?> EXAM SERIES EXAM
STANDARD FOUR MIDTERM SERIES

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD FOUR EXAMINATION SERIES

ENGLISH LANGUAGE, MID TERM SEPTEMBER 2021

ANSWER ALL QUESTIONS

SECTION A

Dictation 

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .

SECTION B: VOCABULARY

Choose the correct word from the box and fill in the spaces provided.

our, hour, his, mechanic, plumber, puppy, her, kitten

6. A person who works in a garage is called a…………

7. A young dog is called a…………..

8.This is…………house. It is ours.

9.There are sixty minutes in one……….

10.James has lost………..bag.

 

SECTION C: GRAMMAR

Fill in the blanks with the correct word from the box.

Who, what, where, when, whom

11…………….is your name?

12…………….did you join this school?

13…………..is your best friend?

14…………..has the child gone?

15.To…………..does this bag belong?

 

SECTION D: COMPOSITION

Arrange the following sentences in a good order to make a meaningful composition by labelling the sentences letters A-E.

16.Then I take my bag and rush to school. ( )

17.I say my prayers and greet my parents. ( )

18.I always wake up at six o’clock in the morning. ( )

19.I put on my school uniform and take breakfast. ( )

20.I brush my teeth and wash my face. ( )

SECTION E: COMPREHENSION

Read the passage below and answer the question that follow.

Rashid has two sisters and one brother. The names of his sisters are Mariam and Asha. His brother’s name is Yusuf. They all go to Mawenzi Primary School. The school is in Kigoma. Rashid is in standard four. He can speak English and Kiswahili very well. Mariam and Asha are in standard two. They can only speak Kiswahili very well. Yusuf, the oldest child, can also speak Kiswahili very well.

Questions 

Choose the correct answer and fill in the space provided.

21. Rashid is in standard………………..

 1. Two
 2. Four
 3. One

22………….is the oldest child in the family.

23.The family has………….children.

 1. Three
 2. Four
 3. Two 

24.The names of Rashid’s sisters are…………and…………..

25. In which school do they study? They study in…………..

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR ENGLISH EXAM SERIES 39

WIZARA YA ELIMU SAYANSI NA TEKNOLOJIA

MTIHANI WA KUJIPIMA

DARASA LA NNE

NUSU MUHULA WA PILI, SEPT 2021

SEHEMU A: IMLA

Sikiliza kwa makini sentensi zifuatazo kisha uziandike kwa usahihi.

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .

 

SEHEMU B: SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA.

6…………….ili wekewa mbolea ili istawi.

 1. Mpapai
 2. Machungwa 
 3. Mipapai
 4. Maua

7……………..inanyesha.

 1. Jua
 2. Wingu
 3. Mvua
 4. Mawingu

8.Ali alifunga…………..yote.

 1. Mlango
 2. Dirisha
 3. Nyavu
 4. Milango

9……………anataga mayai.

 1. Ng’ombe
 2. Nyati
 3. Kuku
 4. Nyumbu 

10. Mtoto wa kuku anaitwa…………

 1. Ndama
 2. Kifaranga
 3. Jogoo
 4. Mtetea

 

SEHEMU C: VITENDAWILI, METHALI NA NAHAU.

Jaza nafasi zilizoachwa wazi.

11.Subira huvuta………..

12. Ukiyastaajabu ya musa…………

13. Mkono mtupu…………

14. Mwamba ngoma…………..

15. Mkuki kwa nguruwe,…………..

16. Nahau “kuandaa meza” ina maana gani?...............

17. Kitendawili kisemacho “kaa hapa nikae pale tumfinye mchawi” jibu lake ni lipi?............

18.Kitendawili kisemacho “Watoto wa mfalme ni wepesi sana kujificha” jibu lake ni lipi?................

19.Nahau “kugonga mwamba” maana yake ni ipi?..............

20.Mjomba hataki tuonane” jibu la kitendawili hiki ni?..................

 

SEHEMU D: UFAHAMU

Soma habari ifuatayo kisha jibu maswali kwa kujaza nafasi zilizoachwa wazi.

Dada, kaka na mimi tulisafiri kwenda Manda. Tuliondoka Dodoma kwa gari hadi Kyela kwa kupitia Morogoro na Iringa.

Kyela ipo katika mkoa wa Mbeya. Tulipofika Kyela tulilala na asubuhi yake tulikwenda Itungi. Huko ndiko tulikopanda meli na kuelekea Manda. Kabla ya kufika Manda tulipitia Lupingu. Tulianza safari ya melini saa moja asubuhi na ilichukua muda was aa nane kufika hadi Manda.

Maswali 

21.Ndugu ………….walikuwa wanasafiri kwenda Manda.

 1. Watatu
 2. Wawili
 3. Mmoja
 4. Sita

22.Ndugu hao walisafiri kwa…………..kutoka Itungi.

 1. Meli
 2. Mtumbwi
 3. Jahazi
 4. Ndege

23.Kyela ipo katika mko wa…………..

