?> EXAM SERIES EXAM
STANDARD SIX MIDTERM SERIES

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD SIX EXAMINATION SERIES

ENGLISH, MID TERM SEPTEMBER 2021

ANSWER ALL QUESTIONS

SECTION A: TENSES AND GRAMMAR

 1. The children..........when the light went off
 1. Where studying
 2. Was studying
 3. Were studying
 4. Is studying
 5. Are studying
 1. The teacher..............me with a stick yesterday.
 1. Hits
 2. Hit
 3. Beat
 4. Beats
 5. Beaten
 1. Mr. Kiula...........in his vegetable garden now.
 1. Worked
 2. Is working
 3. Has work
 4. Work
 5. Had worked
 1. My friend...........a bath before I arrived.
 1. Taken
 2. Taking
 3. Will take
 4. Had taken
 5. Takes
 1. They met him..........their way to London.
 1. Us
 2. And
 3. In
 4. On
 5. Since
 1. Some elephants...........our crops.
 1. Destroys
 2. Has destroyed
 3. Is destroying
 4. Was destroying
 5. Have destroyed
 1. Last night the moon..........during the midnight.
 1. Shine
 2. Was shining
 3. Shone
 4. Are shone
 5. Are shines
 1. I...........the television when it started raining.
 1. Had watching
 2. Will watching
 3. Am watching
 4. Was watching
 5. Being watching
 1. The teacher...........exams at the moment.
 1. Is setting
 2. Set
 3. Will set
 4. Are setting
 5. Was setting
 1. I left Gideon in the classroom...........
 1. Studying
 2. Studied
 3. Studies
 4. Was studying
 5. Study
 1. While I was playing, he..........football match.
 1. Watched
 2. Watch
 3. Is watching
 4. Will watching
 5. Was watching
 1. Many villagers watched television for..............hours.
 1. An
 2. Un
 3. In
 4. On
 5. Two
 1. James............the cup which his father bought last month.
 1. Break
 2. Broke
 3. Breaks
 4. Breaking
 5. Broken
 1. Farmers............maize next year.
 1. Will grow
 2. Have grown
 3. Has grown
 4. Were growing
 5. Had grown
 1. I saved some money..........to buy a new car.
 1. In order to
 2. Although
 3. But
 4. So as to
 5. In order
 1. The thief jumped.............the gate and ran away.
 1. Into
 2. In
 3. Over
 4. Onto
 5. Under
 1. Is Andrew............well in his studies these days?
 1. Do
 2. Does
 3. Did
 4. Done
 5. Doing
 1. This book is...........big to fit in my bag.
 1. Very
 2. Too
 3. So
 4. Do
 5. As
 1. Will you...........me your pen, please?
 1. Borrow
 2. Lend
 3. Take
 4. Help
 5. Assist
 1. You are not going to succeed..........you work harder.
 1. If
 2. In spite
 3. Because
 4. Unless
 5. Despite
 1. Please John, look............me.
 1. In
 2. On
 3. At
 4. With
 5. From
 1. The bus arrived.............4.00pm in Moshi town.
 1. On
 2. For
 3. In
 4. By
 5. At
 1. This will take.............hour to solve the problem.
 1. A
 2. The
 3. Some
 4. The
 5. An
 1. My shirt looks dirty but yours looks......
 1. More dirty
 2. Dirtiest
 3. Dirtier
 4. Most
 5. Dirty
 1. When I.........him he had already eaten his lunch.
 1. Saw
 2. See
 3. Seen
 4. Have seen
 5. Was seeing
 1. The fisherman has...........a lot of fish.
 1. Catch
 2. Catching
 3. Caught
 4. Been catch
 5. Catches
 1. A young cow is called a..........
 1. Puppy
 2. Kitten
 3. Calf
 4. Piglet
 5. Pig
 1. Mary works in a library. She is a.........
 1. Worker
 2. Librarian
 3. Vegetarian
 4. Bookseller
 5. Author
 1. Mrs. Moyo has been a head teacher...........1990.
 1. Always
 2. For
 3. At
 4. Since
 5. In
 1. She...........the exercise books last night.
 1. Mark
 2. Marked
 3. Marks
 4. Marking
 5. Marksing

SECTION B: VOCABULARY

 1. The daughter of my brother or sister is my.........
 1. Nephew
 2. Niece
 3. Cousin
 4. Sister
 5. Uncle
 1. A place where planes land and take off is called..........
 1. Garage
 2. Harbor
 3. An airport
 4. Station
 5. Terminal
 1. A captain works in a.............
 1. Shop
 2. Farm
 3. Ship
 4. Hospital
 5. Hotel
 1. A person who sails in a ship is called a..........
 1. Salon
 2. Barber
 3. Pilot
 4. Sailor
 5. Driver
 1. The items skirt, shirt, pair of trousers and a coat are all..........
 1. Dresses
 2. Wars
 3. Blouses
 4. Clothes
 5. Pajamas
 1. The person who is unable to speak is called.........
 1. Blind
 2. Cripple
 3. Dumb
 4. Cobbler
 5. Chief

SECTION C: COMPOSITION

Rearrange these sentences in good order by giving them letters A-D

 1. These days we should work hard like Mwita so that we shall have enough food.
 2. His family had a lot of food to eat because Mwita had a big store.
 3. He had a big shamba where he grew maize rice and potatoes.
 4. One day evening we went outside and our father told us a story, it was about a hard working man called Mwita.

