbukumbu za kihistoria katika Tanzania ni 

 1. Msikitini na kanisani
 2. Hekaluni na makumbusho
 3. Makumbusho na maktaba
 4. Gulioni na shuleni

9. Ni maeneo gani ya kihistoria yaliyopo Tanzania ambako taarifa za kumbukumbu za kihistorianhupatikana? 

 1. Bonde la olduvai gorge, engaruka, kondoa irangi na isimila
 2. Lushoto, bagamoyo, kilwa na rusinga
 3. Rusinga, isimila, nsogenzi, na engaruka
 4. Uvinza, ugweno, kilwa na chekereni.

10. Kumbukumbu za maandishi kama vitabu, barua na ripoti mbalimbali hutunzwa kwenye; 

 1. Makumbusho na mapango
 2. Maktaba na nyaraka za taifa
 3. Mapango na maktaba
 4. Nyumba na mahakama

11. Sehemu gani ya mazingira kati ya hizi sio ya asili? 

 1. Mito
 2. Mabonde
 3. Nyumba
 4. Mito

12. Kipi kati ya hivi huwezi kukipata katika mazingira ya kijijini? 

 1. Shamba
 2. Mimea
 3. Magari
 4. Wanyama

13. Moja wapo ya kurekebisha mazingira yalioharibika ni Pamoja na; 

 1. Kufuga Wanyama wengi
 2. Kupanda miti
 3. Kulima kwenye mabonde
 4. Umwagiliaji maji

14. Yafuatao ni madhara ya kuharibu mazingira isipokuwa: 

 1. Kubadilika kwa hali ya hewa
 2. Nchi kuwa na ukame
 3. Ukosefu wa chakula
 4. Kuongezeka kwa viumbe hai.

15. Kati ya hizi ni ipi njia ya kisasa ya kutunza kumbukumbu? 

 1. Maktaba
 2. Compyuta
 3. Shajara
 4. Kabati

16. Kifaa kinachotumika kupimia mgandamizo wa hewa huitwa? 

 1. Haigromita
 2. Jotoridi
 3. Baromita
 4. Anemomita.

17. Mojawapo ya hasara ya mvua ni:

 1. Kustawisha mimea
 2. Kutupatia maji ya kunywa
 3. Kusababisha mafuriko
 4. Kukuza mimea

18. Tunaweza kujikinga na mvua kwa kufanya ya fuatayo 

 1. Kuvaa nguo nyepesi
 2. Kucheza kwenye mvua
 3. Kukusanya maji ya mvua
 4. Kuvaa nguo nzito za kujikinga na baridi.

19. Lugha inayowaunganisha watanzania wote ni; 

 1. Kihehe
 2. Kiswahili
 3. Kiingereza
 4. Kisukuma

20. Ufundi wa kuwasilisha hisia na mawazo yaliyomo katika fikra huitwa: 

 1. Mila
 2. Desturi
 3. Sanaa
 4. Utamaduni

21. Mambo yanayofanywa na jamii Fulani kulingana na asili, mazingira na maendeleo ya jamii hiyo huitwa:

 1. Mila
 2. Utamaduni
 3. Desturi
 4. Sanaa

22.  . . . . . . . . . . . . . .  .ni asili, mila, jadi, Imani na desturi za jamii Fulani 

 1. Utamaduni
 2. Sanaa
 3. Desturi
 4. Mila

23. Jambo la kawaida linalotendwa kila siku na jamii Fulani huitwa: 

 1. Lugha
 2. Sanaa
 3. Desturi
 4. Mila.

24. . . . . . . . . . ….ni lengo la waarabu wa Omani kuja Pwani ya Afrika Mashariki 