 1. Mbeya
 2. Dodoma
 3. Morogoro
 4. Manda

24. Safari ya kutoka Itungi hadi Manda ilichukua saa………….

 1. Nane
 2. Nne
 3. Tisa
 4. Saba

25. Safari yetu kwa meli ilianza bandari ya………..

 1. Lupingu
 2. Kyela
 3. Manda
 4. Mbeya

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR KISWAHILI EXAM SERIES 38

MINISTRY OF EDUCATION, REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

STANDARD FOUR EXAMINATION SERIES

SCIENCE AND TECHNOLOGY, MID TERM SEPTEMBER 2021

ANSWER ALL QUESTIONS

SECTION A

Choose the correct answer from the given multiples

1.Which one of the following is the importance of keeping our environment clean?

 1. To prevent soil erosion
 2. To allow plants to increase
 3. To cause diseases
 4. To prevent transmission of diseases

2. Oranges, cabbages and mangoes are foods that are rich in

 1. Protein
 2. Carbohydrates
 3. Vitamins
 4. Fats and oils

3. The lightest state of matter is

 1. Solid
 2. Liquid
 3. Gas
 4. Ice

4.Which disease is spread by mosquitoes

 1. Sleeping sickness
 2. Malaria
 3. Bilharzia
 4. Tuberculosis

5.Which part of the body is used in determining the flavor or taste of the food

 1. Nose
 2. Ears
 3. Tongue
 4. Stomach

 

SECTION B

Matching the items in list A and those in list B correctly

LIST A

         LIST B

6.Sense organs

7. Milk, fish and meat

8.Houseflies, mosquitoes and cockroaches

9.Sexually transmitted infections

10.Cassava, rice and potatoes

 1. Body-building foods
 2. Energy giving foods
 3. Insects that spread diseases
 4. Trichomonas and gonorrhea 
 5. Eyes, ears, skin, tongue and nose.

 

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

Answer the questions 11-15 by choosing the correct word from the box, and writing n the blank spaces provided.

Screen, simcard, battery, charger, network, tower, TTCL, phonebook, voucher

11.The part of the telephone where names and contacts numbers of people are stored in the..........

12. The part of the cellular phone that stores electric charge is the..........

13. The...........is the piece of paper that adds credit to the phone for making calls and sending messages

14..............is one of the telephone service providers in Tanzania.

15. The device that connects the cellular phone to the network provider.........

 

Study the diagram below carefully and answer the following questions.

 

 

16.The diagram above represents the...............

17. The diagram above is very important when offering..........to a patient.

State three things that are found in the diagram above

18....................

19....................

20...................

 

Read the passage below carefully and then answer the following questions.

Matter is anything that occupies space and has weight. There are three states of matter; solids liquids and gases. The solids have closely packed particles. The closeness of the particles in solids gives them a definite shape and volume. In liquids, the particles are far apart than solids but close together when compared to gases.

The liquids have a definite volume but take the shape of the container in which they are placed. In the gases, the particles are further apart and this makes the gases to lack both definite shape and volume. When the gases are put in a container, they fill up the whole space.

QUESTIONS

21.Which state of matter has no definite shape and no definite volume?

22.Which state of matter has both definite shape and volume?

23. Which state of matter has definite volume but no definite shape?

24.How many states of matter are there?

25. What is matter?

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR SCIENCE EXAM SERIES 37


 

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

KISWAHILI- AUGUST-SEPTEMBER

STD FIVE

TIME: 1.30 HRS                                                                                           2020

NAME:_______________________________________CLASS:___________

          MAELEZO

1.Mtihani huu una sehemu A,B,C,D na E yenye jumla ya maswali 45. 

2.Jibu maswali  yote. 

3.Huruhusiwi kuingia na simu au matini yoyote kwenye chumba cha mtihani. 4.Zingatia usafi katika kazi yako. 

SEHEMU A: SARUFI

 Katika swali la 1-20, weka kivuli katika herufi ya jibed lililo sahihi katika karatasi yako ya kujibia. 

1.Sweta langu limeshonwa na fundi mzoefu. “Mzoefu” ni aina gani ya neno?

 A. Kielezi

 B. Kivumishi 

C. Kiunganishi 

D. Nomino 

E. Kitenzi 

2.“Ningejua ukweli wa mambo kabla ____ hapa bure saa hizi”. Neno gani linakamilisha sentensi hiyo? 

A. nisingalikuja 

B. ningekuja 

C. singelikuja 

D. nisingelikua 

E. nisingekuja 

3.“UKIWMI unaua!” Mbunge alisema. Ipi ni kauli taarifa ya sentensi hiyo kati ya hizi zifuatazo:- 

A.Mbunge aliwaambia UKIMWI unaua 

B.Mbunge alisema UKIMWI unaua. 

C.UKIMWI unaua, mbunge alisema.

 D.Mbunge alisema kwamba UKIMWI unaua. 

E.Mbunge alieleza UKIMWI unaua. 

 4.“Anna anatembea polepole ______ twiga” Kifungu kipi cha maneno kina kamilisha sentensi hiyo?