SECTION D: COMPREHENSION

Question 41-45 read the passage carefully and then answer the questions below by filling in the blanks.

Protein I very important for health, growth and it is highly needed for body repair after injuries and sickness. Food with calcium makes bones strong and helpful in the body. It also contains proteins and salt, so it is very rich and important food.

Children need plenty of milk but adults are not allowed to drink too much milk because it may lead to obesity.

Questions

 1. What makes bones strong?
 2. Sick people get much.............to help them to recover.
 3. Who are allowed to take much milk?
 4. Why is it prohibited to adults to take too much milk?
 5. What is highly needed by children?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX ENGLISH EXAM SERIES 32

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD SIX EXAMINATION SERIES

KISWAHILI, MID TERM SEPTEMBER 2021

ANSWER ALL QUESTIONS

SEHEMU A: SARUFI

 1. Ili nifaulu mtihani wangu.........nijifunze kwa bidii.
 1. Budi
 2. Ni budi
 3. Sina budi
 4. Sio budi
 5. Si budi
 1. Viongozi wanatuhimiza tufanye “utundu” wa kisayansi. Neno “utundu” limetumika kama aina ipi ya maneno?
 1. Nomino
 2. Sifa
 3. Kivumishi
 4. Kiwakilishi
 5. Kiunganishi
 1. Neno lipi linakamilisha sentensi hii? “waziri aliwataka wananchi waudhibiti uchumi wao ili..........na mabadiliko yaliyopo.
 1. Usiasiliwe
 2. Usiadhiriwe
 3. Usiashiriwe
 4. Usiathiliwe
 5. Usiathiriwe
 1. Sentensi ifuatayo iko katika kauli ipi? “ shule yetu imeharbiwa na upepo”
 1. Kutenda
 2. Kutendana
 3. Kutendeana
 4. Kutendewa
 5. Kutendea
 1. Sikumkuta mtu........nyumbani.
 1. Yoyote
 2. Yeyote
 3. Wowote
 4. Awaye
 5. Yote
 1. “Alisema yeye hatakwenda”. Sentensi ipi kati ya hizi zifuatazo imebadilisha kauli hii taarifa kuwa kauli halisi?
 1. Alisema haendi
 2. Alisema yeye ataenda
 3. Mimi sitaenda
 4. Kuwa sitaenda
 5. Alisema mimi nitaenda
 1. Katika sentensi ifuatayo ni neno lipi limetumika kama kivumishi? “Jana mwalimu alivaa shati nadhifu”
 1. Nadhifu
 2. Jana
 3. Alivaa
 4. Mwalimu
 5. Shati
 1. Ipi maana sahihi ya neno “aghalabu”
 1. Mara nyingine
 2. Mara chache
 3. Mara nyingi
 4. Mara dufu
 5. Mara kwa mara
 1. Nani amesema kwamba mwalimu mkuu amehamishwa? Neno lipi katika sentensi hiyo ni kiwakilishi?
 1. Nani
 2. Amesema
 3. Mwalimu
 4. Mkuu
 5. Amehamishwa
 1. Jana waziri alitoa hotuba nzuri. Katika sentensi hii neno lipi limetumika kama kivumishi?
 1. Jana
 2. Alitoa
 3. Waziri
 4. Hotuba
 5. Nzuri
 1. Katika sentesi ifuatayo, neno linalokosekana ni lipi? Ni lazima tuwe waangalifu kwani..........wengi.
 1. Hasidi
 2. Husuda
 3. Mahasidi
 4. Aside
 5. Maasidi
 1. Katika neno “wananifuata” kiambishi kinachoonesha wakati ni kipi?
 1. Fua
 2. Ata
 3. Na
 4. Ni
 5. Fuata
 1. Neno lipi kati ya haya lina maana sawa na neno “suriama”
 1. Zeruzeru
 2. Chotara
 3. Mzuri
 4. Mlimbwende
 5. Msichana
 1. Kama ungaliniomba mapema.........
 1. Nitakusaidia
 2. Ningelikusaidia
 3. Ningekusaidia
 4. Ningalikusaidia
 5. Nikusaidie
 1. Ng’ombe walifugwa zizini. Sentensi hii ipo katika hali ya
 1. Kutenda
 2. Kutendwa
 3. Kutendea
 4. Kutendewa
 5. Kutendana
 1. Anapenda kukaa bure............ana nguvu za kufanya kazi.
 1. Angalau
 2. Iwapo
 3. Sipokuwa
 4. Pamoja
 5. Japokuwa
 1. “Wizi wa mali za shule umetokea jana usiku”. Katika sentensi hii neno lipi limetumika kama kitenzi?
 1. Mali
 2. Shule
 3. Wa
 4. Ya
 5. Umetokea