 1. Kilimo
 2. Uvuvi
 3. Biashara
 4. Upagazi.

25. Wareno walifika Pwani ya Afrika Mashariki mwaka? 

 1. 1540
 2. 1498
 3. 1690
 4. 1497

26. Muhammad Ahmad alikuwa ni kiongozi wan nchi ya; 

 1. Rwanda
 2. Burundi
 3. Sudan
 4. Niger

27. Sababu ya wakoloni kuvamia ukanda wa pwani katika Afrika ilikuwa ni; 

 1. Urahisi wa kufanya biashara
 2. Urahisi wa kuwasaidia watu
 3. Urahisi wa kuendesha shughuli za kilimo
 4. Kurahisisha uchimbaji madini

28. Miongoni mwa mashujaa wa afrika waliopinga uvamizi ni; 

 1. Agostino Neto, Kwame Nkrumah na Otto von Bismack
 2. Kwame Nkrumah, Isike na Agostino Neto
 3. Otto Von Bismack, isike, na Agostino Neto
 4. Mfalme Menelik wa II, Msiri na mkwawa

29. Mkutano wa kuigawa afrika ulifanyika katika nchi ya; 

 1. Uingereza
 2. Marekani
 3. Ujerumani
 4. Ufaransa

30. Chanzo kikuu cha nishati yam wanga duniani ni: 

 1. Mwezi
 2. Jua
 3. Tochi
 4. Taa

31. Sayari iliyo karibu kabisa na jua ni 

 1. Zuhura
 2. Zebaki
 3. Dunia
 4. Mirihi

32. Nchi nyingi za Afrika zilipata Uhuru kuanzia mwaka; 

 1. 1961
 2. 1972
 3. 1960
 4. 1964

33. Sababu mojawapo ya kiuchumi iliyotumika kuvamia Bara la Afrika ni; 

 1. Kilimo
 2. Kupata elimu
 3. Uchukuzi
 4. Biashara

34. Dunia huzunguka jua kwa muda wa; 

 1. Saa 24
 2. Siku 3651/4 au 366
 3. Usiku na mchana
 4. Siku 300

35. Dunia hutumia muda wa dakika……………….kujizungusha kati ya longitude moja hadi nyingine; 

 1. 15
 2. 24
 3. 4
 4. 60

36. Mabadiliko ya maji kupwa na kujaa hutokea mara mbili 

 1. Kila siku
 2. Kwa wiki
 3. Kwa mwaka
 4. Baada ya mwezi mmoja.

37. Sayari yenye viumbe hai ni; 

 1. Sumbura
 2. Mihiri
 3. Zuhura
 4. Dunia.

38. Moja wapo ya madhara ya mvua nyingi ni 

 1. Ukame
 2. Kiangazi
 3. Mafuriko
 4. Magonjwa.

39. Nafasi wazi iliopo kwenye uso wa dunia huitwa; 

 1. Sayari
 2. Hewa
 3. Anga
 4. Dhahiri.

40. Ipi kati ya hizi sio dalili za mvua 

 1. Mawingu mazito
 2. Upepo
 3. Jua
 4. Ngurumo na radi.

SEHEMU B.

Jibu majibu yafuatayo kwa ufasaha.

41. Taja vyanzo viwili vya asili vya nishati yam wanga

42. Eleza maana ya mabadiliko ya hali ya hewa

43. Taja dalili tano za mvua

44. Kwanini nyota hazionekani mchana?

45. Taja njia mbili za kukabiliana na mmomonyoko wa udongo.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD FIVE EXAM SERIES 29

OFISI YA RAIS WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MAARIFA YA JAMII- MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA

DARASA LA TANO

MUDA: 1.30

MAELEKEZO

 1. Mtihani huu una sehemu nne
 2. Jibu maswali yote
 3. Andika jina lako katika kila ukurasa

SEHEMUA.

Chagua herufi ya jibu sahihi katika sentensi zifuatazo:

(i) ……………… ………………… ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka binadamu.

 1. Misitu
 2. Mazingira 
 3. Makazi
 4. Milima

(ii) Mojawapo ya shughuli zinazofanywa na binadamu zinazoweza kuharibu mazingira ni ……………………………..