 A. mithili ya 

B. mathalani ya 

C. mahadhi ya 

D. mathiri ya 

E. madhali ya 

5.Neno lipi halilandani na maneno mengine miongoni mwa haya yafuatayo? 

A. Msonge 

B. Tembe 

C. Daraja 

D. Kibanda 

E. Ghorofa 

6.Sentensi ipi kati ya hizi zifuatazo ni kauli ya kutendea? 

A. Watoto wanacheza mpira. 

B. Mpira unachezwa na watoto 

C. Watoto wanachezeana mpira 

D. Watoto wanachezea mpira 

E. Mpira unachezeshwa na watoto 

7.“Tumejifunza ____ kujikinga na VVU na UKIMWI.” Kifungu kipi cha maneno kati ya vifungu vifuatavyo kinakamilisha sentensi hiyo? 

A. ibara ya 

B. jinsi ya 

C. jinsia ya 

D. hali ya 

E. aina ya 

 8.Neno “Mazingaombwe” lina silabi ngapi? 

A. sita    B. Saba    C. tano   D. nne   E. Tatu 

 9.Kisawe cha neno “dhiki” ni kipi kati ya maneno yafuatayo:-

A. karabu B. raha C. shida D. adha E. faraja 

 10.Watafunga shule mwezi ujao. Mtenda katika sentensi hii ni. A. Sisi B. Mimi C. Yeye D. Wao E. Yule 

11.“Yeye ndiye mwizi aliyepigwa jana jioni.” Sentensi hii ni aiana gani? 

A. Sahihi B. changamano C. Ambatano D. Shurutia E. Tegemezi 

 12.Hotuba ya Mwenyekiti iliwatia moyo wanakijiji “Kutia moyo” maana yake ni:-

A. kutia hamasa 

B. kuhuzunisha 

C. kukasirisha 

D.kuchochea moto 

E. kuchangamsha 

 13.“Bwana Jitihada alijenga ua mkubwa kuzunguka nyumba nzima. “Wingi wa neno ua ni:-

A. Ua 

B. nyua 

C. Maua 

D. Viua 

E. Uani 

14.Nimenunua pete yenye ____ kubwa. 

A. Zamani 

B. dhamani 

C.thamani 

D. samani 

E. bei 

15.Katika neno “tutakuja” kiambishi cha wakati ni____

A. Tu     B. –ku-     C. –ja-   D. –u-    E. –ta- 

16.Katika sentensi zifuatazo ipi ni sahihi? 

A.Kuku yangu ametaga mayai B.Kuku zangu zimetaga mayai

C. Kuku wangu wametaga mayai 

D. Kuku wangu hutaga miyai 

E. Kuku zangu ametaga mayai 

 17.Mwalimu wetu wa somo la Kiswahili ni muungwana sana. Neno “ni” limetumika kama aina ipi ya kitenzi?

 A. kitenzi kisaidizi 

B. kitenzi kikuu 

C. kitenzi kishirikishi 

D. kitenzi kitegemezi 

E. kitenzi tegemezi 

 18.Kikombe kimevunjika. Sentensi hii iko katika kundi lipi la ngeli za nomino? A. ki-vi,      B. u-zi     C. li-ya     D. zi    E. a-wa 

19.Asha anakula kwa kijiko. Neno “kwa” katika sentensi hiyo limetumika kama:- 

A. kivumishi 

B. kielezi 

C. kihusishi 

D. kitenzi kisaidizi 

E. kitenzi kishirikishi 

20.Wingi wa neno cherehani ni upi kati ya maneno yafuatayo?

 A.Vyelehani 

B. vyerehani 

C. vyerahani 

D. vyelahani 

E. cherehani 

 SEHEMU B: LUGHA ZA KIFASIHI

 Chagua herufi ya jibu sahihi kasha weka kivuli herufi hiyo mbele namba ya swali katika karatasi ya kujibia. 

21.Usiache mbachao kwa mswala upitao. Methali ambayo inauhusiano nahii ni ipi? 

A. Ufalme kama mvua hupiga na kupita. 

B. Usisahau ubaharia kwa sababu ya unahodha. 

C. Ukiwanalako, usitazame la mwenzio. 

D. Ujananitembo la nazi, halikuwahikupita. 

E. Usishindane na kari, kari ni mjawa Mungu.

 22.Maana ya nahau isemayo “Vunjika moyo” inafananishwa na:- 

A.Kupata ugonjwa wa moyo 

B. Kupasuka moyo 

C. Kukereketwa moyo 

D. Kusinyaa moyo 

E. Kata tamaa 

23.Kukubali kwa ulimi ni msemo wenye maana ipi? 

A. Kukubali kwa dhati 

B. Kukubali bila kusema neno 

C. Kukubali kimoyomoyo 

D.Kukubali kwa moyo mmoja 

E. Kukubali kwa maneno. 

24.Tegua kitendawili hiki. “Uzi mwembamba umefunga dume kubwa.” A. Usingizi B. Mawingu C. Ndoto D. Mvua E. Ugonjwa

 25.Neno lipi linakamilisha methali isemayo “_____Janga hula na wakwao” 

A. Mchuma B. Mpata C. Muona D. Mpewa E. Mnunua 

 26.“Maneno mengi hula vitendo. “Kati ya tafsiri zifuatazo ipi inayotoa maana sahihi ya msmo huo? 