SECTION B: MSAMIATI

 1. Jeni alikuwa na..........aliposikia habari za ajali ile.
 1. Dukuduku
 2. Tama
 3. Shauku
 4. Njozi
 5. Fikira
 1. Neno lenye maana sawa na “ufukara” ni lipi?
 1. Ukwasi
 2. Usawa
 3. Mkukuta
 4. Ukata
 5. Utemi
 1. Mahindi, ngano, nazi, machungwa, mihogo, viazi na mtama. Andika kwa neno moja
 1. Nafaka
 2. Matunda
 3. Mizizi
 4. Mazao
 5. Mimea
 1. Fundi atengenezaye herein, pete na mikufu huitwaje?
 1. Sofara
 2. Mfuaji
 3. Sonara
 4. Mnajimu
 5. Fundi
 1. Neno la kiswahili lenye maana sawa na mwisho ni
 1. Mwanzo
 2. Kifo
 3. Tamati
 4. Utangulizi
 5. Pembezoni
 1. Kumwonea mtu kijicho ni
 1. Kumwona mtu kwa jicho dogo
 2. Kumnyanyasa
 3. Kumwonea wivu
 4. Kumsakama
 5. Kumtuliza
 1. Tembo aliweza kuvunja tawi la mti kwa kutumia..........wake.
 1. Mkungu
 2. Mkonga
 3. Mkia
 4. Ulimi
 5. Pembe
 1. Mtu anayenadi na kuuza vitu mnadini anaitwa
 1. Dalali
 2. Mzabuni
 3. Muuzaji
 4. Mbinguzi
 5. Mchuuzi
 1. Jumanne alikimbia..........ya farasi
 1. Kawaida
 2. Mithili
 3. Kama
 4. Mfano
 5. Mbio
 1. Kinyume cha “aghalabu” ni
 1. Abadani
 2. Kamwe
 3. Mara nyingi
 4. Nadra
 5. Mara chache
 1. Neno lipi kati ya maneno yafuatayo lina maana sawa na neno “shaghalabagala”
 1. Mpangilio
 2. Ovyo ovyo
 3. Vizuri
 4. Faragha
 5. Mafichoni
 1. Mtu anayeacha kazi ya ajira baada ya kutimiza umri wake kutokana na kanuni anaitwa?
 1. Mzee
 2. Mchapakazi
 3. Mstaafu
 4. Mstaarabu
 5. Muhitimu
 1. “Urafiki wetu ni kama pete na kidole” Maneno ambayo ni viunganishi ni
 1. Kama” na “ni”
 2. “urafiki” na “wetu”
 3. “wetu” na “pete”
 4. “kama” na “na”
 5. “pete” na “kidole”

SEHEMU C: METHALI, NAHAU NA VITENDAWILI

 1. Maana ya nahau “kupiga chuku” ni
 1. Kusema kweli daima
 2. Kutoa maelezo ya uongo
 3. Kutia maneno chumvi
 4. Kukataa katakata
 5. Kuona mengi
 1. Kindendawili kisemacho “wana wa mfalme ni epesi sana kujificha” maana yake ni
 1. Ulimi
 2. Masikio
 3. Pua
 4. Macho
 5. Kope
 1. Methali yenye maana sawa na methali “upele humwota asiye na kucha”
 1. Usimwage mchele penye kuku wengi
 2. Penye nia pana njia
 3. Akili nyingi huondoa maarifa
 4. Penye miti mingi hakuna wajenzi
 5. Mwenda pole hajikwai
 1. Mbwa mwitu wamemzunguka kumlinda. Maana ya kitendawili hiki ni
 1. Ulimi na meno
 2. Nywele kichwani
 3. Mate na meno
 4. Mti na miiba
 5. Pua na mdomo
 1. Nini maana ya nahau “ashakumu si matusi”
 1. Samahani kwa haya nitakayosema
 2. Tafadhali usitamke matusi
 3. Tafadhali sikiliza
 4. Sikiliza kwa makini
 5. Kata kauli

SECTION D: UTUNGAJI

Umepewa insha yenye sentensi 5 zilizoandikwa bila mpangilio sahihi zipange sentensi hizo ili zililete mtiririko mzuri wa mawazo kwa kuzipa herufi A, B, C, D na E.

 1. Aliposhuka nikamlaki kwa furaha na kuelekea nyumbani pamoja
 2. Kumbe basi hilo ndilo alilosafiria rafiki yangu
 3. Ingawaje sikuchelewa lakini nilijawa na wasiwasi pale kituoni
 4. Baada ya kuangaza macho upende wa magharibi nikaona basi la kwanza likijitoma pale kituoni
 5. Kulipopambazuka nilioga haraka nikavaa upesi kuelekea kituo cha mabasi

SEHEMU E: USHAIRI

Soma shairi kwa makini, kisha jibu maswali 41-45 kwa kuchagua jibu sahihi

Kusahau ni kubaya, kwani kwaleta majuto,

Kwamtia mtu haya, achekwe kama mtoto,

Kunapoteza hedaya, yeye kuleta kipato

Mtu atafuta jembe, kumbe lipo mabegani.