 1. Uchimbaji wa madini
 2. Ufugaji wa ndani
 3. Ukusanyaji takataka
 4. Urejelezaji

(iii) Kufuga mifugo mingi katika eneo dogo husababisha………… ……………… .

 1. Mifugo kunenepa
 2. Wachungaji kuchoka
 3. Mmomonyoko wa udongo
 4. Majani kuongezeka

(iv) Uvuvi haramu ni hatari kwa vile huharibu ………………………………………….

 1. Miundombinu
 2. Mazalia ya samaki
 3. Chakula
 4. Mali asili

(v) Ni muhimu ……………… …………………… takataka za viwandani ili kutunza mazingira.

 1. Kurejeleza
 2. Kutupa ovyo
 3. Kuficha
 4. Kufukia

(vi) Muhammad Ahmad alikua ni kiongozi wan chi ya;…………………………..

 1. Rwanda 
 2. Burundi
 3. Sudan
 4. Niger.

(vii) Sababu ya wakoloni kuvamia ukanda wa pwani katika Africa ulikua ni

 1. Urahisi wa kufanya biashara
 2. Urahisi wakuwasaidia watu
 3. Uraihisi wa kuendesha shughuli za kilimo
 4. Kurahisisha uchimbaji wa madini

(viii) Miongoni mwa mashujaa waafrica waliopinga uvamizi ni;

 1. Agostino Neto, Kwammeh Krumah, na otto von bismark
 2. Kwame Nkrumah, Isike, Seyyid Said
 3. Otto Von Bismark, Isike,Agostino Neto
 4. Mfalme Menelik wa II, Msiri na Mkwawa

(ix) Mkutano wa kuigawa Africa ulifanyika nchi gani?

 1. Uingereza
 2. Marekani
 3. Ujerumani
 4. Ufaransa.

(x) Alama za taifa ni pamoja na;

 1. Bendera ya taifa, mwenge wa uhuru, twiga
 2. Shoka, panga,jembe
 3. Mwenge, wimbo wa shule, shoka
 4. Samba, nembo, bendera ya taifa

(xi) Kutoheshimu alama za taifa ni pamoja na;

 1. Kuzingatia matumizi ya nembo ya taifa
 2. Kusimama wima wakati benderaya taifa inapandishwa na kushushwa
 3. Kudhamini fedha ya Tanzania
 4. Kuimba wimbo wa taifa kila siku.

(xii) ……………..ni jumla ya mambo yote yanayowaunganisha watu kama taifa;

 1. Utamaduni
 2. Uzalendo
 3. Michezo
 4. Makabila

(xiii) Matendo ya kutodhamini fedha ni pamoja na;

 1. Kutokunja fedha ya Taifa
 2. Kuchokorachokora nakuchezea fedha ya noti
 3. Kushika fedha ya noti kwa mikono iliyokauka
 4. Kutunza fedha ya noti kwenye pochi.

(xiv)Sarafu na noti ni;

 1. Fedha
 2. Alama
 3. Mali ya rais
 4. Maliasili

(xv)Baba, mama, na watoto pamoja huunda;

 1. Kijiji
 2. Familia
 3. Ukoo
 4. Marafiki.

(xvi) Tanzania ilitawaliwa na wajerumani tangu mwaka…………..

 1. 1886 hadi 1961
 2. 1885hadi 1907
 3. 1919 hadi 1945
 4. 1886 hadi 1918

(xvii) Ni njia ipi unaweza kutumia hili kupata taarifa za mashujaa katika jamii?

 1. Kwa kusoma na kuhadithiwa habari zao
 2. Kwa kuangalia nyuso zao
 3. Kwa kuangalia miili yao kama ina nguvu
 4. Kwa kuota ndoto.

(xviii) Kinjekitile Ngwale aliongoza mapambano ya kupinga uvamizi wa wajerumani katika mikoa ipi?

 1. Mwanza na Shinyanga
 2. Tabora na pwani
 3. Mtwara na Lindi
 4. Pwani naTanga

(xix) Moja ya sababu zilizofanya wajerumani kuvamia Tanganyika ilikua?