A.Ukifanya kazi bila kuhusisha jambo jingine itakamilika kwa wakati.

B. Fanya kazi kwa bidii 

C. Dalili ya mvua ni mawingu

D. Kutoa ni moyo sio utajiri 

E. Ukifanya kazi kwa bidii utapata faida kubwa 

 27.Ukitaka kuruka agana na nyonga. Methali hii ina toa funzo gani? 

A. fikiri kwanza kabla ya kutenda jambo lolote 

B. asiye na nyonga haruki angani 

C. huruhusiwi kuruka kabla ya kuuliza nyonga 

D. pima nyonga zako kwanza kabla ya kuruka 

E. tusikubali kuruka kabla ya kuuliza 

28.Methali “kidole kimoja hakivunji chawa” inafanana na ipi kati ya zifuatazo? A.Umoja ni nguvu utengano ni udhaifu 

B.Haraka haraka haina Baraka 

C.Penye miti hakuna wajenzi 

D.Usiache mbachao kwa msala upitao 

29.Methali isemayo “chanda chema huvikwa pete” inakinzana na methali ipi kati ya zifuatazo? 

A. asiye kujua hakuthamini 

B. mchumia juani hulia kivulini 

C. samaki mkunje angali mbichi 

D. aisifuye mvua imemnyea 

E. bandu bandu humaliza gogo 

 30.Ukumbuu wa babu mrefu. Jibu la kitendawili hiki ni lipi? 

A. njaa B. kisogo C. shingo D. ugonjwa E. ulimi 

 SEHEMU C: USHAIRI 

Soma shairi lifuatalo kisha jibu swali la 31-36 kwa kusiliba alama yenye jibu sahihi mbele ya namba ya swali kwenye karatasi ya kujibia. I.Si mali wala elimu, hadhi ya mtu matendo, Kifuku hata msimu, enenda mwema menendo, Wanaopenda kaumu, nao wakupe mapendo, Hadhi ya mtu matendo, si mali wala elimu. II.Matendo yaliyotimu, yasiyomapindopindo, Yanufaisha elimu, Katika wao mkondo, Ukitenda kiwazimu, mavuno yake uvundo, Hadhi ya mtu matendo, si mali wala elimu. 

Maswali 

31.Vina vya kati na vya mwisho vya shairi hili ni ......A. Ndo na mu B. mu na mu C. mu na ndo D. Hadhi na elimu E. u na o 

32.Mshairi anaeleza kwamba, ukitenda mambo kiwazimu matendo yako yatakua A. Elimu B. Isimu C. Uhondo D. Kidogo E. Uozo 

 33.Neno hadhi kama lilivyotumika katika shairi lina maana ya .... A. mali B. heshima C. Upendo D. amani E. mapindopindo 

 34.Mstari mmoja wa shairi huitwa ..... A. Mzani B. Mshororo C. Kituo D. KinaE. Kituo bahari 

 35.Kichwa cha shairi hili kinafa kiwe....... A. Matendo ya watu B. Elimu C. Kupata elimu D. Kupata mali 

36.Kiitikio katika shairi hili ni ..........A.Matendo yaliyotimu, yasiyomapindopindo B.Yanufaisha elimu, Katika wao mkono C.Ukitenda kiwazimu, mavuno yake uvundo D.Hadhi ya mtu matendo, si mali wala elimu E.Hadhi ya mtu matendo, matendo yaliyotimu 

 SEHEMU D: UTUNGAJI/UANDISHI WA HABARI NA BARUA

 Panga sentensi zifuatazo katika mtiririko mzuri wa mawazo kwa kuzipa herufi A,B,C na D na kusiliba herufi hizo mbele ya namba ya swali husika kwenye karatasi yako ya kujibia. 

37.Alizaliwa Mkoani Mara mwaka 1922. 

38.Taifa halitamsahau kwani amejenga misingi imara ya amani na utulivu 39.Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndiye Baba wa Taifa. 

40.Alisoma nchini elimu ya msingi na sekondari na baadaye alipata shahada ya uchumi na historia huko Uingereza. 

SEHEMU E: UFAHAMU 

Soma kwa makini habari ifuatayo kisha jibu maswali yafuatayo kwa kumalizia sehemu iliyoachwa wazi. 

Kwa namna moja au nyingine binadamu hupenda burudani. Burudani zipo za aina nyingi mathalani uogeleaji, kutazama televisheni na michezo kadhaa na kadha. Pamoja na burudani zilizokwishaainishwa, muziki ni burudani ambayo hukonga nyoyo za binadamu na hata wanyama. Muziki huweza kumtoa nyoka pangoni na kumtuliza panya kwenye utambaa panya. Muziki ni zaidi ya burudani kwani humsheheneza binadamu hisia mbalimbali za jana, leo na kesho. Muziki huleta furaha, muziki huleta karaha, muziki ...... Wewe acha tu hata kichanga mja hutikisa kichwa. 