Ataivunja safari, awaulize jirani,

Moyoni atafakari, ameliacha kwa nani,

Yafaa uwe jasiri, tenda mambo kimakini,

Mtu atafuta jembe, kumbe lipo mabegani.

Maswali

 1. Katika ubeti wa kwanza mtunzi ametumia neno “hedaya” kama
 1. Mkufu
 2. Zawadi au tuzo
 3. Mazao
 4. Heshima na adabu
 5. Mawazo
 1. Vina vya kati katika ubeti wa pili ni
 1. ya
 2. ri
 3. ni
 4. ze
 5. wa
 1. shairi lina mizani......
 1. 16
 2. 14
 3. 18
 4. 36
 5. 8
 1. Kibwagizo au kituo katika shairi hili ni
 1. Kutafuta jembe
 2. Mtu atafuta jembe, kumbe lipo mabegani
 3. Kuvunja safari
 4. Kusahau
 5. Hakipo
 1. Kichwa chwa habari kifaacho kwa shairi hili ni
 1. Jembe
 2. Kusahau
 3. Kutafuta kitu
 4. Tuwe makini
 5. Tukumbatiane

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX KISWAHILI EXAM SERIES 31


 

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

ENGLISH- AUGUST-SEPTEMBER

STD SIX

TIME: 1.30 HRS                                                                                           2020

NAME:_______________________________________CLASS:___________

          INSTRUCTIONS

1.     This paper consists of three sections A, B,C and D

2.     Answer all questions in all sections

3.     All answers should be written in spaces provided

4.     Ensure clarity in your work

 

 

SECTION A: GRAMMAR 

Choose the correct answer and write its letter beside the question 

 

1.           The pupils in our class _________always attentive during English lessons                                    

a) Are                   b) Is            c) Was        d) Be                    e) Will 

 

2.           The visitors ate ____________ the food because they were very much hungry 

a) Both       b) Any        c) All                    d) Many      e) Much                                   

 

3.           Their dog is barking ______a) Isn’t he  b) Isn’t she      c) Isn’t it     d) Is it                                      

 

4.           You can ____________ sleep or watch television        

a) Neither    b) Either     c) Go           d) Watch     e) End                                                         

 

5.           ___________ repaired the car? 

a) Whose    b) Which     c) Where     d) Who       e) That                                     

 

6.           Juma is a very strange person. He is always _________ in his classroom reading his books ___ in the playground playing basketball                                                                              

a) Neither ---- nor           b) Either --- or c) But --- also   d) Either – end e) Either – Nor 

 

7.           Mary went to the market _________ buy a gift for her mother 

a) In order to        b) Because  c) As           d) So that she       e) As to                          

 

8.           All the flowers were picked staring from the ______ beautiful to the best beautiful 

a) More       b) Most       c) Less        d) I not very         e) As                                        

 

9.           Mr. Chapakazi went on working in his farm ___________ he was tired 

a) However           b) If   c) Unless     d) Although          e) I ever                                             

 

10.       “Salam likes neither coffee nor tea” It means she _____a) Hates coffee very much                           

b) Likes both tea and coffee     c) Doesn’t drink  d) Like milk only   e) Dislike both tea and coffee 

 

11.       The dress is ______________ large to fit Mwanaidi 

a) Very       b) Much      c) Enough   d) Too                  e) To                                        

 

12.       Do you __________, Mr. Abas the sports master, will be promoted if the school wins the match 

a) Think      b) Think that        c) Think so  d) Too            e) To                                               

 

13.       Maria said to Anna, “the blue dress belongs to me” which one of the following sentences is the correct reported speech _______a) “This blue dress is mine” Maria said                                          

b) Maria said that the blue dress belongs to me  c) “The blue dress belongs to Maria” she said          

c) Maria said that the blue dress belonged to her  e) Maria’s dress was blue 

 

14.       A man ___________ car was lost is there? 

a) Whose    b) Who       c) Whom     d) Which                                           

          

15.       Tiger is the ___________ animal in the world 

a) Faster     b) Fastest    c) Fast                  d) Slower    e) Slow                           

 

16.       Did Peter _______ any mangoes at the market? 

a) Buy                  b) Bought   c) Was buy  d) Is buying          e) Buying              

 

17.       ________ being a teacher Mr. Isaac is the discipline teacher 

a) Beside     b) Besides   c) In Additions     d) More       e) And                  

 

 

 

 

 

18.       Dodoma is in Tanzania. Arusha is ____________ town in Tanzania 

a) A other   b) Other      c) Another  d) Any other         e) a              

 

19.       I want to write a letter but I don’t have a pen. Can you __________ a pen? 

a) Lend me  b) Borrow me       c) Ask         d) Give        e) Help me                     

 

20.       He bought a car. The plural form of the above sentence is _____________

a) She bought a cars      b) They bought a car      c) They buy car                       

d) He bought cars          e) They bought cars 

 