 1. Kueneza dini ya kiislamu
 2. Upendo wa wajerumani kwa watanzania
 3. Kutafuta masoko ya bidhaa zao
 4. Kuimarisha misingi ya uzalendo.

(xx)Mtemi Isike aliongoza kabila gani kuwapinga wajerumani?

 1. Wasukuma
 2. Wanyamwezi
 3. Wazaramo
 4. Wahehe.

 SEHEMU B.

2. Andika Ndiyo kwa sentensi na Hapana kwa sentensi zilizo sahihi.

 1. Mito, maziwa na bahari ni vyanzo vya maji ………………………………………….
 2. Kitendo cha kupanda miti ni hali ya kutokutunza mazingira ………………………………………………….
 3. Kilimo mseto huharibu rutuba ya udongo …………………………………………………….
 4. Kukata miti ovyo husababisha ukame ………………………………………………..
 5. Ili kutunza vyanzo vya maji inatupasa kufuata kanuni za utunzaji wa mazingira …………………………
 6. Kimondo ni chanzo cha mwanga Duniani………………………………..
 7. Mfumo wa jua una sayari kumi…………………………………………………………..
 8. Sayari yenye pete huitwa Mihiri………………………………………………………..
 9. Jua huzunguka dunia wakati wa usiku………………………………………………
 10. Njia ya sayari kuzunguka dunia  huitwa Obiti…………………………………………….

SEHEMU C.

3. Oanisha kifungu A kwa kuchagua jibu sahihi kutoka kwenye kifungu B

Kifungu A

Kifungu B

 1. Jua
 2. Dunia
 3. Sumbula
 4. Kausi
 5. Zebaki
 6. Nane
 7. Obiti
 8. Mirihi
 9. Asteroid, kometi na meteroidi
 10. sarateni
 1. sayari kubwa kuliko zote
 2. sayari iliyo mbali sana na Jua
 3. chanzo cha mwanga duniani
 4. sayari yenye uhai
 5. vitu katika mfumo wa jua
 6. sayari ya nne kutoka jua
 7. njiaya dunia kulizunguka jua
 8. sayari iliyo karibu sana na jua
 9. idadi ya sayari
 10. sayari kibete
 11. sayari yenye pete baada ya sayari sumbula.

SEHEMU  D.

Jaza nafasi zilizoachwa wazi katika kifungu cha habari kwa kutumia maneno yaliyo katika jedwali.

Mahindi, maharage na ndizi; ukataji wa miti, ukame;shughuli za uzalishaji; kahawa na katani’ardhi kukosa rutuba

Shamba ni mahali ambapowatu hufanya………………. Wakulima huzalisha mazao kama…………………… Kunapokuwa na uhaba wa mvua………………hutokea. Kilimo holela huweza kusababisha………………Katikamazingira yetu………………usababisha upunguvu wa mvua na ongezeko la joto.

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD FIVE EXAM SERIES 13

OFISI YA RAISI, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

MTIHANI WA KUJIPIMA DARASA LA TANO

APRIL-2020   MUDA:SAA 2:00

MAARIFA YA JAMII

MAELEZO KWA MTAHINIWA

 1. MTIHANI HUU UNAMASWALI JUMLA YA 50
 2. JIBU MASWALI YOTE
 3. ANDIKA MAJIBU KWA HERUFI KUBWA
 4. KAZI YAKO IWE SAFI.

SEHEMU A. Chagua herufi ya jibu sahii katika sentensi zifuatazo:

 1. Jumla ya mambo yote yanayomzunguka mwanadamu huitwa;
 1. Msitu
 2. Mazingira
 3. Makazi
 4. Milima
 5. Angahewa
 1. Mojawapo ya shughuli  zinazofanywa na binadamu zinazoweza kuharibu mazingira ni…
 1. Uchimbaji madini
 2. Upandaji miti
 3. Ufugaji wa ndani
 4. Ukusanyaji taka
 5. Urejelezaji.
 1. Kufuga mifugo mingi katika eneo ndogo husababisha…… ……
 1. Mifugo kunenepa
 2. Wachungaji kuchoka
 3. Mmomonyoko wa udongo
 4. Majani kuongezeka
 5. Mvua
 1. Uvuvi haramu ni hatari kwa vile huharibu…… …..
 1. Miundombinu
 2. Mazalia ya samaki
 3. Chakula
 4. Mali asilia
 5. Bahari
 1. Ni muhimu …… …tatataka za viwandani ili kutunza mazingira.
 1. Kurejeleza
 2. Kutupa ovyo
 3. Kuficha
 4. Kufukia
 5. Kuchoma
 1. Makumbusho ni sehemu inayotumika;
 1. Kutunza kumbukumbu za vizazi nz vifo
 2. Kutunza kumbukumbu za kihistoria
 3. Kutunza kumbukumbu za kiteknolojia
 4. Kutunza kumbukumbu za masomo
 5. Kutunza kumbukumbu za taifa.
 1. Utunzaji wa kumbukumbu za kihiistoria husaidia;
 1. Kufahamu mambo yaliopita, yaliopo, na yajayo
 2. Kufahamu mambo yaliyopo
 3. Kuboresha mambo ya kale
 4. Kufahamu mambo yajayo
 5. Kutunza  historia ya taifa.

8. Vitu viwili vinavyopatikana katika mazingira ya nyumbani ni:

 1. vitanda na madawati                     
 2.  madarasa na maktaba 
 3. vitanda na vyombo vya jikoni 
 4. mlingoti wa bendera na vitanda 
 5. viwanja vya michezo na madarasa

9. Uvuvi usio endeleevu waweza kusababisha yafuatayo kasoro:

 1. vifo vya watu
 2. vifo vya samaki
 3.  uchafuzi wa maji
 4.  umaskini
 5.  utajiri

10.  Jamii za Kitanzania zinaweza kuthibiti utupaji taka kwa:

 1.  kutupa taka hovyohovyo
 2.  kulima kwa kutumia njia za kisasa za kilimo
 3.  kutupa takataka katika mifereji
 4.  kutumia mifuko ya plastiki 
 5. kutoa elimu ya mazingira

11. Pepo huvuma kutoka pande zipi jua liwapo upande wa kusini mwa dunia?

 1.  Kusini        
 2.  Magharibi 
 3.  Mashariki     
 4.  Kaskazini 
 5.  Kaskazini-mashariki

12.  Ni yapi kati ya madini yafuatayo ambayo ni chimbuko Ia nishati ya kinyuklia? 

 1. Makaa Yã mawe              
 2.  Uraniam           
 3.  Shaba
 4.  Almasi                                          
 5.  Dhahabu

13. Zao la mkonge hulimwa katika mikoa ipi Tanzania? ....... .

 1.  Tanga na Mbeya. 
 2.  Morogoro na Pwani. 
 3.  Morogoro na Tanga.
 4.  Kilimanjaro na Manyara.
 5.  Mtwara na Singida

14.      Chanzo kikuu cha uharibifu wa mazingira barani Afrika ni

 1.  ongezeko la watu 
 2.  silaha za nyuklia
 3.  kilimo cha mazao ya chakula 
 4.  kilimo cha mazao ya biashara 
 5.  kilimo cha matuta kwenye miinuko

15.  TPC Moshi, Kagera, Mtibwa na Kilombero ni mfano wa viwanda vinavyozalisha:

 1.  Saruji       
 2.  Sukari         
 3.  Sigara
 4.  Mabati                                                
 5.  Kahawa

16. Nishati gani kati ya zifuatazo inaweza kusababisha uharibifu wa mazingira?

 1.  Jua 
 2.  Upepo
 3.  Maji 
 4.  Mkaa.
 5.   Kinyesi cha wanyama

17. Mikoa ipi ina mashamba makubwa ya Chai?

 1. Pwani, Njombe na Iringa 
 2. Ruvuma na Morogoro
 3. Morogoro, Njombe na Iringa.
 4. Kilimanjaro na Mbeya
 5. Mbeya, Njombe na Iringa