MASWALI 

41.Kuogelea, michezo, kutazama televishen ni aina mbalimbali za ......

42.Neno gani limetumika kumaanisha mtoto aliyezaliwa hivi karibuni?..............................................................................................

43.Andika neno moja linalomaanisha aina ya burudani inayozungumziwa katika habari hii ........................................

44.Andika neno lenye maana sawa na neno “mathalani” kama ilivyotumika katika habari hii ...............................................

45.Muziki huleta furaha na vilevile huleta ....................................

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR KISWAHILI EXAM SERIES 20


 

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SOCIAL STUDIES- AUGUST-SEPTEMBER

STD FOUR

TIME: 1.30 HRS                                                                                           2020

NAME:_______________________________________CLASS:___________

PUPILS NAME____________________________________________ 

SCHOOL NAME___________________________________________ 

REGION_______________________________________________________ 

DISTRICT________________________________________________ 

INSTRUCTIONS 

 1. This paper consists of two sections with a total of five (5)

questions.

 1. Answer all questions in each section as per instructions.
 2. All answers must be written in the space given.
 3. Your work must be neat.
 4. Remember to fill your information above correctly.

 

SECTION A: (28 Marks)

1.Choose the most correct answer from the given alternatives and write its letter in the box provided:

i. The leader of Nyamwezi tribe who resisted against Germans from 1891 to 1893 was called:

A.Kinjekitile Ngwale

B. Mtwa Mkwawa

C. Mirambo

D. Isike

ii. Which title is given to the traditional ruler of Pare?

A. Mangi          C. Mfumwa

B. Mtwa           D. Mshana

iii. The following are signs of rainfall, EXCEPT:

A. Thirsty and sweating        C. Strong winds

B. Thunder and lightning      D. Dark clouds

iv. The mode of production that was practiced by the Ha of Kigoma was known as:

A. Umwinyi                        C. Sebuja

B. Ubugabire                       D. Nyarubanja

v. Who among the following was the first vice president of Tanzania?

A. Rashid Mfaume Kawawa     C. Sheih Abeid Karume

B. Ali Hassani Mwinyi             D. Mwalimu J.K. Nyerere

vi. Which was a characteristic of feudal system among the following?

A. There was no classes  

B. Land was the major means of production

C. There was equal sharing of resources

D. The main economic activities were hunting and gathering.

vii. What is the main cause of conflicts between farmers and livestock keepers in Tanzania?

A. Availability of land 

B. Poor farming methods

C. Scarcity of land

D. Shortage of livestock.

viii. One of the reasons for the Germans invasion to our country from 1886 to 1918 was:

A. Conducting slave trade

B. Searching for raw materials 

C. Learning Kiswahili language

D. Learning our culture

2.Match the items in LIST A with their correct responses in LIST B by writing the correct answer in the box provided

LIST A

LIST B

i.The headquarters of chief Isike

ii.The headquarters of Mtemi Mirambo

iii.The headquarters of Mtwa Mkwawa

iv.The headquarters of Mangi Sina

v.The headquarters of Sultan Kimweri

vi.The headquarters of Abushiri bin Salim

 1. Kilwa kivinje
 2. kibosho
 3. vuga
 4. unyanyembe
 5. pangani
 6. ngarambe
 7. urambo
 8. karenga 

 

SEHEMU B: (22 )

3.Answer the following questions by supplying the correct answers in the spaces provided

i. The condition of atmosphere observed for a short period of time in a particular place is called__________________________

ii. The amount of heat and light from the sun is called_____________________

iii. The process of entering a place by force and cause destruction of properties is known as______________________________________

iv. A class of people who owned the major means of production during feudalism was known as______________________________________

v. An act of two or more people working together in order to attain a certain goal is referred to as_____________________________________

vi. A weather instrument that is used to measure the degree of hotness or coldness of an object or a place is called__________________________

vii. The type of family that comprises of only husband and wife is termed as________________________________________________

 

4.Observe the symbols below then write the correct answers in the blank spaces

image

 

image

image

image

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR SOCIAL EXAM SERIES 19


 

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

SCIENCE AND TECHNOLOGY- AUGUST-SEPTEMBER

STD FOUR

TIME: 1.30 HRS                                                                                           2020

NAME:_______________________________________CLASS:___________

          INSTRUCTIONS

1.This paper has 2 sections A and B with 5 questions. 

2.Answer all the questions 

3.All answers should be written in capital letters 

4.Write your three names, school, District and Region 

5.Your work should be neat.