SECTION B: TENSES 

Choose the correct word(s) which complete (s) the sentences for questions 21 – 30 and write the letters of the correct answer 

 

21.       “Asha, have you ___________ your school uniforms? Her mother asked                    

a) Wash      b) Washing           c) Washed   d) Washes   e) I have wash 

 

22.       My mother _______when I arrived at home 

a) Is cooking         b) Was cooking    c) Were cooking   d) Are cooking     

e) has cooking 

 

23.       He went to school _________ it was raining 

a) Except    b) Although          c) Unless     d) If                                         

          

24.       The girl ________ in Mweta for four years                   a) Has been living          b) Have been living 

c) Has been leaving        d) Have been leaving                                                      

 

25.       My brother ___________ for the standard seven examinations this yeas 

a) Will sit    b) Will seat           c) Will sat   d) Will make                                               

 

26.       My uncle __________ me the car he bought 

a) Was shown                b) Show      c) Has shown       d) Are showing     e) Is showing 

 

27.       We have been learning English since __________

a) Four weeks                b) Two years        c) One week          d) Last year          e) Twelve hours 

 

28.       I don’t like to part ___________ my story book 

a) From       b) On          c) With        d) Of           e) To                              

 

29.       He is a great authority___________ the Indian philosophy 

a) On                    b) For                   c) Against   d) Off                   e) With                 

 

30.       This is a secret ______________ you and me 

a) Of  b) With       c) To           d) Between  e) Upon                          

 

SECTION C: COMPREHENSION 

Read the following passage careful and then answer questions

 

People have been asking themselves weather coffee drinking is harmful or not well according to doctors taking a cup of coffee has no danger at all. But people who drink too much coffee can experience health changes in their bodies. The heart beats at a high speed, breathing becomes difficult and blood pressure goes up. Too much coffee drinking may result into headache and stomach irritation, especially when the coffee drinker swallows the coffee before eating enough food. 

 

However, coffee drinking helps to improve doing well in sports and manual work. People who live in cold areas drink coffee to make their bodies warm. Coffee growers should not feel bad for the disadvantages caused by coffee drinking. After all there are many countries in the world whose economic depends upon coffee. 

The important point is that every person should know his or her body if it accepts coffee or not. If it does not, it is better to avoid it all together. For example, I was a regular coffee, but recently I have stopped drinking it because of stomach problems.

 

 

Questions: 

 

31.       According to doctors _____a) Taking too much coffee can cause bad health and hungry           

b) Drinking little coffee does not cause bad health c) People should ask themselves questions before drinking a cup of coffee   d) Coffee is harmful to human being 

e) Many people went to doctors for coffee drinking advice 

 

32.       Some of the problem faced by the people who drink a lot of coffee are _______                   

a) Fast heart beating, breathing problems and stomachache 

b) Stomachache, vomiting, headache                   c) Headache, breathing problem and irrigation 

d) Irritation, blood pressure and headache           e) Vomiting, blood pressure and headache 

 

33.       In order to avoid stomach problems we should not drink coffee when? _________

a) Our heart beats speed up    b) We have breathing problems c) The doctor stops us 

d) We have blood pressure problem           e) We are hungry 

 

34.       People who live in cold areas drink coffee so that their bodies becomes _______        

a) Heavy     b) Light       c) Cared      d) Warm     e) Healthy 

 

35.       The writer says coffee growers ________

a) Cause health danger to people      b) Should stop drinking coffee 

c) Make their countries  d) Have health problem e) Are economy spoilers          

 

36.       Sport men and women who drink coffee ___________

a) Do badly in sports     b) Are weak in their performance c) Depend upon money from coffee sales 

d) Have active bodies     e) Are coffee growers                                                               

 

37.       Why is it important for everybody to check his or her body before drinking coffee? ______

a) To check the amount of body pressure   b) To be ready for drinking coffee 

c) To know weather coffee aggress with him or her                                             

d) Make sure that coffee does not affect the digestive system 

 

38.       We learn from the passage that the write _________

a) Was a regular coffee drinker         b) Was not harmed by coffee drinking                  

c) Never tested coffee in his life         d) Is still drinking coffee 

e) Make sure that coffee does not affect the digestive system 

 

39.       The expression “manual work “ in the passage means work done by ____ 

a) Machines          b) Tractors  c) Computers       d) Hands     e) A robot             

 

40.       Which title would suit the passage you have read? ________

a) Coffee growing in our country      b) Coffee drinking          c) Doctors advice to coffee drinker 

d) Advantages of coffee           e) The wonder of coffee                              

                                                          

SECTION D: 

 

Write the home of the following creature


41.       King _____________________

42.       Prisoner __________________

43.       Bee ______________________

44.       Lion _____________________

45.       Peasant ___________________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX ENGLISH EXAM SERIES 20


THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SCIENCE-AUGUST-SEPTEMBER

STD SIX

TIME: 1.30 HRS                                                                                           2020

NAME:_______________________________________CLASS:___________

          INSTRUCTIONS

 1. This paper consists of three sections A, B,C and D
 2. Answer all questions in all sections
 3. All answers should be written in spaces provided
 4. Ensure clarity in your work