18. Janga la kimazingira linalosababishwa na nguvu za asili pekee linaitwa

 1.  Ukame 
 2.  Tetemeko la ardhi
 3.  Mmomonyoko wa udongo 
 4.  Njaa
 5.  Uchafuzi wa mazingira

19. Uchafuzi wa maji unaweza kuepukwa kwa.........  ......

 1. utupaji hovyo taka za kemikali
 2. utupaji sahihi wa majitaka
 3. matumizi ya mbolea ya chumvichumvi
 4. kuvua samaki kwa kutumia sumu
 5. kuosha magari katika mita

20. Katani, chaff na kahawa ni: 

 1.  mazao ya chakula
 2. mazao ya biashara  
 3.  mimea ya jamii ya kunde 
 4. mazao ya msimu 
 5.  mazao ya kuuza nje 

SEHEMU B. ANDIKA NDIO AU HAPANA.

 1. Masimulizi     ni  maelezo    yanayotolewa    na   mtu   kwa    njia    ya    mdomo  …… ……
 2. Katika Tanzania jumba kuu la makumbusho ya taifa lipo katika jiji la arusha……… ….
 3. Uchunguzi unaofanywa katika maeneo mbalimbali ya kihistoria husaidia kupata taarifa za matukio ya kihistoria…… …………… 
 4. Mabadiliko ya sayansi na technolojia yanaweza kuadhiri utamaduni……………………………………
 5. Mila na desturi utambulisha jamii fulani……… ……… 
 6. Lugha ni kitambulisho cha jamii yeyote…… …… 
 7. Kufanya kazi ni kipimo cha utu katika jamii… ………… 
 8. Mapinduzi ya Zanzibar yalitokea 1962………… 
 9. Anthropolojia ni njia anayotumia mwanahistoria kupata taarifa zinazohusu historia na utamaduni………… 
 10. Njia yam domo ndio njia sahii ya kutunza historia………… 

SEHEMU C. 

ORODHA A

ORODHA B

 1. Anemomita
 2. Upepo
 3. Kuezua mapaa
 4. Kuchavusha mimea
 5. Kipimaupepo
 6. Hewa
 7. Mabadiliko ya hali ya anga mara kwa mara
 8. Mahali panapochimbwa madini
 9. Ukosefu wa mvua
 10. Mkusanyiko wa maliasili inayopatikana ardhini.
 1. Ukame
 2. Hali ya hewa
 3. Migodi
 4. Madini
 5. Hupima mwelekeo wa upepo
 6. Mojawapo wa faida za upepo
 7. Hupima mgandamizo wa upepo
 8. Hupima joto la mahali
 9. Hurutubisha mimea
 10. Hupima kasi ya upepo
 11. Hewa inayokwenda kwa kasi
 12. Upepo uvumao kwa kasi
 13. Mojawapo ya hasara za upepo

SEHEMU D.

Jaza sehemu zilizo wazi.

 1. Madini ya rubi upatikana kwa wingi mkoa gani?.............. 
 2. Chanzo kikuu cha maji kwenye maziwa ni…………… 
 3. Ukosefu wa mvua muda mrefu huitwa…………… 
 4. Mvua kumbwa ya Elnino ilitokea mwaka gani?..................... 
 5. Tanganyika na Zanzibar ziliungana mwaka gani?...................... 
 6. Edward sokoine alikua nani?...................... 
 7. Vita vya kagera zilitokea mwaka gani?...................... 
 8. Taja jina la kwanza la rais wa Tanzania………… 
 9. Kasi ya upepo upimwa kwa kutumia nini?................. 
 10. Ni moa gani upepo unatumika kuzalisha nishati ya umeme hapa Tanzania?............

LEARNINGHUBTZ.CO.TZMAARIFA STANDARD FIVE EXAM SERIES 3

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256