SECTION: A [30 Marks] 

1. Choose the correct answer and write its letter in the box provided.

 i. The act whereby living things produce young ones is called _____ 

A .Immunity 

B. Excretion 

C. Reproduction 

D. Growing

ii. The bouncing or reflect of sound is called ______ 

A.An echo 

B. Ecko 

C. reflection 

D. refraction

iii. Anything that has mass and occupies space is known as _____ 

A.Matter

B. Material 

C. object 

D. stone

iv. Heat travels through air by the process called _____ 

A. Reflation 

B. Radiation 

C. Conduction 

D. Convection

v. A place where living thing lives naturally and reproduce is called _____ 

A. Land 

B. Water 

C. Habit 

D. habitat

2. Match the questions in List “A” with corresponding answer in List “B”

image

3.Choose the correct word from the box then fill in the blacks

image

i. Bouncing of light when it strikes on smooth surface is called ___________

 ii. occur when light travel from one medium to another. 

iii. includes foods from five groups and fulfills all of a person's nutritional needs 

iv. The substance that makes food we eat soft in the mouth is ____________________ 

v.The breaking down of food of food into soluble substance is called ______________

 

SECTION: B [20 Marks] 

4.Arrange in order the following concepts related to ironing clothes by using electric iron, use letter A, B, C, D and E 

i. Spread a bedsheet on the table 

ii. Plug it in the socket and set the temperature iii.

Set suitable temperature depends on the type of materials of the clothes 

iv. Start ironing the clothes from the inner side and at the folds and then iron all the other parts 

v. Hang the clothes if they are to be worn shortly after ironing or fold them properly and keep them

image

5. Study the pictures below and then answer the questions that follow:

image

i. The diagram above related to ___________________ 

ii. Name the part whereby the digestion of protein takes place in _________________ 

iii. Name the part whereby germs are killed ___________________ 

iv. Which part helps to push food into part “C”? __________________ 

v. Bile is digestive fluid which stored in part ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR SCIENCE EXAM SERIES 18


 

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

MATHS- AUGUST-SEPTEMBER

STD FOUR

TIME: 1.30 HRS                                                                                           2020

NAME:_______________________________________CLASS:___________

          

INSTRUCTIONS: 

1.This paper has 5 sections questions. 

2.Answer all the questions 

3.Write your three names, school, District and Region in the space provided 

4.Your work should be neat

 

 

NO

QUESTION

WORKING

ANSWER

1.

Write 30303 in words

 

 

2.

Write total value of underlined digit in 97654

 

 

3.

Which digit is in the thousands place from the following number? 67654

 

 

4.

Write 50, 7 and 70000 and 900 in short form

 

 

5.

Write ‘’ ten thousand, and ten” in figures

 

 

6.

Arrange 9090, 9909, 9999, 999 and 99 in descending order

 

 

 

 

Use addition square to answer question  (7) – (9) 

 

 

7.

Find the value of letter A ____________

 

 

8.

What is the value of letter B? _________

 

 

9.

What is the difference of value of letter C and D? ____

 

 

10

What is the next number in the following sequence of numbers? 7, 14, 21, 28, ____

 

 

11

69 + 6996 + 669 =

 

 

12

Find the product of XLVIII and 4, then write your answer in Arabic/Hindu numerals

 

 

13

What number should be subtracted to 75 to get 8976?

 

 

14

315 ÷ 3 =

 

 

15

Write your answer in figures.

image

 

 

16

Half an hour is equal to how many minutes?

 

 

17

How many Kilograms are there in 9000 grams?

 

 

18

image

 

 

19

What is time? 11: 45

 

 

20

The following bar graph shows the income of Moshono Primary school in five days. Remember :10 shillings = 100 shillings

image

 

 

21

How much money did the school get on Tuesday?

 

 

22

What is the total about the highest and lowest income?

 

 

23

Which day has the lowest income?

 

 

24

What is the difference of income between Monday and Friday?

 

 

25

Which days they have similar income?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR MATHEMATICS EXAM SERIES 17


 

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

ENGLISH- TERMINAL EXAMINATION-MAY

STD FOUR

TIME: 1.30 HRS                                                                                           2020

NAME:_______________________________________CLASS:___________

PUPIL'S NAME____________________________________________ 

SCHOOL NAME___________________________________________ 

REGION_______________________________________________________ 

DISTRICT________________________________________________ 

INSTRUCTIONS 

 1. This paper consists of two sections with a total of five (5)

questions.

 1. Answer all questions in each section as per instructions.
 2. All answers must be written in the space given.
 3. Your work must be neat.
 4. Remember to fill your information above correctly.

 

SECTION A: DICTATION

Listen carefully to the sentences read in (i) –(v) and then write in blanks provided

 1. ......................................................................................................................
 2. .....................................................................................................................
 3. .....................................................................................................................
 4. ..........................................................................................................................
 5. ............................................................................................................................

 

SECTION B: VOCABULARY

Choose the correct answer and write its letter in the spaces provided.

(I) the plural of the word goose is

 1. Geeses
 2. gose
 3. gooses
 4. goo

(ii) Aroom where food is prepared is called?

 1. dining room
 2. kitchen
 3. chicken
 4. cookery

(iii)  A home of a king is called?

 1. House 
 2. kitchen
 3. palace
 4. office

(iv)  You're Uncles child is known as............