 

 1. Plants that live in the desert have needle like leaves in order to ___
 1. Grow faster   
 2.  make their own food   
 3.  get sunlight easily   
 4.  store water                                 
 5.  increase the rate of transpiration 

2. Insects breath through spiracles while plants breath through _____

 1. Micropyle  
 2.  stomata    
 3.  pores   
 4. chloroplast  
 5.  urethra

3. Use the diagram below to answer the following question:

Which letter on the illustration below shows the North Pole?

image

 1. W and Y   
 2.  X and Y    
 3.  X and Y    
 4.  W only    
 5.  Y and Z

4. The chemical symbol that represent mercury is ____

 1. Ag    
 2.  Mg    
 3.  Fe   
 4.  Au   
 5.  Hg

5. The following diseases are caused by bacteria except ____

 1. AIDS   
 2.  trichomonus      
 3. trachoma   
 4.  syphilis    
 5.  chlamydia   

6. The major way of transmitting HIV/AIDS is _______

 1. Sharing sharp objects   
 2.  sexual intercourse   
 3. blood transfusion   
 4.  accident         
 5.  mother to child transmission during delivery 

6. Which part of blood is responsible for transporting chemical and wastes in the body?

 1. Red blood cells   
 2.  white blood cells   
 3.  platelets     
 4.  plasma    
 5.  haemoglobin

7. Which among the following substances is made up carbon only?

 1. Charcoal   
 2. sugar   
 3.  copper    
 4.  diamond    
 5.  coal 

8. Fertilization in flowering plants takes place in the ______

 1. Oviduct   
 2.  stigma    
 3. ovary   
 4.  anther    
 5.  petal 

9. A cockroach undergo how many stages of growth and development?

 1. Two    
 2.  three   
 3.  four   
 4.  five   
 5.  six 

10.The most curved colour on the rainbow is ________

 1. Red    
 2.  yellow    
 3. violet   
 4. blue    
 5. indigo

11. Use the diagram below to answer the following question. Which ray shows refracted ray?

image

 1. D   
 2. C   
 3. B    
 4. B and E   
 5. E

12. The skin of albino lack which of the following pigment?

 1. Pepsin     
 2. melanin    
 3. renin   
 4. keratin    
 5. dermis  

13. Which of the device is used to measure potential difference?

 1. Rectifier     
 2. transformer    
 3. voltmeter    
 4. ammeter   
 5. resister    

14. Which step in scientific experiment does a scientist use data to agree or deny hypothesis?

 1. Data collection   
 2. conducting  experiment    
 3. conclusion  
 4. data analysis                                 
 5. data presentation 

15. What does the following electric symbol for ______

image

 1. Resistor    
 2. fuse   
 3. wire   
 4. bulb   
 5. ammeter

16. Heat transfer through gases is by _____

 1. Conduction   
 2. convection   
 3. radiation   
 4. evaporation   
 5. osmosis

17. Which device among the following changes alternate current (ac) to direct current (dc)?

 1. Fuse   
 2. rectifier   
 3. inverter   
 4. amplifier   
 5. capacitor

18. Which blood cells are attacked by the virus that causes AIDS?

 1. Red blood cells   
 2. plasma   
 3. white blood cells   
 4. fibrinogen  
 5. platelets

19. Which first aid is given to a person with severe diarrhoea and vomiting?

 1. Sugar   
 2. sugar-salt solution   
 3. Azam juice   
 4. water   
 5. salt

20. Find the value of K in the following diagram

image

 1. 46g    
 2. 16g    
 3.  10g   
 4.  40g    
 5.  24g

21. Find the effort used by man by lifting a load of 25 kg with a machine if the mechanical advantage is 10

 1. 250N   
 2. 25N   
 3.  250 kg  
 4.  2.5 kg    
 5.  2.5 N

22. Which of the following devices uses reflection phenomena when working?

 1. Microscope   
 2.  prism   
 3.  watch  
 4.  bulb   
 5.  spectacles 

23. The following are non-metals except ____

 1. S   
 2.  C   
 3. Cl   
 4.  Ca   
 5.  N

24. Which part of the brain controls involuntary actions?

 1. Cerebrum    
 2.  cerebellum   
 3.  medulla oblongata   
 4.  motor neuron    
 5.  sensory neuron

25. The response of plant growth towards water is called _____

 1. Phototropism   
 2. chemotropism  
 3. hydrotropism  
 4. geotropism   
 5. thigmotropism

26. The chemical reaction between a base and an acid results into ______

 1. Oil   
 2. water and soap   
 3. salt and oxygen   
 4.  salt and water   
 5.  water and oil

27. Which of the following vitamins are used in growth and development of the reproductive glands in human beings?

 1. A   
 2.  C   
 3.  K   
 4.  E   
 5.  B1

28. Use the diagram below to answer the following question

Image result for amoeba

The germ is called _______

 1. Amoeba   
 2.  bacteria    
 3.  virus   
 4.  plasmodium    
 5.  fungi

30.Which of the following is a imagecharacteristic of a chameleon image

 1. It changes its sound
 2. It changes the type of food it eats image
 3. It changes body colour
 4. It does not remove body waste
 5. It changes its movement