 1. brother
 2. niece
 3. cousin
 4. sister

(v) The meat of a pig is called

 1. beef
 2. meat
 3. mutton
 4. pork

SECTION C GRAMAR

3. Choose the correct answer and write its letter in the space provided

(I) I don’t have_______________ money in the pocket

 1. Any                                    c)Some
 2. Many                           d)Much

(ii) My bag is_______________ than msafiri’s bag.

 1. Light                   c)Lighter
 2. Lightest              d)More light

(iii) Juma is a________________ boy

 1. Tall                                  c)Taller
 2. Tallest                      d)More tall

(iv) She_______________ to school by bus

 1. Goes                                c)Gone
 2. Went                          d)Going

(v) She did the work______________ 

 1. Himself                  c) My self
 2. Yourself                d)Her self

SECTION D: COMPOSITION

4. Arrange the following sentences to make meaningful story by using letters A-E

 1. I take a cup of tea
 2. I wake up early in the morning
 3. I wake up my young sister before taking tea
 4. I greet my parents, then I bathe
 5. Thereafter, I go to school

 

SECTION E: COMPREHESION

5. Read the following passage and answer all questions

My name is Chapakazi; I am standard four at Isaiah primary school. Last week on Friday, our sports teacher Mr. Edward took us to the playground. He taught us how to kick the ball. He told us that stickers never lose a game and they are ready rarely blamed. They are only blamed when they miss penalties. But defenders are ever blamed. I love teacher Edward and I like sports.

Questions 

 1. Who is telling the story?_________________ 
 2. Where did teacher Edward take children to last week?

iii. 

What is the opposite of the underlined word in the passage?

 1. According to Mr. Edward which people are ever blamed in the match?_________ 
 2. Which thing does Chapakazi like?____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR ENGLISH EXAM SERIES 16


 

OFISI YA RAIS

WIZARA YA ELIMU, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

KISWAHILI- AUGUST-SEPTEMBER EXAM

DARASA LA NNE

MUDA : Saa 1 na NUSU

JINA LA MWANAFUNZI___________________________________ 

JINA LA SHULE___________________________________________ 

MKOA_________________________________________________________ 

WILAYA_________________________________________________ 

MAELEZO

 1. Jibu Maswali yote.

 

SEHEMU A: IMLA

1.Sikiliza kwa makini sentensi zinazosomwa na msimamizi wa mtihani kisha uziandike kwa usahihi.

i.______________________________________________________________

ii._______________________________________________________________

iii._______________________________________________________________

iv._______________________________________________________________

v.______________________________________________________________

 

SEHEMU B: MSAMIATI, SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

2.Chagua jibu sahihi kisha andika herufi ya jibu hilo kwenye kisanduku:i.Neno Mchwalinaundwa na silabi zipi?

(a). M, c,h,w,a

(b). M,chwa

(c). M, ch, w, a

(d). M, ch,wa

ii.Neno HESHIMA lina irabu ngapi?

(a). Sita

(b). Tatu

(c). Mbili

(d). Tano

iii. Neno lipi kati ya linaweza kuundwa kwa kudondosha silabi moja katika neno MWALIMU?

(a).Elimu

(b). Wali

(c). Walimu

(d). Mwali

iv.Lipi kati ya maneno yafuatayo halifanani na mengine?

(a). Mbuni

(b). Kunguru

(c). Bundi

(d). Nzige

v.Yakinisha sentensi hii: “Elimu haina mwisho”

(a). Elimu siyo mwisho

(b). Kusoma kuna mwisho

(c). Elimu nimwisho

(d). Elimu ina mwisho

SEHEMU C: METHALI, NAHAU NA VITENDAWILI

3.(a). Kamilisha methali zifuatazo

.i.Umoja ni nguvu_____________________________________

ii.____________________________________ yasiyokuwa na mbu.

(b).Tegua vitendawili vifuatavyo

(iii). Fuu funika fuu funua_________________________________

(iv). Baba kafa kaniachia pete ______________

(c). Nahau kata shauri ina maana gani? ______________

SEHEMU D: UTUNGAJI

4.Weka alama za uandishi katika sehemu zilizoachwa wazi 

Mfano: Unaitwa nani?

i.Mimi ni mwanafunzi ______

ii.Je, unasoma wapi_______

iii.Juma _____Anita na Jenifa wanasoma darasa la nne.

iv. Loooh_______ maji yamemwagika.

v.“Acheni kupika kelele_______Mwalimu alisema

 