31.In order for water to be safe for imagedrinking, it is supposed to be

 1. Boiled and covered
 2. Filtered and covered
 3. Boiled, filtered and stored
 4. Exposed the sun the whole day the whole day then to be cooled
 5. Put in a pot and covered

32.Air that is highly required by animals for their survival is image

 1. Oxygen
 2. Carbon dioxide
 3. Nitrogen
 4. Hydrogen
 5. Carbon monoxide

33.A disease caused by defects of red blood cells is called

 1. Beriberi
 2.  Sickle cell
 3. Cancer
 4. Diabetes
 5. Tuberculosis

34. Which of the following animals undergoes external fertilization?

 1. Fish   
 2.  reptile    
 3.  bat    
 4.  whale   
 5.  frog 

35. Which blood group is universal recipient?

 1. A   
 2.  AB   
 3.  O   
 4.  B  
 5. OB

36. Which letter shows decrease in temperature?

image

 1. J, L and N
 2. O, M and J
 3. M, K and N
 4. J, K and L
 5. O, L and K

37. Which of the following is a chemical change?

 1. Burning of paper   
 2.  melting of ice   
 3.  grinding of grains   
 4.  evaporation of water   
 5.  melting of candle

38. Which hormone controls the level of sugar in the body?

 1. Adrenal   
 2.  insulin   
 3.  parathomone     
 4. thyroxin   
 5. pancreas

39. Seeds with cracking pods are dispersed by ______

 1. Explosive mechanism   
 2. animals  
 3. water   
 4. wind  
 5. insect

40. The following are conditions necessary for the germination of seeds except ______

 1. Sunlight   
 2. oxygen   
 3. water   
 4. temperature   
 5. air

41. The part that helps the fish to turn around in water is called _______

 1. Gills    
 2. fins   
 3. tail fins   
 4.  lateral line     
 5.  eye

42. ______ are seeds that are dispersed by air

 1. Coconuts     
 2. rice   
 3.  maize   
 4.  cotton    
 5. wheat

43. Base + K = water + salt. The letter K represents ________

 1. Metal    
 2.  oxygen    
 3.  hydrogen    
 4.  carbon    
 5.  acid

44. Which kind of vitamin help blood clotting in the human body?

 1. A   
 2.  C   
 3.  E   
 4.  K   
 5.  D

45. The mineral food which help the formation of blood is called _____

 1. Calcium   
 2.  phosphorus     
 3. iodine   
 4.  iron  
 5.  sodium 

46. Study the following diagram then answer the question

image

The female parts are represented by _________

 1. 6, 5, 8, and 7
 2. 7, 3, 8
 3. 2, 6, 3
 4. 2, 7, 5
 5. 5, 3 and 8

47. The disease caused by the failure of blood to clot is called _____

 1. Hemophilia    
 2. sickle cell anaemia   
 3.  malaria    
 4. anaemia  
 5. diabetes

48. The action of the plant to lose water through leaves is called _____

 1. Transpiration    
 2.  osmosis     
 3.  translocation    
 4.  respiration    
 5.  photosynthesis

49. Which of the following plants is a dicot?

 1. Orange plant   
 2.  bean plant    
 3.  coconut plant    
 4.  wheat plant    
 5.  mango plant

50. Find the value of the letter x by using the figure below

image

 1. 8 m    
 2. 4 m   
 3.  10 m   
 4.  2 m   
 5.  6 m

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX SCIENCE EXAM SERIES 19


 

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SOCIAL STUDIES- AUGUST-SEPTEMBER

STD SIX

TIME: 1.30 HRS                                                                                           2020

NAME:_______________________________________CLASS:___________

          INSTRUCTIONS

 1. This paper consists of three sections A, B,C and D
 2. Answer all questions in all sections
 3. All answers should be written in spaces provided
 4. Ensure clarity in your work

  Answer all questions

SECTION: A   

Choose the words that complete the sentences by writing letters of the correct answer. 