SEHEMU E: UFAHAMU

5.Soma kwa makini hadithi ifuatayo kisha jibu maswali yanayofuataHapo zamani za kale kulitokea mgogoro mkubwa sana kati ya ndege na wanyama. Juhudi zote za kumaliza mgogoro huu zilionekana kugonga mwambana hatimaye vita ilianza. Wakati majeshi hayo mawili ya wanyama na ndege yakijiandaa kupigana, popo alisita kuchagua upande wa kujiunga nao kivita. Jeshi la ndege lilifika nyumbani kwa popo na kumwambia “ Twende vitani ewe popo ndege mwenzetu”Popo alikataa na kusema “ Mimi ni mnyama na si ndege kama ninyi”. Baadaye jeshi la wanyama nalo lilifika nyumbani kwa popo na kumwambia “ Twende vitani ewe popo mnyama mwenzetu”. Popo alikataa tena na kujibu “ Mimi ni ndege na wala si mnyama kama ninyi”. Basi kukawa na ngurumo za kutishaza wanyama shupavukama vile simba, duma na tembo, na ndege shupavu kama vile tai na mbuni. Majike wenye ndama na majike wenye makinda walihisi kiama chao kimefika. Kwa bahati nzuri sana, katika dakika za mwisho kuelekea vita, muafakaulifikiwakati ya pande hizo mbili na vita ikaepukwa. Kukawa na amani badala ya mapigano. Makundi yote mawili yakawa na shamrashamraza kusherehekea kuepukana na mgogoro. Kuona hivyo, popo naye alitamani kuwa sehemu ya shamrashamra hizo. Alikwenda kwa ndege akitakakujiunga nao lakini ndege walimfukuza. Baadayae akaenda kwenye kundi la wanyama nao walimfukuza. Popo akabaki kuwa njia panda kwani hakuruhusiwa kujiunga na kundi la ndege au kundi la wanyama.

 

MASWALI

i.Mgogoro uliotokea hapo zamani uliwahusu akina nani?__________________________________________________

ii.Nini maana ya nahau kugonga mwambakama ilivyotumika katika hadithihapo juu?________________________________________

iii.Neno kiamakatikahadithi hapo juu lina maana gani?_____________________________________________________

iv.Neno lipi katika hadithi uliyosoma hapo juu lina maana sawa na neno shangwe?__________________________________________

v.Nani alibaki njia panda?______________________________________Kwanini?_______________

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR KISWAHILI EXAM SERIES 15


 

THE PRESIDENT’S OFFICE

MINISTRY OF EDUCATION, LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT

CIVICS AND MORALS- AUGUST-SEPTEMBER

STD FOUR

TIME: 1.30 HRS                                                                                           2020

NAME:_______________________________________CLASS:___________

          INSTRUCTIONS

1.This paper has 2 sections A and B with 6 questions 

2.Answer all the questions 

3.All answers should be written in capital letters 

4.Write your three names, school, District and Region 5.Your work should be neat.

SECTION: A [26 Marks] 

1.Choose the correct answer and write its letter in the box provided.

(i) Bad communication destroys good relationship such as: 

A. Honest 

B. Speaking angrily 

C. Speaking impolite

 D. Fighting with others

(ii) The way of expressing feeling, ideas or information to another person or group is called: 

A. Communication 

B. Speaking 

C. Talking 

B. Whispering

(iii) The following are groups of needy people in the society, except; 

A. Sick people 

B. Orphans 

C. Elderly 

D. Strong and physically fit people

(iv) The leaders of the pupil’s government are ____

A. Head teacher and discipline teacher 

B. Parents and prefects 

C. Head prefects, assistance head prefects and prefects

 D. Head teacher and parent

(v) Tanzania colonized by which country? 

A. British 

B. German 

C. Oman 

B. Never colonized

 

2.Match the questions in List A with answer in List B then write the letter of the correct answer in the grid provided;

image

image

i. Taking care of one-selves means _____________________________ 

ii. The duty that you have to fulfill is called ______________________ 

iii. Tanganyika and Zanzibar they united in _______________________ 

iv. Usually the national flag is lowered at _________________________

SECTION: B [24 Marks] 

4. Complete the table below by writing the position of leadership of Tanzanian presidents, use position from the box to fill in the gaps.

image

5.Study the following diagram then answer the questions that follow:

image

 

i. The diagram above is called school _____________________________ ii.The motto of this school is ____________________________________

 iii. From the diagram name one thing which related to play ____________ 

iv. From the diagram, a book is related with which word from the school motto? __________________________

6.Read the passage below and answer question (i) – (iv) by writing brief answer in the blanks. 

THE ORIGIN OF TANZANIA 

Before 1964 there was country called Tanganyika which got her independence in December, 1961, and also there is island called Zanzibar which got her independence in December, 1963. On 12th January, 1964 the people of Zanzibar over through the sultan of Zanzibar and Abeid Amani Karume became the first president of Zanzibar. The origin of Tanzania is the union between Tanganyika and Zanzibar. Tanganyika and Zanzibar united on 26th April 1964 to form the United Republic of Tanzania. Julius Kambarage Nyerere became the first president of Tanzania.

Questions:

 i. Zanzibar got her independence in _______________________ 

ii. Tanganyika and Zanzibar united in _______________________________

 iii. The first president of Tanganyika and Tanzania was_________________ 

iv. The first President of Zanzibar was _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNINGHUBTZ.CO.TZSTANDARD FOUR SCIENCE EXAM SERIES 14

Download Learning
Hub App

For Call,Sms&WhatsApp: 255769929722 / 255754805256

GO TO NECTA EXAMS