 1. Which of the following is a political historical event? _______ A. Famine  B. marriage  C. birthday  D. independence   E. funeral
 2. One advantage of oral tradition as a method of keeping historical records is _______
 1. It entertains   B. exaggeration C. keeps records for a few years D. easy to forget E bias
 1. Re-using  waste plastic containers is called_______ A .Collection        B. manufacturing                            C. disposing        D. recycling    E. dumping
 2. High humidity  leads to formation of ______  A. Lakes  B. wind        C. forest  D. rainfall               E. pressure
 3. Spreading of gospel among Africans        was the work of _______  A. Kings  B. chiefs                   C. missionaries  D. explorers  E. traders
 4. One way of protecting land is to practice _______ A. Overstocking  B. monoculture                   C. contour ploughing     D. overgrazing  E. deforestation  
 5. Majimaji war (rebellion) ended in the year___A. 2000 B.1906 C.1907 D. 1909 E.  1999
 6. Story telling was mainly done by the __________in the past. A. Aunts  B. grandparents  C. children   D. traders   E. class teachers
 7. Which one of the following is not among the effects of land pollution? _______                         A. Drought      B. Fertility     C. soil erosion      D. infertility      E. diseases
 8. Which one among the following was not a reason that led to failure of resistance in Tanganyika? _______ A. Natural hazards  B. poor Africans weapons   C. betrayal                          D. disunity  E. unity 
 9. Sitting on a mat while eating is mainly the custom of_______  A. lake region people                   B. coastal people    C. Meru    D. Kinga     E. Chagga people
 10. Keeping few animals on land makes them produce ________products. A. poor B. quality  C. waste      D.low     E. quality 
 11. The head of family is______        A. mother  B. father    C.all family member     D. Aunt                                 E. first born
 12. The boundaries of   East Africa were completely marked in_______ A.   1886                                      B. 1894      C. 1840       D. 1891      E. 1894
 13. Moving air is called_________        A. erosion  B. transportation  C. deflation  D. breeze                   E. wind
 14. Changing water into vapour is called____  A. Precipitation  B. condensation                                   C. transpiration          D. evaporation         E. percolation
 15. Supplying crops with artificial water is known as_______ A. mulching B. pastoralism                           C. irrigation      D. weeding     E.        farming
 16. The famous place where one can view a meteorite in Tanzania is______  A. Mtwara                    B. Mwanza    C. any place    D. Lindi      E. Mbozi
 17. Chief Isike  was a leader of ______  A. Ngoni  B. Nyamwezi  C. Sukuma  D. Hehe                      E. Chagga
 18. Most of Tanzanian are ____        A. civil workers    B. bankers      C. doctors    D. peasants                         E. fishermen
 19. The famous lady who was honoured in leading the people of Tanganyika to fight for independence _______    A. Anna Tibaijuka      B. Bibi Titi      C. Tulia Arkson                               D. Samia Suluhu        E. Maria Nyerere
 20. Mkwawa Memorial Museum is at _____        A. Olduvai  Gorge B. Ruaha  C. Kalenga                      D. Amboni      E. Isimila
 21.  A medium of exchange is called_____  A. Language     B. community   C. money                      D. transport     E. goods
 22. Judging people according to their skin colour is called_______  A. Political   B. religious  C. racial     D. educational      E. tribal
 23. The precious resources extracted from underground are called________  A. salt   B. crops  C. natural resources     D. minerals     E. gold
 24. The name of Tanganyika disappeared because of the______   A. revolution                          B. death of nyerere       C. union       D. independence         E. republic
 25. Kidatu dam is mainly used for production of________power.    A. gas    B Hydro-electric power      C. Kinetic        D. solar           E. geothermal
 26.  Ability to move quickly in response to the changing market needs in entrepreneurship is called_____ A.  capital   B. flexibility   C. determination    D. saving    E. creativity
 27. Cover crops are mainly planted to prevent _________   A. afforestation B. rainfall                             C. soil fertility     D. soil erosion      E.        deforestation
 28. Dividing Africa among European powers was______  A. ne-colonization                                                     B. colonization        C. division          D. portion         E. partition
 29. Buildings where past items such as farm tools  and spears are kept is called______
 1. Officers   B. antiquities   C. museums  D. archives   E. tall building
 1. Europeans brought cash crops into Africa mainly to get back_____A. Money   B. slaves  C. factories   D. African resources   E. raw materials
 2.  Majimaji war mainly took place in_____part  of Tanzania  A. Eastern   B. South                        C. Central      D. Western      E. North
 3. Which scale looks like  a ruler_______  A. large scale  B. fraction  C. statement  D. linear  E. medium scale
 4. Revolution of the earth takes place on a path called________ A. Axis   B.eclipse  C. orbit D. perihelion  E. aphelion
 5. Harpooning is a method of _______ A. harvesting   B. fishing  C. mining  D. grazing                      E. farming
 6. The animals which help a lot in cleaning the environment are______  A. hyena                         B. wildest    C. buffalo    D. antelope     E. leopards

 

 

 1. Tanzania experiences four annual season per year, which of the mentioned is not common one? _________
 1. The hot and dry season    B. cold and dry     C. dry season throughout the year                   D. long rainy season     E. short rainy season
 1. In Tanzania natural forests are preserved mainly_________
 1. Create employment opportunity  B. provide habit for wild animals C. protect water catchment area D. increase production of timber  E. make the environment beautiful
 1. _________is the largest moon of Saturn.
 1. Sky          B. meteorite        C. Satellite       D. titan     E. galaxy

 

Study the following pictures and then answer questions that follow.(41-43)

          

       A.image B. image    C. image

 

 1. In which year did the event labeled by letter A took place______________

 

 1. Name the president marked by letter B______________________

 

 1. Hon Aboud Jumbe labeled by letter__________________________

 

 1. Who was the first president of Zanzibar___________________________

 

 1. What is deforestation_______________________________________

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD SIX SOCIAL EXAM SERIES 18

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS